Nhema Dzikuru

 

IZVI mangwanani mushure memunamato, ndakanzwa kusundwa kuverengazve kufungisisa kwakakosha kwandakanyora makore manomwe apfuura kunodaidzwa kuti Gehena RakabudiswaNdakaedzwa kuti ndingotumira zvakare chinyorwa ichocho kwauri nhasi, sezvo paine zvakawanda mairi izvo zvaive zveuporofita uye zvinotsoropodza kune izvo zvave kuitika mukati megore rapfuura nehafu. Mashoko iwayo akava echokwadi sei! 

Nekudaro, ini ndichapfupisa mamwe mapoinzi akakosha uye ndozoenda kune nyowani "izwi izvozvi" rakauya kwandiri panguva yemunamato nhasi…

 

Dutu rekutya

Sezvandakatsanangura makore akati wandei apfuura mu Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution uye Gehena Rakabudiswa, zvataifanira kugadzirira iDutu Guru, a zvokunamata dutu remhepo. Uye kuti sezvatinoswedera pedyo ne "ziso reDutu," zviitiko zvaizoitika nekukurumidza, zvakanyanya, imwe pamusoro peimwe - semhepo yechamupupuri sezvo imwe inoswedera pakati. Mamiriro emhepo idzi ndiwo "marwadzo okusununguka" ayo Jesu akatsanangura muna Mateo 24 uye mu Vhangeri yanhasi, Ruka 21, uye kuti St. Johane akafanoona zvakadzama muna Zvakazarurwa Chitsauko 6. “Mhepo” idzi dzaizova musanganiswa wakaipa wezvikurukuru zvinokonzerwa nevanhu: njodzi dzinongoitika dzoga nedzinozovapo, mavhairasi ezvombo nokuvhiringidza, nzara dzinodzivisika, hondo, uye. marevolutions.

Kana vachidyara mhepo, ivo vachakohwa chamupupuri. (Hos 8: 7)

Mune rimwe shoko, munhu pachake angadaro kusunungura Gehena pasi pano. Zvino, zvakakosha kuti unzwisise kuti sei yambiro iyoyo yaive yakakosha (kunze kwekuti isu tinoita setiri kubata nehutachiona hwechombo). Ndakataura, kunyanya, muprista wandinoziva muMissouri uyo asina chete chipo chekuverenga mweya asi akaona ngirozi, madhimoni, uye mweya kubva mupurigatori kubvira achiri mudiki. Akataura kuti akanga atanga kuona madhimoni izvozvo haana kumboona kare. Akavarondedzera se“vekare” uye vane simba zvikuru. Ipapo paive nemwanasikana wemuverengi wenguva refu akagovera izvo zvine nharo zvino uprofita hwakazadzika:

Mwanasikana wangu mukuru anoona vanhu vakawanda vakanaka nevakaipa [ngirozi] muhondo. Akataura kakawanda nezvekuti ihondo yekunze uye inongokura uye nemhando dzakasiyana dzezvisikwa. Mukadzi wedu akazviratidza kwaari muchiroto gore rapfuura (2013) seMukadzi wedu weGuadalupe. Akamuudza kuti dhimoni riri kuuya iguru uye rinotyisa kupfuura mamwe ose. Kuti haafanire kubatikana nedhimoni iri kana kuriteerera. Kwakanga kuri kuedza kutora nyika. Iri idhimoni re kutya. Kwaive kutya kwainzi nemwanasikana wangu kwaizoputira munhu wese nezvose. Kugara padyo nemaSakaramende uye Jesu naMaria zvakakosha zvakanyanya.

Ndakaenderera mberi nekutsanangura mukati Gehena Rakabudiswa izvo zvazvaive kutsoropodza, ipapo, kuti tinovhara “kutsemuka kwemweya” muhupenyu hwedu. Kuti dai tikasadaro, ava vaizoshandiswa nevakuru[1]cf. VaEf 6:12 avo vakapiwa simba rokupepeta mweya.[2]cf. Ruka 22: 31

Uye zvino tinoona kuti dhimoni rekutya rakatsvaira sei munyika yose Tsunami Yemweya, uchitora njere nouchenjeri nazvo! Tinoona kuti hurumende dzakapindura sei nenzira dzisina kuyerwa; kuti vatungamiri veChechi vakaita sei mukutya kwete kutenda; vangani vavakidzani nenhengo dzemhuri vakawira pasi nekuda kwenhema uye nhema dzinotyisa dzinotengeswa nevezvenhau vakatengwa-vakabhadharwa se "sainzi." 

Pakanga pasati pambova nesimba rakadai sesimba rePress. Hakuna kumbobvira kwave nekutenda kwekutenda mashura sekutenda kwepasirese mupepanhau. Zvingangove kuti mazana emakore anotevera achadaidza idzi Nguva yeRima, uye kuona yakakura isinganzwisisike yekunyengera ichitambanudza mapapiro ayo ezviremwaremwa zvitema pamusoro pemaguta edu ese. —GK Chesterton, Zviri pachena, Ignatius Press, p. 71; kubva Dzemazuva ese, Dai 28th, 1904

In Gehena RakabudiswaNdakatora yambiro yaSt. Paul yekuti kuuya kwaAntikristu kwaizoperekedzwa ne "kunyengedzwa kwakasimba" pamusoro pavasingatendi kuti vaite kuti vatende nhema, kuti vose varashwe vasina kutenda chokwadi, asi vakafara mukusarurama. ( 2 VaT. 2:9-12 ). MunaNovember 2020, ndakamanikidzwa kunyevera kuti "mhepo dzeshanduko" dzaizouya nekukurumidza dzichiwedzera "nyonganiso" uye "kupatsanura."[3]cf. Iyo Yakasimba Delusion; aya aiva mashoko aJesu akapiwa muoni wokuAmerica, Jennifer Zvino gore rapfuura, masayendisiti akatanga kushandisa aya mazwi anodana kunyengera kwepasirese "mass psychosis",[4]Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021;35:53, Stew Peters Ratidza “A disturbia... boka neurosis [rauya] pamusoro penyika yose”,[5]Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14th, 2021; 40:44, Maonero pane denda, Episode 19 "mass hysteria",[6]Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41: 00 "vanhu vazhinji psychosis",[7]Dr. Robert Malone, MD, Mbudzi 23rd, 2021; 3:42, Kristi Leigh TV izvo zvatisvitsa “kumagedhi chaiwo eGehena.”[8]Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiri uye Chief Scientist weKufema uye Allergies paPfizer; 1:01:54, Kutevera Sayenzi?. Zvese zvataurwa pamusoro apa zvakapfupikiswa mukati Iyo Yakasimba Delusion. Kwete mutauro wako chaiwo kubva munharaunda yesainzi chero ipi zvayo. Asi yambiro yavo ihomwe yezvatiri kunzwa mumashoko echiporofita kubva kuvaoni vanovimbika vechiCatholic pasi rese, kusanganisira Gisella Cardia, ane meseji kubva kuMukadzi Wedu nguva pfupi yadarika akasiya kusahadzika kudiki nezvenguva dzatiri kupinda (kana ichi chiri chokwadi. zvakavanzika):

Sezvo kuvakwa kweimba kunofanira kutanga kuonekwa pabepa uye kunaka kweimba yacho kuyemurwa pashure, ndizvo zvakaitawo kuti urongwa hwaMwari huchazadziswa kana zvinhu zvakasiyana-siyana zvaitika. Ino inguva yaAntikristu, uyo achakurumidza kuonekwa. —November 22, 2021; washingtoniowa.com

Uye saka, ndakapedza chinyorwa icho makore manomwe apfuura ndichidzokorora yambiro pamwoyo wangu:

Gehena rasunungurwa panyika. Avo vasingazivi hondo yacho vari mungozi yokukurirwa nayo. Avo vanoda kuregeredza uye kutamba nezvivi nhasi vari kuzviisa mukati njodzi huru. Handikwanise kudzokorora izvi zvakakwana. Tora hupenyu hwako hwemweya zvakakomba - kwete nekuve morose uye paranoid - asi nekuva a mwana wemweya anotenda shoko rimwe nerimwe raBaba, anochengeta shoko rimwe nerimwe raBaba, anoita zvinhu zvose nokuda kwaBaba. -Gehena RakabudiswaSeptember 26th, 2014

 

Nhema Dzikuru

Nezve izvo zvino, ndinoda kufungisisa nezve "izwi zvino" rauya kwandiri mumunamato nhasi: Nhema Dzikuru. 

Ichokwadi kuti, pamwero wenyika yose, tiri kurarama nokubiridzira kukuru kunoitwa parudzi rwomunhu nomuvengi wedu asingagari, Satani. Nezvake, Jesu akati:

Akanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, unotaura chimiro chake, nekuti murevi wenhema nababa vadzo. ( Johani 8:44 )

Zvichitaurwa nenzira iri nyore, Satani anonyepa kuti aparadze, kuponda chaiko, kana zvichibvira—ndirwo ruvengo rwake negodo nokuda kworudzi rwomunhu rwakaitwa “mumufananidzo waMwari.”[9]Genesisi 1: 27 Zvakatanga muBindu reEdheni zvakangotambwa pazvikero zvakakura uye zvihombe zvishoma nezvishoma zvichichinja zana rino rapfuura kuva Communism. Nhema dzatiri kuona dzichiitika pari zvino ndidzo zvakanyanya yemutambo wenguva refu waSatani: kuunza nyika pasi pe transhumanist-Marxist-communist-fascist yakafanana nehurongwa umo munhu ari kuedzwa zvakare nenhema dzisingaperi: “Meso enyu achasvinudzwa uye muchava savamwari…” (Genesi 3:5). Zvinoshamisa kuti mune kutanga kuverenga nhasi, chiono chaDhanieri choumambo hwenyika hwokupedzisira chinoonekwa sochifananidzo chine “dare rakavhenganiswa nevhu, nezvigunwe pamwe nedare pamwe nedare, ushe huchava pamwe nesimba, pamwe haungatani kuputsika. Nhasi, kusanganiswa kwetekinoroji nemuviri wemunhu pasi peinonzi "The Fourth Industrial Revolution" - maratidziro ehurongwa hwehudzvanyiriri hwepasi rose nehutete hwehunhu hwevanhu - kungave kuzadzikiswa kwekupedzisira kwechiratidzo ichocho.[10]Nyanzvi dzinopa chiono chaDhanieri dudziro yenhau, izvo zvamazvirokwazvo, zvisingapesani nechinyorwa chacho. Zvisinei, kuri pachena kuti zviono zvaDhanieri zvakapiwa nokuda kwe“nguva yokutambudzika, isina kumbovapo yakadaro kubva pakuvapo kworudzi kusvikira panguva iyo”; cf. Dhan 12:1 Danieri anozvitsanangura se "umambo hwakakamukana"… asi Satani ari kuyedza kubatanidza huviri muhunyengeri hwekupedzisira huri munaAntikristu…

uyo anopikisa uye anozvikudza pamusoro pezvose zvinonzi mwari uye chinhu chinonamatwa, kuti azvigarise mutemberi yaMwari, achizviti ndimwari (2 VaTesaronika 2:4). 


“Chimurenga ichi chichauya sechimbi chimbi chekutora tambo; chaizvoizvo, ichauya setsunami.”

"Ndiko kusanganiswa kwematekinoroji aya uye nekudyidzana kwavo kumativi ese
zvemuviri, zvedhijitari uye zvipenyu zvipenyu zvinoita yechina maindasitiri
chimurenga chakasiana chose nechimurenga chakapfuura.”
—Prof. Klaus Schwab, muvambi weWorld Economic Forum
"The Fourth Industrial Revolution", p. 12

Kunyange zvakadaro, kunyange idzi hadzisi nhema hurusa. Asi, nhema hurusa Ndizvozvo chaizvo kuwirirana kunoitwa nemumwe nemumwe wedu mune yedu pachedu hupenyu hunotisiya tichienderera mukuda kwedu kwevanhu. Zvivi zviya kana zvisungo zvatinogara tichigarirana nezvimwe, zvidiki, nhema: “Hazvina kushata”, “Handina kunyanya kushata”, “Ndizvo zvakaipa zvangu”, “Hazvina kuita sendiri kukuvadza chero ani zvake” , “Ndiri kusurukirwa”, “ndaneta”, “Ndinokodzera izvi”… zvichingodaro.

Chivi chenyama chinonetesa rudo; inoratidza rudo rwakakanganisika rwezvinhu zvakagadzirwa; kunodzivisa kufambira mberi kwomweya mukushandiswa kwezvakanaka nomuitiro wezvakanaka zvetsika; zvakakodzera kurangwa kwenguva pfupi. Kutadza nemaune uye kusatendeuka kunotiita kuti tiite chivi chinouraya. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1863

Asi Mukadzi Wedu anotsanangurira Muranda waMwari Luisa Piccarreta kuti kungoramba tiri mumunhu kwete Kuda kwaMwari kunotisiya sekunge tiri kugumburwa nerima:

Pese paunoita kuda kwako unozvisikira husiku. Dai waiziva kuti husiku huno hunorwadza sei ungadai wakachema neni. Nekuti husiku huno hunokuita kuti urasikirwe nechiedza chezuva reKuda kutsvene kwaMwari, hunoshandura hupenyu hwako pasi, hunoremadza kugona kwako kuita chero chinhu chakanaka uye hunoparadza mauri rudo rwechokwadi, unoramba uchingoita semwana murombo uye asina simba. nzira yokuporeswa nayo. Ah, mwana mudiwa, nyatsoteerera kune izvo amai vako munyoro vanoda kukuudza. Usambofa wakaita kuda kwako. Ndipe shoko rako kuti [hauzombofi wakaita kuda kwako uye] kufadza mai vako vaduku. -Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 10

Mune meseji kuna Gisella nguva pfupi yadarika, Mukadzi Wedu anotaura nezvake “runako rweimba rwakayemurwa pashure” - mushure mekutonga kupfupi kwaAntikristu. Iyi "imba" ndiyo Humambo hweKuda kwaMwari huchatonga mumoyo ye "boka diki" (kana kuti Little Rabble) rakagadzirira moyo yavo kwairi.[11]Jesu anoti Luisa ndiye chisikwa chekutanga, mushure maMaria, kugamuchira chipo chekurarama muKuda kwaMwari. “Uye kwauri kuchabuda boka duku rezvimwe zvisikwa. Zvizvarwa hazvizopfuuri kana ndikasawana chinangwa ichi. —November 29, 1926; Bhuku 13 Asi husiku huno hwekuda kwemunhu hunofanira kusvika kumagumo, zvinova izvo izvi Kurwiswa kweHumambo ndezvechokwadi nezve. 

Iye ari "chiratidzo chikuru" (Rev 12: 1) uye chiratidzo chekuuya uku kukunda pamusoro pe "umambo hweanopesana kuda" ndiMhandara Yakaropafadzwa Maria, anotsanangurwa naLuisa se "mambakwedza uye mutakuri weDivine Fiat. panyika [kuti] aparadzire usiku hwerima hwekuda kwevanhu… kubva pachiso chenyika.”[12]Luisa kuna Mai vedu, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Zuva rechi10; cf. http://preghiereagesuemaria.it/ Kana paine anofunga kuti kukunda kune mbiri uku hakusi kuuya, funga nezvedzidziso yechiporofita yaPope Pius XII:

Asi kunyangwe husiku huno pasi pano zvinoratidza zviratidzo zvakajeka mambakwedza achauya, yezuva idzva kugamuchira kutsvopwa kwezuva idzva uye rinobwinya… Rumuko rutsva rwaJesu rwunokosha: kumuka kwechokwadi, uko kunobvuma humwe humambo Rufu… Mumunhu mumwe nemumwe, Kristu anofanira kuparadza husiku hwezvivi zvechivi nekubuda kwenyasha kuwanikwa. Mumhuri, husiku hwekusakendenga uye kutonhorera kunofanira kupa nzira kune zuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzisinganzwisisike uye kuvenga usiku hunofanira kupenya sezuva, Nox sicut anofa illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye rugare ruchavapo. —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Kunze kwekunge kune mafekitari Kudenga, zviri pachena, ichi chiratidzo chenguva dzedu chakamirira kuzadzikiswa kwayo. Muchiono chaDhanieri, chifananidzo chacho chinoparadzwa ne“dombo” “rikava gomo guru rikazadza pasi pose.”[13]“Panyaya iyi yepasi rose, kana kukunda kukauya kunounzwa naMary. Kristu achakunda kuburikidza naro nekuti anoda kuti kukunda kweChechi iko zvino uye mune ramangwana kuve kwakabatana nayo…” —POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221 

... vamwe Madzibaba vanodudzira gomo rinobva ibwe seMhandara Yakaropafadzwa… -Bhaibheri reNavarre, mashoko omuzasi aDhanieri 3:36-45

Zvirokwazvo, kuri kubudikidza naMai Vedu kuti Jesu Muponesi akapinda munyika; uye zvichiri kuburikidza naye kuti anoshanda kubereka Muviri wose waKristu, Chechi - iyo yaanofananidzira.[14]cf. Zva 12:2; "Maria Mutsvene ... wakave mufananidzo weChechi inouya ...." —POPE BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50 kuti chokwadi “chizadze nyika yose.”

Akazvara mwanakomana, mwana womukomana, unozotonga marudzi ose netsvimbo yedare…Kuno mukundi, unorambira panzira dzangu kusvikira pakuguma, ndichapa simba pamusoro pamarudzi; achaatonga netsvimbo yedare. (Zvak 12:5; 2:26-27)

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Uye sokuuya kwakaita Jesu panyika “kwete kuita kuda kwangu asi kuda kwaiye akandituma” (Johani 6:38)

Kristu anotigonesa kurarama maari zvese izvo iye zvaakararama, uye iye anogara nazvo matiri. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 521

Ichi chi Chipo izvo Jesu anoda kupa kuMwenga wake. Uye nekudaro, Advent iyi - pamwe isina imwe - inguva yekuti tirambe nhema hurusa muhupenyu hwedu hwese. Kunyatsoongorora hana dzedu uye nekutendeuka pakurarama mukuda kwedu pachinzvimbo cheuMwari. Hungu, iyi inogona kuva hondo, hondo huru yokurwisana nenyama. Asi sezvakarehwa naJesu. “umambo hwokudenga hwapambwa, uye vanhu vechisimba vanohutora nechisimba.” [15]Matt 11: 12 Panofanira kuva ne“chisimba” chinopesana nezvido zvedu zvevanhu: “kwete” chaiyo kunyama uye “hongu” akasimba kuMweya. Iko kupinda mukuvandudzwa kwechokwadi kwehupenyu hwedu kuti, kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene uye Amai Vedu amai,[16]“Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achinambwa. Ndiyo nzira yaanoitwa nayo mumweya. Anogara ari muchero wedenga nenyika. Mhandara mbiri dzinofanira kubvumirana mubasa rinongova basa guru raMwari uye chigadzirwa chepamusoro-soro chevanhu: Mweya Mutsvene neMhandara Mutsvene zvikurusa Maria ... nokuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. —Mushumiri waMwari Arch. Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6 a real kushandurwa zvinogona kuitika. Ndinonzwa kuti tiri kupihwa mazuva ano ekupedzisira kusanganisira yambiro iri kuuya, inova “ziso reDutu”,[17]cf. Zuva Guru reChiedza kuzviramba, kuvhara izvi zvemweya zvakatsemuka kamwechete uye zvachose uye gadzirira mvura - kureva, iyo anobata ushe yaJesu muChechi yake kusvika kumigumo yenyika… mushure mekuputsika nokuparadzwa kweBabironi.[18]cf. Chakavanzika Bhabhironi uye Kuuya Kudonha kweAmerica

