Awa Yokusateerera Mutemo

 

ZVISHOMA Mazuva apfuura, muAmerican akandinyorera mukumusoro kwesarudzo yavo yedare repamusoro yekuumba kodzero yevakaroora kana kuroorwa.

Ndanga ndichichema uye kubvisa chikamu chakanaka chezuva rino… apo ini ndichiedza kuenda kunorara ndiri kushamisika kana iwe ungandibatsire kuti ndinzwisise patiri chaizvo mumutsetse wenguva yezviitiko zvichauya….

Pane mifungo yakati wandei pane izvi zvakauya kwandiri murunyararo rwevhiki rino rapfuura. Uye ivo, muchidimbu, mhinduro kumubvunzo uyu…

 

CHIONO

Nyora pasi chiratidzo; zvijekese pamahwendefa, kuitira kuti uyo anoverenga agone kumhanya. Nokuti chiratidzo ichi chapupu chenguva yakatarwa… (Hab. 2: 2-3).

Pane zvinhu zviviri zvinotungamira uye zvinozivisa izvi zvinyorwa zvechipostori izvo zvinofanirwa kuratidzwa zvakare. Chekutanga ndechekuti mwenje wemukati wandapihwa naIshe kuti ndinzwisise kuti Chechi nepasi rose zviri kupinda a Dutu Guru (kunge dutu). Chikamu chechipiri uye chakakosha, zvisinei, kwave kuri kusefa zvese zvese kuburikidza nemasimba ekudzidzisa uye ndangariro dzeChechi, zvakachengetedzwa muChitsika Chetsika, kuitira kuti vapindure nekuvimbika kune rairo raSanta John Paul II:

Vechidiki vakazviratidza kuva yeRoma uye kuChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvine mutsindo zvekutenda neupenyu uye ndivape basa rakakura: kuva "varindiri vemangwanani" pakutanga kwemireniyumu nyowani. . -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Panyaya iyi, ndaona kuti dimikira rekuti “Dutu” rinokwana zvakaringana nemaonero ekutanga eVachechi veChechi e “zuva raIshe” uye nezvichaitika pamberi, mukati, uye shure kweDutu.

 

Mufananidzo mukuru

Chii chaizvo chinonzi "Dutu"? Tichifunga nezveMagwaro, chiono cheMadzibaba eChechi, mashura akabvumidzwa aAmai Vakaropafadzwa, zviporofita zvevasande vakaita saFaustina [1]cf. Faustina, uye Zuva raIshe uye Emmerich, kunyeverwa kusinganzwisisike kubva papapa, dzidziso dzeCatechism, uye "zviratidzo zvenguva", Dutu rinonyanya kupinza mukati iro zuva raShe. Zvinoenderana naMadzibaba eKereke ekutanga, uku hakusi kuguma kwenyika, asi nguva yakatarwa isati yasvika, uye inotungamira kumagumo enguva nekudzoka kwaJesu mukubwinya. [2]cf. Maitiro Erai Akarasika; onawo Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Nguva iyoyo, Madzibaba akadzidzisa, inowanikwa muchiratidzo chaSt John uyo akanyora izvo pashure kutonga kwaAntikristu (chikara), kwaizove nenguva yerunyararo, inofananidzirwa ne "makore churu", "mireniyamu", apo Chechi yaizotonga naKristu pasi rese (ona Zva 20: 1-4). [3]cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye zvekare,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. -Tsamba yaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

“Makore churu”, zvisinei, haifanire kunzwisiswa sezvazviri, asi nenzira yekufananidzira seinoreva nguva yakareba munguva [4]cf. Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete apo Kristu aizotonga pamweya kuburikidza neChechi Yake mukati mese zvose marudzi "uye zvadaro kuguma kuchasvika." [5]cf. Mat. 24:14

Chikonzero ini chandinongedzera izvi zvese ndechekuti, sekureva kwaVose vari vaviri John naBaba veChechi, kutaridzika kwe "asina mutemo" kana "chikara" kunoitika pamberi kukunda kweChechi - iyo "nguva dzeumambo" kana izvo zvinowanzozivikanwa naMadzibaba se "zororo resabata" reChechi: 

asi Kana Andikristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere muJerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140-202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co.

Kureva, zvinhu zvichatowedzera kusati zvave nani. Sekunyora kwakaita mumwe wevanyori vaidiwa naSt Thèr de Lisieux,

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia

Panyaya iyi, ini ndoda kudzosera icho chiri chimwe chezvakakosha maharbinger aAntikristu chinoratidzika kunge chiri kuitika pane izvi awa…

 

AWA YOKUSATSI MUTEMO

Ndinoda kurondedzera kuvaverengi vatsva chiitiko chisingakanganwiki chandakava nacho muna 2005 icho bhishopi wekuCanada akandikurudzira kunyora nezvacho. Ini ndanga ndichityaira ndega muBritish Columbia, Canada, ndichienda kukonzati yangu inotevera, ndichinakidzwa nekuona nzvimbo, ndichifamba mupfungwa, pandakangoerekana ndanzwa mumoyo mangu mazwi anoti:

Ndasimudza restrainer.

Ndakanzwa chimwe chinhu mumweya mangu chakaoma kutsanangura. Zvaiita sekunge a kuvhunduka kwakapfuura nepasi-sekunge chimwe chinhu munzvimbo yemweya chasunungurwa. [6]cf. Kubvisa Anodzora

Husiku ihwohwo mukamuri yangu yemotel, ndakabvunza Ishe kana izvo zvandainzwa zviri muMagwaro, nekuti izwi rekuti "restrainer" rakanga risinganzwisisike kwandiri. Ndakatora Bhaibheri rangu, ndokuvhura rakananga kuna 2 VaTesaronika 2: 3. Ndakatanga kuverenga:

… [Musazununguswe] kubva mundangariro dzenyu kamwe kamwe, kana… kuvhundutswa ne "mweya," kana neshoko remuromo, kana netsamba inonzi yakabva kwatiri ichiti zuva raIshe rave pedyo. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengera neipi nzira. Nokuti kunze kwekunge kutsauka pakutenda kwasvika uye asingateereri mutemo aratidzwa…

Ndokunge, St. Paul akayambira kuti "zuva raIshe" raizotangirwa nekumukira uye kuzarurirwa kwaAntikristu - neshoko, kusateerera mutemo.

… Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, "Kunyangwe pakupera kwenguva kana munguva yekushayikwa kwerunyararo: Huya Ishe Jesu!", L'Osservatore Romano, Mbudzi 12, 2008

Asi zviripo chinhu "Kudzora" kuonekwa kwaAntikristu uyu. Neshaya yangu yakavhurika husiku ihwohwo, ndakaenderera nekuverenga:

Uye iwe unoziva chii kudzivisa iye zvino kuitira kuti aratidzwe munguva yake. Nekuti chakavanzika chekusateerera mutemo chatova nebasa; chete iye zvino zvinodzora zvichaita saizvozvo kusvikira iye abva munzira. Uye uyo asingateereri mutemo achaziviswa…

Kana tichifunga zvekusateerera mutemo, tinowanzo fungidzira zvikwata zvinofamba-famba mumigwagwa, kusavapo kwemapurisa, utsotsi kwese kwese, nezvimwe. Asi, sezvatakaona munguva yakapfuura, nzira dzekusateerera mutemo dzakanyanyisa uye dzakaipisisa. uya pamhepo ye kumukira. Chimurenga cheFrance chakasimudzirwa nemhomho yevanhu yaida kupidigura Chechi nehumambo; Communism yakaverengerwa apo vanhu vakapinda muMoscow muChimurenga chaGumiguru; Nazism yaive veruzhinji kushandiswa kuburikidza nevhoti yakakurumbira; uye nhasi, kushanda kwakaenzana nehurumende dzakasununguka mukuzvitonga, mukubatana nevanokurudzira, ndiro simba rinoshanda riri kumashure kwazvino Yenyika Dzepasi Pose: kutonga kwekutonga, uko matare anongogadzira mitemo se "dudziro" yemitemo kana marongero ekodzero.

