Mugwagwa Wekuporesa


Jesu Anosangana naVeronica, naMichael D. O'Brien

 

IT yaive hotera ine ruzha. Ini ndanga ndichidya kumwe kutora lousy, ndichiona imwe lousy terevhizheni. Saka, ndakaidzima, ndikagadzika chikafu kunze kwemusuwo wangu, ndokugara pamubhedha wangu. Ndakatanga kufunga nezvaamai vane moyo wakaputsika wandakanamata navo mushure mekonzati yangu husiku hwapfuura…

 

GRIEF

Mwanasikana wavo ane makore gumi nemasere anga achangofa, uye amai ava vakamira pamberi pangu vakapererwa. Asati afa, mwanasikana wake akange atara mazwi mubhaibheri rake kubva mubhuku raJeremia:

Nekuti ndinoziva kwazvo zvandakaronga pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, kuti ndifunge zvakanaka, kwete nhamo! inoronga kukupa ramangwana rizere netariro. (29:11)

"Airevei mazwi aya apo ramangwana remwanasikana wangu rakabva ratorwa kubva kwaari?" Akateterera. “Sei akanzwa kudhonzwa kutara avo mashoko? ” Pasina kana kufunga, mazwi anotevera akapfuura nemumuromo mangu: “Nekuti iwo mazwi aive akadhindwa kuti iwe. "

Akawira pasi achichema; yakanga iri nguva ine simba, nguva yetariro, pandakapfugama ndikachema naye.

 

NZIRA YETARIRO

Ndangariro yechiitiko ichocho chakangoerekana chandivhurira Magwaro. Ndakatanga kuona kuti tingawana sei nyasha nekuporeswa kweronda iro rinogona kukonzereswa nerufu rwemudiwa (kana chimwe kusuwa kukuru); inogona kuwanikwa akureba mugwagwa unopfuura neGolgotha.

Jesu aifanira kutambura. Aifanira kupfuura nemumupata weMvuri werufu. Asi kwaive kusiri kwekungopa Chibayiro cheMuviri wake neRopa nekuda kwezvivi zvedu, asi ku tiratidze nzira, iyo nzira yeku kurapa. Izvi zvinoreva kuti, nekutevera muenzaniso waJesu wehunhu uye kusiira kuda kwaBaba pazvinoreva kurovererwa kwemoyo neimwe nzira, zvinozotungamira kurufu rwehunhu hwedu hwekare. uye kurumuko rweChokwadi Chaicho, icho chakaitwa nemufananidzo Wake. Izvi ndizvo zvazvinoreva pakanyora Peter,Nemavanga Ake makaporeswa" [1]cf. 1 Pet. 2: 24 Kupora nenyasha zvinouya kana tikamutevera, kwete munzira yakareruka uye yakapusa, asi iyo yakaoma nzira, inokanganisa, isinganzwisisike, yakasurukirwa, uye inosuwa nzira.

Isu tinoedzwa kuti titende izvo, nekuti Jesu aive Mwari, kurwadziwa kwake kwaive kumbori mhepo. Asi izvi manyepo zvachose. Akatambura zvakanyanya manzwiro ese emunhu. Saka kana tichiedzwa kuti titi, "Mwari, sei muri kunditora?", Anopindura nekukuratidzai maronda Ake - maronda Ake akadzika. Uye nekudaro, mazwi aSt. Paul anotakura, kwandiri, kunyaradza, kune simba.

Hatina mupirisita mukuru asingagone kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa saizvozvo pazvinhu zvose, asi asina zvivi… Nekuti iye amene wakaidzwa pane izvo zvaakatambudzika, unogona kubatsira ivo vari kuyedzwa. (VaH 4:15, 2:18)

Haangotiratidze maronda ake chete, Anoenderera achiti, "Ndinewe. Ndichava newe kusvika kumagumo Mwanangu." [2]cf. Mat. 28:20 Asi, mune manzwiro anotyisa eshungu, ayo anenge anoita seanodzipwa kutenda kwemunhu, panogona kuve nekunzwa kunotyisa kuti Mwari akurasa. Hongu, Jesu anoziva manzwiro aya zvakare:

Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko? (Mat 27: 46)

Uye saka mumwe anoshevedzera semuporofita Isaya:

Ishe akandisiya; Ishe wangu andikanganwa. (Isaya 49:14)

Uye Anopindura:

Ko amai vangakanganwa mwana wavo mucheche, vasina tsitsi kumwana wechibereko chavo here? Kunyangwe iye anofanira kukanganwa, ini handife ndakakukanganwa. Tarira, ndakakunyora pazvanza zvamaoko angu; masvingo ako anogara ari pamberi pangu. (Isaya 49: 15-16)

Ehe, Iye anokuona iwe wakakomberedzwa nemadziro ekutambudzika kusingatsanangurike. Asi Iye achava nyaradzo yako. Iye anoreva izvo, uye kufungisisa uku kunoitirwa kuratidza maitiro aanoda kuita muviri wenyama aya mazwi kuitira kuti iwe uzive simba Rake nekunyaradzwa mumazuva nemakore anotevera. Zvirokwazvo, kunyangwe naiye Kristu haana kusiiwa asina nguva dzekusimbiswa idzo dzaMugonesa kuramba achienda kudzamara Asvika paKumuka kuvakafa. Saizvozvo, Jesu, uyo akati "Ndini Nzira, ”Haana kungofa kuti abvise zvivi zvedu chete, asi kuti tiratidze nzira kuburikidza neyedu kuda kwako kunosuruvarisa.

Inotevera inguva dzenyasha nerubatsiro izvo Mwari anotipa paMugwagwa Wekuporesa, iyo nzira yekuda kwedu. Ndakaona chimwe nechimwe cheizvi pachangu, kunyanya mukurasikirwa nehanzvadzi yangu naamai chete, uye ndinogona kutaura kuti ndezvechokwadi uye zvine simba nyasha dzakapodza moyo wangu nekuuzadza zvakare nechiedza chetariro. Rufu chakavanzika; kazhinji hapana mhinduro dzekuti "sei." Ndichiri kuvasuwa, ndichiri kuchema nguva nenguva. Asi, ndinotenda zvikwangwani zvinotevera, ndisingapindure kuti "sei," zvichapindura mubvunzo "sei"… mafambiro mberi nemoyo uzere nemarwadzo, kusurukirwa, uye kutya.

 

MUNDA WEMUNAMATO

Uye kuti amusimbise, mutumwa akabva kudenga akazviratidza kwaari. (Ruka 22:43)

Munamato, pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, chinopa simba ratinoda kuti titarisane neshungu dzeshungu nekuchema. Munamato unotisunganidza kuna Jesu Muzambiringa, uyo akataura kuti, asingarambe ari maari,hapana chatingaita ” (Johani 15: 5). Asi naJesu, tinogona:

… Kutyora chero chipingamupinyi, kuna Mwari wangu ndinogona kukwira chero rusvingo. (Mapisarema 18:30)

Jesu anotiratidza kuburikidza nemuenzaniso wake wega mubindu nzira dzekukwevera nyasha parwendo rwunoita serusingagoneki mberi kwemadziro enhamo anotikomberedza…

Kunamata kunoenda kunyasha dzatinoda… -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2010

Seye parutivi-noti, zvinogona kuve zvakaoma zvikuru kunamatira mukutambura. Pane imwe nguva apo ini ndaive neshungu uye ndakaneta, director wangu wezvemweya akandiudza kuti ndiende ndinogara pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa ndonyarara. Ingova. Ndakarara, uye pandakamuka, mweya wangu wakavandudzwa zvisingatsanangurike. Zvakaringana pane dzimwe nguva kuti, saMuapositori Johane, kungoisa musoro wako pachipfuva chaKristu uye uti, “Ini ndaneta zvekutaura, Ishe. Ndingangogara nemi pano zvishoma here? ” Uye aine maoko akakukomberedza (kunyangwe iwe ungasazozviziva), Anoti,

Huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. (Mat. 11:28)

Asi, Mwari vanoziva kuti isu hatisi vekunamata chete, asi venyama. Tinofanira kunzwa, kubata, nekuona rudo ruchiita ...

 

VANOTYUKA-VABATI

Vakati vachibuda, vakasangana nomunhu muKurini, wainzi Simoni. vakamumanikidza kuti atakure muchinjikwa wake. (Mat. 27:32)

Mwari vanotumira vanhu muhupenyu hwedu avo nekuvapo kwavo, mutsa, kuseka, kudya kwakabikwa, zvibairo, uye nguva, vanobatsira kusimudza mutoro wekusuwa kwedu, uye votiyeuchidze kuti tichine kugona kurarama. Tinofanira kuchengeta mwoyo yedu yakavhurika kune ava vanotakura muchinjikwa. Muedzo unowanzo kuvanda kubva pasi mubindu rekusuwa; kuzvikomberedza nemadziro anotonhora uye nekuchengetedza vamwe kuti vasaswedere padhuze kuyedza nekudzivirira moyo yedu kuti isazombokuvara zvakare Asi izvi zvinogadzira nzvimbo nyowani yekusuwa yega yega-madziro mukati memadziro. Inogona kuve nzvimbo inoparadza yekuzvinzwira urombo pane kupora. Kwete, Jesu haana kugara muBindu, asi akamira mumigwagwa yeramangwana Rake rinorwadza. Zvanga zviri ipapo kuti Zvakaitika pana Simoni. Isuwo tichasangana ne "maSimoni" anotumirwa naMwari, dzimwe nguva munzvimbo dzisingafungidzike, panguva dzisingatarisirwi.

Munguva idzodzo, rega moyo wako udiwe zvakare.

 

ZVINOSANGANISWA

Pondiyo Pirato akatarisa Jesu akati.

Chii chakaipa chakaitwa nemurume uyu? Ndakawana asina mhosva ipi zvayo yaaifanira kufa nayo… Boka guru revanhu rakatevera Jesu, kusanganisira vakadzi vazhinji vaimuchema uye vachimuchema. (Ruka 23:22; 27)

Rufu harusikwa. Yakanga isiri chikamu chehurongwa hwepakutanga hwaMwari. Yakaunzwa pasi rose nekumukira kwevanhu vachipesana neMusiki (Rom 5:12). Nekuda kweizvozvo, kutambura ishamwari isingafungidzirwe yerwendo rwevanhu. Mashoko aPirato tiyeuchidze kuti kutambura kunouya ku zvose, kunyangwe zvichinzwa sekusaruramisira kwakadai kurasikirwa nemudiwa.

Izvi tinozviona mu "boka guru revanhu," kureva, mumusoro wenhau, mumaketani emunamato anopfuura neinternet, mukuungana kweruzhinji, uye kazhinji, zvakapusa kumeso yeavo vatinosangana navo. Hatisi toga mukutambura kwedu. Kune vamwe padivi pedu, sevakadzi vanochema vemuJerusarema - vakadai saVeronica - vakapukuta ropa uye ziya mumaziso aKristu. Kupfurikidza nechiratidzo chake, Jesu akakwanisa kuona zvakajeka zvakare. Akatarisa mumaziso ake, akaona kusuwa kwake… kushungurudzika kwemwanasikana, akapatsanurwa nechivi, achida ruponeso. Chiratidzo chaakadzoreredza muna Jesu chakamupa simba uye akagadzirisa kutsunga kwekupa hupenyu Hwake kumweya inotambura saye pasirese, nguva uye nhoroondo. "Veronicas" akadaro anotibatsira kubvisa maziso edu pachedu, uye kubatsira avo vari kutambura, kunyangwe isu tine utera hwazvino.

Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi uye Mwari wekurudziro yose, vanotikurudzira mumatambudziko edu ese, kuti tigone kukurudzira avo vari mukutambudzika kupi nekupi nekurudziro kwatinako. pachedu tinokurudzirwa naMwari. (2 VaK. 1: 3-4)

 

NDIRANGARIRE

Zvinoshamisa, mukuzvipa kwedu uku (kana isu tine zvishoma zvekupa), tinowana simba idzva uye kujekesa, chinangwa uye tariro.

Imwe mbavha yakarovererwa padivi paIshe wedu yakashevedzera,

Jesu, ndirangarirei kana mauya muumambo hwenyu. (Ruka 23:42)

Munguva iyoyo, Jesu anofanira kunge akawana nyaradzo mukuziva kuti Kusuwa kwake kwakakunda ruponeso rwemweya urombo uyu. Saizvozvowo, isu tinogona kupa kumusoro kwedu kwekuda ruponeso rwevamwe. Sekutaura kwaSt. Paul,

Ndiri kufara mukutambudzika kwangu nekuda kwako, uye munyama yangu ndiri kuzadza izvo zvinoshaikwa mumatambudziko aKristu pachinzvimbo chemuviri wake, inova Chechi. (VaK. 1:24)

Nenzira iyi, kutambura kwedu hakusi kurasikirwa, asi kuwana kana kwakabatana naKuda kwaKristu. Isu tiri Mutumbi wake, uye nekudaro, nekubatanidza nemaune kutambura kwedu kuna Jesu, Baba vanogamuchira chibairo chedu muhumwe neMwanakomana Wake. Zvinoshamisa, kusuwa kwedu nekutambura kunotora kukosha kwechibayiro chaKristu, uye "kunoiswa" kumweya inoda tsitsi Yake. Saka, hapana kana imwe yemisodzi yedu inofanira kumborasika. Zviise mubhasikiti reMweya Wakachena waMaria, uye rega auye nazvo kuna Jesu, uyo anozozviwanza zvichienderana nezvinodiwa nevamwe.

 

KUTSVIRA PAMWE CHETE

Pakamuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake, munin'ina wamai vake, naMaria mukadzi waKiropasi, naMaria Magadharini… uye mudzidzi waaida. (Johani 19:25)

Kazhinji kana rufu rukaitika, vanhu vazhinji havazive kuti vopindura sei kana zvekutaura kumunhu ari kuchema. Nekuda kweizvozvo, havawanzotaura kana chinhu uye vanongogara kure "kuti vape imwe nzvimbo." Tinogona kunzwa kusiiwa… jsekuti Jesu akasiiwa nevaApostora Vake mubindu. Asi pasi peMuchinjikwa, tinoona kuti Jesu anga asiri ega zvachose. Yake mhuri anga aripo neimwe yeshamwari Dzake dzinodikanwa, Mupositora Johane. Kazhinji, kuchema inguva inogona kukwevera mhuri pamwechete ichigadzira simba nekubatana mukutarisana nerufu. Hukama hwakaparadzaniswa nemakore ekuvava nekusaregererwa dzimwe nguva vane mukana wekupora kuburikidza nekufirwa nemunhu waunoda.

Jesu akataura kubva kuMuchinjikwa:

Baba, varegererei, havazivi zvavanoita. (Ruka 23:34)

Kubudikidza neruregerero uye unyoro, mhuri dzedu dzinogona kuva sosi yedu huru yesimba kana tatarisana nenguva dzakaoma zvikuru. Njodzi dzimwe nguva dzinogona kukonzeresa kuyananiswa — uye patsva rudo uye tariro yeramangwana.

Netsitsi, Jesu akatendeutsa mukuru wezana uyo akamuroverera ...

 

TARIRO YENHEMA

Vakamupa waini yakasanganiswa nemura, asi haana kuinwa. (Mako 15:23)

Tinofanira kuziva kuti, panguva ino yekuchema, inogona dzimwe nguva kugara kwenguva yakareba maererano nekusimba, kuchauya miyedzo venhema nyaradzo. Nyika ichaedza kutipa chipanji chakazara waini yemishonga, doro, nicotine, zvinonyadzisira, hukama husina kuchena, chikafu, terevhizheni yakanyanyisa - chero chinhu chinobvisa marwadzo. Asi kungofanana nemushonga wakapihwa Jesu waisazomunyaradza, saizvozvowo zvinhu izvi zvinopa runyararo rwechinguva uye rwenhema. Kana "mushonga" ukapera, kurwadziwa kuchiripo, uye kazhinji kunowedzera nekuti tinosara netariro shoma kana mhinduro dzenhema dzanyungudika pamberi pedu. Chivi hachisi mushonga chaiwo. Asi kuteerera ibharamu inoporesa.

 

KUTENDESEKA NAMWARI

Dzimwe nguva vanhu vanotya kutaura kuna Mwari zvichibva pamoyo. Zvekare, Jesu akachema kuna Baba vake.

"Eroi, Eroi, lema sabachthani? ” ndokuti kana zvichishandurwa: Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiirei? (Mako 15:34)

KuroverwaMOBZvakanaka kuva chaiye kuna Mwari, kumuudza kuti iwe unonzwa sekuti wasiyiwa; kufumura kwaari kudzama kwehasha nekusuwa mukati memoyo wako, kuchema mukushaya rubatsiro… sekungoshaya kwakaita Jesu, maoko ake netsoka zvakarovererwa mudondo. Uye Mwari, uyo "anonzwa kuchema kwevarombo" achakunzwa muhurombo hwako. Jesu akati.

Vakaropafadzwa vanochema; nekuti ivo vachanyaradzwa. (Mat. 5: 4)

Vachanyaradzwa sei? Kana vakasanamatira kune kwavo kushatirwa uye nehasha asi vakazvidurura pamberi paMwari (uye pamberi peshamwari yaunovimba nayo ichateerera), vozvisiya mumaoko ake, mukuda kwake kunoshamisa, vachivimba naye semwana mudiki. Iyo nzira chete iyo Jesu, mushure mekudanidzira mukushama kwechokwadi, akabva azvipa Iye kuna Baba:

Baba, ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu. (Ruka 23:46)

 

MUTUNGIRI AKANYARARA

Josefa weArimatiya… akauya akashinga akaenda kuna Pirato ndokukumbira mutumbi waJesu… Ndichakumbira Baba, uye vachakupa mumwe Gweta kuti ave newe nguva dzose, Mweya wechokwadi… ”(Marko 15:43; Johane 14) : 16)

Sezvo Jesu akatumirwa mumiriri kuti atakure mutumbi wake uuise kunzvimbo yawo yekuzorora, saizvozvo, Mwari vanotitumira “mubatsiri wakanyarara,” Mweya Mutsvene. Kana tikasaramba kurudziro yeMweya inotitungamira kunamata, kuenda kuMisa, kunzvenga muyedzo… ipapo tinenge takanyarara, kazhinji tisingazive, tichiendeswa kunzvimbo yekuzorora apo moyo yedu nepfungwa zvinogona kuwana nyaradzo mukunyarara. Kana kuti zvimwe Rugwaro, kana pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa, unova Moyo waJesu unorova nekuchema nesu mukusuwa kwedu:

Imi mose mune nyota, uyai kumvura! Iwe usina mari, uya, tenga zviyo udye; (Isaya 55; 1)

 

KUNYANYA KWERUDO NOKUDZIDZIRA

Maria Magadharini naMaria amai vaJose vakatarisa kwaakange aradzikwa. Sabata parakapera, Maria Magadharini, Maria, mai vaJakobho, naSarome vakatenga zvinonhuwira kuti vaende kunomuzodza. (Mako 15: 47-16: 1)

Seizvo Jesu zvaakakumbira vadzidzi kuti vatarise nekunamata pamwe naye mubindu reGetsemane, saizvozvowo, kazhinji kune vanhu vazhinji vanotinamatira mukutambudzika kwedu. Ive neshuwa, sekuita kwakaita Jesu, kukumbira vamwe kuti vave newe - kwete mushoko kana mukuvapo chete — asi murudo irworwu runyararo rwakaonekwa kunze kweguva, munamato.

Mweya wangu une shungu kusvika pakufa. Garai pano murambe makarinda. (Mako 14:34)

Nekuti minamato yeshamwari dzako nemhuri inonzwikwa kubva kuna Mwari anogara achifambiswa nerudo rwedu uye nemisodzi. Dzichava kwaari kwaari semafuta ekunze nemura, zvinozodururwa pamweya wako muzororo rakanyarara reMweya Mutsvene.

Munamato wemweya wemunhu akarurama une simba kwazvo (Jakobho 5:16)

 

KUMUKA

Kumuka kwaJesu hakuna kuitika ipapo. Yakanga isiri kunyange zuva raitevera. Saizvozvowo, kutanga kwetariro kunofanira dzimwe nguva kumirira husiku hwechakavanzika, husiku hwekusuwa. Asi sekungotumwa kwakaitwa Jesu nguva dzenyasha dzakamuendesa kuKumuka kuvakafa, saizvozvo nesuwo - kana tikachengeta moyo yedu yakavhurika — tinowana nguva yenyasha dzinozotitakurira kune rimwe zuva idzva. Panguva iyoyo, kunyanya muhusiku hwekusuwa, tariro inoita kunge iri kure kana zvisingaite sezvo madziro enhamo akakomberedza iwe. Zvese zvaunogona kuita panguva idzi zvinoramba zvakamira, uye mirira nguva inotevera yenyasha inotungamira kune inotevera neinotevera… uye usati waziva, huremu hweshungu yako hunotanga kubviswa, uye mwenje we mambakwedza matsva achatanga kubvisa kusuruvara kwako zvakanyanya.

 Ndinoziva. Ndanga ndirimo muguva. 

Iyi nguva yenyasha yandakasangana nayo yaive isinganzwisisike kusangana naJesu. Idzi ndidzo nzira idzo dzaAkauya kwandiri munzira nemuGolgotha ​​— Iye uyo akavimbisa kuti Haazombotisiya kusvika kumagumo enguva.

Jesu akapinda munyika yedu munyama, uye vakagara, vakashanda, uye vakagara pakati pedu. Uye saka Anouya zvakare kuburikidza neyakajairika kuyerera nekufamba kwenguva, zvakavanzika zvemuviri wake zvinoratidzwa mukuvira kwezuva, kunyemwerera kweumwe, kana izwi rinodzikamisa remutorwa. Kuziva kuti hapana muedzo unouya kwatiri kuti Mwari havazotipa simba rekutsungirira, [3]cf. 1 VaK. 10:13 isu, saJesu, tora Muchinjikwa wedu mazuva ese, titange kufamba Nzira Yekuporesa, uye tarisira nyasha dziri munzira.

Chekupedzisira, rangarira kusimudza meso ako kusvika kumusoro kwekusingaperi apo misodzi yega yega ichaomeswa, uye kusuwa kwese kunowana mhinduro. Kana isu tichiisa chokwadi pamberi pedu kuti hupenyu huno huripo uye kuti isu tese tichafa nekupfuura kubva muuyu Mupata weShadows, naizvozvowo inyaradzo.

Makatipa mutemo kuti tifambe kubva pasimba kuenda pasimba uye kusimudza pfungwa dzedu kwamuri kubva pamupata uyu wemisodzi. —Idzidzo Yemaawa

 

Kutanga kuburitswa, Zvita 9, 2009.

 

Mifananidzo naMichael D. O'Brien pawww.studiobrien.com

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.


Ndokumbirawo mufunge nezvechegumi kupostori yedu.
Thanks zvikuru.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 Pet. 2: 24
2 cf. Mat. 28:20
3 cf. 1 VaK. 10:13
Posted in HOME, KUNAMATA.