Isu tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achamutsa varume vakuru vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakazadzwa nemweya waMariya. Kuburikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba guru, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza chivi uye achigadza umambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora hwenyika. â€”St. Louis de Montfort, Chakavanzika chaMariakwete. 59

 

Zvakafanana Kuverenga

Kuteerera Kuri Nyore

Kuuya Kwepakati

Fr. Chiporofita chaDolindo Chinoshamisa

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! 

Kumutswa kweChechi

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaEf 6:12
2 cf. Ruka 22: 31
3 cf. Iyo Yakasimba Delusion; aya aiva mashoko aJesu akapiwa muoni wokuAmerica, Jennifer
4 Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021;35:53, Stew Peters Ratidza
5 Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14th, 2021; 40:44, Maonero pane denda, Episode 19
6 Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41: 00
7 Dr. Robert Malone, MD, Mbudzi 23rd, 2021; 3:42, Kristi Leigh TV
8 Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiri uye Chief Scientist weKufema uye Allergies paPfizer; 1:01:54, Kutevera Sayenzi?. Zvese zvataurwa pamusoro apa zvakapfupikiswa mukati Iyo Yakasimba Delusion.
9 Genesisi 1: 27
10 Nyanzvi dzinopa chiono chaDhanieri dudziro yenhau, izvo zvamazvirokwazvo, zvisingapesani nechinyorwa chacho. Zvisinei, kuri pachena kuti zviono zvaDhanieri zvakapiwa nokuda kwe“nguva yokutambudzika, isina kumbovapo yakadaro kubva pakuvapo kworudzi kusvikira panguva iyo”; cf. Dhan 12:1
11 Jesu anoti Luisa ndiye chisikwa chekutanga, mushure maMaria, kugamuchira chipo chekurarama muKuda kwaMwari. “Uye kwauri kuchabuda boka duku rezvimwe zvisikwa. Zvizvarwa hazvizopfuuri kana ndikasawana chinangwa ichi. —November 29, 1926; Bhuku 13
12 Luisa kuna Mai vedu, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Zuva rechi10; cf. http://preghiereagesuemaria.it/
13 “Panyaya iyi yepasi rose, kana kukunda kukauya kunounzwa naMary. Kristu achakunda kuburikidza naro nekuti anoda kuti kukunda kweChechi iko zvino uye mune ramangwana kuve kwakabatana nayo…” —POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221
14 cf. Zva 12:2; "Maria Mutsvene ... wakave mufananidzo weChechi inouya ...." —POPE BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50
15 Matt 11: 12
16 “Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achinambwa. Ndiyo nzira yaanoitwa nayo mumweya. Anogara ari muchero wedenga nenyika. Mhandara mbiri dzinofanira kubvumirana mubasa rinongova basa guru raMwari uye chigadzirwa chepamusoro-soro chevanhu: Mweya Mutsvene neMhandara Mutsvene zvikurusa Maria ... nokuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. —Mushumiri waMwari Arch. Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6
17 cf. Zuva Guru reChiedza
18 cf. Chakavanzika Bhabhironi uye Kuuya Kudonha kweAmerica
Posted in HOME, ZVIRATIDZO, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .