Areka Huru


Tarisa mudenga rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kana paine Dutu munguva yedu, ko Mwari vachapa “areka” here? Mhinduro ndi "Hongu!" Asi pamwe haasati amboita kuti maKristu apokana chokwadi ichi kunyangwe munguva dzedu sekukakavadzana pamusoro paPapa Francis hasha, uye pfungwa dzakapenga dzenguva yedu yapashure-yanhasi dzinofanira kukwikwidzana neyakavanzika. Kunyange zvakadaro, heino Areka iyo Jesu ari kutipa panguva ino. Ini ndichataurawo "zvekuita" muAreka mumazuva ari mberi. Kutanga kuburitswa Chivabvu 11, 2011. 

 

JESU akataura kuti nguva pamberi pokudzoka kwake pakupedzisira yaizove "sezvazvaive mumazuva aNoa… ” Ndokunge, vazhinji vangave vasina hanya nazvo Dutu achiungana pavari:Havana kuziva kusvikira mafashama auya akavatakura vese. " [1]Matt 24: 37-29 St. Paul akataura kuti kuuya kwe "Zuva raShe" kwaizoita "sembavha usiku." [2]1 Aya 5: 2 Dutu iri, sekudzidzisa kunoita Chechi, rine iyo Kushushikana kweChechi, ndiani achatevera Musoro wake mundima yake kuburikidza ne chepamusoro “Rufu” nekumuka kuvakafa. [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675 Sezvo vazhinji ve "vatungamiriri" vetembere uye kunyangwe vaApostora pachavo vaiita kunge vasingazive, kunyangwe kusvika panguva yekupedzisira, kuti Jesu aifanira kutambura nekufa zvechokwadi, saka vazhinji muChechi vanoita sevasingateerere yambiro dzechiporofita dzinowirirana dzavanapapa. naAmai Vakaropafadzwa- yambiro dzinozivisa nekumaka…

… Kusangana kwekupedzisira pakati peChechi nevanopesana nekereke, Vhangeri pamwe neanopesana nevhangeri, Kristu uye anopesana naKristu… imuedzo unofanirwa kutorwa neChechi yese. - Kadhinari Karol Wojtyla (MUTSVENE JOHN PAUL II) kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Asi sekupa kwakaita Mwari kupukunyuka kwe a vakasara muzuva raNoa, saizvozvowo muzuva redu, kune “areka” Asi kudzivirira kubva pachii? Kwete mafashama emvura, asi a mafashama ekunyengera. Hapana akambotaura zvakajeka nezve mafashama emweya aya kupfuura mapontiff pachavo. 

Hakuna kumbove nenguva apo kurinda kwemufundisi mukuru kwanga kusiri madikanwa kumutumbi wechiKaturike; nekuti, nekuda kwekuedza kwemuvengi wevanhu, hakuna kumboshayikwa "varume vachitaura zvinhu zvakatsauka"(Mabasa 20:30), "vanotaura zvisina maturo uye vanonyengera"(Tit 1:10),"kukanganisa uye kutyaira mukukanganisa”(2 Tim 3: 13). Zvakadaro zvinofanirwa kureururwa kuti huwandu hwevavengi vemuchinjikwa waKristu hwakawedzera mumazuva ano ekupedzisira, avo vari kurwira, nehunyanzvi, hutsva uye huzere nehunyengeri, kuparadza simba rakakosha reChechi, uye, kana vanogona, kubvisa zvachose umambo hwaKristu pachahwo. —PAPI PIUS X, Pascendi Dominici Gregis, Encyclical Pane Dzidziso dzevaNhasi, n. 1

 

KUGADZIRIRA MFASI YOMUDZIMU

Uku kuyedza kupidigura "humambo hwaKristu pachahwo" - "mukadzi" waZva 12: 1 - zvakafanotaurwa naSt John muApocalypse.

Nyoka, zvakadaro, yakaburitsa rwizi rwemvura kubva mumuromo mayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira nerwizi. (Zvak. 12:15)

Satani achaedza "kutsvaira" Chechi nemafashama anobuda "mumuromo" make, ndiko kuti, kuburikidza venhema mashoko. Sekutaura kwaJesu, Satani…

… Murevi wenhema nababa venhema. (Johani 8:44)

Kwemakore churu chekutanga chekuvapo kweChechi, simba rake pasirese raive nesimba, zvakanyanya, zvekuti simba rake rehunhu rakazivikanwa (uye raityiwa) kunyangwe pakati pevavengi vake. Nekudaro, zano raSatani raive rekudzora zvakanyanya sezvinobvira kuvimbika kweChechi nekugadzira mhosva ndokuzo kupesana. Kupesana katatu, kuchizoguma ne "Chipurotesitendi Chinjo" muzana ramakore rechi 16, kwakaburitsa huwori hwakakwana, kusahadzika, uye kuora mwoyo, zvekuti nyika yakapihwa mukana wekuona imwe nzira kune Evhangeri - imwe nzira, zvechokwadi, kuna Mwari Pachezvake. Saka, pakupedzisira, "baba venhema" vakasvipa rwizi rwenhema "Kubva mumuromo make mushure memukadzi kuti amutsvaire nemvura." Akaita saizvozvo kuburikidza kutsvakatsvaka huzivi: deism, rationalism, utilitarianism, scienceism, kunyanya kuda pfuma, Marxism, nezvimwe. Kuberekwa kweinonzi nguva "Enlightenment" nguva yakaburitsa Tsunami yetsika izvo zvakatanga kupidigura tsika nekudzura zvese mutemo wechisikigo nemasimba etsika eChechi. Ini ndinoti "inonzi" nekuti yaive chero chinhu asi “Kuvhenekerwa”…

… Nekuti kunyangwe vaiziva Mwari havana kumupa rukudzo saMwari kana kumutenda. Pane kudaro, vakava vasina maturo mukufunga kwavo, uye pfungwa dzavo dzisina njere dzakasvibiswa. (VaR. 1:21)

Pakazosvika 1907, Pope Pius X akaridza yambiro inoshamisa yekuti kudengenyeka kwemweya kwe kwazvino yakanga yamutsa kuramba kutenda, ikozvino mukati Chechi:

… Vapanduki vemhosho havafanirwe kutsvagwa chete pakati pevavengi veChechi pachena; vanovanda vakavanda, chinhu chinoshoreka nekutyiwa, muchipfuva nemumoyo mavo, uye vari kunyanya kuita misikanzwa, vanoonekwa zvishoma. Isu tinotaura, Vanokudzwa Vehama, kune vazhinji vari vechechi yeKaturike, kwete, uye izvi zvinonyanya kuchema, kumapoka ehupirisita pachawo, avo, vachinyepedzera kuda Chechi, vachishaya dziviriro yakasimba yeuzivi nedzidziso, kwete zvakare, yakanyatso zadzwa neine chepfu dzidziso dzakadzidziswa nevavengi veChechi, uye vakarasika kune pfungwa dzese dzekuzvininipisa, vanozvishambadza sevavandudziri veChechi; uye, vachizviumba vakashinga kupinda mumutsara wekurwisa, kurwisa zvese zvinoyera kwazvo mubasa raKristu, vasingaregere kunyange munhu weMununuri waMwari, uyo, nekuzvidza kwakashinga, vanodzikisira munhu akapusa, munhuwo zvavo .. mazano ekuparadza kwayo kuti ishande kwete kubva kunze asi kubva mukati; nekudaro, njodzi iriko munenge mutsinga nemoyo weChechi… varova pamudzi uyu wekusafa, vanoenderera mberi nekuparadzira huturu mumuti wese, zvekuti hapana chikamu chechokwadi cheKatorike chavanobata ruoko rwavo. , hapana icho chavasingavaviriri kusvibisa. —PAPI PIUS X, Pascendi Dominici Gregis, Encyclical Pane Dzidziso dzevaNhasi, n. 2-3

Nekukurumidza mberi kwezana ramakore gare gare, uye tinoona kukuvara kusinganzwisisike kwakaunzwa yambiro yaPius X - kubva pamaseminari evanyengeri kusvika kumitambo yekuyedza kusvika kuzvidzidzo zvechitendero zvakasununguka - Chechi, kunyanya kuMadokero, yakaparadzwa nekusateerera. Vakadaro Cardinal Ratzinger nguva pfupi vasati vava Papa: Zviri…

… Igwa rava kuda kunyura, igwa richipinda nemvura pamativi ese. —Cardinal Ratzinger, Kurume 24, 2005, Chishanu Chakanaka kufungisisa paChitatu Kuwa kwaKristu

Vamwe vanofunga maonero aya se "rima uye kusuwa," uye zvingave dai tisingazive magumo enyaya: kuti Chechi inosangana ne kumuka mushure mokunge apfuura nepashungu dzake.

Zvinotonyanya kukosha kwehuporofita hunotangira pa "nguva dzekupedzisira" zvinoita sekunge hwakafanana, kutaurira matambudziko makuru anouya pamusoro pevanhu, kukunda kweChechi, uye nekuvandudzwa kwenyika. -Catholic Encyclopedia, Kuporofita, www.newadvent.org

Asi rwizi rwekupedzisira runobva mumuromo waSatani harusati rwuchizadziswa zvizere, hama nehanzvadzi, uye ndezve izvi, muchidimbu, kuti chinyorwa ichi chipostori chakatangwa: kukugadzirira pamweya nekukubatsira kwira Areka iyi "mafashama" yekupedzisira mweya isati yaburitswa.

 

TSUNAMI YOMWEYA

Ndatove ndanyora nezve mamwe ehupamhi hwemafashama emweya aya Manyepo Anouya nekuongorora yeVatican rugwaro rwe "New Age." Chokwadi, chinangwa chikuru chaSatani ndechekutanga kuparadza kutenda muna Mwari kuburikidza nekusada Mwari kwezvinhu. Zvisinei, anonyatsoziva kuti munhu "anonamata" [4]cf. Catechism yeChechi yeKaturike,n. 28; Kuyera Mwari uye kuti nzvimbo yakadai haigone kuramba isina chinhu kwenguva refu. Nekudaro, iye anozoedza kuzvizadza iye amene. Sei? Nekuisa pakati "zvese"isms”Emakore mashanu apfuura kuita rimwe: Kunamata Satani. [5]cf. "Kuzvibata kwetsika kunovhura nzira yeSatanism" Izvi pakupedzisira zvinogoneka nekupa simba rake kune "chikara" icho chinopa mhinduro dzenhema kumhirizhonga yechimurenga iyo iyo kuvhurwa kweZvisimbiso ichave yakashanda munyika. Iyi New World Order ichave isingadzivisike, kunyangwe kumaKristu mazhinji:

Vakanamata dhiragoni nekuti yakapa simba kuchikara… (Rev 13: 4)

Izvi, hongu, zvichaunza "kutongwa kwekupedzisira" munguva ino yeVanhu vaMwari: Passion yeChechi:

Kana paine kuzotambudzwa, pamwe zvichave zvakadaro; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimirira kwedu nesimba redu, ipapo iye [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. Ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kupunzika, uye Antikristu anoonekwa semutambudzi, uye nyika dzine utsinye dzakapoterera. -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Ndipo panguva iyoyo Satani, uyo “anoziva kuti ane nguva pfupi, " [6]Rev 12: 12 ichaburitsa rwizi rwekupedzisira kubva mumuromo mayo - hunyengeri hwemweya hunopedzisira hwatsvaira avo vakaramba Vhangeri uye pachinzvimbo vachikotamira mwari wenyika ino, vachichinjana chisimbiso chavo chekubhabhatidza chiratidzo chechikara.

Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama. (2 VaTesaronika 2: 11-12)

 

KEREKE, SECHIKARA

Kana tichitaura pano saka nezve "areka," ndiri kureva kuna kudzivirirwa pamweya Mwari anozopa mweya, kwete hazvo kudzivirirwa panyama kubva mukutambura kwese. Zviripachena, Mwari vachapa kudzivirirwa panyama kuchengetedza vakasara veChechi. Asi haazi muKristu wese akatendeka achapunyuka kutambudzwa:

'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo… [Chikara] chakatenderwa kurwa nevatsvene nekuvakunda (John 15: 20; Rev 13: 7)

Asi, hukuru uye mubairo wakamirira mweya wakakodzera kutambudzwa nekuda kwaJesu uchave mukuru sei!

Ndinoona sekuti matambudziko enguva ino aripo kana achienzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri… Vakakomborerwa avo vanotambudzwa nekuda kwekururama, nekuti ushe hwekumatenga ndehwavo ... Fara uye ufare, nekuti mubairo wako uchava mukuru kudenga. (VaR. 8:18; Mat. 5: 10-12)

Mweya iyoyo yakaurayirwa, anodaro St. John, ichatonga naKristu kwe "chiuru chemakore" panguva yerunyararo. [7]cf. Kumuka Kumutswa; Zvak. 20: 4 Nekudaro, dziviriro tsvene ichave yeavo vese vanopona uye avo vakaurairwa, chero bedzi vachishingirira mukutenda uye nekuvimba mukati. Ngoni dzaMwari.

[Regai] vatadzi vakurusa vavimbe netsitsi dzangu… ndisati ndauya semutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga kwangu ... -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary, Jesu kunaSt Faustina, n. 1146

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. (Zvak. 3:10)

Tsitsi dzaMwari ndidzo musuo kuAreka, yakavhurwa kune uyo anoitwa kuburikidza neropa iro rakabuda kubva paMweya Mutsvene.

Pinda muareka, iwe nemhuri yako yose, nekuti ndimi moga munguva ino ini ndaona kuva akarurama zvechokwadi. (Mavambo 7: 1)

Asi isu tinogamuchira sei tsitsi idzi, uye tsitsi idzi dzinotiunzira chii? Mhinduro ndeye kuburikidza uye mu ari Chechi:

… Ruponeso rwese runobva kuna Kristu Musoro kuburikidza neChechi rinova Muviri wake. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), kwete. 846

Panyaya iyi, Areka yaNoa zviri pachena "mhando" yeChechi:

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -CCC, N. 845

Chechi ndiyo tariro yako, Chechi kuponeswa kwako, Chechi ndiyo utiziro hwako. —St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, v Vatican.va

Nekuti ndiyo Chechi iyo yakarairwa naJesu "kuzivisa", "kudzidzisa" uye "kubhabhatidza", nokudaro vachiita vadzidzi veavo vanogamuchira mashoko akanaka. [8]Mako. 16:15; Mat. 28: 19-20 Ndiyo Chechi yakapihwa simba re "kuregerera zvivi". [9]John 20: 22-23 Ndiyo Chechi yakapihwa nyasha dzekupa mweya mweya "chingwa chehupenyu". [10]Ruka 22: 19 Ndiyo Chechi yakapihwa simba rekusunga nekusunungura, kunyangwe kusanganisa avo vanobva muAreka vakaramba kutendeuka. [11]cf. Mt 16:19; 18: 17-18; 1 VaK. 5: 11-13 Ndiwo zvakare Chechi wakapihwa charism yekukanganisa, [12]cf. CCC n. 890, 889 kutungamirwa “muchokwadi chose” kuburikidza nekumirira kweMweya Mutsvene. [13]John 16: 13 Iyi ndiyo poindi yekupedzisira yandinosimbisa pano kubva pakurwiswa kweChechi nhasi kuri kupokana chokwadi kuburikidza nerukova rwenhema rwakasunungurwa paari. [14]cf. Ekupedzisira Eclipses Chechi inochengetedza kubva kumafashama ezvitendero muzuva redu ari kuvhara chiedza chechokwadi pamusoro pezvakakosha zvehupenyu hwevanhu.

Mukutsvaga midzi yakadzika kwazvo yekurwira pakati pe "tsika yehupenyu" uye "tsika yekufa" ... Tinofanirwa kuenda pamwoyo wedambudziko riri kusangana nemunhu wemazuva ano: kuora kwemanzwiro aMwari uye emunhu… [izvo] zvinonzwisisika zvinotungamira mukunyanya kuda zvinhu, izvo zvinounza kuzvimiririra, kushandisa humwari uye hedonism. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, n. 21, 23

 

MARIYA, SECHIKARA

Kurangarira dzidziso yeChechi iyoyo Maria "mufananidzo weChechi iri kuuya, " [15]Papa Benedict XVI, Taura Salvi, kwete. 50 zvino naiyewo i "mhando" yeAreka yaNoa. [16]ona Kiyi kuMukadzi Sezvaakavimbisa kuna Sr. Lucia weFatima:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Kuvonekwa kwechipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Zvakare, chimwe chevimbiso Amai Vakakomborerwa vakaita kuti vazive kuSt Dominic kune avo vanonamata Rosary ndechekuti iyo…

… Chichava chombo chakasimba kwazvo kugehena; ichaparadza zvakaipa, kununura kubva muchivi uye kubvisa dzidziso dzakatsauka. —Erosary.com

Chirevo ichi chiratidzo chegirazi chevimbiso yaKristu kuChechi:

… Ndiwe Petro, uye paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye masuwo egehena haangaikundi. (Mat. 16:18)

Sezvo Chechi inotitungamira nguva dzose ku "tarisa maziso edu kuna Jesu", kunyanya kuburikidza neMisa Tsvene, saizvozvowo Rosary inotitungamira…

… Kufungisisa kumeso kwaKristu mukubatana, uye pachikoro cha, Amai Vake Vatsvene. Kudzokorora Rosary hakuna chimwe kunze kweku fungisisa naMaria chiso chaKristu. —SAMUTSI JOHANE PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, N. 3

Zvinochengetedzwa neChechi nenzira yesakaramende uye zvine simba, mumwe aigona kuti Maria anochengetedza pachako uye zvisinga tsanangurike. Funga nezvaamai vanobikira chikafu chemhuri hombe, uyezve amai vachiyamwisa mwana wavo. Ose ari maviri ekurera zviito zvinopa hupenyu, nepo yechipiri iine chimwe chinhu chepedyo.

Amai Vangu Areka yaNoa. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109. Imprimatur Archbishop Charles Chaput

 

ARKI HURU

Mary neChechi vanoumba Areka Huru imwe. Iyo yekunze fomu ndeye yeChechi: uta hwake ndihwo chokwadi izvo zvinocheka kuburikidza nehunyengeri; anchor yake ndiyo dhipoziti yekutenda yakabatwa neketani ye Tsika Tsvene; kukwirira kwake kune mapuranga e Masakaramende; denga rake ndiJehovha Magisterium asingakundike; uye musuwo wake, zvakare, gedhi re Ngoni.

Amai vedu Vakaropafadzwa vakaita senge mukati meiyi Hareka Huru: iye kuteerera ndiwo matanda emukati uye furemu inobata mudziyo pamwechete. iye kunaka uriri hwakasiyana mukati meAreka hunounza kurongeka uye chimiro; uye matura ezvokudya ndiwo Nyasha dzemutendi izvo zvaari zvakazara. [17]Ruka 1: 28 Nokurarama mumweya wake wekuteerera uye hunhu hutsvene, mweya unongozvitungamirwa wakadzika mukati menyasha dzese dzinowanikwa kuburikidza nekukodzera kweMuchinjikwa. Nekudaro, chikonzero chandinokukurudzira zvakare kuti Zvipire kuna Maria. Sokutaura kwakaita Pope Pius XII, kuzvitsaurira uku “zvinowanzoita kubatana naJesu, vachitungamirirwa naMaria. ”

Uye zvechokwadi, Areka iyi haina basa pasina iyo Simba reMutsvene mweya, iyo Divine Divine ku "zadza maseiri ake. ” Isu tinoona zvakajeka kuti Kereke yaitya uye haina simba kusvikira paPendekosti. Zvimwechetezvo, dumbu raAmai vedu Rakachena raive risingabereki kusvikira Mweya Mutsvene wamufukidza. Saka Areka iyi, nzvimbo ino yekupotera munguva yedu, ibasa raMwari, chibereko cheMuchinjikwa, chiratidzo chinoonekwa uye chipo kuvanhu.

Chechi iri munyika ino sakaramende yeruponeso, chiratidzo uye chishandiso chekudyidzana kwaMwari nevanhu. -CCC, n. 780

 

KUKWENZA ARKI

Areka yakapihwa kuchengetedza rutendo rweavo vanoshuvira "kufamba nechikepe" kuenda kuSafe Harbor yetsitsi dzisingaperi dzaKristu nerudo. Ndinokwira sei Areka iyi? Kuburikidza rubhabhatidzo uye kutenda muEvhangeri, munhu anopinda muAreka. [18]chikamu che "kutanga" muAreka zvakare kunosanganisira kudururwa kwakazara kweMweya Mutsvene uye kutora Chingwa cheHupenyu- zvichiteerana, maSakaramende eConfirmation uye Eucharist Tsvene. cf. Mabasa 8: 14-17; Johani 6:51 Asi mumwe anogona zvakare siya dziviriro inoponesa yeAreka nekuzvivhara pachokwadi chaanodzidzisa uye nenyasha dzaanopa kwete chete kwekuregererwa kwezvivi, asi nekutsveneswa kwemweya. Kune vamwe zvakare vanogona kuramba Areka zvachose nekuda kwekudzidziswa uye kusanzwisiswa (ona Areka nevasiri-maKatorike). 

Hama nehanzvadzi, pane Tsunami Yemweya akananga kuvanhu, [19]cf. Tsunami Yemweya izvo zvinodaidzwa naPope Benedict "hudzvanyiriri hwehukama" hunogona kuguma nemudzvanyiriri wepasi rose - Anopesana naKristu. Iyi ndiyo yambiro yakadzama yakanzwikwa papa papapa, nenzira imwe kana imwe, muzana rese ramakore rapfuura:

Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa mune izvi kuti kana pasina chokwadi chechokwadi chekutungamira uye kutungamira zviitiko zvezvematongerwo enyika, saka mazano nekutenda zvinogona kushandiswa nyore nyore nekuda kwezvikonzero zvemasimba. Seizvo nhoroondo inoratidza, hutongi hwezvido zvevanhu husina hunhu hunoshanduka hukaita hwakavhurika kana hwakapfavirira. —SAMUTSI JOHANE PAURO II, Centesimus annus, kwete. 46

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Izvi zvinhu muchokwadi zvinosuwisa zvekuti ungati zviitiko zvakadaro zvinofananidzira uye zvinoratidza "kutanga kwekusuwa," kureva izvo zvichaunzwa nemurume wechivi, "uyo akasimudzirwa pamusoro pezvose zvinodaidzwa." Mwari kana kunamatwa(2 Thes 2: 4)—PAPI PIUS X, Miserentissimus Redemptor, Encyclical Letter on Reparation to the Sacred Heart, Chivabvu 8, 1928; www.vatican.va

Ivo chete avo "vakavakirwa padombo" ndivo vanotsungirira Dutu iri, avo vachateerera nekuteerera mazwi aKristu. [20]cf. Mat 7: 24-29 Uye sekutaura kwakaita Jesu kuvaApostora Vake:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; (Ruka 10:16)

Iyi yambiro kune avo maKaturike vanoshuvira kugadzira yavo "areka," vachinhonga nekusarudza matanda nemapuranga anoenderana kuravira, kuteerera pachinhu ichi, asi vachiramba bhishopi wavo pane izvo- kana kutombozvipatsanura kubva ku "dombo", kunyangwe paine zvikanganiso nezvikanganiso zvapapa. Ngwarira, nekuti materu akadaro anozopedzisira anyura mumakungwa akakwirira, uye haakwikwidze nekuuya Tsunami Yemweya. Sekunyora kwakaita Pope Pius X mubhuku rake rezvinyorwa zvemazuva ano, "vaKaturike vekudyira" vakadaro mweya iri 'kushaya iyo yakasimba kuchengetedzwa yefilosofi nedzidziso yebhaibheri, 'yakafumurwa mudzidziso dzechokwadi dzeTsika Tsvene. Chokwadi, avo vakazvitsaurira kuna Mary vachangomunzwa achidzokorora chinhu chimwe chete ichocho: “Ita chero chaanokuudza. ” uye Jesu “anotiudza” kuburikidza neVaapositori Vake uye nevateveri vavo chokwadi chinoponesa nenzira dzatichaponeswa nadzo muhupenyu huno.

Kunyangwe tiri kutaura pano nezve magumo echisikirwo ehupenyu, kana hondo huru munguva yedu, gadziriro yakafanana: pinda muAreka yakapihwa naMwari, uye uchachengetedzwa mukati "mukadzi" waZvakazarurwa.

… Mukadzi akapihwa mapapiro maviri egondo guru, kuti akwanise kubhururukira kunzvimbo yake murenje, uko, kure nenyoka, akachengetwa kwegore, makore maviri, nehafu yegore. Nyoka, zvakadaro, yakaburitsa rwizi rwemvura kubva mumuromo mayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira nemvura. Asi pasi rakabatsira mukadzi uye rakashamisa muromo waro ndokumedza rwizi rwakabudiswa neshato mumuromo maro.

Dai Jesu Kristu, muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu, ave nemi nesimba rake; uye dai Mhandara Isingaite, iye anoparadza dzidziso dzese, ave newe neminamato yake uye nerubatsiro. —PAPI PIUS X, Pascendi Dominici Gregis, Encyclical Pane Dzidziso dzevaNhasi, n. 58 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Nei tiri kutaura nezvekuguma kwenguva, kwete kuguma kwenyika: maona Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Tsunami Yemweya

Chikepe Chidema - Chikamu I

Chikepe Chidema - Chikamu II

 

 

Kugamuchira kabhuku pamusoro pekuzvitsaurira kuna Jesu kuburikidza naMaria, tinya chikwangwani:

 

Vamwe venyu havazive manamatiro eRosary, kana kuiwana ichinyanyisa kana kunetesa. Tinoda kukuwanira, pasina muripo, yangu mbiri-maCD kugadzirwa kwezvakavanzika zvina zveRosary zvinonzi Kuburikidza Nemaziso Ake: Rwendo kuna Jesu. Izvi zvaive zvinodarika madhora makumi mana emazana ekugadzira, izvo zvinosanganisira nziyo dzinoverengeka dzandakanyorera Amai vedu Vakaropafadzwa. Uku kwave kuri sosi huru yemari yekubatsira hushumiro hwedu, asi ini nemukadzi wangu tinonzwa kuti yave nguva yekuti zviitwe pachena sezvazvinogona panguva ino… uye tichavimba munaIshe kuti varambe vachipa mhuri dzedu zvinodiwa. Pane bhatani rekupa pamusoro apa kune avo vanokwanisa kutsigira hushumiro uhu. 

Simply tinya album pabutiro
izvo zvinokutora iwe kune yedu yedhijitari Distributor.
Sarudza iyo Rosary album, 
wobva "Dhawunirodha" uyezve "Checkout" uye
wobva wateedzera iyo yakasara mirairo
kurodha yako yemahara Rosary nhasi.
Zvino… tanga kunamata naAmai!
(Ndokumbirawo urangarire shumiro iyi nemhuri yangu
muminamato yako. Ndotenda kwazvo).

Kana iwe uchida kuodha kopi chaiyo yeCD iyi,
Enda ku mamaki.com

Butiro

Kana iwe ungangoda chete nziyo kuna Maria naJesu kubva kwaMark Tsitsi Dzvene Chaplet uye Kuburikidza Nemaziso Akeunogona kutenga iyo albha Uri panoinosanganisira nziyo mbiri dzekunamata dzakanyorwa naMark dziripo chete paalbum iyi. Unogona kuikanda panguva imwe chete:

HYAcvr8x8

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 37-29
2 1 Aya 5: 2
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675
4 cf. Catechism yeChechi yeKaturike,n. 28; Kuyera Mwari
5 cf. "Kuzvibata kwetsika kunovhura nzira yeSatanism"
6 Rev 12: 12
7 cf. Kumuka Kumutswa; Zvak. 20: 4
8 Mako. 16:15; Mat. 28: 19-20
9 John 20: 22-23
10 Ruka 22: 19
11 cf. Mt 16:19; 18: 17-18; 1 VaK. 5: 11-13
12 cf. CCC n. 890, 889
13 John 16: 13
14 cf. Ekupedzisira Eclipses
15 Papa Benedict XVI, Taura Salvi, kwete. 50
16 ona Kiyi kuMukadzi
17 Ruka 1: 28
18 chikamu che "kutanga" muAreka zvakare kunosanganisira kudururwa kwakazara kweMweya Mutsvene uye kutora Chingwa cheHupenyu- zvichiteerana, maSakaramende eConfirmation uye Eucharist Tsvene. cf. Mabasa 8: 14-17; Johani 6:51
19 cf. Tsunami Yemweya
20 cf. Mat 7: 24-29
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .