Iyo Hukuru Shanduko

 

AS akavimbisa, ndinoda kugovera mamwe mazwi nepfungwa zvakauya kwandiri panguva yangu muParay-le-Monial, France.

 

PAMUSORO POKUDZIDZISWA… RIMWE NYIKA

Ndakanzwa zvakasimba Ishe vachiti tiri pamusoro pe "chikumbaridzo”Yeshanduko huru, shanduko dzinorwadza uye dzakanaka. Mifananidzo yemubhaibheri inoshandiswa yakadzokororwa ndeye yemarwadzo ekubereka. Sekuziva kuri kuita chero amai, kusununguka inguva yakaoma zvikuru - kubatira kunoteverwa nekuzorora kuchiteverwa nekuzvimba kwakanyanya kusvika mwana azvarwa… uye marwadzo anokurumidza kuve chiyeuchidzo.

Kurwadziwa kwekusununguka kweChechi kwave kuitika mukati memazana emakore. Kupesana kukuru kukuru kwakaitika mukukonana pakati peOrthodox (East) nemaCatholic (West) pakupera kwemireniyamu yekutanga, uyezve zvakare muPurotesitendi Shanduko makore mazana mashanu gare gare. Shanduko idzi dzakazungunusa nheyo dzeChechi, dzichipwanya madziro aro zvekuti "hutsi hwaSatani" hwakakwanisa kupinda zvishoma nezvishoma mukati.

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

"Utsi" uhu ndihwo sophistries yaSatani, mafirosofi akatungamira vanhu kuenda mberi nekure kure kubva pachokwadi. Aya mafilosofi, ayo akatumbuka mukumuka kwekukamukana, akakurudzira imwe pfungwa yenyika kune iyo yeChechi yeKaturike iyo yakanzi "inojekesa" vanhu. Asi, izwi rekuti "kuvhenekerwa" nderechokwadi chisanzwisisika:

Pane kudaro, vakava vasina maturo mukufunga kwavo, uye pfungwa dzavo dzisina njere dzakasvibiswa. Kunyange vaizviti vakachenjera, vakava mapenzi… (VaR. 1: 21-22)

Chiedza cheChiedza chakaguma neChimurenga cheFrance (munenge muna 1789-1799) apo "vakavhenekerwa" vakasimuka vakamukira masimba ezvematongerwo enyika neezvechitendero. [1]Zvinhu zveRevolution zvaingova pakuti vakarwisa kusarongeka pakati pevapfumi nevarombo uye kushungurudzwa kwesimba. Sezvo marwadzo ekubereka achiswedera padyo nepadyo pamwechete, nekumwe kumukira kwakatevera mumashure mawo: Ruzivo rwemaindasitiri, Chimurenga chiKomonisiti, Chimurenga pabonde… nezvimwewo, zvichitungamira kuzuva redu ranhasi.

Pakupera kwa2007, ndakanzwa mukati Mai Vakaropafadzwa vachiti gore ra2008 raizoveiro gore rekufumurwa.”Muna Gumiguru, mwedzi waMaria, kudonha kwemari kwemarudzi kwakatanga, kupunzika kwatinoona kuri kuenderera mberi kutenderera pasirese. Nguva pfupi yapfuura, Ishe vakatanga kutaura mumoyo mangu nezve "shanduko yepasi rose" iri kuuya. [2]cf. Chimurenga! Ini ndakanyora nezve izvi muna Kukadzi wa2011 (ona Global Revolution!).

Ndichiri kuFrance svondo rapfuura, ndakanzwa Ishe vachiti izvo zvakaitika muFrance Revolution zvichaitika zvakare, asi izvozvi pasi rose. Humambo nehurongwa hwehutongi panguva iyoyo, hwaitungamirwa nevamiriri, hwakabviswa nechimbichimbi, huchiunza huwandu hwesimba rehupfumi nesimba pakati pevarombo neboka rinotonga. Zvakadaro, kumukira kwakananganawo neChechi nekuda kwechikamu chayo chavakaona muhurongwa hwehuori hwechiremera.

Nhasi, mamiriro eichi Yenyika Dzepasi Pose zvaibva. [3]cf. Kutsvaga Rusununguko Panguva ino, vagari vepasi rose vari kuenda kumigwagwa kushora huori hwe "vatongi." MuMiddle East, vamwe vatongi vakatowira pasi pechimurenga imomo. Zvinoshamisa kuti, kune zvimwe zvakafanana zvinochinja kuFrance Shanduko. Kushaya basa kwakanyanya uye kushomeka kwechikafu vakamutsa mhirizhonga muna 1789, gore rakatanga Chimurenga. [4]cf. Macrohistory uye World Report, Shanduko yeFrance, p. 1

Kungori misoro mishoma yapfuura….

Nestle Chief Anonyevera nezveNew Chikafu Mhirizhonga (Gumiguru 7, 2011)

Kushaya mabasa kwepasirese kwasvika pamatanho ane njodzi (Ndira 25, 2011)

IMF mu Global 'Meltdown' Yambiro (Gumiguru 12, 2011)

Imwe yakafanana, inonyanya kucherechedzwa, ndeye hasha kupesana neChechi, ipapo, uye zvino…

 

KEREKE ICHATAMBUDZWA

Chechi ichakurumidza kuona kutambudzwa kudiki kuchimurwisa, kunyanya vafundisi (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Mamiriro eizvi akaibva futi, apo isu tichiramba tichiona kuwanda uye kuratidzira kwese kunoenda Pope. [5]cf. Iye Papa: Thermometer Yekupandukira Kunyanya kukosha isangano repasirese rekumisikidza dzimwe nzira dzekuroora kuita mutemo, kuraira ngochani kudzidziswa muzvikoro, nekunyaradza avo vanotsigira mutemo wepanyama nehunhu, vachiisa Chechi yeKaturike munzira yekurovera neHurumende. [6]cf. Perseuction! … Uye Iyo Yetsika Tsunami

Vamwe vanoshamisika kuona foto ya chifananidzo chaAmai Vedu Vakaropafadzwa chakapunzikira pasi panguva yekuratidzira kuchangobva kuitika muRome. Chii chinonzi Amai Vakaropafadzwa chine chekuita nekusakosha kwemabasa, akabvunza mumwe munyori? Izvo zvinodikanwa kuti isu tione izvo zviri kuitika: iyo Global Revolution iri pano uye iri kuuya kupandukira zvose huwori, hungave hunonzwisiswa kana huchokwadi. Munguva pfupi iri kutevera, Chechi yeKaturike ichaonekwa semagandanga chaiwo munyika yedu nyowani yakashinga — magandanga anorwisa "kushivirira" uye "kuenzana." [7]cf. Kubatana Kwenhema Zvikonzero zvekutambudzwa uku zvakagadziriswa kwete kwete chete zvinonyadzisa zvepabonde muvafundisi, asi nedzidziso yakasununguka iyo yakapa zvakanyanya kuumba mamiriro ehunhu hwehukama munguva yedu. Uye ichi chimiro chetsika chakatungamira kune chibereko che "tsika yerufu."

Mune rimwe remashoko anokatyamadza andakagamuchira muFrance, ndakanzwa Ishe vachiti: 

Inguva yeApocalypse. Zvinhu izvi zvakanyorerwa nguva dzako zvekare. Uyo ane maziso anonyatso kuona mazuva auri kurarama- iyo yekupedzisira hondo yenguva ino pakati pechiedza nerima…. “Mukai vanhu vangu, mukai!” Nekuti rufu rwakamira pamusuwo wako. Uyu ndiye muenzi wamakoka. Uyu ndiye wawakatambira kuti udye newe…. Vanhu vangu vandisiya, Mwari wavo mumwe wechokwadi, kuti ndishumire zvifananidzo. Munzvimbo Yangu, mwari wekuzvimiririra akavakwa uyo shamwari yake irufu, muenzi wekudyira wemoyo yenyu. Dzokai Kwandiri nguva isati yakwana…

Mangwanani ega ega muParay-le-Monial, mabhero echechi akarira, ndichizivisa Misa yezuva nezuva. Ndakashamiswa nekunaka kweruzha urwu, rwiyo rwekurumbidza rwakamuka mumaruwa eFrance kwemazana emakore. Asi kamwe kamwe, ndakaona kuti aya mabhero aive zvichave kunyarara. [8]cf. "Nyarara Mabhero", www.atheistactivist.org Chokwadi, ndakadzidza mazuva mashoma gare gare kuti panguva yeChimurenga cheFrance mabhero makuru eName Dame akatemwa ndokuparadzwa, akanyungudutswa mumoto weruvengo. Ndakanzwa shungu kwazvo, asi ndakaziva panguva iyoyo Ishe vachiti:

Usacheme kupfuura kweizvi zvinhu. Nekuti kubwinya kwemachechi aya kuchapunzika pasi pekutyisa kwaAntikristu uyo ​​achatsvaga kubvisa chisaririra chose chekubwinya Kwangu uye nekuvapo. Asi kutonga kwake kuchave kupfupi, husingaperi hwake hwakareba.

Tarira, ndichavaka imba yangu, uye iye achakudzwa kupfuura yapfuura.

Imba iri kutaurwa naIshe haisi iyo inovakwa nezvidhinha nedhaka, asi tembere yeMweya Mutsvene, Mutumbi waKristu.  [9]cf. Chiporofita kuRoma Chechi inofanira kupfuura nepanopura kuitira kuti izere masora kubva pagorosi pakupera kwenguva ino. Asi zviyo zvakanatswa zvichave chibairo chakakwana cherumbidzo. [10]cf. Kugadzirira Kwemuchato

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 677

 

VANOSHANDIRA VASHOMA

Apo patinosvika pedyo nekukohwa pakupera kwezera rino, zvakare mazwi aIshe anova echokwadi: “kukohwa kune zvakawanda asi vashandi vashoma… ” [11]Matt 9: 37 Iyi blog iripo yechinangwa chikuru chekugadzirira iwe kuva mumwe wevashandi vekukohwa kukuru uku. Muchokwadi, ivo Baba Vatsvene ndivo ndine tariro yekuti nyika dzenyika dzichadzoka zvakare kuna Kristu. Tariro yake, zvakadaro, yakadzikawo muchokwadi. Akayambira ataurazve kuti "kuora kwekufunga" munguva yedu kwaisa "iro ramangwana renyika" panjodzi. [12]cf. PaEvha Uye zvakadaro, ndiro rima chairo iro rinokwanisa kumutsa mweya - semwanakomana akarasika - kutanga rwendo rwekudzokera kumba.

"Munhu wemazuva ano anowanzovhiringidzika uye haakwanise kuwana mhinduro kumibvunzo yakawanda inoshungurudza pfungwa dzake maererano nechinangwa cheupenyu," akadaro Pope. Uye zvakadaro, akadaro, munhu "haakwanise kunzvenga iyi mibvunzo inobata pane zvazvinoreva pachako uye hwechokwadi." Nekudaro, munhu wemazuvano anowanzoora mwoyo uye anongobuda mu "kutsvaga kwekukosha kwehupenyu," achigara panzvimbo ye "zvinhu zvinomupa mufaro wechinguva, kugutsikana kwechinguva, asi izvo zvinomusiya asina mufaro uye asina kugutsikana." —Guta reVatican, Gumiguru 15, 2011, Catholic News Agency

Ini ndanyora nezve izvi Great Vaccum, uye kuti yambiro dzechiporofita dzaBenedict dzinofanirwa kutorwa seyi zvakanyanya. Munhu anonamata, [13]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 28 uye nekudaro, anogara achitsvaga kunamata chimwe chinhu, kunyangwe iri njere dzake (sezvazviri kune vatsva vasingatendi kuti kuna Mwari). Ngozi ndeyekuti isu tinoziva kuti Satani anozotsvaga kuzadza icho chisina nzvimbo icho murume ari kuyedza kukanda muiyi Great Revolution. 

Vakanamata zibukanana rakapa simba kuchikara; vakanamatawo chikara, vakati: Ndiani ungaenzaniswa nechikara? Ndiani ungarwa nacho? (Zvak. 13: 4)

Asi iye nevateveri vake vanozokundikana, uye nyika pakupedzisira dzichambundira Kristu neEvhangeri kwekanguva. [14]ona Mapapa, uye Dhora Rekutanga Ichi, zvirinani, chiratidzo cheMadzibaba Ekutanga eChechi mukududzira kwavo kweZvakazarurwa uye mazwi aIshe wedu. [15]cf. Kuuya Kweutongi hweChechi uye Kuuya kweHumambo hwaMwari

Zvinotonyanya kukosha kwehuporofita hunotangira pa "nguva dzekupedzisira" zvinoita sekunge hwakafanana, kutaurira matambudziko makuru anouya pamusoro pevanhu, kukunda kweChechi, uye nekuvandudzwa kwenyika. -Catholic Encyclopedia, "Chiporofita", www.newadvent.org

Ndeipi nguva yenguva yeizvi zvese? Handina zano. Izvo zvakakosha, zvakadaro, ndezvekuti isu Gadzirira! Kune nzira shoma dzekupindura kune izvi zvese, hongu. Chii chako?

Kuyemura mahwindo akajeka-akaumbwa-akasviba-magirazi mahwindo muName Dame, sista achiperekedza isu parwendo rwedu akazembera akatsanangura zvishoma nhoroondo. "Pakazivikanwa kuti maGerman aive achizobhomba Paris," akazevezera, "vashandi vakatumirwa kunobvisa mahwindo aya, ayo akazo chengetwa mukati memakamuri epasi pevhu." Anodiwa muverengi, tinogona kufuratira yambiro panzvimbo ino (uye ndiri kutaura kwete zvangu, asi zvevapapa - ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?) uye kunyepedzera kuti hupenyu hwedu hwakaputsika huchaenderera mberi sezvazviri… kana kugadzirira mwoyo yedu yenguva dzakaomarara asi dzine tariro dziri mberi. Sezvo vaidzivirira mahwindo eName Dame nekuvatora pasi pevhu, saizvozvowo, Chechi inofanirwa, kunyangwe izvozvi, kupinda "pasi pevhu." Ndokunge, tinofanirwa kugadzirira idzi nguva nekupinda mukati kati memoyo munogara Mwari, uye imomo, kutaurirana naye nguva zhinji, kumuda, uye kumurega atide. Nekuti kunze kwekunge isu takabatana naMwari, murudo naIye, tichimurega Achishandura isu, tingave sei zvapupu zverudo rwake netsitsi kupasi? Muchokwadi, sezvo chokwadi chinonyangarika kubva kumusoro kwehunhu [16]Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi, kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachave nemafuta, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari… Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online iri mukati memoyo yevakasara vake umo chokwadi chiri kuchengetedzwa. Zviri kwatiri pachedu iye zvino kuramba tichikurudzira mumoto kuburikidza nemunamato uye kuzvipira kuchido Chake, kuti varege kufa. [17]ona Kenduru Inopfungaira, Kuchengetwa kweMoyo, uye Kuyeuka

Chokwadi, iko kugadzirira kwechikamu chikuru hakuna kumbosiyana nemabatiro atinofanira kugadzirira kumagumo ehupenyu hwedu, izvo zvinogona kunge zviri husiku huno. Nzira yakanakisa yekugadzirira ramangwana ndeyekugadzikwa parizvino, kurarama kuda kwaMwari nerudo, kuzvipira, kuvimba uye rufaro. [18]cf. Sakaramende reMazuva Ano Nenzira iyi, tinogona zvirokwazvo kuva…

… Zviratidzo zvetariro, kugona kutarisa kunguva yemberi nechokwadi icho chinobva kunaIshe Jesu, uyo akakunda rufu uye akatipa hupenyu husingaperi.. —PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, Gumiguru 15, 2011, Catholic News Agency

 

 

 


Iye zvino mune yeTatu Edition uye kudhinda!

www.neworleanscitypark.com

 

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Zvinhu zveRevolution zvaingova pakuti vakarwisa kusarongeka pakati pevapfumi nevarombo uye kushungurudzwa kwesimba.
2 cf. Chimurenga!
3 cf. Kutsvaga Rusununguko
4 cf. Macrohistory uye World Report, Shanduko yeFrance, p. 1
5 cf. Iye Papa: Thermometer Yekupandukira
6 cf. Perseuction! … Uye Iyo Yetsika Tsunami
7 cf. Kubatana Kwenhema
8 cf. "Nyarara Mabhero", www.atheistactivist.org
9 cf. Chiporofita kuRoma
10 cf. Kugadzirira Kwemuchato
11 Matt 9: 37
12 cf. PaEvha
13 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 28
14 ona Mapapa, uye Dhora Rekutanga
15 cf. Kuuya Kweutongi hweChechi uye Kuuya kweHumambo hwaMwari
16 Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi, kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachave nemafuta, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari… Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online
17 ona Kenduru Inopfungaira, Kuchengetwa kweMoyo, uye Kuyeuka
18 cf. Sakaramende reMazuva Ano
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .