Muedzo Wokupedzisira?

Duccio, Kutengeswa kwaKristu muBindu reGetsemane, 1308 

 

Imi mose muchazununguswa kutenda kwenyu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi:
‘Ndicharova mufudzi,
uye makwai achapararira.’
(Mako 14: 27)

Kristu asati auya kwechipiri
Chechi inofanira kupfuura nemukutongwa kwekupedzisira
izvo zvichazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji…
-
Catechism yeChechi yeKaturike, n. 675, 677

 

CHII uyu “muedzo wokupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji here?”  

Muna 2005, pakati pekutanga "zvino mazwi” Ndakagamuchira mumunamato yaive yekuuya "kutambudzwa" - a "tsika tsunami" ne "gay marriage" payakanyanya.[1]cf. Kutambudzwa! ... uye neTsika Tsunami Nhasi, pfungwa dzevakadzi dzave kutsvaira mumakirasi echiKatorike semafungu emvura sezvo masangano e "utano" anopa kuchekwa kwemakemikari uye kuchinja vana kuvhiya.[2]semuenzaniso. pano, pano, uye pano uye mamwe mabhishopu kurukurai pachena “kukomborera” mibatanidzwa yengochani. Chinonyanya kutyisa, hapana kushomeka kweruzhinji kubva kune hierarchy muhondo iyi yakavhurika yepabonde. Asi, Vatican yakasimbiswa pa“kuchinja kwemamiriro ekunze"[3]cf. "Papa Francis vanoti 'kwete kuhondo,' vanokurudzira kuita kwemamiriro ekunze muhurukuro inotenderera naBill Clinton" uye, zvinosuruvarisa, kufambisira mberi chirongwa cheBig Pharma.[4]cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike

… Nhasi tinozviona nenzira inotyisa: kutambudzwa kukuru kweChechi hakubvi kune vavengi vekunze, asi kwakazvarwa nezvivi mukati mekereke. -PAPA BENEDICT XVI, kubvunzurudzwa nendege kuenda kuLisbon, Portugal; HupenyuSiteNews, Chivabvu 12, 2010

 

Kuvhiringidzika Kukuru

Chiverengero chinowedzera chavafundisi, vaprista, mabhishopi namakadhinari vari kutaura kushushikana kwakakomba pamusoro penhungamiro yeVatican yose zvayo. Kubva pakugadzwa kunokatyamadza pfungwa, kusvika kumashoko apapa anonetsa, kusvika pakurongeka nehurongwa hwepasi rose hune ngozi, maKatorike mazhinji akatendeka ari kunzwa akasiiwa kumapere. 

Pope Benedict XVI pavakasiya chigaro muna 2013, ndakaramba ndichinzwa rimwe remashoko akasimba zvikuru kusvika nhasi: “Iye zvino wave kupinda munguva dzine njodzi uye dzinovhiringidza. ” Zvino ndinoziva chikonzero nei.

Ndakataura kwenguva refu pamusoro peizvi nemuoni wekuAmerica, Jennifer, uyo akagamuchira mashoko akafanana kubva kuna Ishe wedu muna 2005 (kuti mukuru mukuru weVatican pakupedzisira akamukurudzira kupararira kunyika):

Vanhu vangu, nguva ino yenyonganiso ichawanda chete. Kana zviratidzo zvikatanga kubuda senge mota dzemabhokisi, ziva kuti iyo nyonganiso inongowanda nayo. Namata! Namatai vadikani vana. Munamato ndizvo zvinokuchengetedza iwe uye zvichakutendera iwe nyasha yekudzivirira chokwadi uye kutsungirira munguva dzino dzemiyedzo nekutambura. - Jesu kuna Jennifer, Mbudzi 3, 2005

Zviratidzo zviri kuuya zvino semabhokisi, sezvakaita nyonganyonga. Kutaura idi, mukati mokutonga kwaBenedict XVI, Jesu akamuudza nenzwi rinonzwika (sezvakaita mashoko ose aanoti anogamuchira) kuti apo “mutungamiriri mutsva” aizobuda, saizvozvowo kupepetwa kukuru kwaizova.

Ino ndiyo nguva ya shanduko huru. Nekuuya kwemutungamiri mutsva weChechi Yangu kuchauya shanduko huru, shanduko ichabvisa avo vakasarudza nzira yerima; avo vanosarudza kushandura dzidziso dzechokwadi dzeChechi Yangu. —Jesu kuna Jennifer, Kubvumbi 22, 2005, namesfromjesus.com

Ndinonzwa kuti kana muchiungana sekereke, pane kupesana pakati penyu; kuti pave nemapoka pakati penyu kuti zvidaro avo vanotenderwa pakati penyu vangazivikanwa. (1 VaK. 11: 18-19)

 
Nekiss?

Judhasi, uri kutengesa Mwanakomana woMunhu here?
nekutsvoda? ( Ruka 22:48 )

Cardinal Gerhard Müller akati, 

… Shamwari dzechokwadi hadzisi idzo dzinobata Papa, asi ndidzo dzinomubatsira pachokwadi uye nehunyanzvi hwezvidzidzo zvechitendero nehunhu. -Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; quote kubva kuMoynihan Tsamba, # 64, Mbudzi 27th, 2017

Izvi zvinofanirwa kuuya pakutanga kubva kumabhishopi ehama dzake.[5]Kana vari vanhuwo zvavo: “Maererano nezivo, mano, uye mukurumbira izvo [vanhuwo zvavo] vanazvo, vane kodzero uye kunyange pane dzimwe nguva basa rokuratidzira kuvafundisi vanoyera maonero avo panyaya dzine chokuita nokunaka kweChechi. uye kuita kuti mirangariro yavo izivikanwe kuvaKristu vose vakatendeka, pasina rusaruro kuperero yokutenda netsika, noruremekedzo kuvafundisi vavo, uye kupa ngwariro kubetsero dzavose uye chiremera chavanhu.” —Kodhi yeCanon Law, Canon 212 §3 Asi chii chinoitika kana Pope agadza varume muzvinzvimbo zvemasimba avo, ne "kutsvoda" kwetsitsi dzakarasika, vanokurudzira nhema kana Anti-ngoni?

Zvinonetsa kuti mukuru wePontifical Academy for Life akatsigira mutemo wekubvisa pamuviri weItaly[6]cf. jahlf.org nepo vachikarakadza kuti kuzviuraya kunobatsirwa kunogona kuva “chinhu chikuru chakanakira zvinobvira.”[7]cf. livel-net.com Akasimudzirawo jekiseni revana nekuyedza COVID gene therapy pazvaive, uye zvichiri, zvisingakoshese.[8]Nyanzvi ine mukurumbira pasi rose bio-statistician uye epidemiologist, Prof. John Iannodis weStandford University, vakaburitsa bepa pamusoro pehuwandu hwekufa kwehutachiona hweCOVID-19. Hedzino nhamba dzezera dzinotanga nezera:

0-19 makore: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99.986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99.969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99.918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.31%) (Kwakabva: miriwo.org) cf. livel-net.com
uye kunyange zvinouraya.[9]"Kuongorora kwakati wandei kwedata kubva kuEurope yese kwakawana zvinosiririsa hukama pakati pekubvumidzwa kwePfizer COVID-19 yekudzivirira kuvana uye kuwedzera kwekufa kwakanyanya pakati pevana. Nekuwana kwazvino kunowedzera 760% yekufa kwakanyanya. " cf. ysvage.com 

Fr. Antonio Spadaro, anozivikanwa se "mutauriri waPapa," achangobva kugadzwa kuRoma curia - murume anoti Jesu "aive asina hanya" uye "asina rukudzo" uye "akaporeswa" kubva mu "nyika" yake uye "kuomarara" ne. tsinhano yake nomukadzi muKenani.[10]cf. blog.messainlatino.it

Kadhinari akasarudzwa Víctor Manuel Fernández (mufananidzo: Daniel Ibanez/CNA / EWTN)

Zvichida chinonyanya kushamisa, kunyange zvakadaro, kugadzwa kwaArchbishop akasarudzwa Kadhinari Víctor Manuel Fernández kuchigaro chechipiri chepamusoro-soro muChechi kuti atarisire dzidziso dzedzidziso dzechiKatorike (ndiye mufundisi akanyora nenzira inoshamisa bhuku rinotaura nezvehuhure. kutsvoda.[11]cf. ncronline.org ) Sezvakataurwa naEdward Pentin, mutungamiri mutsva weDicastery yeDzidziso yeKutenda anoita seanoramba akavhurika "kuropafadza" mibatanidzwa yengochani "kana chikomborero chikapihwa nenzira yekuti chisakonzeresa kuvhiringidzika ikoko," akadaro Arch. Fernandez.[12]ncregister.com Asi Chechi yeKaturike inogona sei kukomborera mubatanidzwa wevatano wainodzidzisa pakarepo “wakavhiringidzika zvikuru?”[13]CCC, 2357: “Ungochani hunoreva hukama hwevarume kana kuti pakati pevakadzi vanonyanya kuda kuita zvepabonde nevanhurume kana kuti varume. Zvakatora zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana mumazana emakore uye mutsika dzakasiyana. genesis yaro yepfungwa inoramba isina kutsanangurwa. Richivakira rimene paMagwaro Anoyera, anoratidzira zviito zvoungochani sezviito zvoushati hwakakomba, gamuchidzanwa rakagara richizivisa kuti “zviito zvoungochani zvakashatiswa zvikuru.” Dzinopesana nemutemo wechisikigo. Vanovhara kuita zvepabonde kuchipo chehupenyu. Ivo havaenderere mberi kubva kune yechokwadi inobatika uye yekusangana pabonde. Hapana kana mamiriro ezvinhu anogona kubvumidzwa. " Mhinduro ndeiyi haugone: "Hapana mamiriro ezvinhu anogona kubvumidzwa," anodaro Katekisimu kudzokorora zvimwe zvebhaibheri.[14]cf. "Kutsoropodza Fr. Martin's LGBT Webhusaiti" Saka nei izvi zvichitokurukurwa pachena kana yaimbova Ungano yeDzidziso yeKutenda yakatozivisa:

