Chipo Chikuru

 

 

FUNGIDZIRA mwana mudiki, uyo achangobva kudzidza kufamba, achiendeswa kunzvimbo ine vanhu ine zvitoro zvakawanda. Aripo naamai vake, asi haadi kumubata ruoko. Pese paanotanga kudzungaira, iye zvinyoro nyoro anosvika paruoko rwake. Nokukurumidza, anoikwevera kure ndokuenderera mberi achimhanyisa munzira chero yaanoda. Asi haazive nezvengozi: mhomho yevatengi vanomhanyisa vanomuona; iyo inobuda iyo inotungamira kumatraffic; matsime emvura akanaka asi akadzika, uye dzimwe njodzi dzisingazivikanwe dzinoita kuti vabereki vasvinure usiku. Dzimwe nguva, amai vacho - avo vanogara vari nhanho kumashure - vanosvika pasi vobata ruoko rudiki kuti varege kupinda muchitoro ichi kana icho, kubva pakumhanyira mumunhu uyu kana pamusuwo iwoyo. Paanoda kuenda neimwe nzira, iye anomutendeutsa, asi zvakadaro, anoda kufamba ega.

Zvino, chimbofungidzira mumwe mwana uyo, paanopinda mumashopu, anonzwa njodzi dzezvisingazivikanwe. Anobvumira amai vacho kuti vamubate ruoko ndokuvatungamira. Amai vanoziva nguva yekutendeuka, pekumira, pekumirira, nekuti vanogona kuona njodzi nezvipingamupinyi zviri pamberi pavo, uye vanotora nzira yakachengeteka yemwana wavo mudiki. Uye kana mwana achida kutorwa, amai vanofamba nanga mberi, achitora inokurumidza uye yakapusa nzira kuenda kwaari kuenda.

Zvino, fungidzira iwe uri mwana, uye Maria ndiye amai vako. Kunyangwe iwe uri muPurotesitendi kana muKaturike, mutendi kana asingatendi, anogara achifamba newe… asi uri kufamba naye here?

 

NDINOMUDA HERE?

In Nei Maria? Ndakagovana zvishoma zvangu rwekufamba kwangu nezvekuti ndakatambura sei makore mazhinji apfuura nebasa rakakurumbira raMaria muChechi yeKaturike. Chaizvoizvo, ini ndaingoda kufamba ndiri ndega, pasina chikonzero chekumubata ruoko, kana seizvo vaKaturike ve "marian" vaizozviisa, "kuzvitsaurira" kwandiri. Ini ndaingoda kubata ruoko rwaJesu, uye zvakwana.

Chinhu ndechekuti, vashoma vedu vanoziva chaizvo sei kubata ruoko rwaJesu. Iye Pachezvake akati:

Ani naani anoda kunditevera anofanira kuzviramba, atore muchinjikwa wake, anditevere. Nekuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake, ucharasikirwa nahwo; asi ani nani unorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu, uye nekweevhangeri, ndiye uchahuponesa. (Mako 8: 34-35)

Vazhinji vedu tinokasira kutaura nezvaJesu sa "wega Ishe neMuponesi," asi kana zvasvika pakunyatsozviramba? Kugamuchira kutambura nemufaro uye nekurega basa? Kuteera mirairo Yake pasina kukanganisa? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti, isu takabatikana kutamba nadhiyabhori kana kurwa nenyama, zvekuti hatisati tatanga kutora ruoko Rwake rwakatemwa nezvipikiri. Isu takafanana nemukomana mudiki uyo anoda kuongorora… Kangani katakatendeuka tichingoona kuti tarasika! (… Asi Amai naBaba vanogara vachititsvaga! Cf. Ruka 2: 48)

Muchidimbu, tinoda Amai.

 

CHIPO CHIKURU

Iyi haisi pfungwa yangu. Haisi kunyange pfungwa yeChechi. Yaiva yaKristu. Chaive Chipo Chake Chikuru kuvanhu chakapihwa munguva dzekupedzisira dzehupenyu Hwake. 

Mukadzi, tarira, mwanakomana wako… Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Ndokunge, kubva panguva iyoyo, akamubata ruoko. The Chechi yose akabata ruoko rwake, maari anofananidzirwa naJohn, uye haana kumborega achienda - kunyangwe nhengo dzimwe nguva dzisingazive Amai vavo. [1]ona Nei Maria?

Kuda kwaKristu kuti nesuwo tibate ruoko rwaAmai ava. Sei? Nekuti vanoziva kuti zvakaoma sei kuti tifambe pachedu… kuti mafungu anogona kuita dutu rinonyengera sei mukuyedza kwedu kuenda kuchikepe Nzvimbo Yakachengeteka zverudo rwake.

