The Great Fissure

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ngapave nekusave nehunyanzvi kupfuura izvo zvakapihwa."
—PAPA Musande Stephen I (+ 257)

 

THE Mvumo yeVatican yekuti vapirisita vape makomborero kune "vaviri" vane murume mumwe chete uye avo vari muhukama "vasina kujairana" yakonzera kupokana kukuru mukati meChechi yeKatorike.

Mumazuva mashoma ekuziviswa kwayo, anenge makondinendi ese (Africa), misangano yemabhishopi (semuenzaniso. Hangari, Porendi), makadhinari, uye mirairo yechitendero rakarambwa mutauro unozvipikisa mu Fiducia vanokumbira (FS). Sekuburitswa kwenhau kuZenit mangwanani ano, "Masangano gumi nemashanu eEpiscopal kubva kuAfrica neEurope, pamwe nemaDiocese angangosvika makumi maviri pasi rose, akarambidza, akaganhurira, kana kumisa kushandiswa kwegwaro munzvimbo yeDiocese, zvichiratidza kupatsanurwa kuripo kwakapoteredza."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia peji kutevera kushora Fiducia vanokumbira parizvino vanoverenga kurambwa kubva kumabhishopi makumi maviri nemana makonferensi, makumi maviri nevapfumbamwe makadhinari nemabhishopi, uye neungano nomwe nemasangano ehupirisita, ezvitendero, uye evasiri.

Chirevo, chinonzi chakasainwa naPapa, chakapokana zvakare nechirevo chake chekare makore maviri apfuura achipindura mubvunzo (dubia) vachibvunza kuti mubatanidzwa wengochani ungakomborerwa here. Mhinduro ipapo yaive pachena kwete: chete mumwe nomumwe vaigona kukumbira chikomborero kubva pakuropafadza vaviri ava “hazvingaratidze chinangwa chekupa vanhu vakadaro kukuchengetedzwa nerubatsiro rwaMwari… zvirongwa zvaMwari zvakaziviswa” (ona Takona here).

Mhinduro kune yakarongwa dubium [“Chechi ine simba here rokupa maropafadzo kumibatanidzwa yevanhu vane mitezo mimwe cheteyo yokubereka nayo?”] hazvitadzisi maropafadzo anopiwa kumunhu mumwe nemumwe ane chido cheungochani, vanoratidza chido chekurarama mukuvimbika kuzvirongwa zvaMwari zvakaziviswa sezvakarongwa nedzidziso yeChechi. Asi, rinozivisa zvisiri pamutemo ani chikomborero chinowanzo bvuma mibatanidzwa yavo saizvozvo. -Responsum yeUngano yeDzidziso yeKutenda kune dubium nezve kuropafadzwa kwemubatanidzwa wevanhukadzi, Kukadzi 22, 2021

Nekudaro, gwaro idzva rinoedza kuita kuti zvikomborero zvakadaro zvive pamutemo nekutsiva izwi rekuti "mubatanidzwa" ne "vaviri", nekudaro vachiruramisa "mukana wekuropafadza vakaroorana mumamiriro ezvinhu asina kujairika uye nevarume vakaroorana. pasina kusimbisa zviri pamutemo chimiro chavo kana kuti kuchinja munzira ipi neipi dzidziso isingaperi yeChechi pamusoro peroorano.”[2]Fiducia vanokumbira, Pamusoro peZvinoreva Mharidzo Yezvikomborero Mharidzo Asi vafundisi pasi rose vakabva vashora mutambo uyu vachiti “une pfungwa mbiri”,[3]Emeritus Archbishop Charles Chaput a "sophistry",[4]Fr. Thomas Weinandy uye “nzira younyengeri nemanomano.”[5]Bishop Athanasius Scheider

Ndinorangarira paikurukurwa nezvemutemo, kuti takanga tiri mumudungwe paSt. Ignatius Parish uye vamwe vanhu vakachinjika vakauya kuzondikumbira chikomborero changu uye ndakavapa chikomborero. [Ndicho]Chimwe chinhu… kukomborera murume nemukadzi. Ikoko hakuchisiri chikomborero chevanhu, asi chevakaroorana, uye tsika yose yeChechi, kunyange gwaro kubva makore maviri apfuura, rinoti hazvibviri kuita izvi. —Cardinal Daniel Sturla, Archbishop weMontevideo, Uruguay, Zvita 27, 2023,Catholic News Agency

Sezvo gwaro rinobata vadyidzani nemazvo pasi pechikamu chehukama, iro rinotsanangudza chiitiko chakashata uye chakashata, rinosanganisira muchikamu cheropafadzo chinhu chinogona kusaropafadzwa. —Dr. Christopher Malloy, Sachigaro uye Purofesa weTheology paYunivhesiti yeDallas, Zvita 30, 2023; catholicworldreport.com

Kutaura idi, John Paul II akanyevera nezvenhamburiko yenyika yokupa revo kushoko rokuti “varoorani” vakaparadzana nemisiyano yevatano:

Kukosha kwekusaparara kwewanano kuri kuramba kuchiramba; zvinoda kuitwa kuti kuzivikanwa zviri pamutemo kwe of facto ukama sokunge kuti hwakaenzana nemichato yepamutemo; uye kuedza kunoitwa kugamuchira tsananguro yevakaroorana umo kusiyana kwepabonde kusingaonekwi kwakakosha. -Ecclesia muEurope,n. 90, Chikumi 28, 2003

Bva vamwe, vakadai samabhishopi eCanada, vakapa dudziro yakashata zvikuru vachiti “Nheyo inotungamirira muChiziviso idi rokuti chikumbiro chaicho chechikomborero chinomirira pachena kutsitsi dzaMwari uye chinogona kuva nhambo yokuvimba kukuru muna Mwari. ”[6]ccb.ca Nekudaro, izvo zvinofungidzira kuti vaviri vacho - vatove muchimiro chechivi chakakomba - vari, kutaura zvazviri, kutsvaga tsitsi dzaMwari. Uye kana varipo, izvi zvinopa mumwe mubvunzo:

Sei [vari] kukumbira chikomborero ichi semurume nemukadzi, kwete semunhu mumwe chete? Hongu, munhu asina kuroora ane dambudziko iri rekudanana nemurume wemunhurume anogona kuuya kuzokumbira chikomborero chekukunda miedzo, kugona, nenyasha dzaMwari, kurarama zvakachena. Asi semunhu asina kuroora haauye nemumwe wake - ichi chichava kupesana munzira yake kuti ararame zvinoenderana nezvinodiwa naMwari.  —Bhishopi Athanasius Schneider, Zvita 19, 2023; youtube.com

 

Kumonyorora Chiremera chePapa

Zvinoita semazuva ose, nhau dzevafundisi vakawanda vari kuramba Fiducia vanokumbira (FS) inoita misoro.[7]eg. Bhishopi wePeruvia anorambidza makomborero engochani; livel-net.com; Vaprista vokuSpain vanotanga chikumbiro chokuti FS imiswe; infovaticana-com; Vaprista veGermany vanoramba FS seinopokana, cf. livel-net.com Kutaura idi, tsika yokuMabvazuva yeChechi yeKaturike yakataura zvakajeka kuti “kwete” kune icho FS inoidza kuti “budiriro itsva” muzvikomborero.[8]cf. makatural.co.uk Izvi zvakakonzera dambudziko risati ramboitika apo mabhishopi ari kuramba gwaro, rakasainwa napapa, ravanoti “hazvibviri” kuita sezvakanyorwa.

Asi vashoma vatsinhi vane simba pasocial media vari kurwisa chero vafundisi kana vanhuwo zvavo vanotaura kushushikana pamusoro pemutauro unopokana weFS. Vanoti Magisterium (yaFrancis) yataura, inofanira kuteererwa pasina mubvunzo, uye kuti papa haagoni kukanganisa kunyange mu“magisterium” ake.  

Zvisinei, nharo dzavo dzinonhuhwirira ultramontanism, dzidziso yenhema yemazuva ano umo masimba apapa anowedzeredzwa zvikuru, achikanganisa miganhu yesimba rapapa rokusakanganisa.

The Catechism yeChechi yeKaturike rinoti:

Pontiff weRoma, mukuru wekoreji yemabhishopu, anonakidzwa nekusakanganisa uku nekuda kwebasa rake, apo, semufundisi mukuru uye mudzidzisi wevakatendeka vese - anosimbisa hama dzake mukutenda, anozivisa nechiito chaicho dzidziso ine chekuita ne kutenda kana tsika... —N. 891

Iri ex cathedra chiito - kubva pachigaro chaPetro - uye chisingawanzoitiki pane izvozvo. Zvamazvirokwazvo, reverse ipapo ichokwadi, kuti papa anogona naizvozvo kuva kutadza paanenge achishandisa simba rake rose rokudzidzisa kana kuti “magisterium.”[9]Mapapa vakaita uye vanokanganisa uye izvi hazvishamise. Kusakanganisa kwakachengetwa ex cathedra [“Kubva pachigaro” chaPetro, ndiko kuti, kuziviswa kwedzidziso yakavakirwa patsika Tsvene]. Hakuna mapapa munhoroondo yeChechi akamboita ex cathedra kukanganisa. —Zvak. Joseph Iannuzzi, nyanzvi yezvechitendero uye patristics nyanzvi

Imwe nyaya yakadaro munhoroondo yeChechi ndiPope Honorius uyo akataura kuti Kristu aingova ne“kuda kumwe” (Chechi, gare gare, yakasimbisa sedzidziso ye“kuda kuviri” kwaKristu). Pope Agatho (678-681) vaizoshora mashoko aHonorius. Zvisineyi, heino muenzaniso apo papa angave asina kujeka, asinganzwisisike, akakanganisa, uye achida kururamiswa. Nyaya yekupedzisira yapapa mukukanganisa kwezvidzidzo zvebhaibheri yaive John XXII (1316 - 1334) paakadzidzisa dzidziso yake yekuti Vatsvene vaizonakidzwa nemuono wakanaka mushure meKutongwa Kwekupedzisira muKuuya kwechipiri kwaKristu. Bhishopi Athanasius Schneider anocherekedza kuti mabatirwo enyaya iyoyo munguva idzodzo akanga ari anotevera: kwakanga kune tsinhiro dzavose (Yunivhesiti yeParis, Mambo Philip VI weFrance), kurambwa kwedzidziso dzenhema dzaPapa dzakaitwa kupfurikidza nezvinyorwa zvedzidziso youmwari, uye kururamisa kwouhama. akamiririra Cardinal Jacques Fournier, akazova mutsivi wake saPope Benedict XII (1334 – 1342).[10]Bhishopi Athanasius Schneider, onepeterfive.com

Uye chekupedzisira, munguva yedu, tsinhiro nemaonero pamusoro pemajekiseni kana kushanduka kwemamiriro ekunze hazviumbe dzidziso yeChechi uye hazvisundire mutsika kune akatendeka echiKristu sezvo ivo vari kunze kwechinangwa chehunyanzvi hwekereke.[11]Rev. Joseph Iannuzzi, STL, S. Th.D., Newsletter, Fall 2021; cf. Kune Imwe chete Barque

Papa haakwanisi kuita hutsinye kana achitaura ex cathedra, iyi idzidziso yokutenda. Mukudzidzisa kwake kunze kwe ex cathedra statements, zvisinei, anogona kuita kusajeka kwedzidziso, zvikanganiso uye kunyange dzidziso dzakatsauka. Uye sezvo pope asina kufanana neChechi yose, Chechi inesimba kudarika Pope anotadza mumwechete kana munyengeri. Muchinoitika chakadaro munhu anofanira kumururamisa noruremekedzo (achidzivisa bedzi hasha dzohunhu nomutauro wokusaremekedza), kumudzivisa sokudzivisa kunoita munhu baba vakaipa vemhuri. Asi, nhengo dzemhuri hadzigoni kutaura kuti baba vavo vakaipa vakabviswa paubaba. Vanogona kumururamisa, kuramba kumuteerera, kuzviparadzanisa naye,[12]kwete kupatsanurana, asi zviri pachena kupatsanurwa kubva kune izvo zvisingaenderane neTsika Inoyera. asi havagoni kutaura kuti wakabviswa pachigaro. —Bhishopi Athansius Schneider, Gunyana 19, 2023; onepeterfive.com

Nepo vamwe vachipokana nepfungwa yekuti papa anogona kuve munyengeri,[13]cf. Papa Anogona Kuva Anonyengera Here? Katekisimu iri pachena kuti papa anogona kuita zvikanganiso zvinokanganisa kunze kwe ex chair zviito zvingada kururamiswa kwomwana kubva kune vakaronzeswa kududzira Shoko raMwari.

Basa rekududzira Shoko raMwari zvamazvirokwazvo rakapiwa kuMagisterium yeChechi chete, ndiko kuti, kuna Pope uye nemabhishopi mukudyidzana naye. --CCC, 100

Asi maNeo-ultramontanists anosimbirira kuti mabhishopi azviise pasi chero chii Pontiff anoti - kunyangwe paine dambudziko rezvidzidzo zvouMwari. Vachataura nezvaPapa Leo XIII, avo vakanyora:

Naizvozvo zviri zvaPope kutonga zvine chiremera kuti zvipi zviri muzvirevo zvinoera, uyewo kuti dzidziso dzipi dzinopindirana, uye dzipi mukupokana nazvo; uyewo, nokuda kwechikonzero chimwe chetecho, kuti ndiratidze kuti zvinhu zvinofanira kugamuchirwa zvakarurama, uye kuti ndezvipi zvinofanira kurashwa sezvisina maturo; zvinodikanwa kuita uye zvokudzivisa kuita, kuti tiwane ruponeso rusingaperi. Nokuti, dai zvisina kudaro, pangadai pasina mududziri ane chokwadi wemirairo yaMwari, uye paisazova negwara rakachengeteka rinoratidza munhu nzira yaanofanira kurarama nayo. -Sapientiae Christianae, N. 24
Izvi zvinoti papa anogona “kutonga zvine chiremera” (kureva. nezvokwadi) uye kuti such basa “nde” rake. Asi hazvirevi kuti iye nguva dzose anoita saizvozvo. Saizvozvi, tine muenzaniso apo Pauro akaruramisa Petro kuchiso chake nokuda kwounyengeri mukusawirirana kwake kwoufundisi pakati pavaJudha navaHedheni. Nepo Leo XIII achiti Pope anogona kuratidza "izvo zvinofanirwa kuita uye zvekudzivisa kuita," zvakajeka, izvo hazvireve kuti papa anogara achidaro iye pachake:
 
Zvino Kefasi [Petro] akati asvika kuAndiyoki, ndakamutsoropodza pachena, nokuti akanga akarasika pachena. (VaG. 2: 11)
Post-Pentekosti Peter… ndiPetro mumwe chete uyo, nekutya maJuda, akanyengera rusununguko rwake rwechiKristu (VaGaratia 2 11-14); iye pakarepo ibwe nechigumbuso. Uye hazvina kudaro here munhoroondo yose yeChechi kuti Papa, mutsivi waPetro, ave pakarepo Petra naSkandalon - zvose dombo raMwari uye chigumbuso? —PAPA BENEDICT XVI, kubva Das neue Volk Gottes, p. 80ff
 
Kutevera iyo Authentic Magisterium
Maererano neDogmatic Constitution yeChechi, Lumen Gentium:
Uku kuzviisa pasi kwechitendero chepfungwa uye kuda kunofanirwa kuratidzwa nenzira yakakosha kune chokwadi magisterium weRoma Pontiff, kunyangwe iye asiri kutaura ex cathedra... —N. 25, v Vatican.va
Cherechedza shoko ichokwadi. Inobva kuLatin authenticum, izvo zvinoreva kuti "chiremera." Saka dzidziso ndeye "authentic magisterium" kana yakadzidziswa zvine chiremera.
 
