Runyararo Rwechokwadi uye Chengetedzo

 

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo
kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku.
Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika,
ipapo njodzi inongoerekana yauya pamusoro pavo,
semarwadzo emimba pamukadzi ane pamuviri,
uye havangapukunyuki.
(1 VaT. 5: 2-3)

 

JONGA apo Mugovera manheru wakangwarira Misa ichizivisa Svondo, inonzi neChechi "zuva raIshe" kana "zuva raIshe"[1]CCC, n. 1166, saizvozvo, Chechi yapinda mu nguva yekurinda zveZuva Guru raIshe.[2]Zvinoreva, isu tiri pazuva reiyo Zuva rechitanhatu Uye Zuva iri raIshe, rakadzidziswa Madzibaba eKereke Ekutanga, harisi zuva remaawa makumi maviri nemana kumagumo enyika, asi inguva yekukunda yenguva apo vavengi vaMwari vachakundwa, Anopesana naKristu kana "Chikara" akakanda mudziva remoto, uye Satani akasungwa necheni kwe “chiuru chemakore.”[3]cf. Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

… Rino zuva redu, rakasungwa nekubuda nekuvira kwezuva, mucherechedzo weZuva Guru iro panotenderedzwa makore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye zvekare,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Vanababa veChechi vakanongedzera kuna Zvakazarurwa 20: 1-6 chaizvo se “Zuva raShe” iri. Pane chimwe chinhu chakanaka chandinoda kunyora nezveZuva rino sezvo chiri cheMukadzi Wedu, chandichaita munguva pfupi. Asi manheru ano, "ikozvino izwi" ndiyo yambiro yaSt. Paul yekuti Zuva iri richauya sembavha "usiku" yakatarwa neimwe venhema “Rugare nokuchengeteka.” 

 

KUTARISIRA ZUVA

Ehezve, ini handidi kuti ndive vanozvikudza mukutaura kuti tapinda mumurindiro weZuva rino raIshe. Asi ndizvo chaizvo zvakakumbirwa naPapa St. John Paul II isu vechidiki kuti titarise nekuzivisa:

Ini handina kuzeza kuvabvunza kuti vaite sarudzo huru yehupenyu nehupenyu uye kuvapa basa rakakura: kuve "varindi vemangwanani" mukutanga kwemireniyumu nyowani. -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

Basa, akadaro, ndere "varindi vemangwanani [ku] kuzivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamutswa"[4]Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Zuva Revechidiki Munyika, n. 3 kuitira kuvhura iyo Humambo hwekuda kwaMwari, nekudaro kuzadzikisa "Baba Vedu" uye nemunamato usingaperi wekuti Kuda Kwake kuitwe “Pasi pano sezvazviri Kudenga”:

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, uhwo huchagadzirisa zvakare kuwirirana kwekutanga kwezvisikwa.—ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

MaKristu anodaidzwa kuti vagadzirire Jubheri Guru rekutanga kweMireniyamu yeTatu nekumutsiridza tariro yavo mukuuya chaiko kweHumambo hwaMwari, vachiigadzirira zuva nezuva mumoyo yavo, munharaunda yevaKristo yavari, kunyanya mamiriro ezvinhu munharaunda, uye munhoroondo yenyika iyowega. -POPE JOHN PAUL II, Tertio Millennio Adveniente, N. 46

Zvisinei, zuva raIshe risati rasvika, rinouya The Vigil; pamberi Kumutswa kweChechi kunouya kwake Passion "paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko," maererano neCatechism.[5]CCC, n. 677

Pakatanga kereke kuvhara nyika munaKurume apfuura, chimwe chinhu chakachinjika muichi chipostori. "Zvino izwi" mumazuva iwayo raive iro Marwadzo eVashandi ndeechokwadikuti tapinda Nguva yekurwadziwa uye kuti izvi ndizvo Getsemane reduUye saka, ndakaenderera mberi "kutarisa nekunamata." Mazuva gumi mushure mekunyora Getsemane reduMai vedu vakapa uyu meseji kune "mweya weCalifornia":

Nhasi, na [Jesu], kuChechi ndinorangarira maawa chaiwo eGetsemane, reCalvari, rekurovererwa uye rerufu rwake. Iva nekuvimba uye kutsungirira; shinga uye tariro! Munguva pfupi kubva pakurwadziwa kwedu kunomuka nguva itsva yechiedza. Chechi ichakura zvakare, pasi pesimba rorudo rwaMwari… -See washingtoniowa.com

Musi waJune 20th, 2020, St. Michael Mutumwa mukuru akati kumuvoni weCosta Rican, Luz de Maria:

… Imba yaMwari yave kusvibiswa uye izvi hazvimire; Vana vaMwari vakatendeka havazivi kwekuenda. Vanhu vaMwari vanozviwana vari muGetsemane muhusiku hurefu naIshe wavo naMambo Jesu Kristu - vanetseka, vachikuvara uye vane nzara. Kuziva kuti vari kunanga kune ichiri yakaoma uye inotyisa nguva apo pachave nekukonana mukati meMweya Wakavanzika wakasiyana waKristu, uye kutsauka kunowana nzvimbo. Vanhu vaMwari, hutachiona huri kuchengetedza vanhu mukufungidzira hwauya sechinhu chekutanga kumutongo mukuru uchawira vanhu vese… -washingtoniowa.com

Mazuva mashanu mushure maizvozvo, Ishe Wedu akati kumuoni weAmerica Jennifer:

Ndinokuudza nhasi kuti awa yauri kurarama mairi yakafanotaurwa. Ino haisiri nguva yekuti uve nehope nekuti wapinda muGethsemane rako. Iwe wapinda nguva ichave iri yakanyanya kumuka yakatsungirirwa nevanhu. -washingtoniowa.com

Zvakare muna Nyamavhuvhu 4, 2020, Mukadzi Wedu akati:

Iva netariro huru mukukunda kuzere kwaMwari kwehurombo hwevanhu, vanorwara uye vari kure naye. Uri kurarama makore anorwadza ekutambudzika kukuru uye kutambura kuri kuita zuva nezuva kurema kune vese. Shandisa iyo iripo awa muGetsemane reMoyo Wangu Wakachena uye uzviise pachenyu kuti muite nerudo kuda kwaBaba Vekudenga. Ivai zvapupu zvekutenda munguva dzino dzekuramba kutenda kukuru. Ivai zvapupu zvehutsvene mumazuva ano ekushatiswa kukuru. Ivai zvapupu zverudo mupasi iro rave rakaomarara uye risinganzwike, richipedzwa nekuomeswa nehumwe hunhu, ruvengo, chisimba nehondo. Uyai kwese kwese nebharisami yerudo rwangu rwamai uye tsitsi. - kuMweya weCalifornia, cf. washingtoniowa.com

Uye yekupedzisira:

Vadiwa vangu, uku ndiko kutanga kwekutambudzika, asi haufanire kutya chero bedzi uchipfugama uye uchibvuma Jesu, Mwari, Mumwe uye Vatatu. -Mai vedu kuna Gisella Cardia, Mbudzi 24, 2020; washingtoniowa.com

 

Husiku hweGETHSEMANE

Sezvo Judhasi nemhomho yake vakazviratidza "sembavha usiku," saizvozvowo, kutambudzwa kweChechi kuri kuitika zvakafanana. Pakarepo, pasina ziviso, "mabiko ekupedzisira" ari kutaurwa munzvimbo zhinji kukiyiwa kuchienderera nechimiro chinotyisa checoronavirus ichipararira. Mabhishopi havana kuzeza kurambidza vakatendeka kubva kumachechi avo ivo varipo mahara kupinda muchitoro chedoro. Mashoko echiporofita aSt. Thèrèse de Lisieux, akataurwa kumupristi muNew Boston, Michigan muna 2008, anoita kunge ave pedyo nekuzadzikiswa kupfuura nakare kose. Musande weFrance akazviratidza kwaari muchiroto akapfeka dhirezi yeKudya kwake kwekutanga uye akamutungamira akananga kuchechi. Zvisinei, paakasvika pamusuwo, akarambidzwa kupinda. Akatendeukira kwaari ndokuti:

