The Greatest Revolution

 

THE nyika yakagadzirira chimurenga chikuru. Mushure mezviuru zvemakore zvezvinonzi kufambira mberi, hatisi vanyarikani saKaini. Tinofunga kuti tafambira mberi, asi vazhinji havana ruzivo rwekudyara gadheni. Tinozviti takabudirira, asi takaparadzaniswa zvakanyanya uye tiri munjodzi yekuzviparadza kukuru kupfuura chero chizvarwa chakapfuura. Hachisi chinhu chidiki chakataurwa naMadzimai vedu kuburikidza nevaporofita vakati wandei kuti “Uri kurarama munguva yakaipa kupfuura nguva yeMafashamo,” asi anowedzera, "... uye nguva yasvika yekudzoka kwako."[1]Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo” Asi kudzokera kuchii? Kuchitendero here? Ku“Misa dzechinyakare”? Kune pre-Vatican II…?

 

KUDZOKERA KUINIMACY

Mwoyo chaiwo wezvatiri kushevedzwa naMwari ndea dzokera muukama naYe. Inoti munaGenesi mushure mekudonha kwaAdamu naEvha:

Zvino vakati vanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba-famba mumunda panguva yokuzorora kwemasikati, munhu nomukadzi wake vakandohwanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. ( Genesisi 3:8 )

Mwari akanga achifamba pakati pavo, uye pasina mubvunzo, kazhinji ne ivo. Uye kusvikira panguva iyoyo, Adhama naEvha vakafamba naMwari wavo. Kurarama zvakakwana muKuda kwaMwari, Adamu akagovana mukati mehupenyu hwemukati uye kuwirirana kweUtatu Hutsvene nenzira yekuti mweya wese, kufunga kwese, uye chiito chese chaive sekutamba kunononoka neMusiki. Pamusoro pazvo, Adhamu naEvha vakasikwa nomufananidzo waMwari zvakananga kuti vagone kutora hupenyu hutsvene, nepedyo uye vasingaregi. Chokwadi, kusangana pabonde kwaAdhamu naEvha kwaingove kuratidzwa kwehumwe hunodiwa naMwari mukati memoyo wedu.

Nhoroondo yese yeruponeso inhoroondo yemoyo murefu yaMwari Baba vachitinyengerera kuti tidzokere kwaVari. Kana tangobata izvi, zvimwe zvese zvinowana maonero akakosha: chinangwa nekunaka kwezvisikwa, chinangwa chehupenyu, chinangwa cherufu nekumuka kwaJesu… zvese zvine musoro paunoona kuti Mwari haana kurasa vanhu uye, kutaura zvazviri, anoda kutidzosera kuukama hwepedyo Naye. Apa ndipo pane chakavanzika chemufaro wechokwadi pasi pano: hazvisi izvo zvatinazvo asi Watinaye anoita mutsauko wose. Uye zvinosuruvarisa uye refu sei mutsara weavo vasina Musiki wavo.

 

KUSANGANA NAMWARI

Ukama hwepedyo naMwari hunotaridzika sei? Ndingava sei shamwari dzepedyo nemunhu wandisingaoni? Ndine chokwadi chekuti makazvifunga, “Ishe, sei musingangoratidzi kwandiri, kwatiri tose, kuti tiKuonei uye tikudei?” Asi mubvunzo iwoyo unoratidza kusanzwisisa kunouraya kuti ndiani iwe are.

Hausi mumwe munhu akasimukira zvikuru weguruva, chisikwawo zvacho “chakaenzana” pakati pemamiriyoni emarudzi. Asi newewo wakasikwa nemufananidzo waMwari. Zvinorevei izvo? Zvinoreva ndangariro yako, kuda, uye njere zvinoumba kukwanisa kuda nenzira yakadaro muve muchirairo naMwari nevamwe. Sokukwirira kwakaita makomo pamusoro pejecha, ndizvo zvakaitawo kugona kwevanhu kune humwari. Imbwa dzedu, katsi, uye mabhiza zvinogona kuita se“rudo”, asi havazvinzwisise nekuti havana ndangariro, chido uye njere izvo Mwari akaisa muvanhu chete. Nokudaro, mhuka dzinovaraidza dzinogona kuvimbika nokuziva; asi vanhu vakavimbika kubudikidza chisarudzo. Ndiko kuzvisarudzira uku kwatinofanira kusarudza kuda kunovhura denga rerufaro kumweya wemunhu unozowana kuzadzikiswa kwekupedzisira mukusingaperi. 

Uye ichi ndicho chikonzero zvisiri nyore kuti Mwari "vango woneka" kwatiri kuti vagadzirise mibvunzo yedu iripo. Nokuti Iye atova akaita onekwa kwatiri. Akafamba panyika kwemakore matatu, aine rudo, achiita zvishamiso, achimutsa vakafa… uye takamuroverera pamuchinjikwa. Izvi zvinoratidza kuti moyo wemunhu wakadzama zvakadii. Tine kwaniso yekusakanganisa hupenyu hwevamwe kwemazana emakore chete, chokwadi, nekusingaperi (ona Vatendi)… asi tinokwanisawo kupandukira Musiki wedu uye kukonzera kutambura kusingatauriki. Uku hakusi kukanganisa muhurongwa hwaMwari; ndizvo chaizvo zvinosiyanisa vanhu nemhuka. Tinokwanisa kuita saMwari… nekuparadza sekunge tiri vamwari. Ndiko kusaka ndisingatore ruponeso rwangu sechinhu chisingakoshi. Pandinokura, ndipo pandinowedzera kukumbira Ishe kuti vandichengetedze kuti ndirege kutsauka kubva kwaVari. Ndinotenda kuti akanga ari St. Teresa weCalcutta uyo akamboti simba rehondo riri mumwoyo womunhu wose. 

Ndosaka zvisiri kuona asi kutenda Mwari ndiye musuwo wekuva pedyo naye.

... nokuti, kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumoyo mako, kuti Mwari akamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. (VaRoma 10:9)

Nokuti ndaigona kuMuona— nokuMurovererawo pamuchinjikwa. Ronda rekutanga raAdhama rakanga risiri kudya muchero wakarambidzwa; kwakanga kuri kukundikana kuvimba noMusiki wake pakutanga. Uye kubvira ipapo, munhu wose akatamburira kuvimba naMwari - kuti Shoko rake ndiro rakanakisisa; kuti mitemo Yake yakanakisisa; kuti nzira dzake dzakanakisisa. Saka tinopedza hupenyu hwedu tichiravira, tichikura, uye tichikohwa muchero unorambidzwa… uye tichikohwa nyika yekusuwa, kushushikana, uye kusagadzikana. Kana chivi chikanyangarika, paizodiwawo varapi.

 

MAJOKO MAVIRI

So kutenda ndiro musuwo wehukama hwepedyo naMwari anokwezva vanhu vari musungo mumadutu ekutambudzika:

Huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Tora joko rangu uise pamusoro pako uye dzidza kubva kwandiri, nekuti ndiri munyoro uye anozvininipisa pamoyo; uye muchawana zororo remweya yenyu. Nekuti joko rangu rakareruka uye mutoro wangu wakareruka. (Mat. 11: 28-30)

mwari upi munhau yenyika akambotaura nenzira iyi kuvadzorwi vake? Mwari wedu. Mwari mumwe chete wechokwadi, akaratidzwa pachena muna Jesu Kristu. Ari kutikoka ukama hwepedyo naye. Kwete izvozvo chete asi Anopa rusununguko, rusununguko rwechokwadi:

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaG 5: 1)

Saka munoona, pane majoko maviri ekusarudza kubva: joko raKristu uye joko rechivi. Kana kuti kuisa neimwe nzira, joko rokuda kwaMwari kana kuti joko rokuda kwomunhu.

Hakuna muranda angagona kushandira vatenzi vaviri. Achavenga mumwe agoda mumwe, kana kuti achanamatira kuno mumwe uye agozvidza mumwe. ( Ruka 16:13 )

Uye sezvo kurongeka, nzvimbo, uye chinangwa chatakasikirwa chiri chekurarama muKuda kwaMwari, chero chimwe chinhu chinotiisa munzira yekukonana nekusuwa. Ndoda kukuudza izvozvo here? Tinozviziva nezvakaitika.

Kuda kwako ndiko kunokubira kutsva kwenyasha, kwerunako rwunobata Musiki wako, resimba rinokunda nekutsungirira zvese uye nerudo runobata zvese. -Mai Vedu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 1

Saka kutenda kwedu muna Jesu, kunova mavambo ehushamwari naye, kunofanira kuva kwechokwadi. Jesu anodaro “Uyai kwandiri” asi anobva awedzera “torai joko rangu mudzidze kwandiri”. Ungava nehukama hwepedyo nemumwe wako sei iwe uri pamubhedha nemumwe munhu? Saizvozvo, kana tichigara panhovo nokuchiva kwenyama yedu, tisu, kwete Mwari, tiri kuparadza ushamwari naye. Saka, “Sezvo muviri usina mweya wakafa, saizvozvowo kutenda kusina mabasa kwakafa.” [2]James 2: 26

 

KUSVIRA KUNOTAURWA

Pakupedzisira, shoko pamusoro pemunamato. Hapana hukama hwechokwadi pakati pevadikani kana vasingataudzane. Kuparara kwekurukurirano munzanga, kungava pakati pevakaroorana, nhengo dzemhuri, kana kuti kunyange mukati menzanga yose, ndiko kunoderedza zvikuru kushamwaridzana. St. John akanyora kuti:

Kana tichifamba muchiedza saiye ari muchiedza, tinoyanana isu, neropa roMwanakomana wake Jesu rinotinatsa pazvivi zvose. ( 1 Johani 5:7 )

Kushaikwa kwekurukurirano hakusati kuri hazvo kushaikwa kwamashoko. Asi, kushaya kutendeseka. Kana tangopinda nepasuwo reKutenda, tinofanira kuwana nzira ye Chokwadi. Kufamba muchiedza kunoreva kuva akajeka uye akatendeseka; zvinoreva kuzvininipisa uye muduku; zvinoreva kukanganwira uye kukanganwirwa. Zvose izvi zvinoitika kuburikidza nekukurukurirana pachena uye kwakajeka.

Kuna Mwari, izvi zvinowanikwa kuburikidza ne "munyengetero". 

… Kumushuvira ndiko kunogara kuri kutanga kwerudo .. Nemazwi, mupfungwa kana muizwi, munamato wedu unotora nyama. Asi zvinonyanya kukosha kuti moyo uvepo kune watinotaura naye mumunamato: "Kunyangwe munamato wedu ukanzwikwa kwete pauwandu hwemazwi, asi pakushingairira kwemweya yedu." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2709

Kutaura idi, Katekisimu inopfuurira kudzidzisa kuti “munyengetero upenyu hwomwoyo mutsva.” [3]CCC 2687 Nemamwe mashoko, kana ndisiri kunamata, mwoyo wangu wepamweya uri kufa uye saizvozvowo, hushamwari naMwari. Mumwe bhishopi akambonditi hapana waanoziva kana mufundisi akasiya hupirisita asina kutanga asiya hupenyu hwake hwekunamatira. 

Ndapa Retreat yese pamunamato [4]ona Munamato Kudzoka naMark uye saka hazvidzokorore izvozvo munzvimbo diki iyi. Asi zvakakwana kuti:

Munamato kusangana kwenyota yaMwari neyedu. Mwari vane nyota kuti isu tive nenyota kwaari ... munyengetero ndihwo hupenyu Ukama yevana vaMwari naBaba vavo… -CCC, n. 2560, 2565

Munamato ingori hurukuro yakatendeseka, iri pachena, uye inozvininipisa kubva pamoyo naMwari. Sezvo mukwanyina wako asingade kuti uverenge zvinyorwa zvebhaibheri pamusoro perudo, saizvozvowo, Mwari havadi hurukuro dzakatsetseka. Anoda kuti tingonamata zvinobva pamwoyo muhutsvina hwahwo hwose. Uye muShoko rake, Magwaro Matsvene, Mwari achadurura mwoyo wake kwauri. Saka zvino, teerera uye udzidze kubva kwaAri kuburikidza nemunamato wemazuva ese. 

Nokudaro, kuburikidza nekutenda uye chido chekuda uye kuziva Jesu kuburikidza nemunamato wakazvininipisa, iwe unozosvika pakusangana naMwari nenzira yepedyo uye inoshandura hupenyu. Unozosangana neshanduko hurusa inogoneka kumweya wemunhu: kumbundirwa naBaba Vekudenga pawaifunga kuti haudikanwi. 

 

Sokunyaradza kwamai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai...
(Isaya 66: 13)

Jehovha, moyo wangu hauna kuzvikudza;
meso angu haana kukwirira kumusoro;
handizvibatiki nezvinhu
mukuru uye wandishamisa kwazvo.
Asi ndazorodza nokunyaradza mweya wangu;
somwana anonyaradzwa pazamu ramai vake;
mweya wangu wakaita somwana akanyarara.
(Pisarema 131: 1-2)

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo”
2 James 2: 26
3 CCC 2687
4 ona Munamato Kudzoka naMark
Posted in HOME, KUNAMATA uye tagged , .