The Great Divide

 

Ndauya kuzotungidza moto panyika.
uye ndinoshuva sei kuti dai zvave kutopisa!…

Munofunga kuti ndakauya kuzoisa rugare panyika here?
Kwete, ndinoti kwamuri, asi kutozopesanisa.
Kubva zvino imba yevashanu ichaparadzaniswa;
vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu…

(Ruka 12: 49-53)

Naizvozvo pakava nekupesana pakati pechaunga nekuda kwake.
(John 7: 43)

 

NDINODA shoko iri rakabva kuna Jesu: “Ndauya kuzotungidza moto panyika uye ndinoshuva sei kuti dai watopfuta kudaro!” Ishe wedu anoda Vanhu vari mumoto nerudo. Vanhu vane hupenyu nekuvapo kunotungidza vamwe kuti vatendeuke uye vatsvage Muponesi wavo, nekudaro vachikudza Muviri usinganzwisisike waKristu.

Uye zvakadaro, Jesu anotevera izwi iri nenyevero yekuti Moto Unoyera uyu uchazviita gurai. Hazvidi mudzidzi webhaibheri kuti anzwisise kuti sei. Jesu akati. “Ndini chokwadi” uye tinoona zuva nezuva kuti zvokwadi Yake inotiparadzanisa sei. Kunyange vaKristu vanoda chokwadi vanogona kusafara apo bakatwa iroro rechokwadi rinobaya munondo wavo pachake mwoyo. Tinogona kuzvikudza, kudzivirira, uye nharo kana tatarisana nechokwadi che isu. Uye hachisi chokwadi here kuti nhasi tinoona Muviri waKristu uchityorwa uye uchikamurwa zvakare nenzira yakaipisisa sezvo bhishopi achipikisa bhishopi, kadhinari anomira achipesana nekadhinari - sekufembera kwakaita Mukadzi Wedu kuAkita?

 

Iko Kunatswa Kukuru

Mwedzi miviri yapfuura pandaityaira ndichidzoka nekudzoka kakawanda pakati pemapurovhinzi eCanada kuti nditamise mhuri yangu, ndakava nemaawa akawanda okufunga nezveushumiri hwangu, zviri kuitika munyika, zviri kuitika mumwoyo mangu. Mukupfupikisa, tiri kupfuura nokumwe kwokucheneswa kukurusa kwomunhu kubvira paMafashamo. Izvi zvinoreva kuti isu tiripowo kupepetwa sezviyo — munhu wese, kubva kuvarombo kusvika papa.

Simoni, Simoni, tarira, Satani akumbira kupepeta zvose kwamuri segorosi… (Ruka 22:31)

Chikonzero ndechekuti Jesu ari kuzvigadzirira vanhu vachatungidza nyika nemoto - Mwenga asina gwapa kana gwapa; Mwenga achawanazve nhaka yake nezvipo zvakarasika zvaAdhamu naEvha, zvinoti, kurarama zvakare muKuda kwaMwari nekodzero dzacho dzose dzokuva mwanakomana waMwari.[1]cf. Kuwana Kwechokwadi Uye uchave Moto wakadini kana Humambo hwadzika pamusoro peVanhu ava kuti kuda Kwake kuitwe “panyika sokudenga”!

Uye hazvisi nokuda kwevana vaKe chete; ndezvekufadza Mwari zvakare.

Kuda, njere, ndangariro - mangani ekubatana uye mafaro zvaasina? Zvakakwana kutaura kuti ivo chikamu cherufaro nekubatana kweIye Asingagumi. Mwari akasika Edheni rake pachake mumweya uye nemuviri wemunhu - Edheni rose rekudenga; uye ipapo Akamupa Edheni renyika kuti rive ugaro. —Jesu kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Vhoriyamu 15, Chivabvu 29, 1923

Nokudaro, inguva yakanaka uye inotyisa—zvakangofanana nemarwadzo okusununguka anounza kuzvarwa patsva.[2]cf. Shanduko Huru uye Marwadzo eVashandi ndeechokwadi Pane kutambura kukuru pano uye kuri kuuya nekuda kwekuramba kutenda kwakazara, uye zvakadaro, mufaro mukuru unotevera. Uye sezvo mucheche “anokamura” amai sezvaanopfuura nomugero rokuberekera, saizvozvowo, tiri kuona kukamukana kunorwadza kwomunhu, kupepetwa kwezviyero zvomuchadenga.

 

Chikamu Chikuru

Kupesana pakati pedu ndeimwe ye anokosha zviratidzo zvenguva - zvakanyanya kupfuura kudengenyeka kwenyika, zviitiko zvemamiriro ekunze, matambudziko akaitwa nevanhu kana kunyange "nzara" yakagadzirwa iyo ikozvino inotevera pazvitsitsinho zvayo (yakakonzerwa, muchikamu chikuru, nekusangwarira uye unzenza lockdowns) Chiri kunyanya kushamisa kune vazhinji vevasina basa, vesainzi, uye vashandi vehutano inzira iyo veruzhinji vakakurumidza kuendesa miviri yavo kuhurumende kuti iedzwe muzita re "chengetedzo" uye "zvakanaka zvakajairika" mune zvakatsanangurwa se. a“kuumbwa kwevanhu vakawanda psychosis"Kana kuti"kunyengera kwakasimba".[3]"Kune psychosis yakawanda. Zvakafanana nezvakaitika munharaunda yeGerman pamberi uye mukati meHondo Yenyika II apo vanhu vakajairwa, vane hunhu vakashandurwa kuita vabatsiri uye "kungotevera mirairo" mhando yemafungiro akatungamira mukupondwa. Ndiri kuona izvozvi paradigm imwe chete ichiitika. " (Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021; 35:53, Stew Peters Ratidza).

“Kunetswa. Zvichida boka neurosis. Icho chinhu chakauya mupfungwa dzevanhu pasi rose. Chero chii chiri kuitika chiri kuitika muchitsuwa chidiki kwazvo muPhilippine neIndonesia, musha mudiki muAfrica neSouth America. Zvakangofanana - zvauya pamusoro penyika yose. " (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14, 2021; 40:44, Maonero paDenda, Chikamu 19).

"Icho gore rapfuura chakanyanya kundivhundutsa kusvika padanho rekuti pamberi pekutyisidzira kusingaoneki, senge kwakakomba, nhaurirano ine musoro yakabuda nepahwindo ... kumwe kuita kwevanhu kutyisidziro dzisingaoneki munguva yakapfuura zvakaonekwa, senguva yokushushikana kukuru.” (Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41:00).

"Mass formation psychosis ... izvi zvakafanana nehypnosis ... Izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu veGermany." (Dr. Robert Malone, MD, muvambi we mRNA vaccine tekinoroji Kristi Leigh TV; 4:54). 

"Ini handiwanzo shandisa mazwi akadai, asi ndinofunga takamira pamasuwo chaiwo eGehena." (Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Scientist weKufema uye Allergies paPfizer; 1:01:54, Kutevera Sayenzi?)
Asi aya akanga ari manyepo kubva pakutanga, sezvo zvakanaka hazvimboshandiswi nokusaruramisira; kunaka kwese hakuna kufambiswa mberi nekutonga uye kumanikidza. Mhedzisiro yacho inogona kungova kuputika kukuru mumagariro evanhu uye kukuvadza kukuru kune zvakanaka. Ndinotaura izvi kwete kunyomba vaverengi vangu “vakabayiwa” asi kuti tiyambire tose nezvemukwidza watakamira pauri zvino. 

Nzvimbo yehondo ichiri kudziya, zvichitevera hondo yeCanada kune vasina kubayiwa. Zvisungo zvasimuka, uye mativi ese ari maviri anogumburwa achidzokera mune chimwe chinhu chinoratidzika sechinyakare chakajairika - kunze kwekunge pane kukuvara kutsva uye kwazvino kwakaitwa kuvanhu vatakaedza kutyora. Uye hapana anoda kutaura nezvazvo.

Masvondo mashoma apfuura, chaive chinangwa chakabvumidzwa chevatungamiriri vedu pachedu kuita kuti hupenyu husararame kune vasina kubayiwa. Uye sechikwata chinomiririrwa, tinomanikidza-kuwedzera marwadzo iwayo, tichitora hondo mumhuri dzedu, hushamwari, nenzvimbo dzebasa. Nhasi, takatarisana nechokwadi chakaoma chekuti hapana chakapembedzwa - uye, mukuita izvozvo, buritsa chidzidzo chakakosha.

Kwakanga kuri kutsvedza nekukurumidza kubva pakururama kuenda kuhutsinye, uye kunyangwe tingapomera vatungamiri vedu zvakanyanya sei nekuda kwekumanikidza, isu tinozvidavirira nekupinda mumusungo kunyangwe nekutonga kuri nani.

Taiziva kuti kusadzivirirwa kwezvirwere kunoisa nhamba huru yevakabayiwa zvizere pachiyero chevashoma vari kudzikira vasina kubayiwa, asi takavacherekedza kuti vatambudzwe zvakanyanya. Isu takati ivo vanga vasina "kuita chinhu chakanaka" nekuisa miviri yavo kutarisirwo yehurumende - kunyangwe taiziva kuti kupokana netsika kuchinhu chakadaro kunokosha mune chero mamiriro ezvinhu. Uye isu tinozvibvumira zvechokwadi kutenda kuti kupinda mune imwe kuvharika kusingashande ingave mhosva yavo, kwete mhosva yehupfu.

Saka kwakave nekusaziva nemaune kwesainzi, veruzhinji, nezvematongerwo enyika kuti takadzvanya vasina kubayiwa kusvika pamwero watakaita.

Takagadzira rubriki itsva yevagari vakanaka uye - tichitadza kuva vamwe isu pachedu - takanakidzwa nekudzinga chero munhu aisakwanisa. Mushure memwedzi yakawanda yekuvharirwa, kuve nemunhu wekupomera uye kupisa kwaingonzwa zvakanaka.

Saka hatigone kusimudza misoro yedu, sekunge tichitenda kuti tine pfungwa, rudo, kana chokwadi parutivi rwedu isu tichishuvira rufu kune vasina kubaiwa. Zvatingagona kuita ndezvekugara tichiziva hutsinye hwedu hwekurasa vakawanda parutivi. —Susan Dunham, Zvatakadzidza Kubva Pakuvenga Vasina kubayiwa

Vazhinji vakagamuchira "rondedzero" nekuda kwekutya mukurumbira wavo, kutya kurasikirwa nemararamiro avo, kutya "kukanzurwa", kana kutya kusekwa uye kusava nhengo. Ichi chave chiitiko chepasi rose uye icho chakaratidza kusasimba uye kuvimba kwe Mabhiriyoni pane mashoma mashoma emabhiriyoni ane simba uye mega-makambani. St. John akanyevera kuti, rimwe zuva, varume vane simba vane pfuma yakawanda vaizoshandisa “uroyi” kana kuti mishonga ("kushandiswa kwe mushonga, zvinodhaka kana kuti zvitsinga”) kunyengedza nokudzora marudzi.

… Vatengesi vako vaive vakuru venyika, nyika dzese dzakatsauswa neako uroyi. (Zvak 18:23; Shanduro yeNAB inoti “mushonga wemashiripiti”; cf. Iyo Caduceus Kiyi)

Pano zvakare, mazwi aSt. John Newman ari kuwedzera kushanda neawa, kunyanya sezvo "mafungu" matsva uye kunyange mavhairasi matsva anova kushushikana kwehurumende dzakazvibatanidza neWorld Economic Forum.

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvehunyengeri—angazvivanza—angaedza kutinyengedza muzvinhu zviduku, nokudaro kuti abvise Chechi, kwete kamwe kamwe, asi zvishoma nezvishoma kubva panzvimbo yayo yechokwadi. Ndino tenda kuti akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Itsika yake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. Uye kana kukave nekutambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. Uye ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kumuka, uye Anopesana naKristu aonekwe seanotambudza, uye nyika dzakashata dzakatenderedza. —St. John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Ndinonzwa manyukunyuku pandinofamba muguta idzva ratinogara. Kune rimwe divi, ndinoona kunyemwerera kwakanaka zvakare - asi kunyemwerera kwekuyedza. Vanhu vazhinji vachiri kutya kubata maoko, kuchinjana "chiratidzo cherugare", kunyange kuva pedyo nemumwe. Isu takadhirowa kwemakore maviri kuti tione imwe senjodzi iripo (kunyangwe chiyero chekupona chiri padanho uye chakatokwira kupfuura furuu yemwaka.[4]Hedzino zera-yakatemerwa nhamba dzeInfection Fatality Rate (IFR) yechirwere cheCCIDID-19, ichangobva kuumbwa naJohn IA Ioannides, mumwe weane mukurumbira bio-statisticians pasi rose.

0-19: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99,986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99,969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99,918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.41%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
) Uye isu tinoziva kuti kudzoreredzwa kwazvino kuri kuzonyangarika sezvo kwave kugadzikwa kuti mabhiriyoni anogona kuvharwa nekudzorwa nekungozunguza kweruoko rwemutungamiri wenyika. Rave Dutu rakakwana rekubvisa iyi yazvino kurongeka kuitira "kuvaka kumashure zvirinani" - vanodaro veglobalists neizwi rimwechete rinoenderana, rakapfava. Chokwadi, Canadian[5]Svondo 27th, 2021, rezvisual.com uye UK[6]Ndira 3, 2022, summitnews.com zviremera zvose zvakabvuma kusunda miganhu kuti vaone kuti vanhu vangashandiswa kusvika papi. Mhinduro ndeyekuti kure kure. Uye izvi zvakateya nhanho yeGreat Divide… 

 

Vaparadzi Vakuru

Jesu haana kuuya kuzounza rugare asi kupesana. Mune mamwe mazwi, iyo chokwadi cheVhangeri yaizoparadzanisa mhuri, nzanga, uye marudzi - kunyange zvazvo yaizovasunungura.

Asi pane mumwe anoparadzanisa uye ndiye Anopesana naKristu. Zvinoshamisa kuti achati aunza runyararo kwete kupatsanurana. Asi chaizvo nekuti kutonga kwake kwakafanorongerwa nhema kwete chokwadi, kuchava rugare rwenhema. Ichaparadzanisa, zvisinei. Nokuti Jesu anoda kuti tirambe zvimiro zvehunhu hwedu hwakatadza— the kupererwa kubatikana kupfuma, mhuri, uye kunyangwe hupenyu hwemunhu — kuti ave mudzidzi Wake. Mukudzoka, Anopa mugove muHumambo Hwake husingagumi mukuyanana nevatsvene. Anopesana naKristu, kune rumwe rutivi, anoda kuti iwe tambidza pfuma yako, kodzero dzemhuri uye rusununguko kuitira kuti shandisa muumambo hwake - mukutonhora, kusabereka "kuenzana" nevamwe vose.[7]cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism Takatoona kufanoravira kweizvi, kuti kunoedza sei “kungofambirana” nepurogiramu. Ichi ndicho chikonzero ndichitenda kuti nguva dzeAntikristu hadzisi kure: chikamu chikuru chevanhu chatoratidza kuti vakagadzirira kuchinjana kuzvitonga kwavo nerunyararo rwenhema nechengeteko. Uye the kwezvivako nokuti hurongwa hwakadaro hunenge huripo zvachose sezvatinoshandura kune mari yedhijitari.[8]cf. Kukuru Kukurira

Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapunyuki. (1 VaTesaronika 5: 3)

Pakupedzisira, zvisinei, hakuzongori rusununguko rwedu chete asi Chechi nedzidziso dzayo zvichabviswa. Chokwadi, Ishe pavakataura mumwoyo mangu makore apfuura kuti Dutu guru raizopfuura nepamusoro penyika, Vakanongedzera kuna Zvakazarurwa Chitsauko cheChitanhatu—“zvisimbiso” zvinomwe—sezvaive Dutu iroro.[9]cf. Chishongo kune ImpactIshe wangu, tiri kuona sei izvi zvichiitika chaizvo zvino nehondo, inflation, kushomeka kwechikafu, matambudziko matsva, uye munguva pfupi, kutambudzwa kudiki kweChechi kuchatanga (ramba wakatarira America, kunyanya kana Dare Repamusorosoro muUnited States. States inopidigura Roe vs. Wade) pamberi pechisimbiso chechitanhatu - the yambiro. Mhirizhonga, kupiswa kwechechi, uye ruvengo zvataona kusvika panguva ino zvichava zvishoma kana zvichienzaniswa. Uyezve, tave kutotanga kuona kutsemuka kweMuviri waKristu semabhishopi nemaprisita akatsauka pachena uye neushingi vanokurudzira Vhangeri renhema uye. Anti-ngoni. Nekudaro, izvi ane kuitika; Kuparadzana Kukuru kunofanira kuuya sedanho rekupedzisira mukucheneswa kwevakasindimara uye vanopanduka kubva pachiso chenyika. 

Kuuya kweasina mutemo nemabasa aSatani kuchave nesimba rese uye nezviratidzo zvekunyepedzera nezvishamiso, uye nehunyengeri hwakaipa kune avo vari kuzoparara, nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafara mukusarurama. (2 VaTesaronika 9: 5-12)

Saka, muKristu anodiwa, unofanira kuzvigadzirira—kwete nokuunganidza zvombo—asi nokukandira kutya kwako nokufunganya kwako zvizere pana Ishe.[10]cf. 1 Pet. 5: 7 nokuwedzera murudo, kwete kukunyima. Asi tichivavarira kubatana nokuyanana, tisingahubvise.

Kana kunyaradzwa kuripo muna Kristu, kunyaradzwa kupi nokupi murudo, kana kuwadzana kwoMweya, netsitsi upi noupi nengoni, zadzisai mufaro wangu nokuva nomurangariro mumwe, norudo rumwe, takabatanidzwa mumwoyo, muchifunga chinhu chimwe. Musaita chinhu nokuchiva, kana kuzvikudza; asi muchizvininipisa muone vamwe sevakuru kupfuura imwi, umwe neumwe asingazvitsvakiri zvake, asi umwe neumwe zvevamwewo. ( VaFiripi 2:1-4 )

Nemamwe mashoko, pfutidza moto werudo ikozvino. Kune avo vanoramba vakatendeka.[11]cf. KuVakundi nhambo itsva yorugare—rugare rwechokwadi—ichasvika.[12]cf. Kugadzirira Era Yerunyararo Uye Moto Wehumwari uchapisa uchibva kugungwa uchienda kumhenderekedzo…

Kumukundi, unoramba achitevedza nzira dzangu kusvikira kumagumo, Ndichapa simba pamusoro pamarudzi. (Zvak. 2:26)

Iye anokunda achapfekedzwa zvichena, uye handimbodzime zita rake mubhuku rehupenyu asi ndichabvuma zita rake pamberi paBaba vangu nengirozi dzavo. (Zvak. 3: 5)

Iye anokunda ndichamuita mbiru mutembere yaMwari wangu, uye haachazomboisiya zvakare. Paari ini ndichanyora zita raMwari wangu uye zita reguta raMwari wangu… (Rev 3:12)

Ndichapa anokunda kodzero yekugara neni pachigaro changu cheumambo… (Rev 3:20)

 

 

 

Takarasikirwa nechikamu chimwe muzvina chemari yedu yepamwedzi
vatsigiri mumwedzi miviri yapfuura chete. 
Idzi inguva dzakaoma. Kana uchikwanisa kubatsira
kwete neminamato yako chete asi nerutsigiro rwemari.
Ndinotenda zvikuru. Mwari vakukomborere!

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kuwana Kwechokwadi
2 cf. Shanduko Huru uye Marwadzo eVashandi ndeechokwadi
3 "Kune psychosis yakawanda. Zvakafanana nezvakaitika munharaunda yeGerman pamberi uye mukati meHondo Yenyika II apo vanhu vakajairwa, vane hunhu vakashandurwa kuita vabatsiri uye "kungotevera mirairo" mhando yemafungiro akatungamira mukupondwa. Ndiri kuona izvozvi paradigm imwe chete ichiitika. " (Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021; 35:53, Stew Peters Ratidza).

“Kunetswa. Zvichida boka neurosis. Icho chinhu chakauya mupfungwa dzevanhu pasi rose. Chero chii chiri kuitika chiri kuitika muchitsuwa chidiki kwazvo muPhilippine neIndonesia, musha mudiki muAfrica neSouth America. Zvakangofanana - zvauya pamusoro penyika yose. " (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14, 2021; 40:44, Maonero paDenda, Chikamu 19).

"Icho gore rapfuura chakanyanya kundivhundutsa kusvika padanho rekuti pamberi pekutyisidzira kusingaoneki, senge kwakakomba, nhaurirano ine musoro yakabuda nepahwindo ... kumwe kuita kwevanhu kutyisidziro dzisingaoneki munguva yakapfuura zvakaonekwa, senguva yokushushikana kukuru.” (Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41:00).

"Mass formation psychosis ... izvi zvakafanana nehypnosis ... Izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu veGermany." (Dr. Robert Malone, MD, muvambi we mRNA vaccine tekinoroji Kristi Leigh TV; 4:54). 

"Ini handiwanzo shandisa mazwi akadai, asi ndinofunga takamira pamasuwo chaiwo eGehena." (Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Scientist weKufema uye Allergies paPfizer; 1:01:54, Kutevera Sayenzi?)

4 Hedzino zera-yakatemerwa nhamba dzeInfection Fatality Rate (IFR) yechirwere cheCCIDID-19, ichangobva kuumbwa naJohn IA Ioannides, mumwe weane mukurumbira bio-statisticians pasi rose.

0-19: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99,986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99,969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99,918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.41%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1

5 Svondo 27th, 2021, rezvisual.com
6 Ndira 3, 2022, summitnews.com
7 cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism
8 cf. Kukuru Kukurira
9 cf. Chishongo kune Impact
10 cf. 1 Pet. 5: 7
11 cf. KuVakundi
12 cf. Kugadzirira Era Yerunyararo
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , .