Zuva Guru reChiedza

 

 

Zvino ndiri kukutumirai muprofita Eria.
zuva raJehovha risati rasvika,
zuva guru rinotyisa;
Iye achadzorera mwoyo yemadzibaba kuvana vavo,
nemoyo yevanakomana kumadzibaba avo.
kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokuiparadza chose.
(Maraki 3: 23-24)

 

VABEREKI nzwisisa kuti, kunyangwe iwe uine mupanduki anopandukira, rudo rwako kumwana iyeye haruperi. Izvo zvinongorwadza izvo zvakanyanya zvakanyanya. Iwe unongoda kuti mwana iyeye "auye kumba" azviwanire zvekare. Ndicho chikonzero, pamberi pe tiye Zuva reRuramisiro, Mwari, Baba vedu vane rudo, vari kuzopa vapambadzi vechizvarwa chino mukana wekupedzisira wekudzoka kumba - kukwira "Areka" - Dutu iri risati rachenesa pasi. 

Ndisati ndasvika seMutongi akanaka, ndiri kutanga kuuya saMambo wengoni. Zuva reRuramisiro risati rasvika, pachave nekupihwa chiratidzo mumatenga erudzi urwu: Chiedza chose chiri kumatenga chichadzimwa, uye richava nerima guru pamusoro penyika yose. Ipapo chiratidzo chemuchinjiro chichaonekwa mudenga, uye kubva pakazaruka apo maoko nemakumbo eMuponesi zvakarovererwa pakabuda mwenje mikuru iyo ichavhenekera pasi kwenguva kwenguva. Izvi zvichaitika pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Jesu kuna St. Faustina, Dhayari reMweya Tsitsi, Dhayari, n. 83

Amai Vangu areka yaNoa… —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Ndiri kuzotora pane akawanda ezvinyorwa kupfupisa (muchidimbu sezvandinogona) iro Zuva Guru reChiedza riri kuuya panyika pasati pe "zuva rekupedzisira", iro sekutsanangura kwandakaita Zuva reRuramisiro, harisi zuva rechimakumi maviri nemana asi rakawedzerwa "nguva yerunyararo" zvinoenderana neMagwaro, Tsika, uye mwenje wechiporofita weKudenga (kumwe kukura mukuziva kunodiwa nemuverengi kuti anzwisise nzira yatinosvika nayo "zaruriro yega" mamiriro ezveruzhinji Ratidzo rweChechi. Maona Chiporofita Chinyatsonzwisiswa uye Unogona Kuzeya Iga Zvakazarurwa?). 

 

DUTU guru

Pedyo nekutanga kweichi chinyorwa apostolate makore gumi nematatu apfuura, ini ndaive ndakamira mumunda wemurimi ndichiona dutu richisvika. Panguva iyoyo, ndakanzwa mumoyo mangu mazwi: "Dutu Guru, rakafanana nedutu, riri kuuya pamusoro penyika." Mutsara mumwe iwoyo unogadzira iyo "template" yese yezvimwe zvese zvandanyora pano sezvo zviri, zvinonyanya kukosha, zvakare template ye Tsika Tsvene, maererano naMadzibaba eChechi okutanga. 

Nguva pfupi yapfuura, ndakakweverwa kuti ndiverenge Chitsauko 6 cheBhuku raZvakazarurwa. Ndakabva ndanzwa kuti Panashe aindiratidza hafu yekutanga yeDutu. Ndakatanga kuverenga "kumiswa kwezvisimbiso ”:

Chisimbiso Chokutanga:

Ndikatarisa, ndikaona bhiza jena, uye mutasvi waro aive neuta. Akapihwa korona, uye akatasva bhiza achikunda kuti awedzere kukunda kwake. (6: 1-2)

Uyu Mutasvi, maererano neChechi Tsika, ndiye Ishe Pachezvake.

NdiJesu Kristu. Muevhangeri akafuridzirwa [St. John] haana kungoona kuparara kunounzwa nezvivi, hondo, nzara uye kufa; iye akaonawo, pakutanga, kukunda kwaKristu.—POPE PIUS XII, Kero, November 15, 1946; mashoko omuzasi a The Navarre Bhaibheri, "Zvakazarurwa", p.70

Kubva ino "nguva yengoni" tiri kurarama parizvino, izvo yakatanga paFatima muna 1917, takaona kukunda kukuru kunoshamisa kwaMwari pamusoro pezana ramakore rapfuura, zvisinei neshungu dzakatevera. Tinoona kupararira kwekuzvipira kwaMarian uye Kuenderera Mberi kweMukadzi wedu mumashiripiti ake, ese anotungamira mweya padyo naJesu; [1]cf. PaMedjugorje isu tinoona kufambiswa kwemeseji eNyasha dzaMwari,[2]Tariro Yokupedzisira Yoruponeso? michero yeCharismatic Renewal,[3]cf. Misiyano yese kuberekwa kwezviuru zvevapositori,[4]cf. Awa yeVanhu iyo nyowani yekukumbira ruregerero yakatungamirwa muchikamu chikuru naAmai Angelica pasi rose EWTN,[5]cf. Dambudziko Rekutanga papa ane simba waJohn Paul II uyo akatipa iyo Katekisimo yeChechi yeKaturike, iyo "Dzidziso yeZvemuviri," uye zvakanyanya kucherechedzwa, uto revechidiki zvapupu zvechokwadi kuburikidza neWorld Youth Mazuva.[6]cf. Mutsvene naBaba Kunyangwe hazvo Chechi iri kupfuura nemuchando,[7]cf. Iyo Chando Chokurangwa Kwedu kukunda uku kwakatumidzwa nemazvo buds yeinouya "nguva yechirimo" mushure meDutu. 

Chisimbiso chekutanga chiri kuvhurwa, [St. John] anoti akaona bhiza jena, uye mutasvi webhiza akapfekedzwa korona ane uta… Akatumira iyo Mweya Mutsvene, ane mazwi akaparidzwa nevaparidzi semiseve inosvika kuna munhu moyo, kuti vakunde kusatenda. —St. Victorinus, Tsananguro paApocalypse, Ch. 6: 1-2

Chisimbiso chechipiri: chiitiko kana nhevedzano yezviitiko izvo, sekutaura kwaSt. Bvisa rugare panyika, kuti vanhu vauraye. ” [8]Rev 6: 4 ona Iwairo reBakatwa kwandinotaurira chisimbiso ichi zvizere. 

Chisimbiso chechitatu: "Mugove wegorosi unobhadhara mubhadharo wezuva…" [9]6:6 Zvakareruka, chisimbiso ichi chinotaura nezvekuwedzera kwemitengo nekuda kwekudonha kwehupfumi, kushomeka kwechikafu, nezvimwe. Mushamarari, Muranda waMwari Maria Esperanza akamboti, "Ruramisiro [yaMwari] ichatanga muVenezuela." [10]Bhiriji Kuenda Kudenga: Kubvunzana naMaria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, peji. 73, 171 Venezuela microcosm uye yambiro yezviri kuuya pasirese here?

Chisimbiso chechina: ari shanduko yenyika yakamisikidzwa nehondo, kuparara kwehupfumi, uye nyonganiso zvinotungamira kurufu rwakakura ne “Bakatwa, nzara, uye denda.” Vanopfuura hutachiona humwe, ingave Ebola, Avian Flu, iyo Denda Dema, kana "superbugs" iri kubuda mukupera kweiyi anti-biotic nguva, vakagadzirira kupararira pasi rese. Denda repasi rose ratarisirwa kwenguva yakati zvino. Inowanzo pakati penjodzi apo hutachiona hunopararira nekukurumidza.

Chisimbiso Chishanu: St. John anoona chiratidzo che "mweya yakanga yaurayiwa" ichichemera kururamisirwa.[11]6:9 Zvinoshamisa, St. John gare gare anorondedzera avo "vakagurwa misoro" nekuda kwekutenda kwavo. Ndiani angadai akafunga kuti kudimburwa misoro mu2019 kwaizove nzvimbo yakajairika, sezvavakaita kuMiddle East nekuchamhembe kweAfrica? Masangano akati wandei ari kutaura kuti, izvozvi, chiKristu chiri kutambudzwa zvakanyanya yedu nguva,[12]cf. Opendoors.ca kunyangwe kusvika pamatanho e "genocidal". [13]Chirevo cheBBC, Chivabvu 3, 2019

Zvino, hama nehanzvadzi, apo pandanga ndichiverenga zvisimbiso izvi kareko, ndanga ndichifunga kuti, “Ishe, kana dutu iri rakafanana nedutu, hapazovi ne ziso remhepo? ” Ipapo ndakaverenga:

Chisimbiso chechitanhatu: Chisimbiso chechitanhatu chakatyorwa-kudengenyeka kwenyika, a Kubvunda kukuru inoitika sekudzorerwa kwedenga, uye kutonga kwaMwari kunoonekwa mukati munhu wose mweya, angave madzimambo kana vakuru, vapfumi kana varombo. Chii chavakaona chakakonzera kuti vacheme kumakomo nematombo:

Wira pamusoro pedu uye utivanze kubva pachiso chaiye agere pachigaro cheushe, uye kubva kutsamwa kweGwayana; nekuti zuva guru rekutsamwa kwaro rasvika, zvino ndiani uchagona kumira pamberi paro? (Zvak. 6: 15-17)

Ukadzokera kumashure chitsauko chimwe, unowana kutsanangurwa kweSt.

Ndakaona Gwayana rakamira, sekunge rakauraiwa… (Rev 5: 6)

Ndiko kuti, ndiKristu akaroverwa pamuchinjikwa.

Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa kudenga ... -Jesu kuna St. Faustina, Dhayari reMweya Tsitsi, Dhayari, n. 83

Wese munhu anonzwa sekunge apinda Mutongo wekupedzisira. Asi hazvisi. Zviri yambiro pachikumbaridzo che Zuva raIshe… Ndiyo Ziso reDutu.

 

Yambiro

Apa ndipo panoenderera mberi zaruro yechiporofita rinovhenekera Ruzhinji Rakazarurirwa Chechi. Chiono chakafanana nechaSt. Faustina chakapihwa muoni asingazivikanwe weAmerica, Jennifer, ane mameseji - mushure mekuunzwa kuna John Paul II - akakurudzirwa neSecretariat yeHurumende yePoland kuti ipararire "pasi rose nenzira yaungagone. ”[14]Monsinyori Pawel Ptasznik

Denga rakasviba uye zvinoita sekunge husiku asi moyo wangu unondiudza kuti inguva yemasikati. Ndiri kuona denga richivhurika uye ini ndinogona kunzwa marefu, akadhonzwa kutinhira kwemabhanan'ana. Pandinotarisa kumusoro ndinoona Jesu achibuda ropa pamuchinjikwa uye vanhu vari kuwira pamabvi avo. Jesu anobva anditi, “Vachaona mweya yavo sekuiona kwangu. ” Ndiri kuona maronda zvakajeka pana Jesu naJesu vanobva vati, “Vachaona ronda rimwe nerimwe ravakawedzera kuMwoyo Wangu Unoyera Zvikuru. ” Kuruboshwe ndinoona Amai Vakaropafadzwa vachichema uyezve Jesu ataura neni zvakare achiti, “Gadzirira, gadzirira izvozvi nguva iri kuswedera. Mwanangu, namatira mweya mizhinji ichaparara nekuda kwehunhu hwavo nehunhu hwavo. ” Pandinotarisa kumusoro ndinoona madonhwe eropa achidonha kubva kuna Jesu uye achirova pasi. Ndiri kuona mamirioni avanhu vanobva kumarudzi kubva kunzvimbo dzese. Vazhinji vaiita kunge vavhiringidzika sezvavanotarisa mudenga. Jesu anoti, "Varikutsvaga chiedza nekuti haifanire kunge iri nguva yerima, asi irima rechitadzo rakafukidza nyika ino uye chiedza chega chichava icho chandinouya nacho, nekuti vanhu havazive kumuka kuri yava kuda kupiwa paari. Uku kuchave kunatsa kukuru kubva pakutanga kwekusika." -See www.mazwi, com.com, September 12, 2003

Mazana emakore zvisati zvaitika, St. Edmund Campion akazivisa:

Ndakadoma zuva guru ... umo Mutongi anotyisa anofanira kuratidza hana dzevarume uye kuedza munhu wese wechitendero chega chega. Rino izuva reshanduko, rino ndiro zuva guru, randakatyisidzira, ndakagadzikana pakugara zvakanaka, uye rinotyisa kunavose vanyengeri. -Cobett Yakazara Kuunganidzwa kweHurumende Kuedzwas, Vol. I, peji. 1063

Mashoko ake akaiswa mune izvo zvaizotaurwa neMubatiri waMwari Maria Esperanza:

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. -Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, P. 37 (Vhoriyamu 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

Ndosaka ichi chiri icho Ziso reDutu—kumbomira mumhirizhonga; kuguma kwemhepo dzinoparadza, uye kuyerera kwechiedza pakati perima guru. Ndiwo mukana wekuti mweya yega yega isarudze Mwari tevera mirairo yake,kana kumuramba. Saka, mushure mekunge mucherechedzo unotevera wadamburwa…

Chisimbiso cheChinomwe:

… Kwakave nerunyararo kudenga kwehafu yenguva. (Zva 8: 1)

Zvisimbiso zvapfuura hapana chimwe kunze kwekunge munhu anokohwa zvaakadyara: hafu yekutanga yeDutu kuzviitira kwake.

Kana vachidyara mhepo, vachakohwa chamupupuri… (Hosiya 8: 7)

Asi zvino, Mwari fanira pindira pamberi pemunhu, iye amene, anopukuta hunhu hwese kuburikidza nemasimba ekuparadza aakaburitsa. Asi Ishe vasati vaburitsa chirango chitsvene chekuchenesa pasi pevasingapfidzi, Anoraira vatumwa kuti vadzokere chinguva chidiki.

Ipapo ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva kumabvazuva, ane mucherechedzo waMwari mupenyu, akadana nenzwi guru kuvatumwa vana, vakange vapiwa simba rekukuvadza nyika negungwa; gungwa kana miti kusvikira taisa mucherechedzo pahuma dzevaranda vaMwari wedu. ” (Zvakazarurwa 7: 2)

Ndiwo mucherechedzo weMuchinjikwa wakaiswa pamberi pavo. Mune chiono chaJennifer cheYambiro, anorondedzera achiti:

Pandinotarisa mudenga ndinoramba ndichiona Jesu achibuda ropa pamuchinjikwa. Ini ndinoramba ndichiona Mai Vakaropafadzwa vachichema kuruboshwe. Muchinjikwa unopenya chena uye wakavhenekerwa mudenga, unoratidzika kunge wakamira. Sezvo denga richivhurika ndinoona mwenje unopenya uchiburuka pamuchinjikwa uye muchiedza ichi ndinoona Jesu akamutswa achioneka akapfeka chena akatarisa mudenga achisimudza maoko Ake, Iye anobva atarisa pasi uye Inoita chiratidzo chemuchinjikwa kukomborera vanhu Vake. -namesfromjesus.com

Ndiyo awa yesarudzo. Mwari Baba vari kupa munhu wese mukana wakanakisa wekutendeuka, kuuya kumba semwanakomana akarasika kuitira kuti avaputire maoko ake nerudo uye avapfekedze mukukudzwa. St. Faustina akawana "kuvhenekerwa kwehana" kwakadai:

Pakarepo ndakaona mamiriro akakwana emweya wangu sekuona kunoita Mwari. Ndainyatsoona zvese zvisingafadzi Mwari. Ini ndaisaziva kuti kunyangwe zvidiki zvidiki zvichafanirwa kuverengerwa. Inguva yakadii! Ndiani anogona kuzvitsanangura? Kumira pamberi peTatu-Mutsvene-Mwari! —St. Faustina; Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 36

 

CHIKAMU CHOKUPEDZISIRA CHEDUMO

Munzvimbo dzinotakura iyo Imprimatur, Mukadzi Wedu akaendeswa kune mushakabvu Fr. Stefano Gobbi:

Mweya Mutsvene uchauya kuzosimbisa hutongi hwa Kristu hunobwinya uye huchave hutongi hwenyasha, hutsvene, hwerudo, hwekururamisira uye hwerunyararo. Nerudo rwake rweVamwari, anozovhura masuwo emoyo uye anovhenekera hana dzose. Wese munhu anozozviona iye mumoto unopfuta wechokwadi chamwari. Izvo zvichaita sekutonga mune zvishoma. Uye ipapo Jesu Kristu achaunza kutonga kwake kwakanaka munyika. -Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, Chivabvu 22, 1988

Chokwadi, kana iwe ukafunga zvakare nezveiye mutasvi pa "bhiza jena" rechisimbiso chekutanga, zvino "kutonga uku mudiki" hachisi chinhu kunze kwemiseve yekupedzisira inopfurwa mumoyo yemurume wese, mukadzi nemwana pamberi kunatswa kwenyika uye Era rerunyararo. "Chiedza" ichi moto weMweya Mutsvene.

Zvino kana [Mweya Mutsvene] auya achapa nyika mhosva pamusoro pechivi nekururama nekutongwa: zvivi, nekuti havatendi kwandiri; Kururama, nekuti ndiri kuenda kuna Baba uye hamundionizve; kutongwa, nekuti mutongi wenyika ino atukwa. (Johani 16: 8-11)

Kana, mune mamwe mameseji kuna Elizabeth Kindelmann, iyi nyasha inonzi iyo Murazvo weRudo weMoyo wake Wakachena.[15]"Chishamiso chikuru kudzoka kweMweya Mutsvene kudzokororwa. Chiedza chake chinopararira pamusoro uye chinopinda pasi rese."-Moto weRudo (peji 94). Rudzi rweMhando Pano, Mukadzi Wedu anoratidza kuti "kuvhenekera" uku kwatotanga kune imwe nhanho nenzira imwechete iyo, kunyangwe zuva risati rabuda, chiedza chemambakwedza chinotanga kudzinga rima. Chokwadi, ndiri kunzwa kubva kumweya mizhinji munguva pfupi yapfuura kuti vari kuenda sei mukati mekucheneswa kwemukati kunorwadza, kana zvisiri kunyatso kuvhenekerwa nekukasira sezvakaitwa naSt. Faustina.

Uyu Murazvo uzere nemaropafadzo anotubuka kubva muImwoyo Wangu Wakachena, uye iwo wandiri kukupa, unofanirwa kuenda kubva pamoyo kuenda pamoyo. Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. Wese munhu ari kuwana iyi meseji anofanira kuigamuchira sekukoka uye hapana munhu anofanira kugumbuka kana kuifuratira… -See www.nemutem.com.br

Asi sekutaura kwakaita Mwari Baba kune mumwe muoni weAmerica, Barbara Rose Centilli (ane mameseji ari kuongororwa nediocese), yambiro iyi haisiyo mugumo wedutu, asi kupatsanurwa masora kubva mugorosi:

Kuti ndikunde zvinakisa zvezvizvarwa zvezvivi, ndinofanira kutumira simba rekupwanya nekushandura nyika. Asi uku kuwedzera kwesimba kunenge kusiri kugadzikana, uye kuchirwadza kune vamwe. Izvi zvinokonzeresa musiyano uripo pakati perima nechiedza kuti uwedzere kukura. —Kubva mumavhoriyamu mana Kuona Nemaziso Emweya, Mbudzi 15th, 1996; sezvakataurwa mu Chishamiso chekuvhenekera kwehana naDr Thomas W. Petrisko, peji. 53

 Mune meseji kubva kuna Baba Vokudenga kuna Matthew Kelly, Anonzi akati:

Kubva muNgoni dzangu dzisingaperi ndichapa mini-kutonga. Zvichava zvinorwadza, zvinorwadza kwazvo, asi zvipfupi. Uchaona zvitadzo zvako, uchaona kuti unondigumbura sei mazuva ese. Ndinoziva kuti iwe unofunga izvi zvinonzwika sechinhu chakanakisa, asi zvinosuwisa, kunyange izvi hazviunze nyika yese murudo Rwangu. Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara. Avo vanotendeuka vachazopihwa nyota isinga peri yechiedza ichi ... Vose avo vanondida vachabatana kuti vabatsire kugadzira chitsitsinho chinopwanya Satani. —Kubva Chishamiso chekuvhenekera kwehana rakanyorwa naDr Thomas W. Petrisko, peji 96-97

Iyi yambiro kana "kuvhenekerwa kwehana," saka, hausi iwo mugumo wekutonga kwaSatani, asi kumwe kumwe kwesimba rake mumamiriyoni emweya. Ndiyo Awa Prodigal apo vazhinji vachadzokera kumusha. Nekudaro, ichi Chiedza cheMweya Mutsvene cheMweya Mutsvene chinodzinga rima rakawanda; Murazvo weRudo unopofumadza Satani; chichava kuburitsa mweya wakawanda we "dhiragoni" kusiyana nechinhu chero nyika chave kuziva zvakadaro kuti chatova kutanga kwekutonga kweHumambo hwehuMwari Kuda mumoyo yevazhinji vevasande Vake.

Zvino rwauya ruponeso nesimba, uye umambo hwaMwari wedu nesimba reZodziwa wake. Nokuti anopomera hama dzedu anokandirwa kunze… Asi une nhamo iwe, pasi negungwa, nekuti Dhiabhorosi aburukira kwauri akatsamwa kwazvo, nekuti unoziva kuti uchine nguva duku… Ipapo Dhiragoni yakatsamwira mukadzi, akaenda kundorwa nevana vake, avo vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu. Yakamira panzvimbo yayo pajecha regungwa… Kune [chikara] dhiragoni yakapa simba rayo nechigaro chayo cheushe, pamwe nemasimba makuru. (Zva 12: 10-13: 2)

Sarudzo dzakaitwa; mativi akasarudzwa; Ziso reDutu rapfuura. Zvino kwauya "kupokana kwekupedzisira" kwenguva ino, hafu yekupedzisira yeDutu.

 … Vakasarudzwa vanofanira kurwisana neMuchinda weRima. Chichava dutu rinotyisa. Asi, chichava chamupupuri icho chingazoda kuparadza kutenda uye kuvimba kwevamwe vakasarudzwa. Mune ino nyonganiso inotyisa irikubuda parizvino, iwe uchaona kupenya kweRimi Rangu Rerudo rinovhenekera Denga nepasi nekukanganiswa kwesimba raro renyasha randiri kupfuudza kumweya muhusiku huno hwerima. —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann, Iwo Murazvo weRudo rweiyo Isina Tsitsi Mwoyo waMaria: Iyo YeMweya Diary, Kindle Edition, Nzvimbo 2998-3000. Muna Chikumi wa2009, Cardinal Peter Erdo, Archbishop weBudapest uye Mutungamiriri weDare reEpiscopal Misangano yeEuropean Imprimatur kupa mvumo kuburitswa kwemeseji dzakapihwa pamusoro pemakore makumi maviri. 

Parizvino tatarisana nemakwikwi ekupedzisira pakati peChechi neanopesana-chechi, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA kumhemberero dzemakore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976

Izvo zvinotevera hakusi kuguma kwenyika asi kutanga kwenguva nyowani umo iyo Baba vedu zvichazadziswa. Humambo huchauya uye Kuda kwake kuitwe “Pasi pano sezvazviri kudenga” nenzira yePentekosti nyowani. SaFr. Gobbi akatsanangura kuti:

Hama vapristi, izvi [Kingdom of the Divine Will], zvisinei, hazvigoneke kana, mushure mekukunda kwaSatani, mushure mekubvisa chipingaidzo nekuti simba rake [raSatani] raparadzwa… izvi hazvigone kuitika, kunze kwekunge kudururwa kweMweya Mutsvene: Rechipiri Pentekosti. -http://www.mmp-usa.net/arc_triumph.html

Ndaratidza vanhu kudzika kwechokwadi kwengoni dzangu uye chiziviso chekupedzisira chichauya apo ini ndichavhenekera chiedza changu mukati memweya yevanhu. Nyika ino ichave iri pakati pechirango nekuda kwekuzvidira kupandukira Musiki wayo. Paunoramba rudo unondiramba ini. Paunondiramba, unoramba rudo, nekuti ndini Jesu. Runyararo harumbofi rwakauya kana uipi hwakatekeshera mumoyo yevanhu. Ndichauya ndosakura umwe neumwe avo vanosarudza rima, uye avo vanosarudza chiedza vachasara.—Jesu kuna Jennifer, Mashoko kubva kuna Jesu; Kubvumbi 25th, 2005; namesfromjesus.com

Ini ndakanyora makotesheni akati wandei kubva kuna vanapapa vezana ramakore rapfuura avo vanotaura nezve mambakwedza eiyi nguva nyowani yerunyararo. Maona Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Mushure mekunatswa kuburikidza nemuyedzo nekutambudzika, mambakwedza yenguva nyowani yave kuda kutatamuka. -POPE ST. JOHN PAUL II, General Audience, Gunyana 10, 2003

 

SHOKO ROKUPEDZISIRA: GADZIRA

Hazvina kukwana kungoziva nezve zvinhu zvakadaro; isu tinofanira kuvapindura nemoyo. Kana iwe uri kuverenga izvi, iko kufona ku kutendeuka. Iko kufona ku gadzirira moyo wako weiyi yekupedzisira hondo pakupera kwenguva ino izvo zvatova kutoenderera. Kune izvozvi, kunyangwe ivo Ngirozi Huru vari kuita izvi awa. Mune imwe meseji kuna Mai Centilli, St. Raphael anonzi akati:

Zuva raIshe rinoswedera. Zvese zvinofanirwa kugadzirirwa. Gadzirira iwe mumuviri, pfungwa, uye mweya. Zvinatsei. --Ibid., Kukadzi 16, 1998 

Munguva pfupi yapfuura, St. Michael Mutumwa mukuru anonzi akapa a rine simba meseji kumuoni weCosta Rican Luz de María (anofarira tendero yabhishopi wake). Mutumwa mukuru anoti pachine nguva nguva yekurova isati yasvika, asi kuti tinofanirwa kuziva kuti Satani aburitsa zvimisikidzo kuti anyengere mumwe nemumwe wedu muchivi chakakomba, uye nekudaro, kuti tive varanda vake. Anoti:

Izvo zvinodikanwa kuti vanhu vaMambo naIshe wedu Jesu Kristu vanzwisise kuti ino inguva yekudzikisira… Ramba wakangwarira, chibairo chinofadza kuna Mwari ndicho chinonyanya kurwadza. MuYambiro, iwe uchazviona iwe sezvauri, saka haufanire kumirira, tendeuka izvozvi! Kubva pane zvakasikwa kunouya tyisidziro huru isingatarisirwe kuvanhu: kutenda kwakakosha.  —St. Michael Mutumwa mukuru kuLuz de María, Kubvumbi 30, 2019

Mutsara wekupedzisira unoratidza kuti, zviri kuuya, zvichave “Sembavha usiku. ” Kuti isu hatigone kusendeka kusvikira mangwana izvo zvatinofanira kuita nhasi. Muchokwadi, zvinonakidza kuti meseji iyi inonongedzera kune chimwe chiitiko che cosmic kubva muchadenga. Kana ukadzokera kuchisimbiso chechitanhatu, inotaura nezveYambiro iyi inoitika pakati pezuva - uye chimwe chinhu chinowirirana nenyeredzi. [16]cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha

… Zuva rakashanduka kuita dema kunge masaga akasviba uye mwedzi wese wakaita seropa. Nyeredzi mudenga dzakawira pasi semaonde asina kuibva azunzwa kubva mumuti nemhepo ine simba. (Zva 6: 12-12)

Ndiwo mutauro wekufananidzira, uye saka handifunge kuti tinofanirwa kutambisa nguva yakawandisa tichifungidzira, kunyangwe munyori Daniel O'Connor achitaura zvinonakidza pane chiitiko chiri kuuya che2022. pano. Iyo poindi ndeyekuti isu tiri kurarama mu "nguva yengoni" iri kuzopera, uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinofunga. Kunyangwe ndichirarama kuti ndione iri Zuva Rakakura reChiedza, kana kuti ndikafa muhope dzangu manheru ano, ndinofanira kunge ndakagadzirira nguva dzose kusangana neMutongi neMusiki wangu takatarisana.

Mukukurudzira kwakajeka asi kune njere, mupristi weAmerica Fr. Bossat akati:

… Uchapisa nekusingaperi! Mubvunzo hausi wekuti uchapisa here kana kuti kwete asi zvaunoda kupisa sei? Ini ndinosarudza kupisa senyeredzi dzedenga sevazukuru vaAbrahama uye ndiri pamoto nerudo rwaMwari uye nemweya! Unogona kusarudza kupisa imwe nzira asi ini handizvikurudzire! Kutanga kupisa munzira iwe desire kuenda wobvisa sedombo, uchitora mweya yakawanda newe kuenda Kudenga. Usarega mweya wako uchitonhora uye uchidziya nekuti izvi zvinongova kubatidza mafuta anozopedzisira apiswa sehundi… Semupirisita ndinokuraira muZita raKristu kuti upise munhu wese nezvose zvakakukomberedza nerudo rwaMwari… Uyu murairo wawakapihwa kare naMwari pachavo: “Ida Ishe Mwari wako nomoyo wako wose, nomoyo wose. pfungwa dzako, nesimba rako rose nekudanana, kunyangwe vavengi vako, sekukudai kwandakakuitai imi ... neMoto weRudo Rwangu. ” -Newsletter, Mhuri yeCukierski, Chivabvu 5, 2019

Naizvozvi, ini ndinopfiga neangu "izwi" randakagamuchira makore gumi nerimwe apfuura ndichiri pamberi peangu director director. Ndinozviisa pano zvakare yekuziva kweChechi:

Vadiki, musafunge kuti nekuti imi, vakasara, muri vashoma muhuwandu zvinoreva kuti makakosha. Asi iwe ndiwe vasanangurwa. Iwe wakasarudzwa kuti uunze Evhangeri kune nyika panguva yakatarwa. Uku ndiko kukunda kwakamirirwa neMoyo wangu nekutarisira kukuru. Zvese zvakagadzirirwa izvozvi. Zvese zviri kufamba. Ruoko rweMwanakomana wangu rwakagadzirira kufamba nenzira yakatonga kwazvo. Nyatsoteerera inzwi rangu. Ndiri kukugadzirirai, vadiki vangu, kweawa Huru Yenyasha. Jesu ari kuuya, achiuya seChiedza, kuzomutsa mweya yakanyudzwa murima. Nekuti rima iguru, asi Chiedza chikuru kwazvo. Kana Jesu auya, zvakawanda zvichauya kuchiedza, uye rima richapararira. Ndipo ipapo pauchazotumirwa, seVaapositori vekare, kunounganidza mweya mune dzangu nguo dzaAmai. Mira. Zvese zvagadzirira. Rindai uye munamate. Usambofa wakarasa tariro, nekuti Mwari anoda munhu wese.

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Iro Ziso reDutu

Iko Kuuya "Ishe weNhunzi" Nguva

Kununurwa kukuru

Kuenda kune Dutu

Mushure mekujekesa

Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Pentekosti uye Kujekesa

Exorcism yedhiragoni

Kuuya Kudzoserwa kweMhuri

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Paanodzikamisa Dutu

 

 

Maka ari kuuya kuOntario neVermont
muna Chitubu 2019!

ona pano mamwe mashoko.

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. PaMedjugorje
2 Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?
3 cf. Misiyano yese
4 cf. Awa yeVanhu
5 cf. Dambudziko Rekutanga
6 cf. Mutsvene naBaba
7 cf. Iyo Chando Chokurangwa Kwedu
8 Rev 6: 4
9 6:6
10 Bhiriji Kuenda Kudenga: Kubvunzana naMaria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, peji. 73, 171
11 6:9
12 cf. Opendoors.ca
13 Chirevo cheBBC, Chivabvu 3, 2019
14 Monsinyori Pawel Ptasznik
15 "Chishamiso chikuru kudzoka kweMweya Mutsvene kudzokororwa. Chiedza chake chinopararira pamusoro uye chinopinda pasi rese."-Moto weRudo (peji 94). Rudzi rweMhando
16 cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.