Kukohwa Kukuru

 

… Tarirai Satani akada kuti akuzungurei mose segorosi… (Ruka 22:31)

 

ZUVA ROSE Ndinoenda, ndinozviona; Ndiri kuzviverenga mutsamba dzenyu; uye ndiri kurarama mairi mune zvangu zviitiko: kune a mweya wekukamukana afoot mupasi iro riri kutyaira mhuri nehukama zvakaparadzana sezvisati zvamboitika. Pamwero wenyika, mukaha uripakati peiyo inonzi "kuruboshwe" ne "kurudyi" wakura, uye ruvengo pakati pavo rwasvika pakaipa, ingangoita shanduko. Kunyangwe iko kuita senge kusinga pindike pakati penhengo dzemhuri, kana kupesana kwepfungwa kuri kukura mukati memarudzi, chimwe chinhu chashanduka munzvimbo yemweya sekunge kusefa kukuru kuri kuitika. Muranda waMwari Bhishopi Fulton Sheen airatidzika kufunga kudaro, kare, zana rapfuura:

Nyika inokurumidza kukamurwa kuita misasa miviri, kusangana kweanopokana naKristu uye kuhama kwaKristu. Mitsetse pakati pevaviri iri kudhonzwa. Inguva yakadii kurwa isu hatizive; kuti minondo ichafanirwa kudimburwa hatizivi here; kana ropa richizoda kudeurwa hatizive; kuti ichave kurwa kwehondo isu hatizive. Asi mukupesana pakati pechokwadi nerima, chokwadi hachikwanise kurasikirwa. - Bhishopi Fulton John Sheen, DD (1895-1979); kwayakabvunzwa (pamwe "Nguva yeKaturike"

 

KUMASHURE MBERI ZVISINGADZIDZISI

Ndinotenda kuti kusefa uku kune hukama ne "izwi" randakagamuchira makore mazhinji apfuura apo ndaifamba nemumakomo eBritish Columbia. Kunze kwebhuruu, ndakangoerekana ndanzwa mumoyo mangu mazwi:

Ndasimudza restrainer.

Ndakanzwa chimwe chinhu mumweya mangu chakaoma kutsanangura. Zvaiita sokunge munhu anovhunduka-famba achipfuura nepanyika — sekunge chinhu munzvimbo yemweya yakanga yasunungurwa.

Mumwe bhishopi weCanada akandikumbira kunyora nezvechiitiko ichocho, icho chaunogona kuverenga pano: Kubvisa Anodzora. "Anodzora" ane hukama na2 VaTesaronika 2, nzvimbo yega muBhaibheri panoshandiswa izwi iri. Inotaura nezvaMwari achibvisa "restrainer" inodzora kumashure kusateerera mutemo, unova mweya wequintessential we antichrist.

Iye achataura achipesana neWekumusoro-soro, nekuparadza vatsvene veWekumusoro-soro, achifunga kushandura mazuva emutambo nemutemo. (Danieri 7:25)

Ishe vanobvumidza "kunyengera kwakasimba" kunoshanda sesefu kupatsanura gorosi nehundi pamberi pe "zuva raIshe," (rino risiri zuva remaawa makumi maviri nemana, asi nguva yerunyararo uye kururamisira nyika isati yaguma. Maona Chirevo Chikuru).

Naizvozvo, Mwari ari kuvatumira simba rinonyengera kuitira kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 11-12)

Kana munhu achitora zvinhu zvese achifunga - dzidziso dzeVabereki veChechi yekutanga, vanapapa vezana ramakore rapfuura, uye mameseji aMai Vedu kune nyika kuburikidza nemashiripiti akasiyana siyana nevoni.[1]cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?- zvinoita sekunge isu tiri kurarama mumaawa ekumirira pamberi pe "pakati peusiku" peZuva raIshe, nguva yerima guru remweya umo zvese zvicharatidzika zvakapesana. Chokwadi, nhasi izvo zvisiri izvo izvozvi zvave izvo, uye izvo izvo zvakanaka izvozvi zvinoonekwa se "zvisingashiviriri". Uye nekudaro, vanhu vari kumanikidzwa kusarudza mativi.

 

MAVHARA

chii Papa Francis, Donald Trump, Marine Le Pen, uye vamwe vatungamiriri vevanhu vari kuita, pakupedzisira, zvishandiso zvekusefa. Masora ari kuparadzaniswa negorosi, makwai kubva kumbudzi.

Regai [masora negorosi] zvikure pamwe chete kusvikira pakukohwa; zvino panguva yekukohwa ndichati kuvakohwi, “Tangai kuunganidza masora muasunge mwanda kuti apiswe; asi unganidzai gorosi mudura rangu. (Mat. 13:30)

Nyika iri padhuze nemireniyumu itsva, iyo iyo Chechi yose inogadzirira, yakafanana nebindu rakagadzirira kukohwa. -ST. POPE JOHN PAUL II, World World Day, kumusha, Nyamavhuvhu 15, 1993

Jesu akatsanangura kuti uyu mufananidzo unoreva "kuguma kwenguva", kwete hazvo kuguma kwenyika. Anotsanangura kuti:

Mwanakomana woMunhu achatuma vatumwa vake, uye ivo vachatora kubva muumambo hwake avo vose vanogumbura vamwe uye navose vanoita zvakaipa. Vachavakanda muvira remoto, uko kuchave nekuungudza nekugeda-geda kwemeno. Ipapo vakarurama vachapenya sezuva muumambo hwaBaba vavo. Ani naani ane nzeve ngaanzwe. (Mat. 13: 41-43)

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, uhwo huchagadzirisa zvakare kuwirirana kwekutanga kwezvisikwa. —ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

MuApostora Johane zvakare anotaura nezveKusimudza Kukuru pakupera kwezera rino, iyo inopinza, zvakare, kwete kuguma kwenyika, asi nguva yerunyararo. [2]ona Zva 19: 11-20: 6 na14: 14-20; cf. Kununurwa Kukuru uye Kutonga Kwekupedzisira

… Mweya wePentekosta uchafashukira pasi nesimba rake… Vanhu vachatenda uye vagosika nyika itsva… Chiso chenyika chichaitwa chitsva nekuti chimwe chinhu chakadai hachina kumboitika kubvira pakazova Shoko nenyama. —Jesu kuna Elizabeth Kindelmann, Murazvo weRudo, p. 61

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II, Gumiguru 9, 1994; Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9, 1993); peji 35

 

KUCHENESWA KUKURU

Kuisa parutivi mimwe mibvunzo yese ine chekuita naPapa Francis uye nekusajeka pane dzimwe nguva dzakapoteredza hupapa hwake, tinogona kutaura zvine chokwadi kuti papa uyu ari kuunza pachena makadhinari, mabhishopi, vapristi, uye vanhuwo zvavo vane ajenda zvisingaenderani neEvhangeri. Chokwadi, chinhu chinofambira mberi mukati meChechi chakashingiswa uye chiri kutanga kuronga maitiro e "vafundisi" uye shanduko zvinopesana neTsika Tsvene.[3]cf. Iyo Anti-Ngoni Asi hupapa uhwu huri kuburitsa pachena avo avo, muzita rezvitendero, vanovhiringidza Evhangeri kuburikidza nehufundisi, kuomarara nekudzvinyirira vanhuwo zvavo. Chokwadi, ndakazvionera izvi pachangu apo pazvinenge zvisiri zvekufambira mberi, asi mabhishopi "anochengetedza" dzimwe nguva, vanopikisa kufamba kwechokwadi kweMweya Mutsvene.[4]cf. Iwo Mashanu Kururamisa

Ehe, zvese zviri zvishoma zvishoma asi zvirokwazvo zvinouya muchiedza. Handizive kana izvi zviri izvo zvaida kuitwa naPapa Francis, asi ndinotenda ndizvo chaizvo zvinotarisirwa naJesu Kristu.

Iwe unofunga kuti ini ndakauya kuzogadza rugare pasi pano here? Kwete, ndinoti kwamuri, asi kutozopesanisa. Kubva zvino imba yevashanu ichaparadzaniswa, vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu. baba vachapesana vachipikisana nemwanakomana wavo, nemwanakomana achipikisana nababa vake, mai vachipesana nemwanasikana wavo, nemwanasikana achipikisana naamai vake, vamwene vachipikisana nemuroora wavo uye muroora achipesana naamai vake. -mukuwasha. (Ruka 12: 51-53)

Funga zvakare zviri kutaurwa naIshe Wedu naMai vedu kuburikidza nemweya yakasarudzwa, mune ino, nguva yedu. Zvekare, ndinopa zvinotevera kune vakakura pamweya vanokwanisa kuona chiporofita ne Chechi - kwete avo vanozvidza: “Musadzima Mweya. Usashore kutaura kwechiporofita. Edza zvese; chengeta zvakanaka ” (1 VaTesaronika 5: 19-21).

Uku ndiko kuchave kunatsa kukuru kubva pakutanga kwekusika… Mwanangu, iyi nguva yekunatsa yatanga. Uri kuona kupatsanurwa kwemhuri neshamwari uye uchaita kunge wakavhiringidzika, asi ramba wakanangisa paumambo uye ini ndinovimbisa Vangu vakatendeka vachakomborerwa… Vanhu vangu, kana muchiona kukwira kwekudengenyeka kwenyika nemadutu munofanira kutanga mazviona kuti izvi inguva yako yekugadzirira. Usatya kana zviitiko izvi zvikatanga kuitika nekuti uku ndiko kutanga kwekucheneswa Kwangu. Uchaona kupatsanurana pakati pemhuri neshamwari kwechikamu ichi kurwa pakati pedenga negehena…. Iwe hauna chaunotya kana uri kunyatso rarama Mirairo uye uchisimudza muchinjikwa wako uchinditevera. -Ndima dzakasiyana-siyana dzaJesu achitaura kumuoni wekuAmerica, Jennifer, mumakore gumi apfuura; namesfromjesus.com

Vadiwa vana, nyika inoda munamato, mumwe nemumwe wenyu inodaidzwa kumunamato. Vana vadiki, chii zvinofanira kuitika zvichave zvakakosha, pasi richaramba richidedera, richidedera zvakanyanya. Vazhinji vevana vangu vachatsauka kubva pakutenda uye vamwe vazhinji vacharamba magisterium echokwadi eChechi, vachitenda kuti vanogona kuita vasina Mwari. Vaporofita venhema vazhinji vachaputsa nekuparadzira boka raMwari. Vana vadiki, musaende kunotsvaga zvisina kujairika zvinhu, chakanyanya kushamisa par kugona ndiko mwanakomana wangu Jesu muSakaramende Yakaropafadzwa, musamutsvage iye munzira dzakaipa. -Mai vedu veZaro, Italy, Kubvumbi 26, 2017

Vadiwa vana, ndiri amai venyu vane shungu uye ndinotambura nezvinozouya kwamuri. Uri kunanga kune ramangwana rehondo huru dzekunamata. Chechi Yechokwadi yaJesu Wangu ichatarisana nehondo huru yekurwisa hofori yedzidziso dzenhema. Imi muri vaIshe, mumudzivirire. -Message yaMai Vedu Mambokadzi Werunyararo kuna Pedro Regis, Chivabvu 6, 2017

Iwe uri kunanga kune ramangwana rehondo huru dzekunamata. Hondo pakati pekereke yeChokwadi neyeNhema ichave inorwadza… Ino inguva yeHondo Huru Yemweya uye haugone kutiza. Jesu wangu anoda iwe. Avo vanopa hupenyu hwavo mukudzivirira chokwadi vanogashira mubairo mukuru kubva kunaIshe… Mushure mekurwadziwa kwese, Nguva Itsva yerunyararo ichauya yevarume nevakadzi vekutenda. -Mharidzo yaMai Vedu Mambokadzi Werunyararo kuna Pedro Regis Planaltina, Kubvumbi 22nd; 25th, 2017

 
 

KUKOHWA KUKURU KUNOUYA

Uye ndozvazvinouya, "kunatswa kukuru kweChechi nepasi rose," kukohwa kukuru "pakupera kwenguva. Kunyangwe zvinotora makore kana makumi emakore, isu hatizive. Chii chiri chechokwadi ndechekuti rima razvino richapa nzira kune mambakwedza matsva; uku kupatsanura kuhumwe kubatana; uye tsika iyi yekufa kutsika yechokwadi yehupenyu. Zvichava…

Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, vanoremekedza chiremerera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, vachipenya mufaro uye runako. Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-pachako izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukumbira kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Zvirokwazvo…

… Apo kuyedzwa kwekusefa uku kwapfuura, simba guru rinoyerera kubva kuChechi ine mweya zvakareruka. Varume munyika yakanyatsorongwa vanozozviona vasurukirwa zvisingataurike… [Chechi] inonakidzwa nekukura patsva uye ichionekwa semusha wemunhu, kwaanozowana hupenyu netariro kudarika kufa. --Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda neRamangwana, Ignatius Press, 2009

Iyoyo tariro huru, uye iyo inonzwika Mukadzi Wedu weFatima uyo akavimbisa kuti Moyo wake Wakachena uchakunda, uye kuti nyika ichapihwa "nguva yerunyararo. ” Asi isu tingave takanganisa kufunga kuti izvi Triumph chinongova chiitiko chemunguva yemberi.

Vanhu vanotarisira kuti zvinhu zviitike nekukasika mukati menguva yavo. Asi Fatima… Iyo Kukunda ndeye kuramba Process. —Sr. Lucia mubvunzurudzo naCardinal Vidal, Gumiguru 11, 1993; Kuedza kwaMwari Kwekupedzisira, John Haffert, 101 Nheyo, 1999, peji. 2; zvakataurwa mu Yakavanzika Zvakazarurwa: Kunzwisisa neChechi, Dr. Mark Miravalle, peji 65

Kunyangwe izvozvi, isu tinodaidzwa kuti titakure runyararo urwu kune vese vatinoziva uye vatinosangana navo. Mashoko aJesu ndeekuti zvose times uye zvose zvizvarwa:

Vakaropafadzwa vanoyananisa, nekuti vachanzi vana vaMwari. (Mateo 5: 9)

Kunyangwe izvozvi, tinofanirwa kupa simba redu rese kudyara nekukohwa rudo kwese kwatinogona. Usarega kupatsanurwa mumamiriro ako epamoyo, sekufunga kwako, kuve wekupedzisira izwi! Nepo zvimwe zvirevo zviri pamusoro kubva kuna mapapa naMai vedu zvichishamisa, uyu meseji wakapihwa nguva pfupi yapfuura pasita kune muoni asingazivikanwe muJaen, Spain ndiyo inonyanya kukosha pane ese:

Ona kuti rufu haruchisina simba pamusoro pangu, uyezve, haruzovi narwo pamusoro pako kana ukafira mandiri — uye nomweya wakachena kubva kuzvitadzo zvinofa nekugumbuka. Usachengetedze chigumbu kune chero munhu sezvo ichi chiri chepfu huru kumweya wako uye chinogona kukuita kuti urasikirwe nekusingaperi kusingaperi. Chero ani zvake ane chakanangana nehama yake kana hanzvadzi, nemuvakidzani wavo, zvisinei nekuti vamuitira zvakadii, ngavavaregerere zvichibva pamoyo uye vasachengete chigumbu pavari. Uye dai yaive nyaya yekuti vakasangana navo, [ipapo] taura navo, nekuti ndakaregerera vavengi vangu neavo vaindiitira hutsinye kubva pamuchinjikwa… uye Amai Vangu vainditevedzera mune zvese. Ini Jesu ndiri kutaura newe.
Vana, musatambe neruponeso rwenyu rusingaperi pamusoro pekumwe kukakavara kwakatopfuura uko kuri mhedzisiro yeako kushaya simba kwevanhu, nekuti vazhinji vanofa neichi chepfu mumweya uye havagone kupinda Kudenga. Uye kana vakagara muPurigatori, nguva yacho yakakura, nekuti iwe unofanirwa kuregerera uye kuzviita zvichibva pamoyo. Rangarira Murayiro Wangu mutsva wauri dananai sezvo ini ndakakudai (Jn 13: 34), kwete munzira yako yerudo, asi Yangu. Vana, izvi zvakakosha zvikuru, uye kunyangwe ndakazvitaura kakawanda, ndichagara ndichifanira kukuyeuchidzai nekuti kune mweya mizhinji, isingaregerere uye inodzipwa nekuzvikudza kwavo, chinova chibatiso chakaipisisa chavanogona have. Ini Jesu ndiri kutaura newe.
Wese munhu anoregerera zvakaipa zvavakaitirwa anondigadzirira kukanganwa zvivi zvavo nekuvaregerera, nekuti uyo anoziva kuregerera nekukanganwa mweya unonzwisisa dzidziso yangu uye unonditevedzera uye unondifadza kwazvo. Naizvozvo, vana, isai izvi mumisoro yenyu sekurayira kwangu: regerera, regerera, regerera, uye kana zvikakubhadharira, enda kuna Amai Vangu Vatsvene kuti Vangakubatsira, kana kuti vauye Kwandiri kuitira kuti ini ndikubatsire kutora iko kukanganwirwa, sekurega kuchikuvadza kunokuvadza kupfuura chero ani zvake. - kubva kuna Jesu, Kubvumbi 19, 2017

 

Bata: Brigid
306.652.0033, ext. 223

[email inodzivirirwa]

 

KUPFUURA NEShungu NAKRISTU
Chivabvu 17, 2017

Manheru akasarudzika eushumiri naMark
kune avo vakarasikirwa nevakaroorana.

7pm yakateverwa nechirariro.

Chechi yeKaturike yeSt
Kubatana, SK, Canada
201-5th Ave

Bata Yvonne pa306.228.7435

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUEDZA KUKURU, ALL.