Kungofanana nenyika yangu [France], aive mwanasikana wedangwe weChechi, akauraya vapirisita vake uye vakatendeka, saka kutambudzwa kweChechi kuchaitika munyika yenyu. Munguva pfupi, vafundisi vachatapwa uye vachatadza kupinda mumachechi pachena. Vachashumira kune vakatendeka munzvimbo dzakavanzika. Vakatendeka vachabvisirwa "kutsvoda kwaJesu" [Chirairo Chitsvene]. Vanhuwo zvavo vanozounza Jesu kwavari vapristi vasipo. -ona Chimurenga! (Cherekedza: vapristi ava vanoonawo mweya iri mupurigatori husiku hwese)

Uye sekupararira kwakaita VaApostora Mubindu reGetsemane, saizvozvowo, iyo Muviri waKristu uri Kuputsa. Hongu, ichi ndicho chimurenga. 

Uye zvakadini nemhomho? Makore matanhatu apfuura, ini ndakanyevera nezvazvo Mhomho Inokura izvo hazvina kushivirira kwekutaura kwemahara kunze kwavo chete, izvo zviri kugadzirira kunyaradza izwi reChechi, izwi re chokwadi… zvino muna 2018, izvo VaBarbarians vari paGates... asi ikozvino, vapaza uye The Purge zvatanga, semunhu wese anobva parondedzero yepasi rose yeMarxist ari kutanga kurambidzwa, kubviswa pachigaro, uye kudzingwa kubva pasocial media neInternet. 

Pauchataura mashoko awa ose kwavari, havangateereri newe; paunodana kwavari, havangakupinduri. Urwu ndirwo rudzi rusingateereri inzwi raJehovha Mwari warwo, kana kurangwa. Kutendeka kwanyangarika; shoko pacharo rakadzingwa mukutaura kwavo. (Jeremiah 7: 27-28)

Nhasi, Mukadzi Wedu akataura zvakafanana kune muoni weItari, Gisella Cardia:

Ah! Vana vangu vanofamba-famba vasina kuwana mwenje - vazhinji vacho havasi kuteerera kuzwi rangu, havafarire rubatsiro rwangu, kusvika pakusekesa aya mameseji eruponeso rwevanhu. Vana, mave nenguva yesarudzo yenyu, uye kana ndikatarisa pamoyo yevakawanda vevana vangu, ndinochema nemarwadzo uye moyo weMwanakomana wangu unobuda ropa. Vana, ikozvino muchaona zvandanga ndisingade kuti maziso enyu aone: kudengenyeka kwenyika kwakasimba uye nenjodzi dzakasiyana siyana dzakadai semadutu, madutu, mafungu egungwa nehondo, nekuti hauna kuteerera kumashoko angu! -washingtoniowa.com

 

RUGARE RWENHEMA NOKachengeteka

Ah! Asi “rugare nokuchengeteka” zvava munzira! Iyo vaccine yasvika, iyo Caduceus Kiyi ye Freemasony, uye nekudaro, mambakwedza e Great reset yava pamusoro pedu! Nguva nyowani yezvematongerwo enyika yatanga! Hunhu hunogona kutanga kuiswa mune tekinoroji nokudaro zvichitiunza kumatunhu akakwirira ehunhu hwevanhu!

Shanduko huru yakatimirira. Dambudziko haringotisunungure kufungidzira mamwe mamodheru, rimwe ramangwana, imwe nyika. Zvinotisungira kuti tidaro. - Mutungamiri weFrance, Nicolas Sarkozy, Gunyana 14, 2009; XNUMX; maona The Guardian

… Mushure mezvese zvatakapfuura mazviri hazvina kukwana kungodzokera pane zvakajairwa… kufunga kuti hupenyu hunogona kuenderera sezvazvaive pamberi pehosha; uye hazvizoiti. Nekuti nhoroondo inotidzidzisa kuti zviitiko zvehukuru uhu - hondo, nzara, matambudziko; zviitiko zvinokanganisa hukuru hukuru hwevanhu, sezvakaita hutachiona uhu - hazviuye nekuenda chete. Ivo vanowanzo kazhinji kazhinji kupfuura vanokanganisa ekuchinjisa shanduko yemagariro uye zvehupfumi… -Gurukota Gurukota Boris Johnson, Conservative Party hurukuro, Gumiguru 6, 2020; anochengetedza.com

Denda iri rakapa mukana we "reset". -Gurukota Gurukota Justin Trudeau, Global News, Gunyana 29, 2020; Youtube.com, 2: 05 

Nekudaro, sekunyora kwandakaita mu Iyo huru reset, pane simba rakaipa kuseri kweichi chinoita sechisina kunaka reset. Ichi chitsva Communist shanduko, musanganiswa we capitalism uye socialism kugadzira chikara chitsva chepasirese (ona Capitalism uye Chikara). Alexander Trachtenberg, anozivikanwa seMoscow "enforcer" panguva yekukwirira kweCommunism, akati:

Kana tava kugadzirira kutora United States, hatizoitore pasi pechiratidzo chesocialism… Tichatora United States pasi pemazita atakafadza zvikuru; isu tinozozvitora pasi pekusununguka, pasi pekufambira mberi, pasi pegutsaruzhinji. Asi tora isu ticha.-returntoorder.org

Sezvandinonyora, manejimendi nyowani muUnited States akatotanga, maawa mashoma mushure mekugadzwa, kuita zvakare Chibvumirano cheParis.[6]nbcnews.com Sezvandakambotsanangudza, yakadzika midzi mune yemagariro uye kwete nezve mamiriro ekunze[7]cf. Iyo Chando Chokurangwa Kwedu asi chikamu chemutambo murefu wevanoronga UN kuti "vagovanezve hupfumi",[8]cf. Icho chitsva Chihedheni, Chikamu III semukuru paUN's Intergovernmental Panel paKushanduka Kwemamiriro ekunze (IPCC) akabvuma pachena:

… Munhu anofanira kuzvisunungura kubva mukunyepedzera kuti mutemo wezvemamiriro ekunze wepasi rose mutemo wezvemamiriro ekunze. Pane kudaro, mutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze ndewemaitiro atinogovera zvakare of facto hupfumi hwenyika… —Ottmar Edenhofer, kumusika.com, Mbudzi 19, 2011

Uye Mutungamiriri mutsva haana kutambisa nguva kuunza quasi-Marxist magariro emagariro[9]Ndira 20, 2021; epochtimes.com nekumisikidza nekuparadzanisa nzanga yeAmerica kuita mapoka ezvevanhukadzi,[10]ona Kurongeka Kunoshamisa pano dzinza, hunhu hwepabonde, nezvimwe muzita re "Kuenzana."Sokutaura kwakaita Monsignor Michel Schooyans:

Nyaya yechikadzi ine midzi yakati wandei, asi imwe yeiyi isingarambike Marxist. Mubatsiri waMarx, Friedrich Engels akajekesa dzidziso yehukama hwemurume nemukadzi sezviratidzo zvehukama hwekukonana mukirasi. Marx akasimbisa kurwisana pakati patenzi nemuranda, capitalist nemushandi. Ngirozi, kune rimwe divi, dzakaona kuroora kwemurume mumwe semuenzaniso wekudzvinyirira vanhukadzi kwevakadzi. Sekureva kwake, iyo shanduko inofanirwa kutanga nekubviswa kwemhuri. - "Tinofanira kuramba", Mukati meVatican, October 2000

Ichi, chokwadika, ndechimwe chezvinangwa zvechimurenga musangano unonzi Black Lives Matter (BLM) yakaputika mhiri kweUS zhizha rapfuura nerutsigiro rwebato rezvematongerwo enyika izvozvi. musimba. Ini ndakateedzera izvi ndakananga kubva paBLM webhusaiti vasati vaibvisa:

Isu tinovhiringidza iyo-yekuMadokero-yakatemerwa nyukireya yemhuri chimiro chinodiwa nekutsigirana semhuri dzakatambanudzwa uye "misha" iyo pamwe chete inochengetana, kunyanya vana vedu, kusvika padanho rekuti vanaamai, vabereki, uye vana vakasununguka. Isu tinosimudzira queer-inosimbisa network. Patinoungana, tinoita kudaro tiine chinangwa chekuzvisunungura kubva mukubata kwakasimba kwekufunga kwakanyanya, kana kuti, dzidziso yekuti vese vari munyika vanoita bonde (kunze kwekunge ivo / ivo vakaratidza zvimwe)… Isu tinosanganisa nekuita ruramisiro, rusununguko, nerunyararo mukubatana kwedu pakati pedu. -blacklivesmatter.com

Asi iyi inyaya yakakura kwazvo kupfuura nyika imwe, sekutaura kwandakaita mushure mesarudzo yaDonald Trump,[11]ona Mweya weChimurenga uyu kucherechedza zvakare hunhu hunotyisa seri kwevashanduki vatsva:

… Kune kunoshamisa uye kunokanganisa mweya pall yakaturikwa pamusoro pekuratidzira. Heino yambiro: ndirwo rudzi rwehasha dzemhirizhonga dzakagara muvanhu pasati pamuka Chimurenga cheFrance, kupidigura kugadzwa, kuparadza midziyo yeChechi, nekuuraya zviuru zvevapristi nevezvitendero mumigwagwa. Mumwe anowana fungidziro yekuti kana vafambira mberi vakawana kutonga zvakare, vanozo haana rega iyi "njodzi" ye "kurudyi" ichiwana simba kuti izomboitika zvakare. —January 27, 2017, Nhau Dzenhema, Real Revolution

Uyu Global Kumukira uye mumwe haakwanise "kuvaka zvakare zvirinani," sechirevo cheUnited Nations chinoenda, pasina kutanga wabvarura zviripo (ona Kuuya Kudonha kweAmerica). Kana iwe ukachera mukati memafungiro kumashure kwezvinorehwa neichi chiito cheUnited Nations "Great Reset", mumwe anoona kuti vatsigiri varo vari kuronga chaizvo kugadzirisa hupfumi hwepasi rose kutenderedza vakuru veMarxist uye masirogani anonakidza se "Green Politics."[12]cf. Icho chitsva Chihedheni, Chikamu III UN's Great Reset ingori imwe monicker ye "Vaka Kudzoka Zviri Nani", Uchishandisa" matambudziko "senge Covid-19 or kuchinja kwemamiriro ekunze kutanga shanduko iyi.[13]Verenga kuti sei sirogani iri kuiswa pasi rese pano.

Tine chikwereti kuzvizvarwa zvinotevera kuti kuvaka kumashure zvirinani. -Prime Minsister Boris Johnson, Many 28th, 2020; Twitter.com

Uku ndiko kunetsekana kwehupenyu hwangu. Kunyangwe denda risati rarova, ndakaona kuti taive mune revolutionary nguva iyo izvo zvaisazogoneka kana kutombofungika munguva zvakajairika zvainge zvave kungoita kwete chete, asi pamwe zvichinyanya kudikanwa… isu tinofanirwa kutsvaga nzira yekushandira pamwe pakurwisa shanduko yemamiriro ekunze uye neanova coronavirus. -George Soros, Chivabvu 13, 2020; Independent.co.uk.