 

AKAMUTSA RUOKO…

Chii chichaitika kana iwe ukamubata ruoko? Saamai vakanaka, ivo vanokutungamira munzira dzakachengeteka, njodzi dzakapfuura, uye mukuchengeteka kweMoyo weMwanakomana wavo. Ndozviziva sei izvi?

Kutanga, nekuti nhoroondo yekuvapo kwaMaria muChechi haisi chakavanzika. Iri basa, rakaporofitwa munaGenesisi 3:15, rakapfekerwa muEvhangeri, uye rakasimbiswa munaZvakazarurwa 12: 1, rakave neruzivo rune simba munhoroondo yese yeChechi, kunyanya munguva yedu kuburikidza nekuonekwa kwayo pasirese.

Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chaiita sechiri panjodzi, kununurwa kwacho kwainzi kune simba re [Rosary], uye Mukadzi Wedu weRosary aigamuchirwa semunhu anorevererwa akaunza ruponeso. —JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, makore makumi mana

Asi ini pachangu ndinoziva Chipo Chikuru chino Mukadzi uyu nekuti, saJohn, "ndakamutora ndikaenda naye kumba kwangu."

Ndanga ndiri murume akasimba-anoda. Ini ndaive mwana wekutanga iyeye zvinotsanangurwa pamusoro, murume anotyisa akazvimiririra, anoda kuziva, anomukira, uye akasindimara. Ndainzwa kuti ndakanga ndichiita zvakanaka chaizvo “kubatisisa ruoko rwaJesu.” Panguva iyi, ndakanetseka nehavi yechikafu nedoro nemimwe miedzo mu "zvitoro" zvehupenyu izvo zvaigara zvichinditsausa. Nepo ndairatidzika kunge ndiri kuita fambiro mberi muhupenyu hwangu hwemweya, zvaive zvisingaenderane, uye zvido zvangu zvaiita sekunge zvinondikurira pamadiro.

Zvino, rimwe gore, ndakanzwa kukurudzira kuti "ndizvitsaurire" kuna Mary. Ndakaverenga kuti sezvo vari Mai vaJesu, ane chinangwa chimwe chete, uye ndiko kundiunza ndakachengeteka kuMwanakomana wake. Anoita izvi pandinomurega atore ruoko rwangu. Ndizvo chaizvo zvinonzi "kuzvitsaurira". Uye saka ndakamurega (verenga zvakaitika musi iwoyo mu Chokwadi Tales of Our Lady). Ndakaona mumavhiki nemwedzi iri mberi chimwe chinhu chinoshamisa kutanga kuitika. Dzimwe dzenzvimbo muhupenyu hwangu kwandakanga ndichinetseka, pakava nenyasha nyowani nesimba rekukunda. Makore angu ese ekudzungaira ndiri ndega, ndichifunga kuti ndiri kuenda mberi muhupenyu hwemweya, zvakandiwana chete kusvika zvino. Asi pandakabata ruoko rweMukadzi uyu, hupenyu hwangu hwepamweya hwakatanga kusimuka…

 

Mumaoko aMARIYA

Munguva pfupi yadarika, ndakanzwa ndichimanikidzwa kumutsiridza kuzvitsaurira kwangu kuna Mary. Panguva ino, chimwe chinhu chakaitika ini ndaisatarisira. Mwari akangoerekana andibvunza zvimwe, kuzvipa zvachose uye chose kwaari (ndaifunga kuti ndaive!). Uye nzira yekuita izvi yaive yekuzvipa ini zvachose uye chose kuna Mai vangu. Aida kunditakura zvino mumaoko ake. Pandakati "hongu" kune izvi, chimwe chinhu chakatanga kuitika, uye chichiitika nekukurumidza. Akanga asingachandibvumiri kuti ndimuzvuzvurudze kune zvakabvumirana zvekare; aisazondirega ndichizorora munzvimbo dzisingagumi, zvinyaradzo, uye kuzvidzora kwepakutanga. Akange ave kundiunza nekukurumidza uye nekukasira mukati memoyo chaimo weUtatu Hutsvene. Zvinoita sekunge iye fiat, imwe neimwe Mukuru Iwes kuna Mwari, zvino ndakanga ndava yangu. Hongu, ndiamai vane rudo, asi akasimba futi. Akanga achindibatsira kuti ndiite chimwe chinhu chandisina kumbokwanisa kunyatsoita zvisati zvaitika: Ndazviramba, tora muchinjikwa wangu, nditevere Mwanakomana wake.

Ndiri kungotanga, zvinoita, uye zvakadaro, ndinofanira kuva akatendeseka: zvinhu zvepasi rino zviri kupera nekukurumidza kwandiri. Mafaro andaifunga kuti handigone kurarama kunze kwave nemwedzi kumashure kwangu. Uye chishuwo chemukati uye kuda Mwari wangu kuri kukura mazuva ese - zvirinani, mazuva ese andinorega Mukadzi uyu arambe achindiendesa zvakadzika mukuvanzika kwaMwari, chakavanzika chaakararama uye anoramba achirarama zvakakwana. Ndizvozvo chaizvo kuburikidza neMukadzi uyu "akazara nenyasha" kuti ndiri kuwana nyasha dzekutaura nemoyo wangu wese izvozvi, "Jesu, ndinovimba nemi!”Mune kumwe kunyora, ndinoda kutsanangura sei chaizvo Maria anowana iyi nyasha mumweya.

 

KUSVIRA ARKI: KUZIVA

Pane chimwe chinhu chandiri kuda kukuudza nezve uyu Mukadzi, uye ichi ndeichi: iye an “Areka” zvinotifambisa zvakanaka uye nekukurumidza kuenda kuna Hukuru Refuge uye Safe Harbor, ndiani Jesu. Handikwanise kukuudza kukurumidzira kwandakaita iri "izwi" kuva. Hapana nguva yekutambisa. Iko kune Dutu Guru iyo yakaburitswa pasi. Mafashama emvura ekutya, kusava nechokwadi, uye nyonganiso anotanga kusimuka. A tsunami yemweya yeapocalyptic zviyero zviri, uye zviri kuzotsvaira pasirese, uye mizhinji, mweya mizhinji haina kugadzirira. Asi pane imwe nzira yekuzvigadzirira, uye ndiko kukurumidza kupinda munzvimbo yakachengetedzeka yeiyo Isingaenzaniswi Mwoyo waMariya-Hahombe Huru yenguva dzedu.

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Kuonekwa kwechipiri kuvana vaFatima, Chikumi 13, 1917, www.ewtn.com

Unogona kuita izvi nekuita zvakaitwa nevatsvene vazhinji, uye ndiko kuisa hupenyu hwako hwemweya zvachose kuna Amai ava. Haufanire kunyatso nzwisisa. Muchokwadi, ndizvo by uchizvitsaurira kunaMaria kuti unotanga kunzwisisa kuti sei Jesu akakusiira Amai ava.

Yakanakisa webhusaiti nyowani yakatangwa kuti ikubatsire iwe kuita iyi nhanho yekusvika kuna Mai vako: www.pachena.org Ivo vanozokutumira iwe rwemahara ruzivo rwakawedzera kutsanangura zvazvinoreva kuzvitsaurira iwe kuna Maria uye kuti ungazviite sei. Ivo vanozosanganisira yemahara kopi yeiyo classic bhuku rebhuku, Kugadzirira kweKutsvenesa Kwese Zvinoenderana naSt. Louis Marie de Montfort. Uku ndiko kuzvitsaurira kumwechete kwakaitwa naJohn Paul II, uye pane chirevo chake chechipapa: “Totus tuus”Yakanga yakavakirwa. [2]totus tuus: ChiLatin che "zvachose chako" Rimwe bhuku rinopa nzira ine simba uye inozorodza yekugadza uku Mazuva makumi matatu kusvika Kubwinya Kwemangwanani.

Ndinokukurudzira zvikuru kuti utumire ichi chinyorwa kushamwari dzakawanda uye mhuri sezvinobvira uye tendera Mweya Mutsvene kuti uite kukoka uku kwekutsaurira kune vamwe.

Inguva yekuti isu, munzira dzakawanda kupfuura imwe, tikwire muAreka. 

Sezvo Immaculata pachake ari waJesu neUtatu, saizvozvowo mweya wese kuburikidza naye uye maari uchava waJesu neUtatu nenzira yakakwana kupfuura zvaaigona kuita pasina iye. Mweya yakadai inozosvika pakuda Moyo Mutsvene waJesu zvirinani kupfuura zvavaizomboita kusvika parizvino…. Kubudikidza naye, rudo rweMwari rwunopisa nyika uye rwucharudya; ipapo "kufungidzira kwemweya" murudo kuchaitika. —St. Maximillian Kolbe, Yakachena Conception uye neMweya Mutsvene, HM Manteau-Bonamy, peji. 117

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 7, 2011.

 
 

Maka ikozvino paFacebook!
senge_us_on_facebook

Maka ikozvino pa Twitter!
Twitter

 

Wakanamata here neraMark's simba Rosary CD iyo inosanganisira nziyo dzepakutanga kuna Mary? Yakabata vese maPurotesitendi nemaKaturike zvakafanana. Katurike Parent Magazine akaidana kuti: " kuratidzwa kwakanakisa, kutsvenetsvene kwehupenyu hwaJesu kwakamboratidzwa mune zvakanyorwa…"

Dzvanya CD revhavha kuti utore kana kuteerera kumaenzaniso.

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Nei Maria?
2 totus tuus: ChiLatin che "zvachose chako"
Posted in HOME, MARIA uye tagged , , , , , , , , , , , , .