Kupararira Kukuru

 

Kutanga kuburitswa muna Kubvumbi 24, 2007. Pane zvinhu zvakati wandei pamoyo wangu izvo Ishe zvave zvichitaura kwandiri, uye ndinoona kuti zvizhinji zvacho zvakapfupikiswa mune zvakanyorwa zvakapfuura izvi. Sosaiti iri kusvika panopisa, kunyanya neanopokana nechiKristu. Kune maKristu, zvinoreva kuti tiri kupinda awa yekubwinya, inguva yegamba reuchapupu kune avo vanotivenga nekuvakunda nerudo. 

Izvi zvinotevera kunyora chirevo chechinyorwa chakakosha kwazvo Ndiri kuda kutaura munguva pfupi maererano nezano rakakurumbira rekuti "papa mutema" (semune zvakaipa) achitora hupapa. Asi kutanga…

Baba, nguva yasvika. Kudza mwanakomana wako, kuti mwanakomana wako akukudze iwe. (Johani 17: 1)

Ndinotenda kuti Chechi iri kusvika panguva iyo ichapfuura nemuJindu reGetsemane uye wopinda zvizere mukuchiva kwayo. Iyi, zvisinei, haizove iyo nguva yekunyadziswa kwake - asi, ichave iri awa rekubwinya kwake.

Kwaive kuda kwaIshe kuti… isu takaregererwa neropa rake rakakosha tigare tichiitwa vatsvene zvinoenderana nemhando yeshungu dzake. —St. Gaudentius weBrescia, Liturgy yemaawa, Vol II, P. 669

 

 

HORA YOKUNYANYA

Awa rekunyara rave kusvika kumagumo. Inguva iyo iyo yatakapupurira mukati meChechi "vapristi vakuru" uye "vafarisi" avo vakarangana kufa kwake. Havana kutsvaga kupera kwe "institution", asi vakaedza kuunza kuguma kweChokwadi sekuziva kwedu. Nekudaro, mune mamwe makereke, maparishi, nemadhokosi pakange pasina kungovhiringidza dzidziso, asi kunyangwe kuyedza kwakabatana kwekuyeuchidza Kristu wenhoroondo.

Inguva iyo vafundisi nevanhuwo zvavo vakarara mubindu, vachitsumwaira panguva yehusiku muvengi achifambira nemwenje wekusazvipira nehunhu; apo hupombwe neunzenza zvapinda mumwoyo chaimo weChechi; apo kushaya hanya nekunyanya kuda pfuma zvakamutadzisa kubva pabasa rake rekuunza Nhau Dzakanaka kune vakarasika, zvichikonzera vazhinji mukati make kurasikirwa nemweya yavo. 

Inguva iyo kunyangwe vamwe makadhinari, mabhishopi, uye vafundisi vane mukurumbira vasimuka "kutsvoda" Kristu nevhangeri risingaregi, uye "kusunungura" makwai kubva "kudzvinyirirwa."

Zviri kutsvoda kwaJudhasi.

Vanosimuka, madzimambo epasi, machinda anorangana kupandukira Ishe uye Muzodziwa Wake. "Uyai, ngativhunike zvisungo zvavo, uyai, ngatirasei joko ravo." (Mapisarema 2: 2-3)

 

KISS YAJUDHASI

Pane nguva iri kusvika apo pachave nekutsvoda - chiitiko kubva kune avo vakapunzika kumweya wenyika. Sezvo ini ndakanyora mukati Kutambudzwa, zvinogona kutora chimiro chechikumbiro icho Chechi isingakwanise kubvuma.

Ndakave nemumwe muono wekutambudzika kukuru… Zvinoita kwandiri sekunge mvumo yaikumbirwa kuvafundisi vaisakwanisa kupihwa. Ndakaona vapristi vakuru vakawanda, kunyanya mumwe chete, aichema zvinorwadza. Vadiki vashoma vaichemawo… Zvakaita sekunge vanhu vari kutsemuka kuita mapoka maviri.  —Akakomborerwa Anne Catherine Emmerich (1774-1824); Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich; meseji kubva Kubvumbi 12, 1820.

Ichave iVakatendeka maringe ne "yakadzokororwa" kereke, iyo Kereke vs. iyo inopesana nekereke, Evhangeri vs. inopesana nevhangeri - pamwe International Criminal Court kudivi rekupedzisira. 

Ipapo vachakukumikidzai mukutambudzika, uye vachakuurayai; uye muchavengwa nemarudzi ose nekuda kwezita rangu. (Mat. 24: 9)

Ipapo zvichatanga Kupararira Kukuru, nguva yekuvhiringidzika uye mhirizhonga.

Zvino vazhinji vachawa, uye vachatengesana, nekuvengana. Uye vaporofita venhema vazhinji vachamuka votsausa vazhinji. Uye nekuda kwekuti uipi hwawanda, rudo rwevazhinji ruchatonhora. Asi unotsungirira kusvikira pakuguma, ndiye uchaponeswa. (vs. 10-13)

Uye heino kubwinya kweboka rakatendeka raJesu-avo vakapinda muutiziro neareka yeMoyo Mutsvene nguva yenyasha—Inotanga kufukunurwa…

 

KUPARIRA KUKURU

Muka, iwe munondo, urwe nomufudzi wangu, uye munhu shamwari yangu ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Rova mufudzi kuti gwai ripararire, ini ndichatambanudzira ruoko rwangu kuvadiki. (Zekaria 13: 7)

Zvakare, ndinonzwa mazwi aPapa Benedict XVI pamusangano wake wekutanga wekuridza munzeve dzangu:

Mwari, uyo akazova gwayana, anotiudza kuti nyika inoponeswa neakarovererwa, kwete neavo vakamuroverera ... Ndinamatirei, kuti ndirege kutiza nekutya mapere.  -Yokutanga Homily, PAPA BENEDICT XVI, Kubvumbi 24, 2005, St Peter's Square).

Mukuzvininipisa kwake kwakadzama uye nekuvimbika, Pope Benedict anoona kuoma kwemazuva edu. Nekuti nguva dziri mberi dzichazungunusa kutenda kwevakawanda.

Jesu akati kwavari, “Husiku huno kutenda kwenyu kwandiri kuchazununguswa, nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Ndicharova mufudzi, uye makwai eboka achapararira.” (Mat. 26:31)

Pandaityaira nemuAmerica parwendo rwedu rwekukonzati Chitubu chino, ndainzwa mumweya wangu kusagadzikana kwese kwatakaenda—chimwe chinhu chiri kuda kutyora. Zvinounza mundangariro mazwi aSt. Leopold Mandic (1866–1942 AD):

Chenjera kuchengetedza kutenda kwako, nekuti mune ramangwana, Chechi iri muUSA ichaparadzaniswa neRoma. -Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, St. Andrew's Zvigadzirwa, P. 31

St. Paul anotiyambira kuti Jesu haazodzoke kusvikira "kutsauka" kwaitika (2 VaTesaronika 2: 1-3). Iyoyo ndiyo nguva apo nenzira yekufananidzira vaapositori vakatiza mubindu… asi zvakatanga kunyangwe pamberi apo ivo pavakarara mu kutsumwaira kwekukahadzika nekutya.

Mwari anotendera chakaipa chikuru kupesana neChechi: vanyengeri nevadzvinyiriri vanouya kamwe kamwe uye zvisingatarisirwi; vachapinda muChechi apo mabhishopi, vafundisi, uye vapristi vakarara. --Vanogonesa Bartholomew Holzhauser (1613-1658 AD); Ibid. p. 30

Ehe, isu takaona zvakawanda zveizvi mumakore makumi mana apfuura. Asi zvandiri kutaura pano ndipo panoperera kutsauka uku. Kuchave neakasara anozofambira mberi. Chikamu cheboka rinoramba rakatendeka kuna Jesu chero zvodini.

Mazuva anoshamisa zvakadii ari kuuya paChechi! Chapupu cherudo--rudo rwevavengi vedu-Chashandura mweya mizhinji.

 

GWAYANA RAKANYARARA

Kungofanana nemagineti epasi pano ari mukuchinja, saizvozvowo kune kushandurwa kwe "matanda emweya." Zvakaipa zvinoonekwa sezvakanaka, uye kurudyi kunoonekwa sekusashivirira uye kunyange kuvenga. Kune kuwedzera kusashivirira kuChechi uye Chokwadi chainotaura, ruvengo urwo rwunonyeperwa iko zvino pasi pechiso chete. Kufambisa kwakakomba kuri kuitika mukati Europe kunyaradza Chechi uye kudzima midzi yayo ipapo. MuNorth America, hurongwa hwekutonga huri kuwedzera kuvhara runyararo rwekutaura. Uye mune mamwe mativi epasi, Communism uye Islamic musimboti vanotsvaga kubvisa rutendo, kazhinji kuburikidza nechisimba.

Zhizha rapfuura panguva yekushanya kupfupi, mupristi weLouisiana uye shamwari, Fr. Kyle Dave, akasimuka mubhazi redu rekushanya ndokudanidzira pasi pekuzodzwa kune simba,

Nguva yemashoko iri kusvika kumagumo!

Ichave nguva iyo, saJesu pamberi pevaimutambudza, Chechi icharamba yakanyarara. Zvese zvataurwa zvichave zvataurwa. Chapupu chake chinenge chisina mazwi.

asi rudo ndichataura zvakawanda. 

Hongu, mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, andichatumira nzara panyika: Kwete nzara yechingwa, kana nyota yemvura, asi yekunzwa shoko raJehovha. (Amosi 8:11)

 

MUVIRI WAKRISTU… KUKUNDA!

MuGetsemane rino umo Chechi inozviwana iri muzvizvarwa zvese kune imwe nhanho kana imwe, asi pane imwe nguva ichave iripo zvakajeka, vakatendeka vanomiririrwa, kwete zvakanyanya muVaapositori, asi munaShe pachake. Isu ndivo muviri waKristu. Uye apo Musoro pawakapinda mukuda Kwake, saizvozvowo Muviri wake unofanira kutora muchinjikwa wawo ndokuMutevera.

Asi uku hakusi kuguma! Uku hakusi kuguma! Kumirira Kereke ndeye nguva yerunyararo rukuru uye mufaro apo Mwari anovandudza pasi rese. Inodaidzwa kuti "Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria" nekuti kukunda kwake kubatsira Mwanakomana wake - Muviri neMusoro - kupwanya nyoka pasi pechitsitsinho Chake (Gen 3:15) kwenguva yekufananidzira ye "chiuru chemakore" ( Zva 20: 2). Iyi nguva ichavewo "Kutonga kweMoyo Mutsvene waJesu," nekuti kuvapo kwaKuchisimu kwaKristu kuchazivikanwa pasi rose, sezvo Evhangeri ichisvika kumagumo epasi mukutumbuka kwakazara kwe "evhangeri nyowani." Izvi zvichaguma nekudururwa kwakazara kweMweya Mutsvene mu "pentekosti nyowani" inozovhura kutonga kweHumambo hwaMwari pasi pano kudzamara Jesu, Mambo, auya mukubwinya seMutongi kuzotora Mwenga Wake, achitanga Kutongwa Kwekupedzisira. , uye kuunza iwo Matenga Matsva neNyika Idzva.

Vachakukumikidzai mukutambudzika… Uye vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasi rose, souchapupu kumarudzi ose. uye ipapo kuguma kuchasvika. (Mat. 24: 9, 14).

Zvino kana zvinhu izvi zvatanga kuitika, simukai, musimudze misoro yenyu, nekuti rudzikunuro rwenyu rwaswedera. (Ruka 21:28)

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Verenga mhinduro kune tsamba pa nguva zvezviitiko:

 

 

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.