Izvo zvakangoitika netsaona here kuti sirogani yeMutungamiri Joe Biden iri zvakare "Vaka Kudzoka Zviri Nani" uye kuti webhusaiti anovabackter.gov redirects ikozvino kune yepamutemo webhusaiti yeWhite House? 

 

DAMBUDZIKO RINOZVIKWANISA

Uye nekudaro, tinosvika kuchikamu chekupedzisira cheyambiro yaSt. Paul: "Kana vanhu vachiti," Runyararo nekuchengetedzeka, "ipapo njodzi pakarepo inouya pavari, sokurwadziwa kwemimba yemukadzi ane pamuviri, uye havazopukunyuki. ” Mune dzimwe nzira, kubuda kamwe kamwe kweCOVID-19 kwanga kwakaita sekurwadziwa kwekutanga kwevashandi kwekunzwa kwekunyepa kwerunyararo nekuchengetedzeka kuchiputswa, asi kungangoita gadziriro yemarwadzo ekupedzisira ekuzvara (ona Shanduko Huru). Zvakare, mazwi aMai vedu nhasi:

Vana, ikozvino muchaona zvandanga ndisingade kuti maziso enyu aone: kudengenyeka kwenyika kwakasimba uye nenjodzi dzakasiyana siyana dzakadai semadutu, madutu, mafungu emvura nehondo, nekuti hauna kuteerera kumashoko angu! —KuGisella Cardia, washingtoniowa.com

Kwete izvozvo chete, sekunyora kwandakaita Iyo Caduceus Kiyivepamusoro masayendisiti munharaunda yekudzivirira vakayambira izvozvo makumi emamirioni dzevanhu vanogona kufa kubva kune idzi dzekuyedza majekiseni majini ayo akamhanyiswa kuruzhinji, asina kuongororwa kwenguva yakareba mhedzisiro. Ndine urombo, mazwi aya akanyanya, ndinoziva, asi isu pamwe takundikana kuteerera yambiro dzavanapapa nevamwe vafundisi maererano nezvediaborosi yekuderedza huwandu hwepasi. Yedu 1942), zvakadaro zvinouya. 

Basa rakasarudzika nderevashandi vezvehutano: vanachiremba, vanachiremba, vanamukoti, vafundisi, varume nevakadzi vanonamata, maneja nevanozvipira. Basa ravo rinovadaidzira kuti vave vachengeti uye vashandi vehupenyu hwevanhu. Mumamiriro ezvinhu anhasi etsika nemagariro, umo sainzi uye tsika yekurapa iri panjodzi yekurasikirwa nehunhu hwehunhu hwavo, vashandi vezvehutano vanogona kuyedzwa zvakanyanya dzimwe nguva kuti vave vapomeri vehupenyu, kana vamiriri verufu… Pano, tsvagurudzo yesainzi pachayo inoita kunge ingori yakanyanya kubatikana nekugadzira zvigadzirwa izvo zvinogara zviri nyore uye zvinobudirira mukudzvinyirira hupenyu… —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae,n. 89, 13

Uku kurangwa kwevanhu, kunyanya kweiyo chivi chekubvisa nhumbu, ndizvo zvakaonekwa nevaoni vaFatima pakaonekwa mutumwa, oda kurova pasi nemunondo unopfuta.

Ngirozi ine bakatwa rinopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari vanorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Kune avo vanondipomera "kutya-kuwedzera" ndinokumbira, kuti nyika irambe ichienderera sezvazviri, kubvisa nhumbu dzinopfuura 115,000 pazuva, nemazana emamiriyoni evanhu vakapindwa muropa nekuona zvinonyadzisira, mamirioni akabatwa mukutengeswa kwevanhu, zvakakwana nyika pamucheto wenzara, uye rusununguko rwakatyisidzirwa nevashoma vemabhirionia… kuitira kuti hupenyu hwako hwomutambarakede husavhiringidzwa? Iyo "kupokana kwekupedzisira"[14]“Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)  yatiri kupinda iri pamusoro mweya kwete hupenyu hwakanaka hwekuMadokero. Ah, Chechi yarara ... apo mbavha yakauya husiku kuburikidza nemusuwo wepamberi.

Kubatwa kwedu nehope pamberi paMwari ndiko kunoita kuti tirege kufunga zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, saka tinoramba tisingakendenga nezvakaipa. ”… Chimiro chakadai chinotungamira ku "Kushushikana kwemweya kune simba rezvakaipa." Papa aive neshungu yekusimbisa kuti kutsiura kwaKristu kuvaapositori vake vari kuhope - "rambai makamuka uye makasvinura" - kunoshanda kune nhoroondo yese yeChechi. Mharidzo yaJesu, Pope akati, ndeye “Meseji yekusingaperi yenguva dzese nekuti hope dzevadzidzi hadzisi dambudziko reiyo imwe nguva, panzvimbo yenhoroondo yese, 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nesimba uye kuita haadi kupinda muMweya wake. ” —PAPA BENEDICT XVI, Nhau dzeKaturike Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Veruzhinji

… Uye zvino isu takamuka kuhope.

Zviri muchimiro chevaMesiya vanonamata kuti vatende kuti kana vanhu vasingadi kushandira pamwe, saka vanhu vanofanirwa kumanikidzwa kushandira pamwe - kuti zvifambire zvakanaka, hazvo… VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka rakabviswa kubva kuMusiki wake , nekusaziva ichaunza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

Pane chero munhu anofunga zvakanyanyisa kuti ndamuka mangwanani ano ndichida kunyora mazwi aya? Asi, chero munhu mupenyu kune "zviratidzo zvenguva" haakwanise kutadza kuzviona Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communismiyo yakadzokororwa zvakare kuFatima, ikozvino yave mumatanho ayo ekupedzisira. Asi izvo zvinorevawo kuti iyo Kukunda kweMweya Wakachena yava pedyowo. 

Ini ndichauya kuzokumbira kunatsa kweRussia kuMweya wangu Wakachena, uye Chirairo chekuripwa paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo. Kana zvisiri, [Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasi rose, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. -Kushandiswa kwaFatima, v Vatican.va

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, Gumiguru 9, 1994 (wezvechitendero wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II); Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Hongu, kana husiku huno hwemisodzi hwapera, utonga hwengeta huchauya uye Zuva raIshe richapenya nekubwinya kwakasiyana nechero chinhu chakambozivikanwa nenyika. Kuti izvi zviitwe, Mwari vanofanirwa kuchengetedza vakasara vavanhu: Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki. Asi imi, shamwari dzinodikanwa, havasi vacherechedzi chete… imi, zvirizvo, ndivo chaivo vanogona kukurumidza kuuya kweHumambo hwaMwari.

Ini ndichanyora nezvazvo munguva pfupi! 

 

 

Odha bhuku raMark Kutarisana kwekupedzisira naNihil Obstat,
pfupiso ine simba kwatakabva,
kwatiri,
uye kwatiri kuenda.
ona Kurwisana Kwekupedzisira kuodha kopi yako. 


 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai
yeminamato yako nerutsigiro. 

 

Joinha ini ikozvino paMeWe:

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC, n. 1166
2 Zvinoreva, isu tiri pazuva reiyo Zuva rechitanhatu
3 cf. Kufunga zvakare Nguva dzeKupera
4 Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Zuva Revechidiki Munyika, n. 3
5 CCC, n. 677
6 nbcnews.com
7 cf. Iyo Chando Chokurangwa Kwedu
8 cf. Icho chitsva Chihedheni, Chikamu III
9 Ndira 20, 2021; epochtimes.com
10 ona Kurongeka Kunoshamisa pano
11 ona Mweya weChimurenga uyu
12 cf. Icho chitsva Chihedheni, Chikamu III
13 Verenga kuti sei sirogani iri kuiswa pasi rese pano.
14 “Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , .