Awa yeKubwinya


Papa John Paul II pamwe newaaida kuva mhondi

 

THE chiyero cherudo haisi mabatiro atinoita shamwari dzedu, asi edu Vavengi.

 

NZIRA YOKUTYA 

Sezvo Ndakanyora Kupararira Kukuru, vavengi veChechi vari kukura, mwenje yavo yakavhenekerwa nekupenya uye nekumonyoroka mazwi pavanotanga kufora kwavo kupinda mubindu reGetsemane. Muedzo ndewokumhanya — kunzvenga kupokana, kunyara kutaura chokwadi, kunyange kuviga hunhu hwedu hwechiKristu.

Vese vakamusiya vakatiza… (Mako 14:50)

Hongu, zviri nyore kwazvo kuvanda kuseri kwemiti yekushivirira kana mashizha ekugutsikana. Kana kurasikirwa nekutenda zvachose.

Rimwe jaya rakamutevera risina kupfeka chinhu asi mucheka werineni pamuviri wake. Vakamubata, asi akasiya jira shure ndokutiza asina kupfeka. (v.52)

Vamwezve vachatevera vari chinhambwe — kusvika vamanikidzwa.

Ipapo akatanga kutuka nekupika, "Handizivi murume uyu." Uye pakarepo jongwe rakarira ... (Mat. 26:74)

 

NZIRA YERUDO 

Jesu anotiratidza imwe nzira. Nekutengesa Kwake, Anotanga kukundikana Vavengi vake na rudo.

Anoratidzira kusuwa kwake pane kutsiura Judhasi achitsvoda dama rake.

Jesu anoporesa nzeve yakagurwa kubva kumurindi wemupristi mukuru, mumwe wemasoja chaiwo akatumwa kuzomusunga.

Jesu anotendeudza rimwe dama apo vapristi vakuru pavanomurova nembama uye vachimupfira.

Haazvidzivirire pamberi paPirato, asi anozvininipisa pasimba rake. 

Jesu anokumbira Ngoni kuvaurayi vake, "Baba, varegererei ..."

Kunyange akatakura zvivi zvacho zveakororo akarovererwa padivi pake, Jesu anovimbisa mbavha yakanaka Paradhiso.

Kutungamira zviitiko zvese zvekurovererwa ndomukuru wezana. Achiona mhinduro dzaJesu kuvavengi vake vese, anoti, "Chokwadi murume uyu aive Mwanakomana waMwari."

Jesu vakamukurira nerudo.

Aya ndiwo magariro achaita Chechi. Izvo hazvizove nemapepa, mabhuku, uye nehungwaru zvirongwa. Zvichava, asi, nehutsvene hwerudo.

Vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004

 

AWA YOKUDZIDZA

Sezvo rhetoric inowedzera, isu tinofanirwa kukurira vavengi vedu na moyo murefu. Sezvo ruvengo rwunowedzera, isu tinofanira kukurira avo vanotitambudza unyoro. Sezvo kutonga uye kunyepa kunokwira, isu tinofanirwa kukurira vashori vedu ruregerero. Uye semhirizhonga nehutsinye zvadzikira pavhu redu, tinofanirwa kukurisa vachuchisi vedu Ngoni.

Saka isu tinofanirwa kutanga ino chaiyo nguva kushungurudza madzimai edu, varume vedu, vana, uye vatinoziva. Nekuti tingade sei vavengi vedu kana tisingaregerere shamwari dzedu?

 

Chero ani anoti anogara muna Jesu anofanira kurarama sezvaakararama… ida vavengi vako, ita zvakanaka kune vanokuvenga, komborera avo vanokutuka, namatira avo vanokubata zvisina kunaka. (1 Johani 2: 6, Ruka 6: 27-28)

Tsitsi inguwo yechiedza iyo yatakapiwa naShe murubhabhatidzo. Hatifanire kutendera kuti mwenje uyu udzimwe; pane kudaro, inofanirwa kukura mukati medu mazuva ese uye nokudaro kuunza kupasi nhau dzakanaka dzaMwari. —PAPA BENEDICT XVI, Easter Homily, Kubvumbi 15, 2007

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.