Iwo Mashanu Kururamisa

Jesu akashora na Michael D. O'Brien

 

THIS svondo, kuverenga kweMisa kunotanga kutarisa kuBhuku raZvakazarurwa. Ini ndinoyeuchidzwa nezve kushamisa kwezviitiko zvezviitiko kwandiri kumashure muna 2014.

Sinodi pamhuri yakanga yatanga kuputira muchimiro chekuvhiringidzika uye kusagadzikana. Panguva imwecheteyo, ndakaramba ndichinzwa zvine simba mumoyo mangu kuti tiri kurarama tsamba dzinoenda kumakereke munaZvakazarurwa. Papa Francis pavakazotaura pakupera kweSinodi, handina kukwanisa kutenda zvandainzwa: sekutsiurwa kwakaitwa Jesu shanu yekereke nomwe dziri muna Zvakazarurwa, saka zvakare, Pope Francis akaita shanu anotsiura Kereke yepasirese, kusanganisira yakakosha bakoat.

Kufanana kwacho kunoshamisa, uye kumuka kweawa yatiri kurarama…

Kuziviswa kwaJesu Kristu… kuratidza varanda vake izvo zvinofanirwa kuitika munguva pfupi… Akakomborerwa uyo anoverenga zvinonzwika uye akaropafadzwa avo vanoteerera mashoko echiporofita aya uye vanoteerera zvakanyorwa mariri, nekuti nguva yakatarwa yave pedyo. (Kuverenga kweMisa kwekutanga nhasi, Zva 1: 1-3)

 

KURONGA KWAVashanu

I. KuChechi yeEfeso, Jesu akayambira avo vaive vakaomarara, vakavharirwa mumutemo pane rudo.

Ndinoziva mabasa ako, nekubata kwako, nekutsungirira kwako, uye kuti haugoni kushivirira vakaipa; wakaedza avo vanozviti mapostori asi vasiri, uye ukaona kuti vanyengeri… Asi ndine chandinopokana newe: warasikirwa nerudo rwawaiva narwo pakutanga. Ziva kuti wakwira sei… (Zvakazarurwa Zvitsauko 2 & 3)

Achitaura nemabhishopi "anochengetedza" paSynod, Pope Francis akanongedzera muyedzo ku…

… Hasha kusachinjika, ndiko kuti, kuda kuzvivharira mukati mezvakanyorwa, (tsamba) uye kusazvibvumira kushamisika naMwari, naMwari wezvishamiso, (mweya); mukati memutemo, mukati mechokwadi cheizvo zvatinoziva uye kwete izvo zvatichiri kufanira kudzidza nekuzadzisa. Kubva panguva yaKristu, ndiko kuyedzwa kwevanoshingaira, vevanyengeri, vevanokumbira mari uye vevanonzi - nhasi - "vechivanhu" uye zvakare nevakadzidza. -Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

II. Kugadziriswa kwechipiri ndekwevaya vane "sununguko" muChechi Yake. Jesu anonyorera vaPeragamumians, vachibvuma kutenda kwavo maari, asi dzidziso dzenhema dzavakabvuma:

… Unobatirira pazita rangu uye hauna kuramba rutendo rwako mandiri… Asi ndine zvinhu zvishoma zvandinopokana newe. Une vamwe vanhu ipapo vanobatisisa dzidziso yaBharamu… Saizvozvowo, newewo une vamwe vanhu vanobatisisa dzidziso yevaNikoraiti.

Ehe, avo vakatendera dzidziso dzakatsauka dzanhasi kuti vapinde kuitira kukumbira kune vepanyika. Kune ava zvakare, Pope Francis vakayambira nezve:

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka."

III. Uye zvino Jesu anotsiura avo vanozvivharira mumabasa avo kuti, pane kuburitsa chibereko cheMweya, chinoburitsa kufa-kutonhora.

Ndinoziva mabasa ako, kuti une mukurumbira wekuve mupenyu, asi wakafa. Rinda uye usimbise izvo zvasara, izvo zvichafa, nekuti ini handina kuwana mabasa ako akakwana pamberi paMwari wangu.

Saizvozvowo, Papa Francis akayambira mabhishopi emuyedzo wakafanana pamusoro pemabasa akafa uye asina kukwana anokuvadza vamwe kupfuura zvakanaka:

Muedzo wekushandura matombo kuita chingwa kutyora iyo refu, inorema, uye inorwadza kutsanya (cf. Lk 4: 1-4); uye zvakare kuti uchinje chingwa ichive dombo uye uchikande pamusoro pevatadzi, vasina simba, uye vanorwara (cf Joh 8: 7), ndiko kuti, kuishandura kuita mitoro isingatsungiririki (Ruka 11:46).

IV. Jesu anosvika mukukurudzira kune avo vanozvipira kumabasa makuru erudo nekushandira - izvo zvatingati zvemagariro kana mabasa e "runyararo nerunyararo". Asi zvino Ishe vanovatuka nekuda kwekubvuma mweya wekunamata zvifananidzo, wekukotamira kuna mweya wenyika pakati pavo.

Ndinoziva mabasa ako, nerudo, nekutenda, nebasa, nekutsungirira, uye kuti ako ekupedzisira mabasa makuru kune ekutanga. Asi ndine pandinopokana newe, kuti unotendera mukadzi Jezebheri, anozviti muprofitakadzi, anodzidzisa nekutsausa varanda vangu kuti vaite upombwe nekudya zvakabairwa zvifananidzo.

Saizvozvovo, Baba Vatsvene vakatsiura mabhishopi avo vakapfavisa Vhangeri kuti riite kuti rifadze se "chikafu chezvifananidzo."

Muedzo wekuburuka kubva paMuchinjikwa, kufadza vanhu, uye kwete kugara ipapo, kuti uzadzise kuda kwaBaba; kukotamira mweya wepanyika pane kuzvinatsa nekukotamisa kuMweya waMwari.

V. Uye chekupedzisira mazwi aIshe wedu anopesana ne "anodziya", kune avo vanodiridza kutenda.

Ndinoziva mabasa ako; Ndinoziva kuti hautonhori kana kupisa. Ndinoshuva dai wanga uchitonhora kana kupisa. Saka, nekuti unodziya, haupisi kana kutonhora, ndichakusvipa kubva mumuromo mangu.

Ava, vanodaro Pope Francis, ndevaya vanodiridza dhipoziti yekutenda, kana avo vanotaura zvakawanda, asi hapana kana zvachose!

Muedzo wekuregeredza "amanaum fidei ”[Kuchengetedzwa kwekutenda], vasingazvifunge sevatariri asi sevaridzi kana vatenzi [vazvo]; kana, kune rimwe divi, muyedzo wekuregeredza chokwadi, kushandisa mutauro unonzwisisika uye mutauro wekutsetseka kutaura zvinhu zvakawanda uye kusataura chinhu!

 

KUGADZIRIRA ISHURE

Hama nehanzvadzi, isu tiri kurarama iro Bhuku raZvakazarurwa, kunova kuratidzwa kwechido cheChechi zvinoenderana nechiratidzo chaSt.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Ku "zunza" inotanga neshoko kubva kuna Kristu — uye zvino iyo Vicar waKristu--ye "vanochengetedza" uye "vakasununguka" zvakafanana kune tendeuka.

Tarisai, hama nehanzvadzi, aive bhishopi "akasununguka" akatengesa Jesu paKudya Kwemanheru Kwekupedzisira… asi vaive gumi neumwe "vanochengetedza" vakamutiza muBindu. Aive mumwe wehurumende "akasununguka" akasaina gwaro rekufa kwaKristu, asi vaFarise "vairamba" vaida kuti arovererwe. Uye angave aive "akapfuma akasununguka" akapa guva rake kumuviri waKristu, kwete "vanochengetedza" vakakungurutsa dombo pamusoro payo. Funga nezve izvi, kunyanya sezvaunonzwa vamwe vako maKatorike vachidaidza Papa kuti munyengeri.

Ndakachema pandakaverenga mazwi aJesu mangwanani ano. Dai Chechi yese yachema nhasi nekuti nyika ingadai isiri pachikumbaridzo cheKutongwa kana we vakanga vasina kupatsanurana kudaro, vaitongerana kudaro, vasina kutendeka uye vasina kuvimbika, vakaomarara, vachidziya, saka vari pamubhedha naJezebheri, vanyengeri. Ndine mhosva semunhu chero upi zvake.

Ishe nzwirai Kereke yenyu. Uyai nekukurumidza muporese maronda ake…

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

Papa, muchirevo chechinyorwa ichi, haasi iye ishe mukuru asi mutariri mukuru - "muranda wevaranda vaMwari"; iyo guarantor yekuteerera uye kuenderana kweChechi kune kuda kwaMwari, kune Evhangeri yaKristu, uye kune Tsika yeChechi, kuisa parutivi chishuwo chega chega, zvisinei nekuve - nekuda kwaKristu pachaKe - "mukuru Mufundisi uye Mudzidzisi wevose vakatendeka" uye kunyangwe achifarira "hukuru, huzere, nekukurumidza, uye simba revanhu vese muChechi". —PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro paSynod; Catholic News AgencyGumiguru 18th, 2014

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 20, 2014. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuvengwa kweChechi

 

Wakaneta nemumhanzi nezve bonde nemhirizhonga?
Zvakadii nezve mimhanzi inosimudzira iyo inotaura kune yako mwoyo.

Dambarefu raMark Zvinotambudza anga achibata vazhinji
iine mabharadhi ayo akasimba uye inofambisa mazwi.
Chipo chakakwana cheKisimusi chako kana chevako vaunoda. 

 

Dzvanya chivharo chealbum kuti urongeVULcvrNEWRELEASE8x8__64755.1407304496.1280.1280

Raira maviri uye utore "Pano Uri Pano" mahara,
dambarefu renziyo kuna Jesu naMaria. 
Ose maalbum akasunungurwa panguva imwe chete. 

Zviri kutaurwa nevanhu…

Ndaterera CD rangu richangotengwa re "Vanotambura" kakawanda uye handikwanise kuzviitira kuti ndichinje CD kuti nditeerere kune mamwe maCD mana aMark andakatenga panguva imwe chete. Rwiyo rwese rwe "Vanotambura" rinongofema Hutsvene! Ini ndinopokana kuti chero mamwe maCD angangobata iyi yazvino muunganidzwa kubva kunaMark, asi kana akatomboita hafu yakanaka
ivo vachiri vanofanirwa-kuve.

—Wayne Labelle

Akafamba rwendo rurefu ari Munjodzi muCD inoridza… Chaizvoizvo iSoundtrack yehupenyu hwemhuri yangu uye inochengeta Zviyeuchidzo Zvakanaka zviri zvipenyu uye zvakatibatsira kuti tipfuure nemumavara mashoma akanyanya…
Rumbidza Mwari nekuda kwehushumiri hwaMako!

-Mary Therese Egizio

Mark Mallett akaropafadzwa uye akazodzwa naMwari semutumwa wenguva yedu, mamwe mameseji ake anopiwa nenzira yenziyo dzinonzwika uye dzinonzwika mukati mangu uye mukati memoyo wangu… .Mark Mallet haasi sei muimbi anozivikanwa pasi rese ???
-Sherrel Moeller

Ndakatenga CD iri ndikariwana rakanaka chose. Iwo mazwi akasanganiswa, orchestration yakangonaka. Iyo inokusimudza iwe uye inokugadzika pasi zvinyoro-nyoro muMawoko aMwari. Kana iwe uri mutsva fan waMark, ichi ndicho chimwe chezvakanakisa zvaakagadzira kusvika nhasi.
— Ginger Supeck

Ndine maCD ese eMark uye ndinovada ese asi iyi inondibata nenzira dzakasiyana. Kutenda kwake kunoratidzwa mune yega rwiyo uye zvakanyanya kupfuura chero chinhu chiri kudikanwa nhasi.
—Theresa

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, CHOKWADI CHAKAOMA.

Comments dzakavharika.