PaGay Kuroora

lwedding_Fotor

 

CHOKWADI CHAKAOMA - CHIKAMU II
 

 

SEI? Nei Chechi yeKaturike yaizopesana nerudo?

Ndiwo mubvunzo unobvunzwa nevanhu vazhinji kana zvasvika pakurambidza kweChechi kuroora ngochani. Vanhu vaviri vanoda kuroora nekuti vanodanana. Kuregererei?

Chechi yakapindura zvakajeka, ichishandisa pfungwa uye chikonzero chakadzika midzi mumutemo wechisikigo, Magwaro Matsvene, uye Tsika mumagwaro maviri mapfupi: Kufunga Nezve Zvirongwa Zvekupa Kuzivikanwa Zviri Pamutemo kuMasangano Pakati Pevanhu Vane Ngochani uye Tsamba kuna Bhishopi veChechi yeKaturike pamusoro peKufundisa Kuchengetedzwa kweVanochani Vanhu

Chechi yakapindura zvakajeka uye zvine mutsindo sezvazvinoita kana ichichengetedza kuti hupombwe hwakaipa mutsika sekugara pamwe chete musati maroorana, kuba, kana kuita makuhwa. Asi Papa Benedict (uyo akasaina magwaro ese ari maviri) akasimudza pfungwa yakakosha inoita kunge yakanganikwa:

Saka kazhinji humbowo hunopesana netsika hweChechi haunzwisiswe sechimwe chinhu chiri kumashure uye chisina kunaka munharaunda yanhasi. Ndosaka zvakakosha kuti usimbise Nhau Dzakanaka, iro rinopa hupenyu uye rinosimbisa hupenyu vhangeri (cf. Jn 10: 10). Kunyangwe hazvo zvichidikanwa kuti titaure tichipesana nehuipi hunotityisidzira, tinofanira kugadzirisa pfungwa yekuti chiKatorike chinongova "muunganidzwa wezvirambidzo".  -Kero kune maIrish Bishops; VATICAN GUTA, OCT. 29, 2006

 

AMAI NOMUDZIDZISI

Tinogona chete kunzwisisa basa reChechi sa “amai nemudzidzisi” muchimiro chebasa raKristu:  Wakauya kuzotiponesa kubva kuzvivi zvedu. Jesu akauya kuzotisunungura kubva muhusungwa nehuranda izvo zvinoparadza chiremerera nekwaniso yemunhu wese akaitwa nemufananidzo waMwari.

Chokwadi, Jesu anoda murume wese ngochani murume nemukadzi pasi rino. Anoda munhu wese "akatwasuka". Anoda chero mhombwe, chifeve, mbavha, uye makuhwa. Asi kune mumwe neumwe wevanhu Vanozivisa kuti, “Tendeukai, nekuti ushe hwekumatenga hwaswedera” (Mat. 4:17). "Tendeuka" kubva pane zvakaipa kuitira kuti ugamuchire "humambo hwedenga". Mativi maviri kune Mari Yechokwadi.

Kumhombwe yakabatwa chibharo, Jesu, achiona mhomho yezviso zvitsvuku ichidonhedza matombo avo vachienda akati, "Neniwo handikupi mhosva ...". Ndokunge, 

Mwari havana kutumira Mwanakomana wavo panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe kubudikidza naye. (Johani 3:17) 

Kana kuti zvimwe sekutaura kwaPope Francis, "Ndini ani kuti nditonge?" Kwete, Jesu anotangisa zera reNgoni. Asi Tsitsi anotsvagawo kusunungura, ndizvozvo kutaura chokwadi. Saka Kristu anoti kwaari, "Enda usatadzazve."

"... ani naani asingatendi atotongwa kare"

Anotida, uye nekudaro, Anoshuvira kutisunungura uye kutipodza kubva mukunyepedzera uye zvinokonzerwa nechivi.

… Zvirokwazvo chinangwa chake chaisangove chekusimbisa nyika mukuzvipira kwayo uye kuve shamwari yayo, ichisiya isina kuchinja zvachose. —PAPA BENEDICT XVI, Freiburg im Breisgau, Germany, Svondo 25th, 2011; www.chiesa.com

Nekudaro, kana Chechi ikazivisa miganho yemutemo uye miganhu yekuita kwevanhu, haisi kudzora rusununguko rwedu. Asi, ari kuenderera mberi achinongedzera nzira dzekuchengetedza uye zvikwangwani zvinotitungamira zvakachengeteka zvechokwadi rusununguko. 

Rusununguko hakusi kugona kuita chero chinhu chatinoda, chero patinoda. Asi, rusununguko kugona kurarama zvine mutsindo chokwadi chehukama hwedu naMwari uye nemumwe nemumwe.  —PAPA JOHN PAUL II, St. Louis, 1999

Imhaka yerudo rweChechi kumunhu ari kunetseka nehukama hwavo kuti ataure zvakajeka nezvenjodzi yetsika yekutevera nezviito zvinopesana nemutemo wetsika. Anodaidza munhu kuti apinde muhupenyu hwaKristu anova ndiye "Chokwadi chinotisunungura." Anonongedzera iyo Nzira yatakapihwa naKristu Pachezvake, ndiko kuti, kuteerera kumagadzirirwo aMwari-mugwagwa wakamanikana unoenda kuchikomborero chehupenyu husingaperi. Uye saamai anoyambira kuti "mubairo wechivi rufu," asi haakanganwe kushevedzera nemufaro chikamu chekupedzisira cheRugwaro irworwo:

… Asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. ” (VaRoma 6:23)

 

CHOKWADI MURUDO

Uye nekudaro, isu tinofanirwa kuve pachena, tichitaura chokwadi murudo: Chechi haisi kungotaura chete kuti izwi rekuti "muchato" rinogona chete kuva rakakodzera kune vakaroorana vanoita bonde; arikudaro mubatanidzwa we ani mutsauko pakati peungochani “hwakamonyaniswa.” 

Mitemo yevagari ndeyekuumba misimboti yehupenyu hwemunhu munzanga, kune zvakanaka kana kune zvakaipa. Ivo "vanoita yakakosha uye uye dzimwe nguva danho rekuita mukukanganisa maitiro epfungwa uye maitiro". Mararamiro uye zvimiro zvemberi izvi zvinoratidzira kwete chete kunze zvinoumba hupenyu hwenzanga, asi zvakare zvinowanzo shandura maonero echizvarwa chevechidiki uye kuongorora kwemaitiro ehunhu. Kuzivikanwa zviri pamutemo kwemitezo yeungochani kwaizovhara dzimwe tsika dzakakosha uye kukonzeresa kudzikisira kwenzvimbo yemuchato. -Kufunga Nezve Zvirongwa Zvekupa Kuzivikanwa Zviri Pamutemo kuMasangano Pakati Pevanhu Vane Ngochani; 6.

Hausi murairo usina kutonhora usina tsitsi, asi maungira emazwi aKristu anoti "Tendeukai, nekuti ushe hwekumatenga hwaswedera." Chechi inoziva kurwira, asi haidzikunure mushonga:

… Varume nevakadzi vane zvido zveungochani “zvinofanirwa kugamuchirwa neruremekedzo, tsitsi nekunzwisisa. Zviratidzo zvese zverusarura zvisina kukodzera munyaya yavo zvinofanirwa kudzivirirwa. ” Ivo vanodanwa, sevamwe maKristu, kuti vararame hunhu hwetsika. Kuda kweungochani zvakadaro "kwakanyonganiswa" uye zviito zveungochani "zvivi zvakakomba zvinopesana nehutsanana."  —Ibid. 4

Zvimwe chetezvo nehupombwe, ufeve, kuba nekunyeya zvivi zvakakura. Murume akaroora anodanana nemukadzi wemuvakidzani wake nekuti zvinongoita sezvakanaka haakwanise kutevedzera zvaanoda, kunyangwe vakasimba sei. Nezvaaiita (naiye) zviito, ipapo, zvaizopesana nemutemo werudo wakavasunga mumhiko dzavo dzekutanga. Rudo, apa, kusava kudanana kwekunzwa, asi chipo chekuzvipira kune mumwe "kusvika kumagumo".

Kristu anoshuvira kutisunungura kubva kuzvinhu zvisina hunhu - zvingave zviri zvehungochani kana zvevanhukadzi.

 

KUCHENGA NDEKWEVOSE

Chechi haidaidze vanhu vasina kuroora chete, vafundisi, vanonamata, kana avo vane zvido zveungochani pakuzvibata. ose murume nemukadzi vanodanwa kuti vararame vakachena, kunyangwe vakaroora. Izvo sei, iwe ungabvunze !?

Mhinduro zvakare irimo muchimiro chechokwadi cherudo, uye ndizvozvo ipai, kwete kungogamuchira chete. Sezvo ini ndakanyora mukati Uchapupu Hwepedyo, kubata pamuviri haisi chikamu chezano raMwari rerudo rwevakaroora nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka- zvinangwa zvakakosha kumuchato une hutano. Nekudaro, kana munhu achiroora, hazvingangoerekana zvave "zvemahara kune vese" kana zvasvika pabonde. Murume anofanira kudaro remekedza mutinhimira wechisikigo wemuviri wemukadzi wake, unopfuura nemu “mwaka” mwedzi wega wega, pamwe ne "mwaka wemanzwiro" ake. Kungofanana neminda kana miti yemichero "inozorora" munguva yechando, kune dzimwewo nguva apo muviri wemukadzi unopfuura nepakati pekuvandudzwa. Kune mamwe mwaka zvakare paanozvara, uye vaviri vacho, nepo vachiramba vakavhurika kuupenyu, vanogona kurega panguva dzino zvakare kuti varonge mhuri yavo zvinoenderana nemweya werudo uye nerupo kuvana neupenyu. [1]cf. Humanae Vitae, kwete. 16 Munguva dzezviitiko zveutsanana muwanano ipapo, murume nemukadzi vanokudziridza kuremekedzana kwakadzama nerudo kune mumwe kune mumwe izvo zvinoenderana nemweya zvichipesana nechero hunhu hwepabonde hwakagara pakati pedu.

Chechi ndiyo yekutanga kurumbidza uye kurumbidza kushandiswa kwehungwaru hwevanhu kune chiitiko icho chisikwa chine musoro chakadai semunhu chakabatana zvakanyanya neMusiki wake. Asi anosimbisa kuti izvi zvinofanirwa kuitwa mukati memiganhu yehurongwa hwechokwadi hwakagadzwa naMwari. —PAPA PAURO VI, Humanae Vitae, N. 16

Nekudaro, chiono cheChechi chebonde chakasiyana zvakanyanya pane angangoita ekushandisa uye ephemeral maonero anotorwa nenyika. Chiono cheKaturike chinotarisa iyo ose munhu, mumweya uye panyama; inoziva runako uye simba rechokwadi repabonde mune zvese zviri zviviri kubereka uye zvisina kubatana zviyero; uye chekupedzisira, chiono chinobatanidza bonde mune chakanakira vese, zvichiona kuti zvakaipa zvinoitika mukamuri yekurara zvinoita zvine zvazvinoita pasocial society. Ndokureva, kusimbiswa kwemuviri kunoonekwa chete se "chigadzirwa" icho icho anoshandisa, inokanganisa nzira yatinoenderana nayo nekudyidzana nevamwe pamamwe mazinga, pamweya nepfungwa. Zviripachena nhasi, makumi emakore ekuti "feminism" akaita zvishoma kuwana ruremekedzo uye chiremerera chiri chemukadzi wese. Asi, tsika yedu yekuona zvinonyadzisira yakadzikisira vese varume nevakadzi kusvika padanho rekuti vagari veRoma yechihedheni vanganyare. Papa Paul VI vakanyevera, kutaura zvazviri, kuti maitiro ekudzivirira kubata pamuviri aizozvara kusavimbika uye kudzikisira kwehukama hwevanhu. Vakati, nenzira yechiporofita, kuti kana nhumbu dzikabatwa…

… Zviri nyore sei nzira yekuita iyi ingavhura pachena nzira yekusavimbika muwanano uye kudzikisira kwese kwetsika. Hapana ruzivo rwakawanda runodiwa kuti uve wakazara kuziva kushaya simba kwevanhu uye nekunzwisisa kuti vanhu — uye kunyanya vadiki, vanowirwa nemuedzo — vanoda zvinokurudzirwa kuchengetedza mutemo wetsika, uye chinhu chakaipa kuita kuti zvive nyore kwavari kutyora mutemo iwoyo. Chimwe chiitiko chinopa chikonzero chekuvhunduka ndechekuti murume anojairira kushandisa nzira dzekudzivirira kubata pamuviri anogona kukanganwa kuremekedzwa kunoitwa mukadzi, uye, achiramba akaenzana panyama nemupfungwa, achimuderedza kuti ave chombowo zvacho chekugutsikana zvishuwo zvake, asisiri kumutora semumwe wake waanofanira kukomberedza nehanya uye nerudo. —PAPA PAURO VI, Humanae Vitae, N. 17

Nekudaro, chimiro chakadai chetsika nhasi chiri kuramba chichionekwa sechisimba uye chisingashiviriri, kunyangwe pachitaurwa nehunyoro nerudo.

Kune kuchema kukuru kwakawanda pamusoro peizwi reChechi, uye izvi zvinowedzerwa nenzira dzazvino dzekutaurirana. Asi hazvishamise kuChechi kuti iye, zvakadarikidza Muvambi wake mutsvene, akafanirwa kuve "chiratidzo chekupokana." … Hazvingambove zvakanaka kwaari kuti ataure zviri pamutemo zviri zvisiri pamutemo, nekuti izvo, nemasikirwo azvo, zvinogara zvichipesana nezvakanaka zvemunhu.  —PAPA PAURO VI, Humanae Vitae, N. 18


EPILOGUE

Panguva iyo izvi zvakatanga kunyorwa (Zvita, 2006), iyo Canada yekumisikidzwa, iyo inoenderera ichitungamira veMadokero mukuyedza kwenzanga, yakave nemukana wekudzosera danho rayo rakatsanangudza muchato mugore rapfuura. Zvisinei, "mutemo" mutsva unomira sezvazviri. Zvinosuruvarisa zvirokwazvo, nekuti zvine chekuita neramangwana renharaunda, zvakataurwa naJohn Paul II "kupfuura nemumhuri." Uye kune uyo ane maziso ekuona uye nenzeve dzekunzwa, zvinechekuitawo nazvo rusununguko rwekutaura, uye ramangwana rechiKristu muCanada nedzimwe nyika dziri kusiya mutemo wechisikigo wetsika (ona Kutambudzwa! … Tsika Dzakanaka.)

Yambiro yaPapa Benedict nekukurudzira kuCanada zvinogona kunyorerwa kune chero nyika inotanga kuyedza zvisina tsarukano nenheyo dzeramangwana…

Canada ine mbiri yakawanikwa zvakanaka yekuzvipira uye nerunyararo… Panguva imwecheteyo, zvakadaro, dzimwe tsika dzakadzikira kubva pamidzi yavo yetsika uye kukosha kwakazara kunowanikwa munaKristu kwakashanduka munzira dzinokanganisa zvakanyanya. Muzita re 'kushivirira' nyika yako yafanirwa kutsungirira upenzi hwetsananguro yemurume kana mukadzi, uye muzita re 'rusununguko rwekusarudza' inosangana nekuparadzwa kwemazuva ese kwevana vasati vaberekwa. Kana hurongwa hwamwari hweMusiki hukasateererwa chokwadi chehunhu hwevanhu chinenge charasika.

Dichotomies enhema haazivikanwe mukati memharaunda yechiKristu pachayo. Izvo zvinonyanya kukuvadza kana vatungamiriri vevaKristu vechivanhu vachibaira kubatana kwekutenda uye vakatendera kuparara kwechikonzero nemisimboti yetsika dzehunhu, nekuzvipira kune ephemeral magariro maitiro uye zvisirizvo zvirevo zvemafungiro evavhoti. Democracy inobudirira chete kusvika padanho rechokwadi uye nekunzwisisa chaiko kwemunhu ... Mukukurukurirana kwako nevatungamiriri vezvematongerwo enyika nevatungamiriri vezvematongerwo enyika ndinokukurudzira kuti uratidze kuti kutenda kwedu kwechiKristu, kure nekuva chinotadzisa kukurukurirana, izambuko , chaizvo nekuti zvinounza pamwechete kufunga uye tsika.  —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuMabhishopi weOntario, Canada, "Ad Limina" Kushanya, Gunyana 8, Vatican City

 

Kutanga kuburitswa Zvita 1, 2006.

 

RELATED KUVERENGA:

 

Dzvanya pano kuti Subscribe kune ino Nhoroondo.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Humanae Vitae, kwete. 16
Posted in HOME, CHOKWADI CHAKAOMA.