Mune akawanda mameseji kubva kuvaoni pasi rese, Mukadzi Wedu anga achitiyambira kuti tirambe takatendeka ku "chokwadi magisterium" cheChechi:

Chero zvingaitika, usabve padzidziso dzechokwadi cheMagisterium cheChechi yaJesu Wangu. -Mukadzi Wedu kuna Pedro Regis, Kukadzi 3, 2022

Vana vangu, namatirai Chechi uye nevapristi vatsvene kuti varambe vakatendeka kuMagisterium yechokwadi yekutenda. -Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Kukadzi 3, 2022

Vana, namata kuti Magisterium yechokwadi yeChechi isarasika. -Mukadzi wedu weZaro kuna Angela, July 8, 2023

Chinoumba magisterium “echokwadi” kana kuti “echokwadi” apapa kana mabhishopi ndipo pavanotumira icho chakatopiwa kwavari uye chinopindirana ne“chipo chokutenda.”[14]ona Chii chinonzi "Chokwadi Magisterium" Sezvo Kristu akaraira Vaapositori Vake asati akwira kudenga:

Endai, naizvozvo, mudzidzise marudzi ose… muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurairai. (Mat. 28: 19-20)
 
Vanofanira kudzidzisa ZvaKristu mirayiro, kwete yavo. Vatican I yakasimbisa kuti “Mudzimu Mutsvene wakavimbiswa kuvatsivi vaPetro kwete kuti, kupfurikidza nechizaruro chake, vazivise imwe dzidziso itsva, asi kuti, kupfurikidza nebetsero yake, vagochengeta nomutoo worudzidziso ndokutsanangura nokutendeka chizaruro kana kuti dhipoziti. kutenda kwakapiwa navaapostora.”[15]Mufundisi aeternus, Ch. 4:6 Uye saka ...
Papa haasi mambo akasarudzika, ane pfungwa nezvishuwo zviri pamutemo. Pane kusapindirana, hushumiri hwapapa ndiye anovimbisa wekuteerera kuna Kristu neshoko Rake. —POPE BENEDICT XVI, Homily yaMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune
Kunyange vanapapa havagoni “kutanga dzidziso” inotsauka paTsika Inoyera.[16]cf. Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi
Chero kutaura kwedzidziso kana kuita kusingaenderane neZvakazarurwa Zvitsvene, zviri muMagwaro Matsvene uye muGamuchidzanwa reChechi, hazvigone kuve chiitiko chechokwadi chehushumiri hwevapostora kana Petrine uye chinofanira kurambwa nevakatendeka. —Cardinal Raymond Burke, aimbova nhengo yeApostolic Signatura, chiremera chepamusoro-soro chekutonga muChechi pasi paPapa; Kubvumbi 19, 2018; ncronline.org
Nepo vamwe vachipokana kuti hapana papa akafa ari munyengeri (uye kunyangwe nyaya dzadudzwa pamusoro apa dzaHonorious naJohn XXII zvine nharo hadzipi izvozvo. umboo[17]cf. Papa Anogona Kuva Anonyengera Here?) nyaya iripo haisi yenhema asi kuti kukundikana kunosiririsa mukufunga uye kungwara kweufundisi kunogona, uye kuri kukonzera kunyomba. Kunyangwe Fiducia vanokumbira anoti muprista haakwanisi kukomborera "mubatanidzwa", kukomborera vaviri vacho, kutaura zvazviri, kubvuma chinhu chaicho chinoita kuti vave vaviri - kubatana kwavo pabonde. Uye saka, vanopikisa vafundisi vazhinji:
…vanogona kugashira chikomborero chekukura munyasha uye nekubudirira kwekuedza kwavo kwehunhu uye nenhanho dzavo dzinotevera munzira yakanaka, asi kwete senzira yakanaka. murume nemukadzi nekuda kwekusanzwisisa uye kusagoneka kwechikomborero chakadaro. —Bishop Marian Eleganti, Zvita 20, 2023; livel-net.com kubva kath.net
Saizvozvo, vamwe vanopikisa izvozvo Fiducia vanokumbira haisi chiitiko chechokwadi che "chokwadi magisterium" uye iri, chokwadi, njodzi kwairi.
Fiducia Supplicans haisi ye "chokwadi cheMagisterium" uye naizvozvo haisungirirwi nokuti izvo zvinosimbiswa mairi hazvisi mushoko raMwari rakanyorwa kana kutumirwa uye iro Chechi, Pontiff weRoma kana Koreji yeBhishopi, zvingave zvechokwadi. nekutonga kwakasimba, kana neMagisterium yakajairika uye yepasi rose, inokurudzira kutenda sezvakaziviswa neumwari. Munhu haagoni kana kuomerera kwairi nebvumirano yorudzidziso yokuda noungwaru. —Mufundisi Baba Nicola Bux, aichimbova mupi wezano kuDicastery for the Doctrine of the Faith; Ndira 25, 2024; edwardpentin.co.uk

Kuzvitaura muchidimbu, kusajeka kwemaune kwe Fiducia vanokumbira kunovhura musuwo wekungoputsika kwese kwewanano kunodiwa nevavengi vekutenda, asi kusajeka kumwe chete kunoreva kuti gwaro harina mazino. —Fr. Dwight Longnecker, Zvita 19, 2023; wightlongenecker.com

UPDATE: Nguva pfupi mushure mekuburitsa chinyorwa ichi, Mutungamiriri weDicastery yeDzidziso yeKutenda akaburitsa a mupepanhau achinyevera misangano yeEpiscopal kuti “hapana nzvimbo yokuzvibvisa timene mudzidziso kubva paichi Chiziviso kana kuti chokuchirangarira kuva chinyengeri, chinopesana neGamuchidzanwa reChechi kana kuti kumhura Mwari.” Chikonzero, anodaro, ndechokuti Fiducia vanokumbira inosimbisa “dzidziso yegamuchidzanwa yeChechi pamusoro peroorano, isingabvumiri rudzi rupi norupi rwomuitiro wokunamata kana kuti chikomborero chakafanana netsika yorudzidziso inogona kuparira nyongano.”

Zvisinei, vashoma kana varipo vari kuramba zvinhu izvi zveDeclaration, izvo zvinopindirana neTsika Inoyera. Uye vapristi vagara vachipa makomborero kune vanhu pachavo gwaro iri risati rasvika. Asi, "ihwo hutsva hwechokwadi" hwekuti munhu anogona kukomborera "vakaroorana", sezvinosimbisa FS, asi vachitarisa hukama hwepabonde hunovaita vaviri pakutanga. Mune mamwe mazwi, kuburitswa kwenhau kutsva uku kumanikidza mabhishopi kuti agamuchire mamiriro ezvinhu ekukanganisa aya.

Nyaya yekuti hapana aramba Papa Francis Responsum ndicho chikonzero chaicho Fiducia vanokumbira zvinoramba zvichinetsa kune mabhishopu mazhinji…
 
Yambiro uye Kuvapo kweMukadzi wedu…
Mune meseji kuna Pedro Regis, anofarira kutsigirwa nabhishopi wake, Mukadzi Wedu anonzi anoti:
Mhepo dzinopesana dzichatamisa Chikepe chikuru kubva pachiteshi chengarava chakachengeteka uye kuputsika kukuru kwechikepe kuchakonzera kufa kwevazhinji vevana vangu varombo. Ndipei maoko enyu ndikutungamirirei kuMwanakomana wangu Jesu. Iyo [mudziyo] ichakukurwa nekuda kwekutadza kwemukuru, asi Jehovha achauya kuzobatsira vanhu vake. -January 1, 2024
Uye iyo meseji kubva kuMukadzi Wedu weAkita ikozvino yave pachena:
Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa necrereres yavo… machechi neatari zvakapambwa; Chechi ichazara nevaya vanobvuma kukanganisa uye dhimoni rinomanikidza vapirisita vazhinji nemweya yakatsaurwa kuti vasiye basa raIshe… - kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973
Kunyange chikamu chakanaka cheChechi yeKaturike chichiri kufuratira, kana chisiri kuzvidza chiporofita,[18]“Musazvidza mashoko evaprofita, asi edzai zvinhu zvose; batisisai kune zvakanaka.”—1 VaTesaronika 5:20-21. Ndinofunga tinofanira kunge takateerera - tarisai munamate ( Mako 14:38 ). Pakupera kweKurudziro yeVaapostora yaJohn Paul II yadudzwa pamusoro, anonongedzera kuMukadzi ari kurwisa dhiragoni, kutiyeuchidza nezvenjodzi dziri mberi, uye kukunda kunovimbiswa.
The zibukanana ndiye “nyoka yekare, inonzi Dhiyabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose” (Zvak 12:9). The kukakavara haina kuenzana: dhiragoni inoita seinokunda, kuzvikudza kwayo kukuru pamberi pemukadzi asingazvidzivirire uye anotambudzika ... Ramba uchifunga nezvaMaria, mukuziva kuti iye “aripo uye ari kugoverana muzvinetso zvakawanda zvakaoma izvo nhasi zvinotambudza upenyu hwavanhu vamwe navamwe, mhuri, uye marudzi” uye ari “kubetsera vanhu vechiKristu muhondo yenguva dzose pakati pechakanaka nechakaipa, kuti vave nechokwadi chokuti . haiwa, kana kuti, kana ikawa, inomukazve.” -Ecclesia muEurope,n. 124, Chikumi 28, 2003
 

Vana, ngaparege kuva nomunhu anokunyengerai.
Munhu anoita zvakarurama akarurama;
sezvaakarurama.
Mumwe nomumwe anotadza ndowaDhiyabhorosi.
nokuti Dhiyabhorosi akatadza kubva pakutanga.
Chokwadi, Mwanakomana waMwari akaratidzwa kuti aparadze mabasa aDhiyabhorosi . . .
Nenzira iyi,
vana vaMwari nevana vaDhiabhorosi vanoratidzwa;
hakuna munhu anotadza kuita zvakarurama ndewaMwari;
kana munhu asingadi hama yake.
(Nhasi Kutanga Kuverenga kweMisa)

Zvakafanana Kuverenga

Iyo Anti-Ngoni

 

Rimwe gore… maita basa zvenyu
minyengetero netsigiro

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Jan 4, 2024, Zenit
2 Fiducia vanokumbira, Pamusoro peZvinoreva Mharidzo Yezvikomborero Mharidzo
3 Emeritus Archbishop Charles Chaput
4 Fr. Thomas Weinandy
5 Bishop Athanasius Scheider
6 ccb.ca
7 eg. Bhishopi wePeruvia anorambidza makomborero engochani; livel-net.com; Vaprista vokuSpain vanotanga chikumbiro chokuti FS imiswe; infovaticana-com; Vaprista veGermany vanoramba FS seinopokana, cf. livel-net.com
8 cf. makatural.co.uk
9 Mapapa vakaita uye vanokanganisa uye izvi hazvishamise. Kusakanganisa kwakachengetwa ex cathedra [“Kubva pachigaro” chaPetro, ndiko kuti, kuziviswa kwedzidziso yakavakirwa patsika Tsvene]. Hakuna mapapa munhoroondo yeChechi akamboita ex cathedra kukanganisa. —Zvak. Joseph Iannuzzi, nyanzvi yezvechitendero uye patristics nyanzvi
10 Bhishopi Athanasius Schneider, onepeterfive.com
11 Rev. Joseph Iannuzzi, STL, S. Th.D., Newsletter, Fall 2021; cf. Kune Imwe chete Barque
12 kwete kupatsanurana, asi zviri pachena kupatsanurwa kubva kune izvo zvisingaenderane neTsika Inoyera.
13 cf. Papa Anogona Kuva Anonyengera Here?
14 ona Chii chinonzi "Chokwadi Magisterium"
15 Mufundisi aeternus, Ch. 4:6
16 cf. Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi
17 cf. Papa Anogona Kuva Anonyengera Here?
18 “Musazvidza mashoko evaprofita, asi edzai zvinhu zvose; batisisai kune zvakanaka.”—1 VaTesaronika 5:20-21.
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.