Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

 

Kutanga kuburitswa Kurume 20, 2011.

 

PASI POSE Ini ndinonyora nezve “kuranga"Kana kuti"kururamisira kwaMwari, ”Ndinogara ndichitsvinya, nekuti kazhinji mazwi aya haanzwisisike. Nekuda kwekukuvara kwedu pachedu, uye nemaonero akatsauka e "kururamisira", tinoratidzira mafungiro edu zvisirizvo pana Mwari. Isu tinoona kururamisira se "kurova" kana vamwe kuwana "zvakavafanira." Asi chatisinganzwisise ndechekuti "kuranga" kwaMwari, "kuranga" kwaBaba, kwakadzika midzi nguva dzose, nguva dzose, nguva dzose, murudo.

Uyo anorega shamhu anovenga mwanakomana wake, asi uyo anomuda anochenjerera kumuranga… Nokuti uyo Ishe waanoda, unomuranga; anozvambura mwanakomana wose waanobvuma. (Zvirevo 13:24, VaHebheru 12: 6) 

Ehe, pamwe isu tinokodzera "edu marango" sezvavanotaura. Asi ndosaka Jesu chaiye auya: chaizvo, kuti atore chirango chakakodzera pavanhu, chinhu chinogona kuitwa naMwari chete.

Iye pachake akatakura zvivi zvedu mumuviri wake pamuchinjikwa, kuti, tisununguke kubva muzvivi, tirarame tichiita kururama. Nemavanga ake imi makaporeswa. Nekuti iwe wanga warasika segwai, asi zvino wadzokera kuMufudzi neMutariri wemweya wako. (1 Petro 2: 24-25)

O, rudo rwaJesu kwauri inyaya yerudo hurusa yakambotaurwa. Kana iwe wakakanganisa zvakanyanya hupenyu hwako, Anomirira kukuporesa, kuti ave Mufudzi wako neMuchengeti wemweya wako. Ndosaka tichiti mavhangeri "mashoko akanaka."

Rugwaro harutauri kuti Mwari ane rudo, asi kuti Iye is rudo. Ndiye “chaiye” cheicho chinoshuviwa nemoyo wese wemunhu. Uye rudo dzimwe nguva fanira ita nenzira yekutiponesa kubva pachedu. Saka kana tichitaura nezvezvirango zviri kuwira pasi, chaizvo, tiri kutaura nezvake ngoni kururamisira.

Ini handidi kuranga zvinorwadza vanhu, asi ndinoshuvira kuti ndiwachape, ndichimanikidza kunaMoyo Wangu une Tsitsi. Ini ndinoshandisa chirango ivo pachavo pavanondimanikidza kuti ndiite saizvozvo; Ruoko rwangu rwakarerekera kubatwa nebakatwa rekururamisira. Pamberi pezuva reJustice ndiri kutumira Zuva retsitsi.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1588

Kune vamwe, kurudziro yekutendeuka inogona kungouya pakati chaipo pekurohwa, kunyangwe nguva vasati vatora mweya wavo wekupedzisira (ona Ngoni Mumisangano). Asi ndeipi njodzi inotyisa mweya inotora mukugara kunze kweiyo gungwa rezvivi seizvi Hurricane Huru munguva yedu inoswedera! Inguva yekuwana zvechokwadi pokugara mune iri Dutu riri kuuya. Ndiri kutaura kunyanya kunyanya kune imi munonzwa sekunge makatukwa uye musina tariro.

Hausi, kunze kwekunge iwe uchida kuve. 

Mwari haadi kupwanya vanobvisa nhumbu, vanyori vezvinonyadzisira, mhombwe, zvidhakwa, varevi venhema, vanochera vamwe, uye mweya inodyiwa mukuzvida, pfuma, uye makaro. Anoda kuvadzosera kuMoyo wake. Anoda kuti isu tese tizive kuti Ndiye danda redu rechokwadi. Iye, iye "Chinhu" chinonzi Rudo, ndiko kusuwa kwechokwadi kwemoyo yedu; Ndiye Dziviriro yechokwadi uye Chiteshi chengarava mune dutu riripo uye riri kuuya rinotanga kuzungunusa nyika… uye Anogamuchira mutadzi mumwechete ari pachiso chenyika kuti awane pekugara ipapo. Kureva kuti, Yake tsitsi ndiye utiziro hwedu.

Iwo marimi etsitsi arikundipisa - kudanidzira kuti apedziswe; Ndinoda kuramba ndichidururira mweya; mweya haidi kudaira mukunaka Kwangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 177

Muchokwadi, anodiwa muverengi, Ari kukurumidza kukumbira isu kuti tipinde muRupoteri urwu nguva isati yakwana.

Yakatemerwa izuva rorutongeso, iro zuva rekutsamwa kwaMwari. Ngirozi dzinodedera pamberi payo. Taura nemweya nezve tsitsi huru iyi ichiri nguva yekupa [tsitsi].  -Mumwe waMwari kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 635

 

HUYAI, O KUPENYA MUTADZI…

Kune imi munotenda Mwari ane tsitsi, asi musakahadzika runako rwake nerudo rwake iwe, [1]ona Handikodzeri uyo anonzwa kuti Akakukanganwa uye akusiya iwe, Anodaro…

… Ishe vanonyaradza vanhu vavo uye vanonzwira tsitsi avo vanotambudzika. Asi Ziyoni rakati Jehovha akandisiya; Ishe wangu andikanganwa. ” Ko amai vangakanganwa mwana wavo mucheche, vasina tsitsi kumwana wechibereko chavo here? Kunyangwe iye anofanira kukanganwa, ini handife ndakakukanganwa. (Isaya 49: 13-15)

Anokutarisa ikozvino, sezvaAkaita paVaapositori Vake avo vaitya nekukahadzika nekuda kwemafungu edutu[2]cf. Mako 4: 35-41 - kunyangwe Jesu aive navo muigwa - uye anoti:

My mwana, zvivi zvako zvese hazvina kukuvadza Moyo Wangu zvinorwadza sekushaya kwako kuvimba kwazvino kunoita kuti mushure mekuedza kwakawanda kwerudo Rwangu netsitsi, unofanira kuramba uchipokana nokunaka Kwangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1486

Unofunga kuti zvivi zvako chipingaidzo kuna Mwari. Asi zviri chaizvo nekuda kwezvivi zvako kuti anomhanyira kuvhura Moyo Wake kwauri.

Mutadzi uyo anonzwa mukati make kubviswa zvachose kwezvose zvitsvene, zvakachena, uye zvakakomba nekuda kwechivi, mutadzi uyo mumaziso ake ari murima rakazara, akabviswa kubva mutariro yeruponeso, kubva pachiedza chehupenyu, uye kubva kubatana kwevatsvene, ndiye shamwari iyo Jesu yaakakoka kuzodya, iye akanzi abude kubva kuseri kwemazhanje, uyo akanzi ave mudikani kumuchato wake uye mugari wenhaka kuna Mwari ... Ani naani ari murombo, ane nzara, mutadzi, kudonha kana kusaziva ndiye muenzi waKristu. —Mateu Murombo, Chirairo cheRudo, p.93

Kuburikidza nekureurura zvaunokanganisa[3]cf. Reururo Passé? uye kuvimba nokunaka kwake, gungwa rengoni inowanikwa kwauri. Kwete, zvivi zvako hazvigumbure Mwari; izvo chigumbuso kwauri kana iwe usingavimbe neNtsitsi dzake.

Zvigaro zvetsitsi dzangu zvinokwechwa kuburikidza nechombo chimwe chete, uye ndizvo — kuvimba. Kana mweya uchivimba, ndipo pauchazogamuchira. Mweya isingavimbiki inonyaradza Kwandiri, nekuti ini ndinodurura hupfumi hwese hweMaketi angu mavari. Ndinofara kuti ivo vanokumbira zvakawanda, nekuti icho chishuwo Changu kupa zvakawanda, zvikuru. Nekune rumwe rutivi, ndinosuruvara kana mweya ichikumbira zvishoma, apo ivo vanoomesa moyo yavo.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1578

Ishe anonzwa vanoshayiwa uye haashori varanda vake mumaketani avo. (Mapisarema 69: 3)

 

HUYAI, O MUTADZI WAKASODZWA…

Kune imi varikuedza kuve vakanaka, asi muchidonha nekuwa, muchimuramba sezvo Petro akamuramba,[4]ona Mweya Wakafa Mitezo Anoti:

Usanyure mukusuwa kwako-iwe uchiri wakanyanya kusasimba kuti utaure nezvazvo - asi, asi, tarisa paMoyo wangu wakazadzwa nekunaka, uye kuzadzwa nemanzwiro angu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1486

Netsitsi dzakafanana uye chivimbo Akaratidza munaPeter mushure mekuramba kwake, Jesu anoti kwauri ikozvino:

Mwanangu, ziva kuti zvipingamupinyi zvikuru pahutsvene kuora moyo nekushushikana kwakanyanyisa. Izvi zvinokutorera kugona kwekudzidzira hunhu. Yese miedzo yakabatana pamwechete haifanire kukanganisa rugare rwako rwemukati, kunyangwe kana kwechinguva. Kunzwisisa uye kuora moyo zvibereko zvekuda-rudo. Iwe haufanire kuora moyo, asi shingairira kuti rudo Rwangu rutonge pachinzvimbo chekuzvida kwako. Iva nechivimbo, Mwanangu. Usaora moyo pakuuya kuregererwa, nekuti ini ndakagara ndakagadzirira kukuregerera. Nguva dzose paunenge uchikumbira, iwe unokudza tsitsi dzangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1488

Anochema,

Ona kuti uri mudiki sei! Zvininipise nehutera hwako uye kutadza kuita zvakawanda zvakanaka. Hona, wakaita semwana mudiki… mwana anoda Papa wake. Saka huyai kwandiri…

Kana ndiri ini muhurombo hwangu nemarwadzo, rubatsiro rwenyu, Mwari, ngarundisimudze. (Pisarema 69: 3)

 

HUYAI, O MUTADZI ANOTYA ​​...

Kune iwe unonzwa kuti kutadza kwako kwapedza tsitsi dzaMwari,[5]ona Chishamiso cheTsitsi Anoti…

Chikonzero chekudonha kwako ndechekuti unovimba zvakanyanya pauri uye zvishoma paNdiri. Asi izvi ngazvirege kukushungurudza zvakanyanya. Uri kubata naMwari wetsitsi, idzo nhamo dzako dzisingakwanise kupedza. Rangarira, ini handina kungogovera huwandu hwakati hweregerero.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1485

Kune imi munotya kusvika kwaari izvozvi zvakare nezvivi zvakafanana, kushaya simba kumwe chete, Anopindura achiti:

Iva nechivimbo, Mwanangu. Usaora moyo pakuuya kuregererwa, nekuti ini ndakagara ndakagadzirira kukuregerera. Nguva zhinji kana uchikumbira pamusoro pazvo, unokudza tsitsi dzangu… usatye, nekuti hausi wega. Ndiri kukutsigira nguva dzose, saka zembera paNdiri paunenge uchirwa, usingatyi chinhu. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1488

Uyu ndiye wandinofarira: akaderera uye akaputsika murume anodedera neshoko rangu. (Isaya 66: 2)

Mwoyo wangu unofashukira netsitsi huru dzemweya, uye kunyanya kune varombo vatadzi. Dai chete ivo vaigona kunzwisisa kuti ini ndiri akanakisa aMadzibaba kwavari uye kuti ndezvavo kuti Ropa neMvura zvakayerera zvichibva muMoyo Wangu sekubva kutsime rinofashukira netsitsi. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 367

 

HUYAI, O MUTADZI ANOTAMBUDZIKA

Kune uyo anovimba, asi achikundikana, anoedza, asi asingabudirire, anoshuva, asi asingawanikwi, anoti:

Kana ukasabudirira pakushandisa mukana, usarasa runyararo, asi zvininipise kwazvo pamberi Pangu uye, nekuvimba kukuru, nyudza zvizere mutsitsi Yangu. Neiyi nzira, iwe unowana zvakawanda kupfuura zvawakarasa, nekuti nyasha zhinji dzinopihwa kumweya unozvininipisa kupfuura mweya pachawo unokumbira ...  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1361

… Moyo wakapwanyika uye wakaninipiswa, haiwa Mwari, hamuzorambi. (Pisarema 51:19)

Kwauri, Anoti, ita kunyanyova diki - uye uchiwedzera kuvimba naAri pazvinhu zvese… [6]ona Iyo Rocky Moyo; Iyo Novena yekusiiwa

Uya, saka, netrust kuti utore nyasha kubva patsime iri. Handina kumboramba moyo unopfidza. Nhamo yako yakanyangarika mukudzika kwetsitsi dzangu. Usapopotedzana neni pamusoro pekushungurudzika kwako. Muchandipa mufaro kana mukapa kwandiri matambudziko enyu ese nekusuwa. Ini ndichaunganidza pamusoro pako pfuma yenyasha dzangu. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1485

Wakagamuchira pasina muripo; unofanira kupa pasina muripo. (Mat. 10: 8)

 

HUYAI, O MUTADZI WAKAVANZIKA…

Ndinonzwa Jesu achitambanudza internet, achiyambuka mukaha uripo pakati pake newe nhasi, iwe une zvivi zvakasviba zvekuti unonzwa kuti Mwari vangangodaro vasingakudi iwe ... kuti nguva yapera.[7]ona Kune Vaya Vari Kufa Kwezvivi Uye Anoti…

… Pakati pangu newe pane gomba risina chigadziko, rakadzikadzika rinoparadzanisa Musiki kubva kuchisikwa. Asi gomba rakadzika iri rakazadzwa netsitsi dzangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1576

Icho chinoratidzika ipapo kunge chisingaite kutyora pakati pako naMwari [8]ona Tsamba Yenhamo izvozvi zvadzoreredzwa kuburikidza ne kufa nekumuka kwaJesu. Unongoda kuyambuka zambuko iri kuenda kuMoyo wake, pamusoro peBridge reNgoni…

Iwe mweya wakanyura murima, usaora mwoyo. Zvese hazvisati zvarasika. Huya uvimbe naMwari wako, anova rudo uye tsitsi… Ngaparege kuva nemweya unotya kuswedera pedyo neni, kunyangwe zvivi zvacho zvitsvuku… Handikwanise kuranga nyangwe mutadzi mukuru kana akumbira tsitsi dzangu, asi zvinopesana, ndinomupembedza mutsitsi dzangu dzisinganzwisisike uye dzisingatsanangurike. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1486, 699, 1146

Moyo wangu waziya, tsitsi dzangu dzamutswa. Handizoratidzi kutsamwa kwangu kukuru ... (Hosiya 11: 8-9)

Kune iwe, wakaderedzwa uye wakaomeswa nekupindwa muropa nechivi, [9]ona Iyo Tiger muCage Anoti:

Usatya Muponesi wako, iwe mweya unotadza. Ini ndinotanga kufamba kuuya kwauri, nekuti ndinoziva kuti ndiwe wega haugone kuzvisimudzira kwandiri. Mwana, usatiza baba vako; iva anodisa kutaura pachena naMwari wako wetsitsi uyo anoda kutaura mazwi ekuregerera uye kuwedzera nyasha dzake pauri. Unodikanwa sei mweya wako kwandiri! Ndanyora zita rako paruoko rwangu; wakanyorwa kunge ronda rakadzika muMoyo Wangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1485

Ona, pazvanza zvamaoko angu ndakakunyora ... (Isaya 49:16)

Kana Iye akatendeukira kune mbavha munguva dzake dzekufa pamuchinjikwa padivi pake uye kumugamuchira muparadhiso, [10]cf. Ruka 23: 42 kwete Jesu, uyo vakafa zvako, usingapiwo tsitsi dzakafanana kune iwe unokumbira? Semupirisita anodikanwa wandinoziva kazhinji anoti, “Mbavha yakanaka vakaba paradhiso. Saka, zvadaro, zvibire! Jesu anoda kuti ubire paradhiso! ” Kristu haana kufira vakarurama, asi chaizvo vatadzi, hongu, kunyangwe mutadzi akaomeswa.

Kushungurudzika kukuru kwemweya hakundimutsidzi nehasha; asi asi, Mwoyo Wangu unotamisirwa kwairi nengoni huru.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1739

Rega mazwi embavha yakanaka, ipapo, ave ako.

Jesu, ndirangarirei kana mauya muumambo hwenyu. (Ruka 23:42)

Ndinogara pakakwirira, pautsvene, pamwe chete navakadzvinyirirwa pamweya vakaora mwoyo. ( Isaya 57:15 )

 

HARBOR YAKachengeteka

Nzvimbo yeku "simbisa" mweya ndiyo iyo yakanyatsogadzwa naJesu muChechi Yake. Mushure mekumuka kwake, Jesu akasangana zvakare nevaapositori Vake kuti vagadzire chiteshi chechokwadi chemweya:

Ipapo akavafemera akati, "Gamuchirai Mweya Mutsvene. Kana iwe uchiregerera zvivi zvevamwe, varegererwa; ukachengeta zvivi zvepi zvacho, zvinochengetwa. ” (Johani 20: 22-23)

Saka, sakaramende nyowani yakatangwa, inonzi "Kureurura."

Naizvozvo reururiranai zvivi zvenyu kunamatirana, kuti muporeswe. (Jakobho 5:16)

Uye tinoreurura zvivi zvedu kune avo chete vane simba kuregerera, kureva, Vaapositori nevatsivi vavo (mabhishopi, nevapristi vakapiwa simba iri). Uye heino vimbiso yakaisvonaka yaKristu kuvatadzi:

Dai mweya wakaita sechitunha chiri kuora zvekuti kubva mukuona kwevanhu, paisazove ne [tariro] yekudzoreredzwa uye zvese zvaitove zvarasika, hazvina kudaro kuna Mwari. Chishamiso chaMwari Tsitsi chinodzosera mweya iwoyo zvizere. Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1448

“… Avo vanoenda kuKupupura kazhinji, uye vachizviita nechishuwo chekufambira mberi” vanozoona nhanho dzavanoita muhupenyu hwavo hwemweya. "Kunenge kuri kunyepedzera kutsvaga hutsvene, sekudaidzwa kwawakagashira kubva kuna Mwari, usina kudya kakawanda sakaramende iyi yekutendeuka nekuyananisa." —PAPA JOHN PAUL II, musangano weVapositori mujeri, March 27, 2004; XNUMX

Ndiani, zvino, akasiyiwa kubva mukuchengetedzwa kweGreat Harbor iyi panguva yekunatswa kwepasi kunofanira kuuya?[11]ona Iko Kunatswa Kukuru Hapana mweya! Hapana mweya! … Hapana mweya—Kusara uyo uyo ramba kugamuchira uye kuvimba netsitsi dzake huru nekuregerera.

Iwe haugone kuona zvakakukomberedza iwe Dutu Guru mukati mevanhu apinda?[12]ona Wagadzirira Here? sezvo nyika inodedera, hausi kuona here kuti edu azvino mamiriro ekuora moyo, kutya, kusahadzika uye kuomarara-moyo wakaoma inoda kuzununguswa futi? Iwe uri kuona here kuti hupenyu hwako hwakafanana nejasi rehuswa uripo nhasi asi waenda mangwana? Wobva wakurumidza kupinda munzvimbo yakachengeteka iyi, Iyo Hutiziro Hukuru Hwetsitsi Dzake, kwaunove wakachengeteka kubva kumafungu ane njodzi kwazvo ari kuuya mune iri Dutu: a tsunami yekunyengera[13]ona Manyepo Anouya izvo zvinotsvaira vese avo vakadanana nepasi nezvivi zvavo uye vangasarudza kunamata zvinhu zvavo nemadumbu kupfuura Mwari anovada, avo “Vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa” (2 VaTesaronika 2:12). Usarega chero chinhu—hapana—Rega nhasi kuti usachema zviri pasi pemwoyo wako kuti: “Jesu, ndinovimba nemi!"

Zuva richashandurwa kuva rima, nemwedzi kuva ropa, risati rasvika zuva guru raIshe, uye richava iro. munhu wese anodana kuzita raIshe achaponeswa.   (Mabasa 2: 20-21)

Vhura maseiri ekuvimba, saka, uye rega mhepo dzeTsitsi Dzake dzigokutakurira kumba kuna Baba Vake… dzako Baba vanokuda nerudo rusingaperi. Sekunyora kwakaita imwe shamwari nguva pfupi yadarika mutsamba, “Ndinofunga takakanganwa kuti hatifanirwe kutsvaga mufaro; tinongoda kukambaira tichipinda mumakumbo ake uye titendere kuti atide. ”

Nekuti Rudo rwakatotsvaga isu…

 

 

 

 

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Unyanzvi hwekutanga zvakare

Kune Vaya Vari Kufa Kwezvivi

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , , .

Comments dzakavharika.