…hazvisi pamutemo kupa chikomborero pahukama, kana kudyidzana, kunyangwe kugadzikana, kunosanganisira kusangana pabonde kunze kwewanano (kureva, kunze kwemubatanidzwa usingaperi wemurume nemukadzi wakavhurika mazviri kutapurira hupenyu), sezvazviri. nyaya yemibatanidzwa pakati pevanhurume nevanhukadzi. Kuvapo muukama hwakadaro hwezvinhu zvakanaka, izvo pachazvo zvinofanira kukosheswa nokuyemurwa, hazvigoni kururamisa ukama uhwu ndokuhupa zvinhu zviri pamutemo zvechikomborero chechechi, sezvo zvinhu zvakanaka zviripo mukati mechirevo chemubatanidzwa usina kurongedzerwa kurongwa hwoMusiki. . —Kurume 15, 2021; wokudhinda.vatican.va

Hechino chikonzero nei ichi chinzvimbo cheveruzhinji chakakomba. Nokungomutsa pfungwa yokuti zviito zvounzenza zvakadaro (mibatanidzwa) zvinogona zvichida “varopafadzwe,” pwere, zvikurukuru, dzinogona kutsauswa kupinda muukama hunotadza hunogona kuvakuvadza kwoupenyu hwose, kana kusati kuri kusingagumi, mukufungidzira kwenhema kwokuti kune chimwe chinhu chakarurama mukuita chinopesana ne“rongedzero yoMusiki.” Izwi rekuti nyonganiso. 

Scandal chimiro kana hunhu hunotungamira mumwe kuita zvakaipa. Munhu anoita zvinonyadzisa anova muedzi womuvakidzani wake. Anokuvadza kunaka uye kuvimbika; angatokwevera hama yake murufu rwomudzimu. Scandal imhosva huru kana nekuita kana kusaita mumwe munhu apinzwa mhosva huru nemaune. Kunyomba kunotora humwe hukuru nekuda kwechiremera cheavo vanochikonzera kana kushaya simba kweavo vanonyadziswa. Zvakaita kuti Ishe wedu ataure chituko ichi: “Ani nani unotadzisa mumwe wavaduku ava vanotenda kwandiri, zvingava nani kwaari kuti guyo guru risungirirwe pamutsipa wake, anyudzwe mukudzika kwegungwa. ” Scandal inotyisa kana ichipihwa nevaya nemasikirwo kana hofisi vanosungirwa kudzidzisa nekudzidzisa vamwe. Jesu anotuka vanyori navaFarise pamusoro peichi chikonzero: anovafananidza nemhumhi dzakapfeka nguo dzamakwai. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2284-2285

Pamusoro pekunyomba uku pane mumwe murume ari mudenderedzwa raFrancis uyo akati Pope ari kutsigira masangano echingochani.

Hakusi kungoti [Pope Francis] kuzvishivirira, ari kuzvitsigira… anogona kunge aine imwe pfungwa, sezvatinotaura muChechi, akatanga dzidziso yake… anonzwa kuti mibatanidzwa yevagari vemo yakanaka. Uye hatingarambi izvozvo…Mabhishopi nevamwe vanhu havangarambi izvozvo zviri nyore sezvavanoda. Izvi neimwe nzira, iyi imhando yedzidziso yaari kutipa. —Fr. James Martin, CNN.com; ona kukakavara kwacho pano: Kutyoka Muviri

Vaprista varo vanozvidza murayiro wangu uye vanosvibisa zvandinoti zvitsvene; havazivi kutsaura pakati pezvitsvene nezvisi zvitsvene, kana kudzidzisa mutsauko uri pakati pezvisina kuchena nezvakachena… (Ezekieri 22:26)

 

Yakasanganiswa Papal Signals

Nekudaro, mumwe haagone kungotaura kuti Fr. Martin akaburitsa mhedziso iyi kubva mumhepo yakaonda. Ndakatsanangura mamiriro ezvaakataura zvichibva pane gakava rebvunzurudzo yepaterevhizheni yakapihwa naFrancis yakatungamira kumijaho yemisoro. pasi rose vachizivisa, 'Francis anova papa wekutanga kutsigira mibatanidzwa yevanhurume nevanhukadzi '. (Ona Kutyoka Muviri, iyo yakanga iriwo nyevero youporofita yokuti kutaura kwakadaro kwaigona kuparira kupesana. Zvamazvirokwazvo, misi ichangobva kupfuura iyi mumwe muprista akatora kamera ndokuzivisa kuti Francis “haasi papa uye haazi muKaturike” nemhaka yokuti anoomerera ku“dzidziso yenhema.” Zvimwe pane izvozvo munguva diki.)

Pope Francis vakaramba vachikurudzira mazana ezviuru zvevechidiki vakaungana paWorld Youth Day muLisbon kuti “munhu wose” anogamuchirwa muChechi yeRoma. Gare gare, pavakakumbirwa kuti vataure zvakananga nezvevaya vanozviti ngochani, asi vasinganzwi vachidaidzwa kukusaroora asi vachida kuva chikamu cheChechi, Papa Francis akataura mufananidzo wemabiko emuchato.

Jesu akanyatsojeka pamusoro peizvi: munhu wese… akatumira kumigwagwa kunoshevedza vanhu vese, vese, vese. Kuti zvirambe zviri pachena, Jesu anoti “vane utano uye vanorwara,” “vakarurama nevatadzi,” munhu wose, munhu wose, munhu wose. Nemamwe mashoko, musuwo wakavhurirwa munhu wese, munhu wese ane nzvimbo yake muChechi. Munhu mumwe nomumwe achararama sei? Tinobatsira vanhu kurarama kuitira kuti vatore nzvimbo iyoyo nokukura, uye izvi zvinoshanda kumarudzi ose evanhu. Hatifanire kuve vepamusoro uye vasina njere, tichimanikidza vanhu muzvinhu uye maitiro izvo ivo vasati vakura, kana kuti havasati vagona. —August 28, 2023, tsinhiro kuvaJesuit vechiPutukezi, laciviltacattolica.com

Zvechokwadi, munhu wose anobvumirwa uye anogamuchirwa kupinda muchechi yeKaturike. Mubvunzo ndouyu chii chinoita kuti tive nhengo chaidzo dzeMuviri waKristu? Maererano neMagwaro, 

Johane akabhabhatidza a rubhabhatidzo rwokutendeuka, achiudza vanhu kuti vatende kuna iye aizouya shure kwake, iye Jesu. ( Mabasa 19:4 )

Katekisimu inoti, “Rubhabhatidzo inzvimbo huru yekutanga uye yakakosha kutendeuka. Kuburikidza nokutenda muEvhangeri uye nokubhabhatidzwa kunoita kuti munhu arambe zvakaipa owana ruponeso.”[15]kwete. 1427 Seizvo Petro akadzokorora mumharidzo yake yokutanga yapamhene, kuti: “Pfidzai, naizvozvo, mutendeuke, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, uye kuti Ishe akupei nguva dzokuzorodza.”[16]Mabasa 3: 19 Kutendeuka ndicho chimiro chekutanga kuwana “kuzorodzwa” muChechi yaKristu.

Kunyange zvakadaro, Francis anoenderera mberi:

Sezvo vakanaka mune dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwavo, uye vachiziva dzidziso, tinogona here kutaura kuti vese vari mukukanganisa, nekuti havanzwi, muhana, kuti hukama hwavo hune zvivi?

Rugwaro runotidaidza ku "kuteerera kwekutenda."[17]Rom 1: 5 Saka, ibasa redu kutevera akaudzwa kuziva. 

Hana inofanira kuziviswa uye kutonga kwetsika kujekeswa. Hana yakanyatsorongeka yakarurama uye ndeyechokwadi. Rinoronga kutonga kwaro maererano nokufunga, mukuwirirana nechakanaka chechokwadi chinodiwa nouchenjeri hwoMusiki. Dzidzo yehana inokosha kuvanhu vari pasi pekufurirwa kwakaipa uye vanoedzwa nechivi kuti vade kutonga kwavo uye kuramba dzidziso dzine chiremera. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1783

Fr. Dominic Legge, OP murairidzi weSystematic Theology paDominican House of Studies muWashington, DC. Anotsanangura musiyano mukuru uri pakati pekukura muhutsvene nekuputsika nechivi. 

Izvo Johane Pauro akadana kuti “mutemo wezvishoma nezvishoma” hazvireve ku "zvishoma nezvishoma" kutendeuka kubva pachivi, asi kudzidziso yekusingaperi yechiKristu yekuti hatisati tave vakakwana panguva yekutanga yekutendeuka kwedu. Kana tikagashira nyasha dzekutendeuka, tinobva tabuda kubva muhuipi, uye zvishoma nezvishoma enderera muutsvene. Tinogona kutodzokera muzvivi zvakakomba, asi, tichibatsirwa nenyasha, tinotendeuka totanga patsva. Pano, sakaramende yeKutendeuka ine basa rakakosha rekuita: inotidaidza kuti tirambe zvivi zvedu zvachose nechinangwa chakasimba chekugadzirisa. Chaizvoizvo, uyo asati apfidza, haasati achizogamuchira ngoni dzaMwari, uye naizvozvo haasati achikanganwirwa. (CCC Aihwa. 1451; DH 1676.)—October 14, 2014; opeast.org

Kukwira muhutsvene kunoitika zvishoma nezvishoma, asi kurambwa kwechivi hakugoni kudaro. Saizvozvo, “nzvimbo mukereke” haisi yekuva nechigaro chekugara asi Muponesi kuti andiregerere uye agondinunura kubva pasimba rechivi nemhedzisiro yacho. Ushamwari naKristu, zvino, hunotangwa pakuteerera Shoko rake risingakanganisi.

Muri shamwari dzangu kana muchiita zvandinokurayirai. ( Johani 15:14 ) Sei muchinditi, ‘Ishe, Ishe,’ asi musingaiti zvandinokurayirai? ( Ruka 6:46 )

Nokudaro, mufananidzo wemabiko unonyatsoratidza kuti munhu wose anogamuchirwa, asi "nzvimbo" patafura ndeyevaya "vanoparadza zvachose kubva kune zvakaipa":

Mambo paakapinda kundochingamidza vakanga vakokwa akaona murume imomo akanga asina kupfeka nguo yomuchato. Zvino akati kwaari: Shamwari, wapinda sei pano usina chipfeko chemuchato? Asi akabva anyarara. ( Mateu 22:9, 11-12 )

Nokuti nyasha dzaMwari dzakavonekwa nokuda kwokuponeswa kwavanhu vose, dzichitidzidzisa kuramba zvisakarurama nokuchiva kwenyika, tirarame nokuzvidzora, nokururama, nomufambiro woumwari panyika ino… (Tito 2:11-12) Nokuti isu tose tinofanira kuonekwa. pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, kuti mumwe nomumwe apiwe mubairo sezvaakabata mumuviri, angava akanaka kana akaipa. ( 2 VaKorinte 5:10 )

 

Kururamiswa kwehama

Zvatiri kupupurira mumasangano echiKatorike, World Youth Day, uye nzanga yose haizi tsitsi kune avo vari kunetsekana nehunhu hwavo hwepabonde asi kusimudzirwa nekugamuchirwa kwemararamiro anoenda nawo. Makadhinari anoverengeka, mabhishopi, uye vaprista vakaratidzira kushushikana kukuru pamusoro peiyi nyongano inonyadzisa. Asi maererano nemukuru mutsva, havabvumidzwe.

Zvino, kana mukandiudza kuti mamwe mabhishopu ane chipo chakakosha cheMweya Mutsvene kutonga dzidziso yaBaba Vatsvene, isu tichapinda mudenderedzwa rakashata (apo chero munhu anogona kutaura kuti ane dzidziso yechokwadi) uye ikoko kungava kutsauka uye kupesana. —Mutungamiriri, Archbishop Víctor Manuel Fernandez, Gunyana 11, 2023; ncregister.com

Ichi chirevo chinodonhedza shaya chinobva kuDicastery for the Doctrine of the Faith. For the Catechism yeChechi yeKaturike inotaura zvakajeka:

Betsero youmwari inopiwawo kuvatsivi vavaapostora, kudzidzisa mukuwirirana nomutsivi waPetro… izvo zvinotungamirira kukunzwisiswa kuri nani kwaZvakazarurwa munhau dzokutenda netsika.  --CCC, 892

Muchokwadi, muKatorike wega wega akatendeka anogona kutaura kuti ane dzidziso yechokwadi nekuti ivo vari mukuyanana neTsika Inoyera! Uyezve,

Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko Rake. —POPE BENEDICT XVI, Homily yaMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune

Kunyange Pope Francis vakataura zvakawanda:

Pope, muchirevo chechinyorwa chino, haasi ishe mukuru asi kuti muranda mukuru—“muranda wavaranda vaMwari”; muvimbisi wekuteerera nekuenderana kweChechi nekuda kwaMwari, kuEvhangeri yaKristu, uye neTsika dzeChechi, kuisa parutivi chishuwo chega chega, pasinei nokuti ari—nekuda kwaKristu pachake—“Mufundisi mukuru noMudzidzisi wavakatendeka vose” uye pasinei nokufarikanya “simba guru, rakazara, rinokurumidza, uye rinozivikanwa pasi rose muChechi”. —PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro paSynod; Catholic News AgencyGumiguru 18th, 2014

Uye zvakadaro, zvakanyanya uye zvinoratidzika kuti zvishuwo zvemunhu zviri kugadzira nzira yeChechi. Sezvo Dr. Ralph Martin akasimbisa munguva pfupi yapfuura mune nyevero yakadzikama zvikuru: “Vashandi mutemo” uye naizvozvo zvinoratidzika “zvakajeka nenzira isingakanganisi kwatiri kutungamirirwa.”[18]tarisa "Pachena Patiri Kutungamirwa"
 
Aka hakasi kekutanga dambudziko rerudzi urwu richitevera hupapa. Muna VaGaratiya, tinoverenga Pauro achitarisana naPetro mushure mePentekosti:
 
Kefasi paakasvika kuAndiyoki, ndakamupikisa pachena nokuti akanga asina kururama ... kwete munzira yakarurama maererano nechokwadi chevhangeri ... (VaG 2: 11, 14)
 
Petro mushure mePentekosti… ndiye Petro mumwecheteyo, nekutya vaJudha, akashora rusununguko rwake rwechiKristu (VaGaratiya 2 11–14); iye pakarepo ibwe nechigumbuso. Uye hazvina kudaro here munhoroondo yose yeChechi kuti Papa, mutsivi waPetro, ave pakarepo Petra naSkandalon—zvose dombo raMwari uye chigumbuso? —PAPA BENEDICT XIV, kubva Das neue Volk Gottes, p. 80ff

Mubvunzurudzo itsva yakakosha, Bishop Athanasius Schneider akati:

Papa haakwanisi kuita hutsinye kana achitaura ex cathedra, iyi idzidziso yokutenda. Mukudzidzisa kwake kunze kwe ex cathedra statements, zvisinei, anogona kuita kusajeka kwedzidziso, zvikanganiso uye kunyange dzidziso dzakatsauka. Uye sezvo pope asina kufanana neChechi yose, Chechi inesimba kudarika Pope anotadza mumwechete kana munyengeri. —September 19, 2023, onepeterfive.com

Asi anoenderera mberi achijekesa kuti, kunyangwe mumamiriro ezvinhu akadaro, hapana munhu muChechi ane simba rekutaura kuti hupapa hahuna basa. 

Kunyange kana ari papa wenhema haazorasikirwi nechinzvimbo chake uye hapana boka muChechi rinomuzivisa kuti abviswa nokuda kwenhema. Zviito zvakadaro zvaizosvika pedyo nerudzi rwekunyengedza kwe conciliarism kana episcopalism. Kunyepa kweconciliarism kana episcopalism kunotaura chaizvo kuti kune bato mukati meChechi (Ecumenical Council, Synod, College of Cardinals, College of Bishops), inogona kupa mutongo unosunga zviri pamutemo pamusoro paPope. Dzidziso yekurasikirwa kwehupapa nekuda kwehunyengeri inoramba iine maonero, uye kunyange St. Robert Bellarmine akacherechedza izvi uye haana kuzviratidza sedzidziso yeMagisterium pachayo. Magisterium yapapa asingagumi haana kumbodzidzisa pfungwa yakadaro. -Ibid.

Tsananguro yaBhishopi Athanasius inokosha panguva apo mhomho yevaKatorike, vari kunetseka pamusoro pehupapa, vava kutanga kuita manyemwe nekupokana. Panzvimbo pezvo, “mumamiriro ezvinhu akadaro,” anowedzera kudaro, “munhu anofanira kumururamisa noruremekedzo (achidzivisa bedzi hasha dzohunhu nomutauro wokusaremekedza), kumudzivisa sokudzivisa kunoita munhu baba vakaipa vemhuri.

Tinofanira kubatsira Pope. Tinofanira kumira navo sekumira kwatingaita nababa vedu chaivo. --Cardinal Sarah, Chivabvu 16, 2016, Tsamba kubva kuRondedzero yaRobert Moynihan

 
Muedzo Wokupedzisira?

Muchinjikwa wepapa wenhema
- kunyangwe iine nguva shoma -
ndiwo muchinjikwa mukuru kwazvo ungafungidzirwe weChechi yese.
—Bhishopi Athanasius Schneider
March 20, 2019, onepeterfive.com

Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana kwemweya, kuvimba, kuzvininipisa,
uye mweya weMuchinjikwa kuti utsungirire
muyedzo unoshamisa kudaro.
—Bhishopi Athanasius Schneider
Gunyana, 19, 2023; onepeterfive.com

Kuvhiringika kwatiri kuona uku hakusi kupfupi nenyonganyonga yeGetsemane… kubva murima nekurwadziwa, kusvika “kufungu” kwevarindi, kusvika pakutengesa Judhasi, kuumbwende hweVaapositori. Hatisi kurarama nguva ino zvachose here?

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, n. 675, 677

Jesu akati, “Iwe ndiwe Petro, uye paruware urwu ndichavaka Kereke yangu, uye masuwo egehena haazoikundi.  Chii chinogona "kuzunungusa kutenda kwevatendi vazhinji" zvakanyanya, zvichida, kupfuura kuona mitswe ichionekwa mudombo re2000? Chii chingave chinovhiringidza kupfuura kuti ivo chaivo vanopiwa basa rokurinda “chipo chokutenda” kuti vatange kutamba nacho vasina hanya nacho?

Kuchengetedza dhipoziti yerutendo ibasa iro Ishe ravakaronzesa kuChechi yavo uye iro rinozadzisa muzera rega rega. -POPE JOHN PAUL II, Fidei Depositum

Bhishopi Joseph Strickland, CNS Mufananidzo

Chii chinganyanya kushungurudza kunze kwekuti Amai vemunhu, Magisterium chaiwo, vapinzwe mubvunzo?

Ndinoziva kuti vanhu [Francis] vakazvipoteredza vakanyatsotaura mashoko enhema… Kana uine mamiriro ezvinhu apo zviri kuitwa neMumiriri waKristu zvisina chokwadi, ipapo ndinonamatira Kristu. Ndinotenda muhofisi yePetrine, ndinotenda muChechi yeRoma nekuti Ndinotenda muna Kristu. Saka inyaya yandisina kana chekubata — izvi tozvifambisa sei? Asi mhinduro yangu ndeyerudo uye nerudo… netsitsi chaidzo… —Bhishopi Joseph Strickland, Gunyana 19, 2023; Rarama Nhau Nhasi 

Tinofanira kuyeuka, hama nehanzvadzi, kuti chipikirwa chaKristu chedziviriro paGehena chakanga chisingarevi nzvimbo, chivako, kana kuti kunyange “guta reVatican.” Izvo zvine chekuita neboka rakatendeka, Muviri Wake usinganzwisisike. 

Kune kusagadzikana kukuru, panguva ino, munyika uye muChechi, uye chiri kutaurwa nezvacho kutenda… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yenguva dzekupedzisira uye ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda… Chinondirovesa, pandinofunga nezvenyika yeKatorike, ndechekuti mukati meCatholic, panoratidzika dzimwe nguva -pa nzira yekufunga isiri yeKaturike, uye zvinogona kuitika kuti mangwana iyi pfungwa isiri yeKaturike mukati meKaturike, ichaita mangwana uve wakasimba. Asi haizombomiririra pfungwa yeChechi. Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinorarama, kunyangwe zviite zvidiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Apo Judhasi akatengesa Kristu, Petro akamuramba, uye vamwe vadzidzi vakamhanya nenzira dzakasiyana, pakanga pane muApostora mumwe akangomira-akamira pasi peMuchinjikwa, pedyo neMukadzi Wedu. St. John haana kuzvibatikana nekuvhiringidzika kwakamwe kamwe; haana kumhanyira Petro kunomuzivisa kusagadzikana kana kuti kuvhima vamwe vaapostora kuti vavapomere kumukira. Haana kukwanisa kudzora nyonganiso, kupatsanurana, kutsauka. Asi iye Aizoita dzora mhinduro yake. 

Uye tarisai, Johane kamwe-kamwe akawana pakati penyonganyonga nenyonganyonga, pakati pechamupupuri chiya., kuti Aiva kwete pasina Amai! 

Zvino Jesu wakati achiona mai vake nemudzidzi waaida aripo, akati kuna mai vake: Mukadzi, tarira mwanakomana wako. Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Hazvina kuitika kuti Mukadzi wedu akati kuFatima:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Kuvonekwa kwechipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Kutenda kwevazhinji kuri kuzununguswa izvozvi. Satani ari kunyengera vakawanda kuti vatizire mumapoka kana kuti nepfungwa isina kururama yokuti shoko rose rinobva mumuromo wapapa idzidziso. Schism uye papolatry zvese zvikanganiso.

Kwete, usapandukira, kuramba, kana kutiza. Mira. Mira wakamira naJesu naMaria - uye ivo vachakutakura iwe kuburikidza neizvi Dutu re Kusanganiswa uye ndikuchengetedze wakachengeteka, kunyangwe kana Barque yaPetro ichifanira pakaputsikira ngarava kwechinguva.

Handifi ndakasiya Chechi yeRoma. Hazvinei kuti chii chinoitika ndinoda kufa ndiri muRoman Catholic. Handifi ndakava chikamu chekukakavadzana. Ndichangochengeta kutenda sezvandinozviziva uye ndigopindura nenzira yakanakisa. Ndizvo zvinotarisirwa naIshe kwandiri. Asi ndinogona kukuvimbisa izvi: Hamuzondiwani sorutivi rweboka ripi neripi rinopesanisa kana kuti, Mwari ngaasadaro, ndichitungamirira vanhu kubuda muChechi yeKaturike. Sekuona kwangu, ikereke yaIshe wedu Jesu Kristu uye papa ndiye mumiriri wake panyika uye ini handisi kuzoparadzaniswa nazvo. —Cardinal Raymond Burke, LifeSiteNews, Nyamavhuvhu 22nd, 2016

Ndinotenda mukubatana kweChechi uye handizobvumiri chero ani zvake kushandisa zvakaipa zvandakasangana nazvo mumwedzi mishoma yapfuura. Zviremera zvechechi, pane rumwe rutivi, zvinofanira kuteerera avo vane mibvunzo yakakomba kana kuti kunyunyuta kwakarurama; kwete kuvafuratira, kana kuti zvakatoipisisa, kuvanyadzisa. Zvikasadaro, pasina kuzvishuva, panogona kuva nekuwedzera kwengozi yokuparadzana kunononoka kungaguma nokukamukana kwechikamu chenyika yechiKaturike, yakaora mwoyo uye yakaodzwa mwoyo. —Cardinal Gerhard Müller, Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; quote kubva kuMoynihan Tsamba, # 64, Mbudzi 27th, 2017

 

Zvakafanana Kuverenga

Awa yaJudhasi

Mutsoka dzaSt

 

Ndinokutendai zvikuru kune avo
vakakwanisa kutsigira The Now Word.

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutambudzwa! ... uye neTsika Tsunami
2 semuenzaniso. pano, pano, uye pano
3 cf. "Papa Francis vanoti 'kwete kuhondo,' vanokurudzira kuita kwemamiriro ekunze muhurukuro inotenderera naBill Clinton"
4 cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike
5 Kana vari vanhuwo zvavo: “Maererano nezivo, mano, uye mukurumbira izvo [vanhuwo zvavo] vanazvo, vane kodzero uye kunyange pane dzimwe nguva basa rokuratidzira kuvafundisi vanoyera maonero avo panyaya dzine chokuita nokunaka kweChechi. uye kuita kuti mirangariro yavo izivikanwe kuvaKristu vose vakatendeka, pasina rusaruro kuperero yokutenda netsika, noruremekedzo kuvafundisi vavo, uye kupa ngwariro kubetsero dzavose uye chiremera chavanhu.” —Kodhi yeCanon Law, Canon 212 §3
6 cf. jahlf.org
7 cf. livel-net.com
8 Nyanzvi ine mukurumbira pasi rose bio-statistician uye epidemiologist, Prof. John Iannodis weStandford University, vakaburitsa bepa pamusoro pehuwandu hwekufa kwehutachiona hweCOVID-19. Hedzino nhamba dzezera dzinotanga nezera:

0-19 makore: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99.986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99.969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99.918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.31%) (Kwakabva: miriwo.org) cf. livel-net.com

9 "Kuongorora kwakati wandei kwedata kubva kuEurope yese kwakawana zvinosiririsa hukama pakati pekubvumidzwa kwePfizer COVID-19 yekudzivirira kuvana uye kuwedzera kwekufa kwakanyanya pakati pevana. Nekuwana kwazvino kunowedzera 760% yekufa kwakanyanya. " cf. ysvage.com
10 cf. blog.messainlatino.it
11 cf. ncronline.org
12 ncregister.com
13 CCC, 2357: “Ungochani hunoreva hukama hwevarume kana kuti pakati pevakadzi vanonyanya kuda kuita zvepabonde nevanhurume kana kuti varume. Zvakatora zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana mumazana emakore uye mutsika dzakasiyana. genesis yaro yepfungwa inoramba isina kutsanangurwa. Richivakira rimene paMagwaro Anoyera, anoratidzira zviito zvoungochani sezviito zvoushati hwakakomba, gamuchidzanwa rakagara richizivisa kuti “zviito zvoungochani zvakashatiswa zvikuru.” Dzinopesana nemutemo wechisikigo. Vanovhara kuita zvepabonde kuchipo chehupenyu. Ivo havaenderere mberi kubva kune yechokwadi inobatika uye yekusangana pabonde. Hapana kana mamiriro ezvinhu anogona kubvumidzwa. "
14 cf. "Kutsoropodza Fr. Martin's LGBT Webhusaiti"
15 kwete. 1427
16 Mabasa 3: 19
17 Rom 1: 5
18 tarisa "Pachena Patiri Kutungamirwa"
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, KUEDZA KUKURU.