Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

 

Kubva uchinyora izvi zvinotevera kusvika Chakavanzika Bhabhironi, Ndakakatyamadzwa kuona kuti America inoenderera mberi ichizadzisa chiporofita ichi, kunyangwe makore mashoma gare gare… Yakatanga kuburitswa Nyamavhuvhu 11, 2014. 

 

WHEN Ndakatanga kunyora Chakavanzika Bhabhironi muna 2012, ndakashamiswa nenhoroondo inoshamisa, isingazivikanwe yeAmerica, uko masimba erima nechiedza aive neruoko mukuzvarwa kwake nekuumbwa kwake. Mhedziso yacho yaishamisa, kuti kunyangwe paine masimba ezvakanaka murudzi irwo rwakanaka, hwaro husinganzwisisike hwenyika nenyika yazvino inoita seiri kuzadzisa, nenzira inoshamisa, basa re "Bhabhironi guru, mai vemahure pamwe nezvinonyangadza zvepasi." [1]cf. Zvak. 17: 5; kuti uwane tsananguro yekuti sei, verenga Chakavanzika Bhabhironi Zvekare, kunyora kwazvino hakuzi kutonga kune vamwe vanhu vekuAmerica, vazhinji vandinoda uye vakaita hushamwari hwakadzama navo. Asi, ndezve kujekesa pane zvinoita nemaune kudonha kweAmerica kunoenderera mberi nekuzadzisa iro basa re Chakavanzika Bhabhironi…

Ndiri kuzoita izvi mune hupfumi hukuru hwemazwi zvinogoneka, kugadzira mabhuku, mabvunzurudzo, uye zvinyorwa zvakawanda kuti iwe unzwisise hunhu hwechiporofita pane zviri kuitika, uye zviri kuda kuitika muUnited States, uyezve, nyika yese , senzvimbo yedutu rava pano…

 

CHIKARA NDIANI?

St. John anorondedzera uyu "amai vemahure" seakatasva "mhuka." Sekutsanangura kwandakaita mu Chakavanzika Bhabhironi, chikara chinosanganisira avo vamiririri vane simba mukati mapato akavanzika avo vanoramba vachienderera mberi nechinangwa chisina kunaka chekutonga kwenyika nenzira yehupfumi hwepasi rose uye chinamato. [2]cf. Danieri 7: 7, Zvakazarurwa 13: 1-3.

… Icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko kuti, kupidigurwa zvachose kwechinamato nezvematongerwo enyika zvepasi rose zvakaburitswa nedzidziso yechiKristu, nekumisikidzwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nezvavanofunga, iyo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva kune zvakasikwa zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Mune izvo zvaishamisa uye, uye sezvazvinoitika, zvakarurama zvakazarurwa zvinofungidzirwa kubva kuna Mai Vakaropafadzwa kusvika kuna mushakabvu Fr. Stefano Gobbi wePasi rose Marian Movement yeVapristi, Mukadzi Wedu anosimbisa kuti chikara ichi chine misoro minomwe nenyanga gumi kubva mubhuku raZvakazarurwa ndiani. Chokwadi, izvo zvandaratidza kuburikidza nenhoroondo yezvakaitika mu Chakavanzika Bhabhironi yakasimbiswa mune iyi meseji yakapihwa pamutambo weMoyo Wakachena waMaria paMugovera wekutanga waJune 3, 1989:

Misoro minomwe inoratidza akasiyana masonic dzimba dzekugara, dzinoshanda kwese kwese nenzira isinganzwisisike uye ine njodzi. Ichi Chikara Mutema chine nyanga gumi uye, panyanga, korona gumi, zvinova zviratidzo zvekutonga nehumambo. Masonry anotonga uye anotonga pasi rese kuburikidza nenyanga gumi. -Mashoko akawandisa kuna Fr. Stefano, Kumupirisita, Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, n. 405.de

Ramba uchifunga, hwaro hwese hwenheyo dzemasangano akavanzika ndewe uzivi system - hunyengeri hwaSatani hwakagamuchirwa mubindu reEdeni na "baba venhema," Satani pachake. Uku kusimudzira kwouzivi kwakasimudzirwa uye kuendeswa mberi kuburikidza nemazana emakore kusvika nhasi, uye kupihwa "mweya" nemasangano akarongeka aya:

Sangano reMasangano Akavanzika raidikanwa kushandura dzidziso dzevazivi kuita kongiri uye inotyisa sisitimu yekuparadza budiriro.—Nesta Webster, Shanduko yeNyika, p. 4 (kusimbisa yangu)

Iyo "system inotyisa" ikozvino yakazara zvizere.

Iwe unoziva zvirokwazvo, kuti chinangwa cheichi chakaipa kwazvo kuronga kutungamira vanhu kupidigura hurongwa hwese hwevanhu uye kuvakwevera pamusoro pedzidziso dzakaipa dzeSocialism iyi uye Communism... —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Muna 1917, vashoma vakanyatsonzwisisa kuti sei Mukadzi Wedu weFatima aibvunza zvakanangana nekutsaurwa kweRussia-iyo panguva iyoyo, yakanga isati yabata muCommunism. Paive nemamwe marudzi echihedheni. Nei Russia? Mhinduro ndeyekuti Russia yaizove ivhu rekutanga nokuti kushanda yeiyi uzivi system, iyo yaayambira, yaizopararira pasi rese if kudaidzira kwake kuripira uye kugadza nyika iyoyo hakuna kuteererwa.

Ndichauya kuzokumbira kutsaurwa kweRussia kuMoyo wangu Wakafa, uye neChirairo chekutsiurwa paMugovera Wokutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye pachava nerunyararo. Kana zvisiri, [Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasi rose, ichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. -Kushandiswa kwaFatima, www.haav.va

Sezvo isu tisina kuteerera kuchema uku kweMharidzo, tinoona kuti yazadzikiswa, Russia yakapinda pasi rose nezvikanganiso zvayo. Uye kana isu tisati taona kuzadzikiswa kwakazara kwechikamu chekupedzisira cheichi chiporofita, tiri kuenda kwachiri zvishoma nezvishoma nematanho makuru.- Muoni waFatima, Sr. Lucia, Meseji yaFatima, www.vatican.va

 
AMERICA, ANOSHANDISWA

Ngatisiyei Russia kwechinguva uye tibvunze mubvunzo: izvi zvinei chekuita neAmerica? Pandakatanga kuverenga Zvakazarurwa 17, izvo zvakatungamira mukunyora Chakavanzika Bhabhironi, Ndakabatwa nemashoko anoti:

Ndakaona mukadzi agere pachikara chitsvuku chakange chakafukidzwa nemazita ekumhura, chine misoro minomwe nenyanga gumi… Nyanga gumi dzawaona uye chikara chichavenga hure; vacharisiya riri dongo, rakashama; vachadya nyama yake, nokuipedza nomoto. (Zvak. 17: 3, 16)

“Hure” rinotasva chikara… asi ndizvo kuvengwa nazvo. Saka tinoona kuti chikara chiri kushandisa hure. Sei? Sekutsanangura kwandakaita mu Chakavanzika Bhabhironi: kugadzira "kujekeswa kwemademokrasi" ayo ari pasi pehure iro "amai" vavo. Hongu, nguva nenguva takaona kuti America yakapinda sei mune dzimwe nyika kana kupa "vapanduki" zvombo zvekupidigura hurumende, chete kuti nyika dzakadzikadzika idzi dzigone kuvimba nemabhangi ekunze nemakambani. avo vatungamiriri kazhinji varume chaivo vanosanganisira mapato akavanzika aya. Cherekedza kuti rubatsiro rwekunze runowanzoenderana sei nenyika idzi kubvisa mitemo inorambidza kubvisa nhumbu, kubata pamuviri, uye ungochani. Nekudaro, kupararira kwe "democracy" nhasi kwave kwakaenzana nekupararira kwekuona zvinonyadzisira, zvinodhaka, uye tsika dzakashata midhiya nevaraidzo. Ndiro basa rinotyisa re "hure" rinova amai "vezvinonyangadza zvepasi." [3]Rev 17: 5

Zvakadaro, hure iro rinozviisa pasi pechikara chine simba rekuchiparadza. Rangarira zvakare iyo Mashoko aMutungamiri Woodrow Wilson vachitsanangura chikara ichi:

Vamwe vevarume vakuru muUnited States, mundima yekutengesa nekugadzira, vanotya mumwe munhu, vanotya chimwe chinhu. Vanoziva kuti kune simba pane imwe nzvimbo rakarongeka kudaro, rakavanzika, rakatarisa, rakapindirana, rakazara, rakapararira, zvekuti zvirinani kuti varege kutaura pamusoro pemweya wavo pavanotaura vachizvishora. -Mutungamiriri Woodrow Wilson, Rusununguko Rutsva, Ch. 1

Chokwadi, yaive Federal Reserve Act, yakamhanyira kuna Wilson pakati pehusiku musi waDecember 23, 1913, ndokupasiswa kuva mutemo (apo vazhinji vakasarudzwa vakuru vakuru vakabva Washington kuKisimusi) izvo zvakakonzera kuti US Monetary system yese iendeswe. kune International Bankers. Federal Reserve (vazhinji veAmerica havazive) inzvimbo yakasarudzika. [4]cf. “Achapwanya Musoro Wako” rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 113

Chikara nenyanga gumi zvinovenga hure chairo nekuti rusununguko uye rusununguko rwehure ndiko kupesana kwechinangwa chavo - kutonga pasi rose. Ndiani nhasi anogona kupokana kuti rusununguko chairwo rwakafarikanywa nenyika dzekuMadokero, zvakare, kuburikidza nekuvashandisa nekuvashandisa, zvakatungamira vazhinji muhuranda, zvese pamweya nehupfumi? Icho, chave chiri icho chaicho chirevo.

Ko Papa Benedict haana, kunyevera, pamusoro pokuwa kwe "Bhabhironi" paakazova Pope?

… Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo, Chechi muEurope, Europe nekuMadokero. NeEvhangeri iyi, Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ayo muBhuku raZvakazarurwa anotaurira kuChechi yeEfeso kuti: "Ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho." Chiedza chinogona zvakare kutorwa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke! ..." -PAPA BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

 

CHEMAZHINZVI HAKUSI KUFA

Chokwadi, hure racho rinongova raishandiswa nechikara kufambisira mberi chinangwa chayo: kukwevera "hurongwa hwese" hwevanhu mune dzidziso dzakaipa dze "Socialism uye Communism." America inogona sei, simba rakakura kwazvo remauto pasi pano, kuti riparadzwe? Kubva mukati nekunze: na kufambisa zvikanganiso izvo zvakaitwa muRussia, kureva kusatenda kuti kuna Mwari, Marxism, Darwinism, uye kuda pfuma. Izvi zvakaburitsa mamwe "maisms" akadai seakanyanya feminism, sainzi, kufunga zvine musoro nezvimwewo izvo zvakabudirira kukanganisa kwete chete hunhu asi magariro enzvimbo dzekuMadokero. Zvinoshamisa, sezvo izvi zvakanyorwa, zvemagariro uye zvemakomunisti mazano ari kuwedzera kukosheswa pakati pevechidiki vakafungidzirwa pfungwa kuNorth America sevematongerwo enyika vava kusimudzira pachena dzimwe nzira dzezvematongerwo enyika (ona Kana Chikominizimu Chidzoka).  

Hazvishamisi kuti vanapapa vaiyambira, mumutauro wakasimba kwazvo, nezvengozi dzavakaona mu kunyoresa yehunyanzvi hwekukanganisa hweaya akavanzika masangano.

… Kufamba kwekusatenda kuti kuna Mwari… kwakatangira pachikoro icho chemafirosofi icho chemazana emakore chakatsvaga kurambana nesainzi kubva muhupenyu hweKutenda neChechi. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 4

Chokwadi, Anoremekedzwa Archbishop Fulton Sheen, mune imwe yenhepfenyuro yake yekutanga, anoti Communism zvirokwazvo iri Mwana yekuMadokero, ye "Chiedza" chakaunzwa nekusimbiswa nevatangi veFreemasonry yazvino: [5]cf. Chakavanzika Bhabhironi

Iko hakuna kana imwechete pfungwa yefilosofi muCommunism iyo isina kubva kuMadokero. Firosofi yakabva kuGerman, ayo masociology kubva kuFrance, hupfumi hwayo kubva kuEngland. Uye izvo zvakapihwa neRussia yaive mweya weAsia uye simba uye kumeso. - "Communism muAmerica", cf. youtube.com

Vashoma vanoziva kuti Vladimir Lenin, Joseph Stalin, naKarl Marx, vakanyora iyo Manifesto yeCommunist, vaive pamubhadharo weiyo Illuminati. [6]cf. “Achapwanya Musoro Wako”  rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123. nb. Iwo Kurongeka kweiyo Illuminati isangano rakavanzika. Mumwe mudetembi wechiGerman uye mutori wenhau uye shamwari yaMarx, Heinrich Heine, akanyora izvi muna 1840, makore makumi manomwe nemanomwe Lenin asati adenha Moscow: 'Zvisikwa zvine mumvuri, zvikara zvisina zita iro ramangwana ndezvavo, Communism ndiro zita rakavanzika remuvengi mukuru uyu. '

Saka chiCommunism, icho chakatendwa nevazhinji kuve chigadzirwa chaMarx, chakange chanyatso kuvezwa mupfungwa dzevaVhenekeri nguva refu asati aiswa pamubhadharo. —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p. 101

Chaizvoizvo, Russia nevanhu vayo vakabvutwa neavo…

… Vanyori nevemakororo vakatora nzvimbo yeRussia sisitimu yakanyatsogadzirirwa yekuyedza chirongwa chakatsanangurwa makumi emakore apfuura, uye ndiani kubva ipapo anoramba achichiparadzira kubva kune mumwe mugumo wenyika kuenda kune mumwe. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris,n. 24; www.haav.va

Vazhinji nhasi vanotenda kuti nekudonha kweRusvingo rweBerlin uye kuparara kweUSSR kuti chiCommunism chakafa, kana kuti zvirinani, zvakangoenderera mberi nenzira dzakaipisisa. [7]Kunyangwe kuurawa kwemamiriyoni makumi mashanu- nemakumi matanhatu emaChinese pasi pemutungamiriri weCommunist Mao Zedong mukutanga kwema45 hakuna kunyanyisa, pamwe nekutambudzwa kuri kukura nhasi kwemaKristu imomo nekuwedzera kudzora kwevanhu. Asi ichi hachisi chokwadi. Communism haina kufa, asi asi, zvakachinja mamask. Muchokwadi, "kudonha" kweSoviet Union kunofungidzirwa kuti kwakarongwa makore pamberi.

Anatoliy Golitsyn, akasiya KGB kubva kuUSSR, akazivisa muna 1984 "ne94% kunyatso" zviitiko zvaizotevera neshanduko kuCommunist Bloc, kubatanidzwazve kweGerman, nezvimwewo nechinangwa cheNew World Social Order inotongwa neRussia uye China. Shanduko dzakataurwa naMichel Gorbachev, aimbova mutungamiriri weSoviet Union, se "perestroika", zvinoreva kuti "kugadzirisa patsva."

Golitsyn anopa humbowo husingarambiki hwekuti perestroika kana kugadzirisa patsva haisi 1985 Gorbachev yakagadzirwa, asi chikamu chekupedzisira chehurongwa chakaumbwa muna 1958-1960. - "Communism Iri Mupenyu uye Inotyisa, KGB Defector Claims", inotsanangurwa naCornelia R. Ferreira mubhuku raGolitsyn, Iyo Perestroika Kunyengedza

Chokwadi, Gorbachev iye aive pachinyorwa achitaura pamberi peSoviet Politburo (komiti inogadzira mutemo webato reCommunist) muna 1987 achiti:

Vanababa, shamwari, usanetseke nezvese zvaunonzwa nezveGlasnost nePerestroika nedemokrasi mumakore anotevera. Iwo anonyanya kuita ekunze kudyiwa. Hakuzove nekukosha kwemukati shanduko muSoviet Union, kunze kwekushongedza. Chinangwa chedu ndechekutorera zvombo maAmerican nekuvarega vakotsira. —Kubva Agenda: Kukuya pasi kweAmerica, zvinyorwa na Idaho Mutongi wedare Curtis Bowers; www.vimeo.com

Chikamu chemanomano acho chaive chekukwezva icho chikamu cheAmerica icho chaive chisiri chekuda nyika chete, asi hunhu, muhope iyo chete uori inogona kuunza, uye kuburikidza naye, kuparadzira huori uhu uye kubva ipapo Chaos pasirese, kugadzirira ivhu remununuri wepamusoro: Communism. Sokutaura kwakaita Antonio Gramsci (1891 - 1937), uyo akatanga bato reItaly Communist Party, akati: "Tichapikisa mimhanzi yavo, neunyanzvi hwavo." [8]kubva Agenda: Kukuya pasi kweAmerica, zvinyorwa na Idaho Mutongi wedare Curtis Bowers; www.vimeo.com Kufanotaura kunoshamisa kwaitika chaizvo sezvakarongwa. Chokwadi, aimbova mumiriri weFBI, Cleon Skousen, akaburitsa pachena zvinotyisa makumi mana neshanu zvibodzwa zveCommunist mubhuku rake ra1958, Iye Akashama Communist. [9]cb. wikipedia.org Sezvo iwe uchiverenga mashoma acho, zvionere wega kuti rakabudirira sei chirongwa chinosemesa. Kune izvi zvinangwa zvakave nemimba zvakanaka anopfuura makumi mashanu emakore apfuura:

# 17 Tora kutonga kwezvikoro. Vashandise semabhandi ekupfuudza ehukoshalism uye yazvino manzi echiCommunist. Nyorovesa kosi yacho. Tora kutonga kwesangano revadzidzisi. Isa mutsetse wepati mumabhuku ekuverenga.

# 28 Bvisa munamato kana chero chikamu chekutaura kwechitendero muzvikoro nechikonzero chekuti chinotyora musimboti we "kupatsanurwa kwechechi nehurumende."

# 31 Belittle mafomu ese eAmerican tsika uye anoodza moyo dzidziso yenhoroondo yeAmerica…

# 29 Kushora iyo Bumbiro reAmerica nekuidaidza kuti haina kukwana, yechinyakare, kunze kwedanho zvido zvemazuva ano, chipingaidzo chekubatana pakati penyika pasirese.

# 16 Shandisa matekinoroji esarudzo dzematare edzimhosva kunetesa masangano eAmerica nekutaura kuti zviitwa zvavo zvinotyora kodzero dzevanhu

# 40 Kudza mhuri sechirongwa. Kurudzira hupombwe, bonhora uye nyore kurambana.

# 24 Bvisa mitemo yese inotonga obscenty nekuidaidza "censorship" uye kutyora kwekutaura kwekusununguka uye yemahara yekudhinda.

# 25 Putsa tsika dzehunhu nekusimudzira zvinonyadzisira nekunyadzisa mumabhuku, magazini, mafirimu, redhiyo, neTV.

# 26 Parizvino ungochani, kuora uye hupombwe se "zvakajairika, zvakasikwa, zvine hutano."

# 20, 21 Inopinda mukati mokubuditsa. Kuwana kudzora kwenzvimbo dzakakosha muredhiyo, tv, uye mafirimu mafirimu.

# 27 Kupinda mumachechi uye kutsiva chinamato chakaziviswa ne "gariro" chitendero. Deredza bhaibheri.

# 41 Simbisa kukosha kwekurera vana kure nekukanganisa kwevabereki.

Zvese izvi zvakagadziriswa uye zvakashinga kusimudzirwa neiyo vezvenhau avo vanoita senge mufananidzo yechikara:

Kune imwezve tsananguro yekupararira kwekukurumidza kwemazano eKomonisiti ave kupinda murudzi rwese, makuru uye madiki, epamberi uye neshure, zvekuti hapana kona yenyika yakasununguka kubva kwavari. Iyi tsananguro inowanikwa mupropaganda yakanyanyisa kudhiabhorosi zvekuti nyika inogona kunge isina kumboona yakafanana nezvayo pakutanga. Inotungamirwa kubva kune imwechete nzvimbo. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 17

Kufambiswa kwemazano aya kwakadzoserwa, Pope akadaro, ne'kurangana kwekunyarara pachikamu chakakura chevasiri venhau veCatholic venyika. Isu tinoti kurangana, nekuti hazvigoneke neimwe nzira kutsanangura mashandisiro anoita mupepanhau anonyanya kuda kushandisa kunyangwe zviitiko zvidiki zvezuva nezuva zvehupenyu ave kugona kunyarara kwenguva refu 'pane zvinotyisa zvinoburitswa neCommunism. [10]cf. Ibid. n. 18 Izvi sezviri pachena zvakasimbiswa nemubhengi weAmerica, David Rockefeller:

Tinotenda kuWashington Post, iyo New York Times, magazini yeTime uye zvimwe zvinyorwa zvikuru izvo vatungamiriri vavo vakapinda misangano yedu uye vakaremekedza zvivimbiso zvehungwaru kwemakore anoda kusvika makumi mana. Zvinenge zvisingakwanise kuti isu tivandudze chirongwa chedu chenyika dai isu taive pasi pemwenje inopenya yekuzivisa mukati memakore iwayo. Asi, nyika ikozvino yakaomesesa uye yakagadzirira kufora yakanangana nehurumende-yenyika. Iyo supranational hutongi hwevane hunyanzvi vepamusoro uye vemabhangi epasirese zvirokwazvo anosarudzika kune yenyika auto-kusarudza kwaiitwa mumazana emakore apfuura. -David Rockefeller, Achitaura munaChikumi, 1991 musangano weBerbergerger muBaden, Germany (musangano wakapindawo naGavhuna panguva iyoyo Bill Clinton uye naDan Quayle)

Anoremekedzwa Archbishop Fulton Sheen haaigona kunge akapfupikisa zvirinani mumashoko ake echiporofita akatepfenyurwa nguva imwechete panguva dzakaburitswa zvinangwa zvechiCommunist:

Communism, saka, iri kudzoka zvakare kuWestern world, nekuti chimwe chinhu chakafa muWestern world - ndiko kutenda kwakasimba kwevanhu muna Mwari kwakavaita. - "Communism muAmerica", cf. youtube.com

Rawa, rawa Bhabhironi guru. Akava musha wemadhimoni. Iye keji yemweya wese usina kuchena, keji yeshiri dzese dzisina kuchena, [keji yezvinhu zvese zvisina kuchena] uye inonyangadza [mhuka]. Nekuti marudzi ose akamwa waini yehupombwe hwayo. Madzimambo enyika akaita upombwe naye, uye vatengesi venyika vakafuma nekuda kwekutambudzika. (Zvak. 18: 3)

 

KUKUNDIKANA KWAKAVANZIKA BHABHIRONI

Ini handina mubvunzo kuti, kune vamwe vevaverengi vangu, ruzivo urwu rwakawandisa uye rwunoita kunge rwunonakidza kwazvo kuti rive rwechokwadi. Asi, kuyedza kwaSatani kumisikidza simba repasi rese ndekweBhaibheri uye kuri pachena pamberi pedu chaipo. Ndinofanira kubvumirana nemunyori weAmerican Katurike Stephen Mahowald:

America yakashandurwa-yakasiya, pasina kana kurwa, sekutaura kwakaita hurongwa hwaGramsci. -Iye Achapwanya Musoro Wako, Stefano Mahowald, p. 126

Chasara ndechekudonha kwe "Chakavanzika Bhabhironi" kuitira kuti isamire munzira yekutonga kwepasi rose. Nguva iyoyo hama nehanzvadzi, zvinoita kunge pano. "Amai vemahure" vaita zvese uye nezvimwe zvaidikanwa nechikara. Ruzivo rwe "mukati" runobuda muUnited States izvozvi, kusanganisira izvo kubva kuneyaimbove nyeredzi ina vakuru, ndezvekuti pamusoro pemakore mashoma anotevera, kupunzika kwehurongwa hwemari [11]cf. Kupunzika kweAmerica uye Kutambudzwa Nyowani uye 2014 uye Chikara Chinokwira yava pedyo, kunyangwe zvinhu zvikaita senge zviri kuwedzera (sekunge kudonha kuma1920's, ndinogona kuwedzera). [12]cf. TruNews nhepfenyuro, Chikunguru 24, 2014; trunews.com Zvinoshamisa, panguva yekunyora uku, hutungamiriri hwemauto eU.S. vari kudzingwa kana kuti "kuenda pamudyandigere" nekukurumidza uye Mauto ari kuderedzwa kuita saizi diki pane WWII isati yamboitika. [13]Reuters, Kukadzi 24, 2014; Reuters.com Dare rakazvimiririra rakasarudzwa nePentagon neCongress rinoti izvozvi, kudzikiswa kwemauto neMutungamiri Obama kwasiya America isina kusimba kurwisa kutyisidzira kwepasi rose [14]cf. Washington Tomes, Chikunguru 31, 2014; yekuwwrans.com Zvakare, ndiani angatsanangure zvinoita kunge kuparara kwehukama hwemiganhu yeAmerica (neEuropean) sezvo zviuru zve "vapoteri" zvichipinda munyika? Izvo zvese zvinoratidzika, vanodaro vazhinji vacherechedzi, kuve nemaune kugadzikana kwenyika.

Ngoni inoyerera, uye Mwari ave achizivikanwa nekuchinja nguva sezvaanoda. Pfungwa huru apa ndeyekuti isu tiri kudaidzwa kuti tigadzirire, izvo zvinosanganisira pamusoro pezvese kuzvibvisa muBhabhironi:

Ibvai mairi, vanhu vangu, kuti murege kutora chikamu muzvivi zvaro uye murege kugoverana mumatambudziko aro, nekuti zvivi zvaro zvakaunganidzirwa kudenga, uye Mwari vanorangarira mhosva dzaro. (Zva 18: 4-5)

 

CHIPINGAMISO CHOKUPEDZISIRA

Mabhuratha nemasisita, tinofanirwa kunzwisisa kuti, kunyangwe paine zviito uye chinangwa chakaipa cheavo varume vakaipa vari mumashure medu avo Pius XI akadaidza "masimba emashiripiti," [15]Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 18 "chirongwa" cheKomonisiti chenyika yose chiri pamudzi wayo satani. Muchokwadi, Karl Marx anga asiri iye asingatendi kuti kuna Mwari: anga ari musatanist, sevaya vari mumatanho epamusoro eFreemasonry. Icho chinangwa chakataurwa zvakajeka muBhuku raZvakazarurwa:

Kufara, nyika yese yakatevera chikara. Vakanamata dhiragonin nekuti chakapa simba kuchikara; vakanamatawo chikara, vakati: Ndiani ungaenzaniswa nechikara? Ndiani ungarwa nacho? (Zva 13: 3-4)

Satani, mukuvenga kwake Mwari, anoda kunamatwa pachinzvimbo Chake. Saizvozvo, ngirozi iya yakawa, Lusifa, akamirira mireniyoni kuti aite zvizere chirongwa chake, maererano nekutendera kwaMwari. Nekuti sekutaura kwaSt. Thomas Aquinas mune mamwe mazwi anonyaradza.

Kunyangwe madhimoni anoongororwa nengirozi dzakanaka kuti varege kukuvadza zvakanyanya sezvavaigona. Nenzira imwecheteyo, Anopesana naKristu haazokuvadze zvakanyanya sezvaaishuvira. —St. Thomas Aquinas, Summa Dzidziso, Chikamu I, Q.113, Art. 4

Chipingaidzo chekupedzisira kuhurongwa hwaSatani haisi America. Ndiyo Chechi yeKaturike. Nekudaro, kushora kwakasimba uye kwakadzokororwa kwe Supreme Pontiffs vachipesana neiyi inonyengera "cancer" yeCommunism, iri kuuya mune ino nguva Yenyika Dzepasi Pose kubudikidza ne Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga.

Iyi shanduko yemazuva ano, inogona kutaurwa, yakatsemuka kana kutyisidzira kwese kwese, uye inodarika mukukura nemhirizhonga chero chinhu chisati chaitika mukutambudzwa kwakapfuura kwakanangidzirwa kuChechi. Vanhu vese vanozviwana vari munjodzi yekudzokera muhutsinye zvakanyanya kudarika izvo zvakadzvinyirira chikamu chikuru chenyika pakuuya kweMununuri. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 2

Ndiani angakakavadzane nechiporofita ichi semhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika, kuuraya rudzi, makakatanwa erudzi, uye mhirizhonga ine hutsinye yechiIslam inowanzo kugara mumisoro yenhau? Kunyanya kukosha kutambudzwa kwevaKristu kuMiddle East kwakapfuura, sekureva kwemumwe bhishopi, kutambudzwa kwechiKristu pasi paNero. Chiri chakaipisisa ndechekuti vazhinji veava "vapanduki" uye "vanopfurikidza mwero" vari kuita mhirizhonga yeropa iyi vakashongedzerwa kana kupihwa mari neAmerica uye / kana vabatsiri vayo. [16]cf. "ISIS: Yakagadzirwa muAmerica", June 18th, 2014; globalresearch.ca; cf. wnd.com Nekudaro, mazwi aSt.John anonzi kune Chakavanzika Bhabhironi anotora mwenje mutsva unovhundutsa apo kugurwa misoro, kutambudzwa uye kucheneswa kwemadzinza evaKristu vanobva kuMiddle East kunoenderera-kuchitsigirwa nemaitiro akavanzika eAmerica.

Mukati maro makawanikwa ropa revaporofita nevatsvene nevose vakaurayiwa pasi. (Zvak. 18:24)

Tiri kurarama munguva dzeapocalyptic, sekureva kwevapapa.[17]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? Papa Pius akanyora kuti, 'Kwenguva yekutanga munhoroondo, tiri kupupurira kurwa, kusava nehanya nechinangwa uye yakarongedzwa kune iyo diki diki, pakati pemunhu ne “zvese zvinonzi Mwari.” ' [18]Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 22  St. John Paul II akapa uku kurangana nzvimbo yaro.

Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA kumhemberero dzemakore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976

Asi mune zvese izvi, Jesu anomira akadzikama pakati pemhepo huru nemafungu eDutu iri, ndokuti:

Nei uchitya, haiwa iwe wekutenda kudiki? (Mat. 8:26)

Jesu, kwete Satani, ndiye tenzi wedutu roga roga. Kune avo vanomugamuchira mu "chikepe" chavo uye vanoisa ruvimbo rwavo maAri, Anoti:

Ini ndichakuchengetedza iwe panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. (Zvak. 3:10)

 

 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvak. 17: 5; kuti uwane tsananguro yekuti sei, verenga Chakavanzika Bhabhironi
2 cf. Danieri 7: 7, Zvakazarurwa 13: 1-3.
3 Rev 17: 5
4 cf. “Achapwanya Musoro Wako” rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 113
5 cf. Chakavanzika Bhabhironi
6 cf. “Achapwanya Musoro Wako”  rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123. nb. Iwo Kurongeka kweiyo Illuminati isangano rakavanzika.
7 Kunyangwe kuurawa kwemamiriyoni makumi mashanu- nemakumi matanhatu emaChinese pasi pemutungamiriri weCommunist Mao Zedong mukutanga kwema45 hakuna kunyanyisa, pamwe nekutambudzwa kuri kukura nhasi kwemaKristu imomo nekuwedzera kudzora kwevanhu.
8 kubva Agenda: Kukuya pasi kweAmerica, zvinyorwa na Idaho Mutongi wedare Curtis Bowers; www.vimeo.com
9 cb. wikipedia.org
10 cf. Ibid. n. 18
11 cf. Kupunzika kweAmerica uye Kutambudzwa Nyowani uye 2014 uye Chikara Chinokwira
12 cf. TruNews nhepfenyuro, Chikunguru 24, 2014; trunews.com
13 Reuters, Kukadzi 24, 2014; Reuters.com
14 cf. Washington Tomes, Chikunguru 31, 2014; yekuwwrans.com
15 Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 18
16 cf. "ISIS: Yakagadzirwa muAmerica", June 18th, 2014; globalresearch.ca; cf. wnd.com
17 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
18 Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 22
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.