Kuburitswa Kukuru

St. Michael Kuchengetedza Chechi, naMichael D. O'Brien

 
FASI YEMAHARA EPIPHANY

 

NDINE ndanga ndichikunyorera zvinowirirana ikozvino, shamwari dzinodiwa, kweanenge makore matatu. Zvinyorwa zvinodaidzwa Petals akaumba hwaro; iyo Hwamanda dzeYambiro! yakatevera kuwedzera pfungwa idzodzo, nezvimwe zvakati wandei kuzadza maburi ari pakati; Kutongwa Kwemakore Manomwe nhepfenyuro inonyanya kuenderana kwezvakanyorwa pamusoro apa maererano nedzidziso yeChechi yekuti Mutumbi uchazotevera Musoro wawo muKushuva kwawo.

PaMutambo wekare weEpiphany muna2008, ini ndaive neimwe "epiphany" pachangu sezvo zvese izvi zvinyorwa zvakangoerekana zvatanga kutariswa. Vakanga vakaiswa pamberi pangu zvakajeka, mukuverengwa kwakanaka kwazvo. Ndakamirira simbiso kubva kunaIshe, iyo yaVakapa munzira dzinoverengeka-yekutanga ndiyo yekunamata yezvinyorwa izvi. 

Pamutambo waMaria, Amai vaMwari gore rapfuura, ndakanga ndagamuchirawo rimwe shoko, kuti 2008 ndiye aizove Gore reKuburitswa. Kwete izvozvo chinhu chose zvaizoitika kamwechete, asi kuti zvaizovepo yokupedzisira mavambo. Chokwadi, nguva pfupi yapfuura, isu takatanga kuona misoro ye Dutu rakakwana kuungana mune zveupfumi, chikafu, uye dzimwe nzvimbo dzenzanga. Zvino, kupera kwa2008 kwakagadziriswa nedambudziko rakakura kuMiddle East, mamwe emamiriro ekunze echando akaipisisa munzvimbo dzakasiyana siyana, uye 2009 yatanga nekudengenyeka kwenyika kwakanyanya muAsia. Zvakare kucherechedzwa shanduko yemabatiro muUnited States yakanangana nehurongwa hwemagariro ehunhu nevezvematongerwo enyika vechidiki hapana anoziva zvakawanda nezvake-murume akatsungawo kubvisa kubvisa nhumbu munyika yake. Kupfuura izvozvo, purezidhendi mutsva, akabatanidzwa nedambudziko rezvehupfumi hwenyika, zvinoita kunge iri kuvhura nzira yakanangana neNew World Order. Zvirinani, uyu ndiwo mutauro urikushandiswa nevatungamiriri venyika pasirese…

Tinogona sei kutadza kuona kuti munhu ari kutanga kukohwa zvaakadyara: budiriro iyo panzvimbo pekugamuchira huchenjeri hwehurongwa hwaMwari, irikugamuchira tsika yerufu nemhedzisiro yayo isingafanoonekwi?

Pandino rongedza izvi pazasi, ini ndinobatanidza mamwe mazwi kune akakodzera zvinyorwa pane ino webhusaiti. Izvi zvakatanga kuburitswa muna Ndira 9, 2008. Ini ndakagadzirisa iyo Afterword, ndichiwedzera chiratidzo kubva kuna Akaropafadzwa Anna-Katharyn Emmerich, sisita wezana ramakore rechi19 akabereka stigmata.

Sezvaunoverenga, gara uchifunga kuti zvinobva kumurume murombo uyu, uye kuti hapana chakanyorwa padombo kana zvasvika kune tsitsi dzemvura dzaMwari. Kune chikamu chikuru, zvakadaro, zviitiko zvinotsanangurwa pano zvinoenderana nekunyorwa kweMadzibaba Ekutanga eChechi uye Magwaro Matsvene — manyuko akakosha chaizvo.

Parizvino tinoona zvisina kujeka, kunge mugirazi… (1 VaK. 13:12)

 

GADZIRIRA!

Isu tave tichigamuchira nyevero kubva Kudenga yekurohwa kwemakumi makumi emakore ikozvino. Amai vedu Vakaropafadzwa vanga vari vakamira pakakoromoka pakati peDenga nenyika, achiva iye mugwagwa mukuru wakadururirwa Tsitsi dzaMwari pavanhu. Asi mumakore maviri apfuura, vatumwa vazhinji vakasimudzwa kuti vataure izwi rakajeka kuChechi nepasi rose.Gadzirira! "

 

MAZUVA AKANETSA

Ndinotenda kuti varipo kuuya njodzi zvehukuru hwakakomba izvo zviri zvechikamu chikuru chakagadzirwa nevanhu. Ndiwo mhedzisiro yekushungurudza kwedu zvakasikwa zvakasikwa uye kusaremekedza mutemo wepanyama nehunhu. Izvo zvakakodzera kuti utorezve zvakare mazwi akajeka aSr.Lucia, mumwe wevaFatima vaoni avo vachangofa:

Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. -Tsamba kuna Baba Vatsvene, 12 Chivabvu 1982.

Iyi ndiyo miedzo inozoburitsa "nhapwa”Zvinoenderana nekuti munhu anogara kupi, nekuda kwenjodzi chaidzo, kuburikidza nehondo, uye kubuda kwakatevera kwechirwere nenzara.

 

KUWA KWEBHABHIRONI

Njodzi idzi dzinobatsira kudzikisira kuparara kweupfumi hwenyika, izvo sekuona kwedu mumisoro yenhau, zvave kutodzungaira semusidhari mukuru mudutu. Ehe, mhepo dzekuchinja muri kuungudza! Masisitimu ehupfumi / ezvematongerwo enyika aripo, muchidimbu, anomiririra "Bhabhironi," iro guta remubhaibheri rinomiririra kudisa zvinhu, makaro, nehukama. Ichi ndicho chikonzero zvinyorwa zvangu zvave kudana mweya kuti "budai muBhabhironi,”Kubuda mu maitiro ekufunga, kuita, uye kuita izvo zvakaendesa kunyangwe zvikamu zveChechi muhuranda hwezvinhu nekufunga kwenyika. Nekuti Bhabhironi riri yava kuda kudonha, uye danho iro rakapindirana mariri, ndiwo mwero wekuti munhu achasangana nekudonha.

 

CHIEDZA CHEMAHEMA

Nepo miedzo iri kuuya ichaita chaizvo kuburitsa zvidhori nekunyepedzera kuri kudzingirirwa nevanhu, pane kuuya nguva yeumwari mairi Mwari ari kuzoratidza huvepo hwake pasi. Pfungwa yangu ndeyekuti ino nguva yekuvhenekera ichauya kana se ziso remhepo. Panguva iyoyo, mweya wega wega unozoona mweya wake semaonerwo anoitwa naMwari-chipo chikuru chetsitsi kune vakawanda icho chinoita kuti chipfupi nguva yeevhangeri munyika. Iyi inguva ino iyo Chechi yakasaririra yakagadzirirwa, uye iyo yairi kumirira iko zvino Iyo Bastion- izvo imba yepamusoro yekunamata, kutsanya, uye kusvinura. Ichi chikamu chechirongwa cheiyo kukunda kweMoyo waMaria Wakachena

 

MUPROFITA ​​WENHEMA

kunyange kuvhenekerwa kwehana ichaunza nguva yerumutsiriro, ndinotenda inogona zvakare kuverengerwa neMuporofita Wenhema akataurwa nezvake naSt John muApocalypse yake. Kare, restrainer yasimudzwa (isina kubviswa, asi kusimudzwa), uye Mwari akabvumira a mafashama evaporofita venhema kuwedzera nguva yedu. Ivo ndivo vekutanga, vachigadzirira pasi muPorofita Wenhema (Zva 13: 11-18).

Uyu Muporofita Wenhema achapokana nezvishamiso zve Kujekesa uye Chiratidzo Chikuru akasiiwa naAmai Vedu Vakaropafadzwa neake prodigies (pamwe achiedza kuratidza kuti mashura aAmai Vedu anga ari ake kuita sei nguva yese!) Iye achanongedzera hurongwa hutsva hwehupfumi uye chimiro chehutongi hwepasi rose nechitendero icho chichava nechikumbiro chisingadzivisike, uye, kune imwe nhanho, kugutsa zvishuwo uye zvishuwo zvechizvarwa chino. Izvi zvichaunza Kutsauka Kukuru kusvika padanho rekupedzisira, kuchikonzera nyika huru kuguma kwekutenda, sevazhinji vachatsauswa nezviratidzo zvenhema nezvishamiso uye kubatana kwenhema yakataurwa neMuporofita Wenhema.

 

VANHU VEMAHARA

VaKristu vachange varipo uye vacharamba vachiumba "nharaunda dzakafanana"- zvakafanana nenzanga dze chiedza chenhema Kuumbwa nemweya waAntikristu. Nekuda kwekuratidzwa kunoshamisa kwaKristu naAmai vake, pachave ne kubatana kwevaKristu yakanangana ne Chidyo.

 

KUTAMBUDZWA

Iyi nharaunda ichavapo kwenguva, vachirarama hupenyu hwakareruka. Asi munguva pfupi, simba nenyasha dzinoyerera kubva kuChechi yakasara—asi kunyanya Yukaristiya-Ichatora a zviri pamutemo Kutambudzwa kurwisana naYe. MaKristu anozoonekwa se "matsva magandanga" akamira munzira yenguva nyowani yerunyararo nekubatana nekuda kwezvavanoda mutsika, kunyanya pakuroora kana pabonde. Vachagurwa kubva munzanga zvachose, vasingakwanise kutenga kana kutengesa pasina chakakodzera "maka. "

Pachauya nguva inorwadza apo Baba Vatsvene vachazoendeswa kuutapwa nekuuraiwa, vachigadzira "nhapwa dzemweya”Uye nyonganiso huru, kuunza kuramba kutenda kusvika kumagumo ayo.

 

ANOPIKANA KRISTU

Panguva iyi yekutambudzwa ndipo patinoona chimiro che Iye asina Mutemo, sezvo Mwari achibvisa zvachose mudzvinyiriri (ona 2 VaTesaronika 2: 3-8). Izvi Anopesana naKristu, uyo anga achishanda chinyararire kumashure (uye Muporofita Wenhema), acharwisa "Sosi uye Musangano" weChechi, Eucharist Tsvene, nevateveri vake vese. Nekuti zvishamiso zvikuru ichave ichiyerera kubva kuEucharist kubvira iyo Chiedza se zera remashumiro rinopera uye waini itsva yehushumiri inoyerera neMuviri waKristu. Muvengi achaedza kubvisa chibairo chezuva nezuva, Misa Tsvene… an kuora kweMwanakomana. Kuchava nezvakawanda vafira kutenda.

 

KUDzorerazve Runyararo neRuramisiro

asi Jesu achauya kuparadza Asina mutemo nemweya wemuromo wake uye neavo vese vakatevera Anopesana naKristu. Chikara neMuporofita Wenhema zvichave akakanda mudziva remoto, uye Satani achasungwa necheni kwe “chiuru chemakore.” Pasi richacheneswa uye pachaitika icho chinonzi Mutsvene Johane anodana "kumuka kwekutanga, ”Apo vanofira kutenda nevatsvene vanomuka, uye nevasara vasara, vanotonga naKristu mukuvapo kwake kweSakaramende nguva yekufananidzira zvemakore churu. Izvi Era rerunyararo ichava kurevererwa kweUchenjeri; ichave nguva iyo Vhangeri richasvika kumigumo yenyika; apo marudzi ese achadirana akananga kuJerusarema, vachikotama pamberi paKuchaya kwaKristu; apo Chechi ichave yakanatswa uye yakagadzirirwa kuMugamuchira kana Iye anodzoka mukubwinya kutonga vakafa, nekuisa vavengi vese pasi petsoka Dzake, chekupedzisira, chiri rufu pacharwo.

Uku kudzoka kwekupedzisira kwaKristu kunotungamirwa, anodaro Magwaro, nekusunungurwa kwaSatani mutirongo rake nekumwe kuedza kwekupedzisira kunyengedza nyika kuburikidza naGogi naMagogi mukumukira kwekupedzisira kwaSatani.

 

PASHURE

Kana izvi zvese zvichiratidzika kunge zvinonakidza mupfungwa dzedu, ndezvekuti mune dzimwe nzira, ndizvo. Iyi ndiyo yekutanga uye yakakosha hondo yemweya-chimwe chinhu icho pfungwa dzedu dzisingakwanise kunzwisisa. Chechipiri, zvakaoma kufungidzira kuti hupenyu hwedu nemararamiro angangochinja. Asi vanogona, uye ndinotenda vachadaro kuchizvarwa chino. 

Nekudaro, zvakare, Nguva yaMwari inopfuura kuverenga kwevanhu. Zvinotora nguva yakareba sei kuti zvinhu izvi zviitike zvinozivikanwa naMwari chete. Mhinduro yedu inofanira kuva zvazviri nguva dzose chinofanira kuva: hupenyu hwakazvipira hwekunamata, kureruka, uye bato ari mweya wehurombo, kuzvininipisa, uye rudo. Kunyanya rudo, kudhakwa nemufaro wekuziva nekushumira Jesu! Tinofanira kuramba tichirarama munguva iripoyi, tichirarama tichida nekushumira Mwari nemuvakidzani. Zviri nyore kudaro. 

Panguva ino, isu tinotarisa uye tinonamata, tichiteerera zvese zvinhu zvakataurwa naIshe muMagwaro.

Ndataura izvi zvese kwauri kuti iwe usagumbuke… (John 16: 1)

Ndiri kuona vazhinji vakafira kutenda, kwete izvozvi asi mune ramangwana. Ndakaona sekete rakavanzika (Masonry) risingaregi richikanganisa Sangano guru. Pedyo navo ndakaona chikara chinotyisa chichikwira chichibva mugungwa. Pasi rose, vanhu vakanaka uye vakazvipira, kunyanya vafundisi, vakashungurudzwa, vakadzvinyirirwa, uye vakaiswa mutirongo. Ndakave nekunzwa kuti vaizofira kutenda rimwe zuva.

Apo Chechi yanga yave yechikamu chikuru yakaparadzwa neboka rakavanzika, uye apo nzvimbo tsvene chete neartari zvaive zvakamira, ndakaona vaparadzi vachipinda muChechi neChikara. Ikoko, vakasangana nemukadzi wengoro inokudzwa airatidzika kuve nepamuviri, nekuti akafamba zvishoma nezvishoma. Pakuona uku, vavengi vakavhundutswa, uye Chikara chakatadza kutora asi imwe kumira mberi. Yakanongedzera mutsipa wayo yakanangana neMukadzi sekunge ichamudya, asi Mukadzi akatendeuka ndokukotama (akananga kuAritari), musoro wake uchibata pasi. Ipapo ndakaona Chikara chiri kutiza chakananga kugungwa zvakare uye vavengi vaitiza mukukanganiswa kukuru. Ipapo, ndakaona nechekure mauto makuru achiuya. Kumberi ndakaona murume aive akatasva bhiza jena. Vasungwa vakasunungurwa ndokubatana navo. Vavengi vese vakadzingirirwa. Zvino, ndakaona kuti Chechi yakanga ichivakwazve nekukasira, uye yaiyevedza kupfuura nakare kose.—Akakomborerwa Anna-Katharina Emmerich, Chivabvu 13, 1820; yakabviswa kubva Tariro Yevakaipa naTed Flynn. p. 156

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, Mepu yekudenga.

Comments dzakavharika.