Mhomho Inokura


ocean avenue by phyzer

 

Kutanga kuburitswa munaKurume 20th, 2015. Zvinyorwa zveturikitiki zvekuverengwa kwakatariswa zuva iri pano.

 

PANO chiratidzo chitsva chenguva dziri kubuda. Kunge fungu rinosvika kumahombekombe rinokura uye richikura kusvika raita tsunami hombe, saizvozvowo, kune mafungire emhomho ari kukura kuChechi uye nerusununguko rwekutaura. Akanga ari makore gumi apfuura apo ini ndakanyora yambiro yekutambudzwa kuri kuuya. [1]cf. Kutambudzwa! … Uye Tsika Dzakanaka Uye ikozvino iri pano, kumahombekombe ekuMadokero.

Nekuti zeitgeist yachinja; kune hushingi huri kukura uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi. Aya manzwiro ave aripo kwenguva yakati ikozvino, makumi emakore kunyangwe. Asi chii chitsva ndechekuti ivo vawana simba remhomho, uye painosvika padanho rino, hasha nekusashivirira zvinotanga kufamba zvakanyanya.

Ngatikombei iye akarurama, nekuti ane hanya nesu; anozvimisikidza kupokana nezviito zvedu, anotizvidza nekuda kwekutyora mutemo uye anotipomera nekutyora dzidziso. Anotaura kuti ane ruzivo pamusoro paMwari uye anozvitaurira semwana waJEHOVHA. Kwatiri ndiye anorangwa nepfungwa dzedu; kungomuona kunonetsa kwatiri, nekuti hupenyu hwake hauna kufanana nehwevamwe, uye dzakasiyana inzira dzake. (Kutanga kuverenga)

Jesu akati kana nyika yakamuvenga, zvino ichativengawo. [2]cf. Mat 10:22; Johani 15:18 Sei? Nekuti Jesu ndiye "Chiedza chenyika", [3]cf. Johani 8:12 asi zvadaro Anotizve nezvedu:iwe ndivo chiedza chenyika ”. [4]cf. Mat. 5:14 Chiedza ichocho uchapupu hwedu uye chokwadi chatinozivisa. Uye…

… Uyu ndiwo mutongo, kuti chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza, nekuti mabasa avo aive akaipa. (Johani 3:19)

Iwe unoona, hatitakure mwenje wakajairika. Chiedza chemuKristu ndiko kuvepo chaiko kwaMwari mukati, kuvapo kunobaya pamoyo, kunovhenekera hana, [5]“Mukati mehana yake munhu anowana mutemo waasina kuzviisira asi waanofanira kutevedzera. Inzwi rayo, rinogara richimudaidza kuti ade uye aite zvakanaka uye kudzivirira zvakaipa, rinonzwika mumoyo make panguva chaiyo. . . . Nekuti mumoyo munhu une mutemo wakanyorwa naMwari. . . . Hana yake ndiyo inonyanya kuvanzika munhu uye nzvimbo yake tsvene. Ipapo ari oga kuna Mwari uyo ane inzwi rinonzwika zvakadzika. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1776 uye inodaidzira vamwe kunzira kwayo. Sokutaura kwakaita Papa Benedict:

Chechi… inoda kuramba ichikwidza izwi rayo mukudzivirira vanhu, kunyangwe kana marongero eAmerica uye ruzhinji rwemaonero eruzhinji rwakaenda kune yakapesana. Chokwadi, zvirokwazvo, chinokwevera simba kubva pachayo uye kwete kubva kuhuwandu hwemvumo iyo inomutsa. —PAPA BENEDICT XVI, Vatican, Kurume 20, 2006

Simba rechokwadi nderekuti kwayakabva ndiKristu Pachezvake. [6]cf. Johani 14:6 Uye nokudaro, Jesu anoti kuvanhu vakaedza kunyepedzera kuti Haasi iye Mesiya, vakaedza kunyepedzera izvozvo havana kuziva chokwadi.

Munondiziva uye munozivawo kwandinobva. (Evhangeri yanhasi)

Naizvozvo, zviri pakupedzisira Jesu-matiri wavanotambudza ivo.

Iye anotitonga isu takazvidzwa; anogara kure negwara redu sezvinhu zvisina kuchena. Iye anodana anofara kuguma kweakarurama uye anozvirumbidza kuti Mwari ndiye Baba vake. (Kutanga kuverenga)

Mabhuratha nemasisita, dzave nguva refu dziri yambiro yekugadzirira iyo nguva yave pamusoro peChechi, nguva ye "kusangana kwekupedzisira" nemweya wenguva ino. Mhomho dzakabatidza mwenje uye dzakasimudza maforogo avo… asi Jesu anokuudza kuti simudza meso ako.

… Kana zviratidzo izvi zvatanga kuitika, mira wakasimudza misoro yako nekuti rudzikinuro rwako rwave pedyo. (Ruka 21:28)

Achave mubatsiri wedu, Achave tariro yedu, uye Iye anova mununuri wedu. Ndeupi mukomba angave asiri wake?

Kana vakarurama vakachema, Jehovha anovanzwa, uye anovanunura kubva mumatambudziko avo… Matambudziko emunhu akarurama mazhinji, asi Jehovha anomurwira abude paari ose. (Nhasi Mapisarema)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Izwi kubva muna 2009: Kutambudzwa Kwava Pedyo

Chikoro cheKubvumirana

Chimurenga!

The Verdict

Chokwadi chii?

Iyo Huru Mushonga

 


Chegumi chako chinodiwa nekukosheswa.

Kuti unyore, tinya pano.

NZIRAI pano.

Iye zvinoWord Banner

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutambudzwa! … Uye Tsika Dzakanaka
2 cf. Mat 10:22; Johani 15:18
3 cf. Johani 8:12
4 cf. Mat. 5:14
5 “Mukati mehana yake munhu anowana mutemo waasina kuzviisira asi waanofanira kutevedzera. Inzwi rayo, rinogara richimudaidza kuti ade uye aite zvakanaka uye kudzivirira zvakaipa, rinonzwika mumoyo make panguva chaiyo. . . . Nekuti mumoyo munhu une mutemo wakanyorwa naMwari. . . . Hana yake ndiyo inonyanya kuvanzika munhu uye nzvimbo yake tsvene. Ipapo ari oga kuna Mwari uyo ane inzwi rinonzwika zvakadzika. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1776
6 cf. Johani 14:6
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , .