Kuvhiringidza Kukuru

 

KUBVIRA kunyora Chakavanzika Bhabhironi, Ndanga ndakatarisa nekunamata, ndakamirira nekuteerera kwemavhiki ndichigadzirira kunyora uku.

Ndichamira panzvimbo yangu yokurinda, nokumira pamusoro porusvingo, ndotarira kuti ndione zvaachataura kwandiri. Ipapo Jehovha akandipindura, akati, nyora zvawakaratidzwa zvakajeka pamahwendefa, kuti mumwe averenge nyore. (Hab. 2: 1-2)

Zvekare zvakare, kana tichida kunzwisisa zviri pano nekuuya pamusoro penyika, isu tinofanirwa kungoteerera maPope ..

 

CHIKARA CHINOTONGA

Kumuka kwe "kujekeswa kwemademokrasi," akapararira kuburikidza neuto rezvematongerwo enyika uye simba rezvehupfumi, hazvidi kuti zvigare Asi, iko kugadzira iyo kuvimba yemarudzi pamusoro pe "chikara": iwo masangano akavanzika nevarume vane simba vakave neruoko rwakakura mukuumba nekutungamira United States nekuda kwechinangwa chavo chakashata (ona Chakavanzika Bhabhironi). Chikara tizvishandise hure kugadzirira nyika yehutongi hwepasi rose - "nyika itsva" - asi pakupedzisira, humambo hwayo huchaparadzwa pamwe nemamwe marudzi kuitira kuti isunungure simba rose kune vepamusoro pasirese. Panyaya iyi, "chikara" chinonyatsovenga hure, pfungwa yaro yedemokrasi, rusununguko rwemunhu, kodzero yezvivakwa zvake, nezvimwe.

Nyanga gumi dzawaona uye chikara chichavenga hure; vacharisiya riri dongo, rakashama; vachadya nyama yake, nokuipedza nomoto. Nekuti Mwari akazviisa mupfungwa dzavo kuti vaite basa rake uye kuita kuti vabvumirane kupa umambo hwavo kuchikara kusvikira mazwi aMwari azadziswa. (Zva 17: 16-17)

Nechekare, avo vari veaya masangano akavanzika vakashinga pachena muchinangwa chavo chekuunza nyika pasi pesimba re "United Nations." Maitiro ekudyidzana kwenyika dzepasi rose aya ave kutowanikwa kubudikidza nehupfumi nemauto "kudunhu". Izvo zviri nyore kwazvo kubatanidza, toti, akati wandei gumi nemaviri kana mashoma matunhu, pane ari mazana emarudzi nyika.

Iyi nharaunda inowirirana neiyo Tri-Lateral Chirongwa iyo inodaidzira zvishoma nezvishoma kutendeuka kweEast neWest, pakupedzisira ichitungamira kuchinangwa chehurumende imwe yenyika. Hutongi hwenyika haisisiri pfungwa inoshanda. -Zbigniew Brzezinski, National Security chipangamazano kuna President Jimmy Carter; kubva Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, p. 370

Iyi ndiyo misimboti inoyera inochengeterwa mubumbiro reMubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose apo vanhu veAmerica kubvira zvino vachivimbisa kuvimbika kwavo. —Purezidhendi George Bush, akataura kuGeneral Assembly yeUnited Nations, Kukadzi 1, 1992; Ibid. p. 371

Hatigone kunyatsogadziriswa pachido chedu chekuchengetedza kodzero dzevanhuwo zvavo vekuAmerica. - Mutungamiri Bill Clinton, USA Nhasi, Kurume 11, 1993

Haisiyo yega tariro yepasi here yekuti hupfumi hwenyika dzakapunzika hunodonha? Harisi basa redu here kuunza? -Maurice Strong, Musoro we1992 Earth Summit muRio de Janeiro uye Senior Advisor kuMutungamiri weWorld Bank; kubva Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, p. 374

Kana tikatarisa izvozvi mamiriro ari padhuze, tinogona kuona kuti nyika dzakatorasikirwa noutongi hwadzo nekukweretesa kumabhengi mabhenji kana mamwe masangano ekunze. Munguva pfupi ... uye munguva pfupi iri kutevera… nyika imwe mushure merimwe ichatanga kudonha sezvo vasingachakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo.

Isu tinofunga nezve masimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumira, vanhu vanotambudzwa uye kunyange kuurawa. Ivo isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Mashoko aBaba Vatsvene pano ndeaya anonyanya kutaurwa nezvechirongwa chepasirese chekukanganisa vanhu, "kushandura vanhu kuita varanda." Anotaura nezve "kusazivikanwa kwemari kufarira" kushanda kuseri kwezviitiko zvine zviitiko "zvinotambudza" uye zvinototungamira mukuuraiwa kwevanhu! Zvichida munhu angaedzwe kuti abvise mazwi akadai sekuti "dzidziso yekurangana" dai aibva kune ane masimba mashoma. Asi uyu ndiye mutsivi waPetro achitaura. Zvakadaro, tinoda kuteerera here? Isu tinobatanidza aya mazwi uye izvo zviripo zvinoitika zvakatikomberedza, kana isu tinosarudza kuteerera hunyengeri humhu hwenyika hunotidzosera kuhope, sekurara kweVaapositori mubindu reGetsemane?

… Hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendengi pane zvakaipa…. 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona iro izere simba rehuipi uye vasingade kupinda muKushushikana kwake. ” —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Zvakare, hama nehanzvadzi, mazwi eMagwaro anomuka mupfungwa dzangu nesimba idzva:

… Zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 2: 5)

Vamwe maKristu vakatora zvisiri izvo Rugwaro urwu kureva kuuya kwekupedzisira kwaJesu pakupera kwenguva. Asi, zvinoreva kuuya kwe "zuva raIshe" rino risiri zuva remaawa makumi maviri nemana, asi a nguva yenguva kusvika kumagumo enyika [1]cf. Mamwe Mamwe Zuvas. Sezvo “zuva raIshe” rinopembererwa Svondo yega yega rinotanga muhusiku husiku hwapfuura, saizvozvowo, rinouya "zuva raIshe" rinotanga murima. Kwayedza yeNguva yeRunyararo inoberekwa mu "kurwadziwa nemimba."

Isu tinofanirwa kunzwisisa chimiro cherima rino, kwete kuti titye, asi kuti tigadzirire pamweya uye takashongedzerwa kuitira kuti, muchokwadi, titarisane naro. [2]cf. Vanhu Vangu ndiPerishing

Nhasi izwi ecclesia militans (Anodaidza chechi) zvimwe zviri mufashoni, asi pachokwadi tinogona kunyatso nzwisisa kuti ichokwadi, uye kuti inotakura chokwadi pachayo. Isu tinoona kushuwira kwakashata kutonga pasi rese uye kuti zvakakosha kuti upinde muhondo nezvakaipa. Isu tinoona maitirwo azvo nenzira dzakawanda kwazvo, dzine ropa, nemhando dzakasiyana dzemhirizhonga, asi zvakare dzakafukidzwa nekunaka, uye chaizvo nenzira iyi, ichiparadza hwaro hwetsika hwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI, Chivabvu 22, 2012, Vatican City

 

KUPENYUKA “NESIMBA RAKAZARA”

Mukutaura kusingakanganwiki kuRoman Curia makore asingasviki maviri apfuura, Pope Benedict akapa yambiro inoshamisa yemhedzisiro yenyika icharasikirwa nekubvumirana kwetsika pane izvo chiri chokwadi uye chisiri.

Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha ndipo panogona kuita bumbiro nemashandiro emutemo. Uku kubvumirana kwakakosha kwakatorwa kubva ku Nhaka yechiKristu iri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kupokana neino kuganhurirwa kwechikonzero uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri zvechokwadi, ndizvo zvinofarirwa zvinofanirwa kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi.Anorevei neizvi? Muhurukuro ichangobva kuitwa iyi Pasika yapfuura, Pope Benedict akawedzera nhanho:

Rima iro rinotyisidzira rudzi rwevanhu, mushure mezvose, inyaya yekuti anogona kuona nekuongorora zvinhu zvinooneka, asi haakwanise kuona kuti nyika iri kuenda kupi kana kwainobva, kunoenda hupenyu hwedu, zvakanaka uye chii chakaipa. Rima rakafukidza Mwari uye rinodzikatidza tsika ndiyo tyisidziro chaiyo kuhupenyu hwedu uye kupasi rose. Kana Mwari netsika dzetsika, mutsauko pakati pezvakanaka nezvakaipa, zvikaramba zviri murima, saka mamwe "mwenje", ayo anoisa zvinhu zvinoshamisa zvehunyanzvi mukati medu. —PAPA BENEDICT XVI, Easter Vigil Homily, Kubvumbi 7, 2012

Pano, Baba Vatsvene vanoti kutyisidzira kuri kwatirikurarama. ” Zvakare, anorevei?

Mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira, Ndakatsanangura kuti mazana mana amakore apfuura anga ari maitiro akareba enhoroondo apo munhu akatsauswa zvishoma nezvishoma naSatani, "murevi wenhema nababa venhema." [3]Johani 8:44; tarisa: Mufananidzo Mukuru; maona Mukadzi neDhiragoni Nekutenda uye nekubvuma zvinyorwa zvesimba - kumonyaniswa kweuzivi hwechokwadi - kufunga pachako kwakadzikatidzwa munguva yedu. Kuurayiwa kweiye asati aberekwa kunogamuchirwa sekodzero. kuuraya nemaune kwevanorwara nevakwegura kunoitwa se "ngoni"; kodzero yekuzviuraya inokurukurwa pachena mumasangano edu emitemo; izvo zvikamu zve "zvechirume" ne "zvevakadzi" zvadzoreredzwa kuita gumi nemaviri e "genders"; uye muchato pachawo hausisiri wakanangana nepfungwa uye chikonzero, zvemagariro uye bhayoroji, asi pane zvido zvevashoma vanotaura. Tasvika padanho re…

… Kuparara kwemufananidzo wemunhu, nemhedzisiro yakaipa kwazvo. —May, 14, 2005, Roma; Kadhinari Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) muhurukuro yekuzivikanwa kweEuropean.

Pane imwe nguva munhu asingachanzwisisike seakagadzirwa nemufananidzo waMwari, asi chimwewo chibereko che "big bang", saka zvirokwazvo "kuvapo" kwemunhu kuri kutyisidzirwa, kunyanya kana avo vari musimba uye vanotonga vasingachabatiki kukudzwa kwemunhu kupfuura kwehonye; kana vachitenda kuti "kupona kwezvakanyanya kunaka" kunogona nekukurumidza kudzura zvinhu "zvakaderera" zverudzi rwevanhu.

Vanhu, sechisikwa, havana kukosha kupfuura slugs. -John Davis, mupepeti we Pasi Pakutanga Zvinyorwa; kubva Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, p. 373

Munhu, panguva iyoyo, haagone kungoonekwa seimwewo mhuka pakati pezviuru zvemarudzi, asi se chityiso kune mamwe marudzi uye nyika pachayo. Iye, saka, anofanira kubviswa "kuitira zvakanakira nharaunda," zvirinani kuti vashoma chete vashoma varambe vachigara mupasi. Chokwadi, nhasi, munhu ari kutaridzirwa zvakanyanya uye zvakanyanya dambudziko rinofanirwa kubviswa.

Nemhedzisiro inosuruvarisa, yakareba nhoroondo maitiro ari kusvika kuchinjiso. Maitiro akambotungamira mukutsvaga pfungwa ye "kodzero dzevanhu" - kodzero dzinowanikwa mumunhu wese uye pasati paitwa chero Bumbiro neMutemo mutemo - nhasi uno wakaratidzirwa nekupesana kunoshamisa. Chaizvoizvo pazera iro apo kodzero dzisinga bvisike dzemunhu dzichiziviswa zvine mutsindo uye kukosha kwehupenyu kuchisimbiswa paruzhinji, kodzero chaiyo yehupenyu iri kurambwa kana kutsikwa-tsikwa, kunyanya panguva dzinokosha dzekuvapo: nguva yekuzvarwa uye nguva yerufu… Izvi ndizvo zviri kuitikawo padanho rezvematongerwo enyika nehurumende: kodzero yepakutanga uye isingawanikwe yehupenyu inobvunzwa kana kurambwa pachishandiswa vhoti yeparamende kana kuda kwechimwe chikamu chevanhu - kunyangwe ruzhinji. Uyu ndiwo mhedzisiro yakaipa yehukama hunotonga husingapikiswa: "kodzero" inorega kuva yakadaro, nekuti haisisina kusimba pachiremera chemunhu, asi inoitwa pasi pechido chechikamu chakasimba. Nenzira iyi democracy, inopesana nemitemo yayo, inonyatso famba ichienda kune imwe nzira yehutongi. —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu",n. 18, 20

Communism zvirokwazvo ihwo huwandu hweMarxism, Darwinism, kusatenda kuti kuna Mwari, uye kuda pfuma. Ndokunge, pfungwa yekuti munhu anogona kugadzira nzvimbo pasi pano yekuzadzisa chishuwo chake chemafaro, kunyanya kuda pfuma uye kunyange kusafa - asi pasina Mwari… uye pasina zvinhu "zvakaderera" zverudzi rwevanhu.

 

KUKONDA KUKURU

Nekudaro tinoona imwe tsananguro yaJesu yaSatani ichipinda mukutarisa:

Akanga ari mhondi kubva pakutanga uye haamiri muchokwadi… (Johane 8:44)

Satani anonyepa kuitira kuuraya. Maitiro enhoroondo emakore mazana mana apfuura anga ari ayo vanhu vakatenda nhema mushure mekunyepa kusvika pakushaiwa "simba rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, zvekuona zvakanaka nezviri zvechokwadi. ” Satani anonyepa kuitira kuti akweve vanhu mumusungo wake kuti azovaparadza. Asi kunyengera kune simba rakadii kana munhu pachake akagamuchira rufu semhinduro! Kana munhu pachezvake ava muparadzi wake!

Munguva pfupi yapfuura, masayendisiti gumi nemasere kubva pasirese akaburitsa pepa achifungidzira kudonha kuri padyo uye kusingachinjiki kwepuraneti kwakakonzerwa nevanhu, kunyanya nekutendeuka kwake kwenzvimbo dzepanyama. munzvimbo dzekurima kana dzemadhorobha. Mhinduro yavo inoshamisa kupfuura dambudziko rakarongwa:

Sosaiti pasi rose inofanirwa kusarudza pamwechete kuti tinofanirwa kudzikisa huwandu hwedu zvakanyanya nekukurumidza. Vazhinji vedu tinofanirwa kutamira kunzvimbo dzakanakisa pakukwirisa uye rega zvikamu zvepasi zvipore. Vanhu vakaita sesu vanofanirwa kumanikidzwa kuve varombo mune zvekunyama, zvirinani munguva pfupi. Isu tinodawo kuisa mari yakawanda mukugadzira matekinoroji ekugadzira nekugovera chikafu tisingadye imwe nyika nemhando dzesango. Icho chirevo chakareba kwazvo. -Arne Mooers, muzvinafundo weSimon Fraser University yezvinhu zvakasiyana-siyana uye munyori wemubvunzo. Kusvika kuchinjika-nyika muhupenyu hwepasi pano; TerraDaily, Chikumi 11, 2012

Yakareba order-uye unofungidzira unzenza. Nechiso chakatwasuka, vari kukurudzira kudzikiswa kwerudzi rwevanhu nekukasira, kubvisirwa pfuma yega, kudzora hupfumi hwenyika, uye pakupedzisira, kushandiswa kwetekinoroji kugadzira-kugadzira chikafu mumarabhoritari kwete muminda. Ichi hachisi chinhu chakaderera pane kudzoreredza kweiyo United Nations Agenda 21. Icho chirongwa pasi pechirevo chine miromo che "Sustainable Development" yekufudza vanhu munzvimbo dzemadhorobha, kutora masimba ezvisikwa, kutungamira dzidzo yevana, uye pakupedzisira kudzora (uye kubvisa) chitendero chakarongeka. Hurongwa hwave kutoenderera mberi.

Iyo Kirabhu yeRome, yepasirese "yekufunga" ine hanya nekukura kwehuwandu hwevanhu uye kudzikira kwezviwanikwa, yakagumisa zvinotyisa mumushumo wayo wa1993:

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, hunhu pachahwo. -Alexander King & Bertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993.

Tinogona sei kutadza kuona iwo iwo maitiro akafanana achizaruka akabuda pasi paHitler muNazi Germany? Ikoko, maJuda akaonekwa semuvengi we "Third Reich". Vakapinzwa mumaguta e "ghetto", izvo zvakazoita kuti kuparadzwa kwavo kuve nyore.

… Hatifanire kurerutsa mamiriro ezvinhu anokanganisa ramangwana redu, kana zviridzwa zvitsva zvine simba zvine "tsika yekufa". —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, kwete. 75

Iine "sainzi nzanga" inoungana shure kwavo, vane simba vatongi vehupfumi hwenyika nezvematongerwo enyika, vakadai sa bhirionari David Rockerfeller, zvirokwazvo vanoona hwindo re "mukana" kuvhurwa kwe "nyika nyowani" kubuda pakupedzisira.

Asi hwindo razvino remukana, panguva iyo runyararo rwechokwadi uye nekutsamirana nyika hurongwa hungavakwa, haizovhurike kwenguva refu. -David Rockerfeller, achitaura kuBusiness Council yeUnited Nations, Gunyana 14, 1994

Cherekedza kutonhorera uko Rockerfeller anorumbidza nayo Chinese Revolution (1966-1976), iyo inofungidzirwa kuti yakatora hupenyu hunosvika kumamirioni makumi masere-kanopfuura kanomwe kufa kwakaitwa pasi paStalin naHitler kwakabatana:

Chero iwo mutengo weChinese Shanduko, zviri pachena kuti yakabudirira kwete chete mukugadzira zvine hunyanzvi uye zvakazvipira manejimendi, asiwo mukusimudzira tsika dzakakwirira nenharaunda yechinangwa. Kuyedza kwehukama muChina pasi pehutungamiriri hwaSachigaro Mao ndechimwe chakakosha uye chakabudirira munhoroondo yevanhu —David Rockerfeller, New York Times, Nyamavhuvhu 10, 1973

Sachigaro Mao Tse-tung aive mutungamiri weCommunist Party kuChina. Chibereko chehutongi hwake chinoramba chichienderera nanhasi nekumanikidza kwechisimba kwe "mumwe-mwana" mutemo muChina. Kana ivo vepasirese epasi rose vachirumbidza hutsinye "hunyanzvi" hweMao's Communism, uye vachiona izvi semuenzaniso wehurongwa hwenyika nyowani, saka mazwi aAmai Vedu Vakaropafadzwa muFatima ari padanho rekuuya kuzere kwavo kwechokwadi.

Paunoona husiku hwakavhenekerwa nechiedza chisingazivikanwe, ziva kuti ichi ndicho chiratidzo chikuru chawakapihwa naMwari kuti ave kuda kuranga nyika nekuda kwayo. mhosva, kuburikidza nehondo, nzara, uye kutambudzwa kweChechi uye naBaba Vatsvene. Kudzivirira izvi, ndichauya kuzokumbira kugadzwa kweRussia kuMweya wangu Wakachena, uye Chirairo chekuripwa paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo; kana zvisiri, iye achaparadzira zvikanganiso zvake pasirese, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi.  -Mharidzo yeFatima, www.haav.va

Iko kukanganisa kweRussia, ndiko kuti, kusatenda kuti kuna Mwari-kudisa zvinhu, iko zvino kuri kupararira pasirese kuburitsa yakasarudzika nzanga iyo yakagamuchira rufu semhinduro.

Iyi [tsika yerufu] inokurudzirwa nemasimba ane mutsika, eupfumi uye ezvematongerwo enyika anokurudzira pfungwa yenzanga ine hanya zvakanyanya neunyanzvi. Tichitarisa mamiriro ezvinhu kubva pakuona uku, zvinokwanisika kutaura mune imwe pfungwa yehondo yeane simba kurwisa vasina simba: hupenyu hunoda kugamuchirwa kukuru, rudo nekutarisirwa zvinoonekwa sezvisina basa, kana kubatwa semunhu asingashivirike. mutoro, uye zvinorambwa neimwe nzira kana neimwe. Munhu uyo, nekuda kwekurwara, kuremara kana, zvakapusa, nekuvapo chete, anokanganisa hupenyu kana mararamiro eavo vanofarirwa, anotaridzika kutariswa semuvengi wekurwiswa kana kubviswa. Nenzira iyi rudzi "rwekurangana neupenyu" runoburitswa. Urongwa uhu hunosanganisira kwete chete vanhu muhukama hwavo, hwemhuri kana hweboka, asi hunopfuura nekure, kusvika pakukuvadza nekukanganisa, padanho repasi rose, hukama pakati pevanhu neAmerica.. —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, “Evhangeri yeHupenyu", N. 12

Zvirokwazvo, zvinokuvadza apo vezvematongerwo enyika vakaita saPrince Phillip, Duke weElinburgh, pavakataura pachena:

Dai ndakazvarwa patsva, ndaizoshuva kudzoserwa pasi sehutachiona hunouraya kudzikisa huwandu hwevanhu. - mutungamiri weWorld Wildlife Fund, akataurwa mu "Wakagadzirira Yedu Nyowani Age Nguva Yemberi?”Insider Report, American Policy Center, Zvita 1995

Saizvozvo, aimbova Secretary of State weUS, Henry Kissinger, akati:

Depopulation inofanirwa kuve inonyanya kukoshesa mutemo weUS wezvekunze kune Nyika yeTatu. -National Security Memo 200, Kubvumbi 24, 1974, "Zvinoreva kuwedzera kwepasi rose kwehuwandu hwevanhu kuchengetedzeka kweUS & zvido zvemhiri kwemakungwa"; National Security Council's Ad Hoc Boka pane Population Policy

Farao wekare, akashushikana nekuvapo uye kuwedzera kwevana veIsrael, akavaisa kune kumwe kudzvinyirirwa kwemarudzi ese uye akaraira kuti mwana wechirume wese anozvarwa nevakadzi vechiHebheru aurawe. (cf. Ekis. 1: 7-22). Nhasi havasi vashoma vane simba repasi vanoita nenzira imwecheteyo. Naivowo vanotambudzwa nekukura kuri kuita huwandu hwevanhu… Nekudaro, pane kuda kusangana nekugadzirisa aya matambudziko akakomba nekuremekedza chiremerera chevanhu nevemhuri uye nekodzero yemunhu yega isingakundike yeupenyu, vanosarudza kusimudzira nekumanikidza nenzira dzese chirongwa chakakura chekudzivirira kuberekwa. —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 16

Kunyangwe iri majekiseni ekudzivirira, kubvisa nhumbu, kumanikidza kubereka, kana kudzivirira pamuviri, kupedzwa kwerudzi rwevanhu kwatotanga. Makumi emamirioni avanhu anofanirwa kuve pano haasi kuburikidza nekubvisa nhumbu chete; mangani mamirioni akawanda akadzimwa kuburikidza nekudzivirira kubata pamuviri? Asizve, kana hupenyu hwemunhu hukaonekwa sehunogona kugoverwa uye husina kukosha zvakadaro, kune dzimwe nzira dzakadai sehosha, nzara, nehondo zvinogona kukurumidza kudzikisa huwandu hwevanhu…

Kuzviuraya kwerudzi rwevanhu kuchanzwisiswa nevaya vanozoona pasi riine vanhu vakura uye vakagarisa vana: kuchipiswa segwenga. —St. Pio wePietrelcina, hurukuro naFr. Pellegrino Funicelli; nemoda.com

 

Mbavha INE USIKU

Idzi tarisiro dzinotyisa uye zvinhu zvinotambudza. Vamwe vachandipomera "dongo nerima". Asi, ndiri kutaura chero chinhu icho ivo vePapa pachavo vasati vatotaura? Muchiratidzo chevaoni vatatu vaFatima, vakaona mutumwa amire pamusoro penyika aine bakatwa remurazvo. Mukutaura kwake nezvechiratidzo ichi, Cardinal Ratzinger akati,

Ngirozi ine bakatwa rinopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari vanorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Paakave Papa, akazotaura achiti:

Hunhu nhasi zvinosuruvarisa kuona kupesana kukuru uye kupokana kwakapinza uko kunokanda mimvuri yerima pane ramangwana rayo… njodzi yekuwedzera kwenhamba yenyika dzine zvombo zvenyukireya inokonzeresa kutya kwakasimba mune wese munhu ane basa. —PAPA BENEDICT XVI, Zvita 11, 2007; USA Today

Pasina chokwadi, "vane simba repasi" vanotenda kuti huwandu hwenyika hunoda kudzikiswa, uye nekukasira. "Tinofanirwa kuchengetedza nyika," vanodaro, uye nemweya mumwe chete, "… munhu huwandu hwevanhu hahuchinjiki. ” Nekudaro, izvo zviripo ndezvekuti nyika parizvino inogadzira chikafu chinokwana kupa mabhiriyoni gumi nemaviri. [4]cf. “Vanhu zviuru zana vanofa nenzara kana zvazvinoitika zuva nezuva; uye mumasekonzi mashanu ega ega, mwana anofa nenzara. Zvese izvi zvinoitika munyika yatove nekugadzira chikafu chinokwana kudya mwana wese, mukadzi nemurume uye ichigona kupa vanhu mabhiriyoni gumi nemaviri ”—Jean Ziegler, UN Special Rapporteu, Gumiguru 100,000, 12; news.un.org Uyezve, iyo yepasirese vanhu, vakamira vakabatana, vanogona kukwana muLos Angeles, CA. [5]cf. National Geographic, October 30th, 2011 Kana nzvimbo kana zviwanikwa hazvisi nyaya pano, asi iyo chido yenyika dzakapfuma dzekuMadokero kuisa munhu munhu pakati pekusimudzira, kwete purofiti. Uyu ndiwo waiva musoro wetsamba yaPope Benedict, Rudo Muchokwadi:

… Pasina nhungamiro yerudo muchokwadi, simba repasi rose rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira kupatsanurana patsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomira nenjodzi itsva dzehuranda nekumanikidza ... —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, n. 33, 26

Asi hatina kusvika panguva ino yerima nemukana. Kwemazana mana emakore, Amai Vedu Vakaropafadzwa vanga vachionekwa pasi rese, zvakanyanya, panguva imwechete mafirosofi makuru akabuda anozoendesa rudzi rwevanhu kubva kuna Mwari nekure kure naye. Nekudaro, isu tinogona ikozvino kuona mukutarisa kumashure kuti iyo yekupedzisira nguva iri nguva chaiyo apo munhu pachake anoedza kuve mwari zvakare sezvaakamboedza mubindu reEdeni. [6]cf. Kudzokera kuEdeni?

Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Tave kutarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neasina Chechi, cheEvangeri neicho chinopesana neEvhangeri. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Nekudaro, kuyedza kwemunhu kuvaka iyo itsva Shongwe yeBabel anokundikana, uye Magwaro anotiudza kuti anozopedzisira ave kuzviita nhapwa, pakupedzisira, kumuvengi iye pachake kuburikidza naAntikristu. Iri izano raSatani nguva dzese: kuunza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu kuburikidza nekufambira mberi kwetekinoroji iyo pakupedzisira inoparadza zvisikwa.

Kune mimwe mishumo, semuenzaniso, kuti dzimwe nyika dzave kuedza kuvaka chimwe chinhu senge Ebola Virus, uye icho chingave chiitiko chine njodzi, kutaura zvishoma… mamwe masayendisiti mumarabhoritari avo [vari] kuyedza kuronga mamwe marudzi e utachiona hunogona kunge hwakatarisana nemadzinza kuitira kuti vagogona kungobvisa mamwe madzinza uye madzinza; uye vamwe vari kugadzira imwe mhando yeinjiniya, imwe mhando yezvipembenene zvinogona kuparadza zvirimwa zvakati. Vamwe vari kuita kunyange mugariro weugandanga umo vanogona kushandura mamiriro ekunze, kusimudzira kudengenyeka kwenyika, makomo anoputika ari kure nekushandisa masaisai emagetsi.. - Munyori wezveDziviriro, William S. Cohen, Kubvumbi 28, 1997, 8:45 AM EDT, Dhipatimendi reDziviriro muU.S. maona www.wemaita.gov

Pano isu tine tsananguro muchidimbu nemukuru wepamusoro wehurumende anonyanya kutsanangura iyo zvisimbiso zvebhuku raZvakazarurwa (Zva 6: 3-17). Uye zvakadaro, izvo hazviite nhoroondo yekuparadzwa kuri kuitika kubudikidza nekuchinja kwemajini, makemikari mune chikafu chedu, mvura, uye "mishonga," tisingatauri kuchekerera neDNA yemunhu kuburikidza nedzimwe nzira.

VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka vakabviswa paMusiki wake, nekusaziva vanounza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

Zviitiko zviri kuuya izvo zvichashamisa vazhinji sembavha usiku. Vashoma vanoziva kuti kudonha kwehupfumi hwepasi rose kunogona kunge kuchingova nemwedzi chete-chiitiko icho vamwe vezvehupfumi vanobvuma kuti chichava "njodzi". [7]cf. "Runyoro Pamadziro" naDr.Sircus

Isu tiri padanho rekushandurwa kwepasirese. Zvese zvatinoda idambudziko guru chairo uye nyika dzichagamuchira New World Order."- David Rockefeller, Gunyana 23, 1994

 

MUKADZI ACHAPUTSVA MUSORO WAKE

Mukupedzisira, Magwaro anotiudza, zvechokwadi, kuti vakasara chete ndivo vachapinda muNguva yeRunyararo.

Munyika yese - chirevo chaJehovhaORD - zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvavo zvichadimburwa ndokuparara, uye chetatu chimwe chichasiiwa. Ndichauyisa chechetatu mumoto; Ndichavanatsa sezvinonatswa sirivheri, uye ndichavaedza semunhu anoedza goridhe. Ivo vachadana pazita rangu, uye ini ndichavapindura; Ndichati, “Ndivo vanhu vangu,” uye ivo vachati, “JehovhaORD ndiMwari wangu. (Zek. 13: 8-9)

Izvi zvinosimbiswa muporofita razvino iro rakapihwa mvumo yepamutemo. Mukadzi wedu weAkita anoita kunge anotsanangura chiitiko umo Mwari anopindira kuti aparadze njodzi yekuyedza nezviwanikwa zvepasi uye hupenyu hwevanhu pachahwo.

Sekukuudza kwandakakuita, kana vanhu vakasatendeuka voita zvirinani ivo Baba vanopa chirango chinotyisa pavanhu vese. Chichava chirango chakakura kudarika mafashama, akadai seasati amboona. Moto uchadonha kubva kudenga uye uchapukuta chikamu chikuru chevanhu, vakanaka pamwe nevakaipa, vasingaregere vapristi kana vakatendeka.  —Mhandara Maria Akaropafadzwa kuAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973; akatenderwa seanokodzera kudavirwa naCardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) apo aive mukuru weUngano yeDzidziso yekutenda.

Hama nehanzvadzi, kunyora uku kunonetsa kune vazhinji venyu, sezvazvinofanira kuve.

Hatigone kudzikama takadzikama zvakasara zvevanhu zvichidzokera zvakare muchihedheni. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000

Denga ranga richitumira Amai Vedu Vakaropafadzwa kwemazana emakore kuitira kuti vatishevedze kubva kunzvimbo iyi isina humwari yatimire iko zvino. MaPope pachawo aisakwanisa kujekesa. Uye zvakadaro, achitaura nezve "kusangana kwekupedzisira", John Paul II akawedzerawo kuti kuyedzwa uku "kuri mukati mehurongwa hwehuMwari." Mwari achabvumidza zvinhu izvi kuitira kuti aunze nyika kuNguva yeRunyararo.

Zvinotonyanya kukosha kwehuporofita hunotangira pa "nguva dzekupedzisira" zvinoita sekunge hwakafanana, kutaurira matambudziko makuru anouya pamusoro pevanhu, kukunda kweChechi, uye nekuvandudzwa kwenyika. -Catholic Encyclopedia, Kuporofita, www.newadvent.org

Sekutaurwa kwatinoitwa nerugwaro, zvishuwo zvousatani zvevane simba zvinosvika nekukurumidza, uye ruzivo rwaJesu rwuchazopararira pasi rese. Tariro iri pamusoro pemarwadzo ekubereka.

Ah! iwe unotsvakira imba yako pfuma yakaipa, unovaka dendere rako kumusoro kutiza njodzi. Makaranganira imba yenyu zvinonyadza, zvamakaparadza marudzi mazhinji avanhu, muchizviwanira upenyu bwenyu; nekuti ibwe riri pamadziro richashevedzera, uye danda riri muchimiro richaripindura! Ah! Iwe, unovaka guta neropa, unosimbisa guta zvisina kururama. Izvi hazvibve kuna LORD wehondo: vanhu vanoshandira izvo zvinopiswa nemirazvo, uye marudzi aneta pasina! Asi nyika ichazadzwa nokuziva JehovhaORDkubwinya, sekuzadza kwemvura pamusoro pegungwa. (Hab. 2: 9-14)

Ani naani anoita zvakaipa achaparadzwa, asi avo vanomirira Jehovha vachagurwaORD vachagara nhaka yenyika. Chimbomira zvishoma, uye vakaipa havazovipozve; tsvaga ivo uye ivo havazovapo. Asi varombo vachagara nhaka yenyika, uye vachafarira kubudirira kukuru… (Pis 37: 9-11)

Asi achatongera varombo nekururamisira, nekururamisira vanotambudzika panyika. Acharova munhu ane utsinye neshamhu yomuromo wake, uye achafema vakaipa nomweya wemiromo yake. Bere richava muenzi wegwayana… Hazvizokuvadza kana kuparadza pagomo rangu rose dzvene; nokuti nyika ichazara nokuziva JehovhaORD, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11: 4-9)

Ipapo ndakaona matenga akavhurika, uye ipapo paiva nebhiza jena; Mutasvi waro ainzi “Akatendeka uye Wechokwadi.” Iye anotonga uye anoita hondo mukururama. Mauto ekudenga akamutevera, vakatasva mabhiza machena uye vakapfeka mucheka wakachena wakachena. Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi. Achavatonga netsvimbo yedare, uye iye amene achatsika muchisviniro chewaini waini yekutsamwa nehasha dzaMwari Wemasimbaose…. Ipapo ndakaona ngirozi ichiburuka kubva kudenga, yakabata muruoko rwayo kiyi yegomba rakadzika-dzika neketani inorema. Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, uye akaisunga kwamakore chiuru uye akaikanda mugomba rakadzika-dzika, iyo yaakakiya pamusoro payo ndokuisa chisimbiso, kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kudzamara makore churu apera… Ipapo ini ndakaona zvigaro zveushe. avo vakagara pamusoro padzo vakakumikidzwa mukutongwa. Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakava vapenyu vakatonga naKristu kwamakore churu… (Zva 19: 11-20: 4)

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi waSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi uye Baba veChechi), Iyo Divine Institutes, Vol. 7.

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; pamusoro peizvo zvichaita mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rejerusarema rakavakwa naMwari ... Isu tinoti guta iri rakapihwa naMwari kuti rigashire vatsvene pakumutswa kwavo, uye nekuvazorodza nehuwandu hwezvikomborero zvese zvekunamata. , semubhadharo kune uyo watakashora kana kurasikirwa… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

 

Namata nemumhanzi waMark! Enda ku:

www.markmallett.com

 

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mamwe Mamwe Zuvas
2 cf. Vanhu Vangu ndiPerishing
3 Johani 8:44; tarisa: Mufananidzo Mukuru; maona Mukadzi neDhiragoni
4 cf. “Vanhu zviuru zana vanofa nenzara kana zvazvinoitika zuva nezuva; uye mumasekonzi mashanu ega ega, mwana anofa nenzara. Zvese izvi zvinoitika munyika yatove nekugadzira chikafu chinokwana kudya mwana wese, mukadzi nemurume uye ichigona kupa vanhu mabhiriyoni gumi nemaviri ”—Jean Ziegler, UN Special Rapporteu, Gumiguru 100,000, 12; news.un.org
5 cf. National Geographic, October 30th, 2011
6 cf. Kudzokera kuEdeni?
7 cf. "Runyoro Pamadziro" naDr.Sircus
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.