… Sarudzo dzakapera [Dare Repamusorosoro] sarudzo dzaisangova dzebumbiro remitemo chete,mutemo. Zvinoreva kuti hatichararame mukati mehurongwa hwemitemo, asi pasi pechirongwa chinotongwa nekuda kwevanhu. -Editorial, Jonathan V. Pakupedzisira, Mwero weSvondoJuly 1st, 2015

Izvi zvese kutaura kuti kwave kune kunoita uko kusateerera mutemo kuchiratidzika nekuwedzera kutora pachiso cherusununguko apo, muchokwadi, kuri kuchikanganisa. [7]cf. Kurota kweasinaMutemo

… Kana iyo tsika pachayo yakashata uye ine chokwadi chechokwadi uye nemitemo yepasirese isingachasimudzwi, ipapo mitemo inogona kungoonekwa sekumisikidza kana zvipingamupinyi zvinofanirwa kudzivirirwa. -POPE Francis, Laudato si ',n. 123; www.haav.va

Saka, anowedzera kudaro Papa Francis, "kusaremekedzwa kwemutemo kuri kuwedzera." [8]cf. Laudato si ',n. 142; www.haav.va Nekudaro, sekuyambira kwakaita vanapapa vekare, ichi ndicho chave chiri chinangwa kune vese vanoshanda vachipesana nehurongwa hwazvino [9]cf. Chakavanzika Bhabhironi 

Panguva ino, zvakadaro, vapanduki vezvakaipa vanoita kunge vari kubatana pamwechete… Vasingachaiti chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kushinga kupandukira Mwari pachavo… icho chiri chinangwa chavo chikuru chinozvimanikidza kuti vaone — kureva kupidigura iyo yese yechitendero uye yezvematongerwo enyika hurongwa hwenyika iyo yakaburitswa nedzidziso yechiKristu, uye kutsiviwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nemazano avo, ayo ayo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva kungoriwo kwehusiku. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

 

CHIKAMU CHINODA RUSUNUNGUKO

Hama nehanzvadzi, ndinotaura izvi nenzira zvakare kukuyambirai nezve avo vane vavariro dzakanaka maKaturike vanoomerera kuti isu hatigone kunge tichiswedera kunguva yaAntikristu. Uye chikonzero chekusimbirira kwavo ndeichi: ivo vakazvigumira kuzvidzidzo zvebhaibheri uye bhuku rebhaibheri risingatarise huwandu hwakazara hwezvinyorwa zvevamwari, dzidziso yezvakavanzika, neboka rese redzidziso yechiKaturike. Uye saka, zvirevo zveMagistialite senge zvinotevera zvinofuratirwa.

Ndiani angatadza kuona kuti nzanga iriko panguva ino, kupfuura zera ripi zvaro rapfuura, iri kutambura nechirwere chinotyisa uye chakadzika midzi icho, chiri kukura zuva rega rega nekudya mukati mayo mukati, chiri kuchikwevera kuruparadziko? Iwe unonzwisisa, Vanokudzwa Hama, chii chirwere ichi ndizvo—kuramba kutenda kubva kuna Mwari… Kana zvese izvi zvatariswa pane chikonzero chakanaka chekutya kuti kukanganisa kukuru uku kungave sekufanofungidzira, uye pamwe kutanga kwekuipa uku kwakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical, Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese muna Kristu, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

Kunyange zvakadaro, kuongororwa kwekutongwa kwenguva yedu kunoratidza zviripo panguva ino ose chiratidzo chaizotangira uye kuperekedza iye "asingateereri mutemo."

 

I. Kusateerera mutemo nekutsauka pakutenda

Sezvatotaurwa, kusateerera mutemo kuri kuitika kwese kwese, kwete chete mukupidigurwa kwemutemo wetsika, asi mune zvinonzi naPope Francis mweya unowedzera we "hondo", [10]cf. Katurike Herald, June 6th, 2015 kupatsanurana kwemhuri netsika, uye matambudziko ezvehupfumi. 

Asi izwi rekuti St Paul rinoshandisa kutsanangura kusateerera mutemo "kutsauka", zvinoreva zvakananga kupandukira, nekuramba kukuru kutenda kweKatorike. Mudzi wekumukira uku kubvumirana nemweya wenyika.

Hakuna kumbove nekutsauka kwakadai kubva pachikristu sezvakamboitika muzana ramakore rapfuura. Isu zvirokwazvo tiri "mukwikwidzi" weKuramba kukuru. —Dr. Ralph Martin, chipangamazano kuPontifical Council yeNew Evangelization, Chii chiri Munyika chiri Kuenderera Mberi? Terevhizheni documenatary, CTV Edmonton, 1997

… Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Sezvambotaurwa pamusoro apa, vanopfuura mumwechete Papa vakataura nezvekutsauka pakutenda kuri kuitika pakati pedu.

Kuramba kutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

 

II. Kunyangarika kwerusununguko

Muporofita Danieri naSt. John vanotsanangura "chikara" sekutonga kuri kutonga nyika iyo iri “Ndikapa simba pamusoro pamarudzi ose, vanhu, ndimi, uye nyika.” [11]cf. Zvak. 13:7 Uchapupu hwesimba renyika rinokanganisa iro controls iri kuwedzera kujeka, [12]cf. Dzora! Dzora! kwete chete mumitemo inopasiswa iyo inorambidza rusununguko kuitira "kurwisa hugandanga", asi muhupfumi hwenyika hwese huri kuwedzera kuita varanda kwete varombo chete, asi vepakati boka kuburikidza ne "chimbadzo". [13]cf. 2014 uye Chikara Chinokwira Zvakare, Pope Francis vanoshora "ideology colonization" iri kumanikidza nyika pasirese kutora dzidziso inopesana nevanhu.

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, asi ndiko kudyidzana kwepasi rose kwehumwe hunyanzvi, ndiyo pfungwa imwe chete. Uye ichi chete kufunga chibereko che nyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

 

III. Unuided tekinoroji

Papa Francis vakajekesawo kutyisidzira kuri kuwedzera kwesimba rezvehunyanzvi iro rinotyisidzira "kwete zvematongerwo enyika chete asiwo rusununguko nekutongwa." [14]cf. Laudato si ',n. 53; www.haav.va Pfungwa dzenhema dzinokunda sekunge 'kuwedzera kwese kwesimba kunoreva "kuwedzera kwe'budiriro' pachayo." ' [15]cf. Laudato si ',n. 105; www.haav.va Asi izvi hazvigoneke, anonyevera, kunze kwekunge paine hurukuro yakajeka neyakajeka pamusoro pehunhu uye kukwana kwehunyanzvi. Kufanana neyekutangira iye, Benedict XVI, uyo aigara achigadzira zvehupfumi uye tekinoroji maitiro sekuisa njodzi kuuranda hwevanhu, Francis nenzira imwecheteyo akatora nyika toni iyo, nepo ichiona mabhenefiti uye kudikanwa kwekusika kwevanhu, inonyevera nezvekuwedzera kwekutonga kwetekinoroji nevashoma:

… Avo vane ruzivo, uye kunyanya zviwanikwa zvemari zvekuzvishandisa, [vane] simba rinodadisa pamusoro pevanhu nepasi rose. Hakuna kumbove nemunhu ane simba rakadai pamusoro payo, asi hapana chinova nechokwadi chekuti ichashandiswa zvine hungwaru, kunyanya kana tichifunga mashandisiro airi kuitwa parizvino. Tinoda asi funga nezve mabhomba enyukireya akadonhedzwa pakati pezana ramakumi maviri, kana hunyanzvi hwetekinoroji iyo iyo Nazism, Communism nehumwe hutongi hwehudzvanyiriri vakashandisa kuuraya mamirioni avanhu, kuti varege kutaura nezve zvombo zvinowedzera kuuraya hondo dzemazuva ano. Simba iri rese riri mumaoko aani, kana kuti rinozopedzisira rave mumaoko? Izvo zvine njodzi zvakanyanya kune chidiki chikamu chevanhu kuva nacho. -Laudato si ',n. 104; www.haav.va

 

IV. Kuonekwa kwe "mucherechedzo"

Mumwe aifanirwa kunge aine hunyengeri kuti asazive iyo chaiyo chaiyo uye iri kukura njodzi yekutengesa ichiwedzera kuramba ichiganhurirwa kudhijitari dhizaini. Zvinyararire, zvinyoronyoro, vanhu vari kuunganidzwa semombe muhurongwa hwehupfumi uko kune vashoma uye vashoma vatambi uye yakawanda yepakati kutonga. Vatengesi vadiki kazhinji vanotsiviwa nemabhokisi ezvitoro; varimi vemuno vakasiya misha yavo nemakambani emarudzi mazhinji ezvikafu; uye mabhanga emuno akamedzwa nemasimba makuru uye kazhinji asingazivikanwe emari akaisa purofiti pamberi pevanhu, "zvido zvemari zvisingazivikanwe zvinoshandura varume kuita varanda, izvo zvisiri zvinhu zvevanhu zvakareba, asi isimba risingazivikanwe rinoshumirwa nevarume, ”akadaro Papa Benedict XVI. [16]cf. Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeTatu Hora, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Matekinoroji anoderedza kutenga nekutengesa kune masisitimu ekuzivikanwa edhijitari anomhanyisa mukana wekupedzisira asiyanisa avo vasinga "batane" mukuyedza kukuru kwenzanga. Kana, semuenzaniso, muridzi webhizinesi akamanikidzwa kuvhara bhizinesi rake nekuda kwekusabika keke remuchato wevane ngochani, tiri kure zvakadii kubva kumatare tichingorayira kuti "switch" idzimwe pamaaccount ebhangi yeavo vanoonekwa se "magandanga" erunyararo? Kana kuti pamwe, zvakanyanyisa, mushure mekudonha kwedhora nekusimuka kweiyo nyowani hupfumi hwepasi rose, hunyanzvi hunogona kuitiswa hunodawo kutevedzera misimboti ye "chibvumirano chepasirese"? Nechekare, mabhanga atanga kuita "yakanaka kudhinda" iyo inosimbirira kuti vatengi vavo "vanoshivirira" uye "vanobatanidza".

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba. Mune [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima kumeso uye nhoroondo, vachishandura munhu kuita nhamba, vachimuderedza kusvika kune cog mumushini wakakura. Munhu haasi chinhu chinopfuura basa. Mumazuva edu, hatifanirwe kukanganwa kuti vakafanofungidzira remangwana renyika iro rine njodzi yekutora chimiro chimwechete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina uyu wagamuchirwa. Iyo michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanirwa kuturikirwa nekombuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichinge zvashandurwa kuva nhamba Chikara chiverengo uye chinoshanduka kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anodana nezita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. —Cardinal Ratzinger, (POPE BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15th, 2000

 

Vatorwa NEVANHU VASHANDI

Zviri pachena kuti maKristu munharaunda yeWestern vakave "vekunze" vatsva; mumabvazuva marudzi, isu tave zvinangwa. Sezvo huwandu hwevakafira kutenda muzana ramakore rakapfuura mazana ese emakore zvisati zvaitika vakasangana, zviri pachena kuti isu tapinda mukutambudzwa kutsva kweChechi kuri kuwedzera kuva nehasha nenguva. Ichi zvakare chimwe "chiratidzo chenguva" chatiri kuswedera padyo neZiso reDutu.

Asi, zvese izvi ndanga ndichinyora nekuyambira pamusoro pemakore gumi ikozvino, pamwe nemamwe manzwi mazhinji muChechi. Mashoko aJesu anonzwika munzeve dzangu…

Ndakuudzai izvi kuitira kuti kana nguva yacho yasvika, imi mucharangarira kuti ndakakuyambirai. (Johani 16: 4)

Izvi zvese kutaura, hama nehanzvadzi, kuti mhepo dziri kuzotyisa, shanduko dzinokurumidza, Dutu ranyanya kuita chisimba. Zvekare, iyo Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga vanoumba kutanga kweDutu iri, uye isu tiri kuvatarisa vachivhurika munguva chaiye pane nhau dzezuva nezuva.

Asi mune izvi zvese, Mwari vane zano revanhu vavo vakatendeka.

Pakupera kwaApril, ndakagovana newe izwi pamoyo wangu: Uyai Neni. Ndakanzwa Ishe vachidaidza isu, zvakare zvakare, kubva muBhabhironi, kubuda munyika kupinda mu “renje.” Izvo zvandisina kugovana panguva iyoyo zvaive zvangu Kunzwisisa kwakadzama kwekuti Jesu ari kutidaidza zvakanyanya sezvaakaita ma "madzibaba emurenje" - avo varume vakatiza miedzo yepasi vachienda kune vega mugwenga kuitira kuchengetedza hupenyu hwavo pamweya. Kutizira kwavo murenje kwakaumba hwaro hwekumadokero monasticism uye nzira nyowani yekubatanidza basa nemunamato.

Pfungwa dzangu ndedzekuti Ishe vari kugadzirira chisimba nzvimbo dzinogona kudaidzwa maKristu kuzoungana, kungave nekuzvidira kana kuburikidza nekubva. Ndakaona nzvimbo idzi dze "vatapwa" vechiKristu, idzi "nharaunda dzakafanana", mune chiratidzo chemukati chakauya kwandiri makore akati wandei apfuura ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa (ona Kuuya kweVapoteri uye Kugara). Asi, zvingave zvisina kunaka kuti isu tifunge nezve idzi chete sekuwedzera kweiyo ramangwana. Parizvino, maKristu anofanirwa kubatana pamwechete, kuumba zvisungo zvekubatana kuti vasimbisane, vatsigirane uye vakurudzirane. Nekuti kutambudzwa hakuuyi. yatove pano.

Nekudaro, ndakafadzwa nekuverenga mupepeti wakaonekwa mumagazini yeTIME vhiki rino rapfuura. Ini ndakabatwa pamoyo nekuda kwezvikonzero zviri pachena uye ndikazvitora muchikamu apa:

… MaKristu echinyakare anofanirwa kunzwisisa kuti zvinhu zvichatiomera zvakanyanya. Tichafanirwa kudzidza kugara senhapwa munyika medu… tichafanirwa kushandura nzira yatinoita nayo kutenda kwedu nekuidzidzisa vana vedu, kuvaka nharaunda dzakashinga.

Inguva yezvandinodaidza kuti Benedict Sarudzo. Mubhuku rake ra1982 After Virtue, muzivi ane mukurumbira Alasdair MacIntyre akafananidza zera razvino nekudonha kweRoma yekare. Akanongedzera kuna Benedict weNursia, muKristu wechidiki akazvipira uyo akasiya mhirizhonga yeRome kuenda kusango kunonamata, semuenzaniso kwatiri. Isu isu tinoda kurarama nehunhu hwetsika, MacIntyre akadaro, tinofanirwa kupayona nzira nyowani dzekuzviita munharaunda. Takamirira, akadaro "mutsva - uye pasina mubvunzo akasiyana kwazvo - St. Benedict."

Mukati mekutanga kweMiddle Ages, nharaunda dzaBenedict dzakaumba dzimba dzemamongi, uye dzakachengeta mwenje wekutenda uchipfuta kuburikidza nerima retsika. Pakupedzisira, mamonk eBenedictine akabatsira kugadzirisa hupfumi. -Rob Dreher, "VaKristu veOrthodox Vanofanira Ikozvino Kudzidza Kurarama seVatapwa Munyika Yedu Pachedu", NGUVA, June 26th, 2015; time.com

Chokwadi, Papa Benedict akanyevera kuti "kutenda kuri munjodzi yekufa serimi remoto risingachashandisi huni" mutsamba yake kuvabhishopi vese vepasi. [17]cf. Hutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vose Mabhishopi e
Nyika, Kurume 12, 2009; Katorike Online
Asi ino nguva yekusateerera mutemo zvakare inopa mukana: kuva muchengeti uye muchengeti wekutenda, kuchengetedza chokwadi nekuchichengeta chiri chipenyu uye kuchipisa mumoyo mako wega. Parizvino, "nguva yerunyararo" iri kuuya iri kuumbwa mumoyo yeavo vari kupa "fiat" yavo kuna Jesu. Mwari vari kuchengetedza vanhu, kazhinji vakavanzwa kubva pasirese, kuburikidza nedzidzo yekumba, kudzidzira kutsva kuhupirisita, uye nehupenyu hwechitendero nehutsvene kuti uve Mbeu yenguva nyowani, budiriro nyowani yerudo.

Shanduko Yezvepabonde inogara ichivimbisa kuzadzikiswa asi inotengesa vateveri vayo zvinosiririsa pakupedzisira. Kunyangwe isu tichigadzirira kukosheswa kwechizvarwa nekusimbisa kuenderana, isu tinofanirwawo kumira takasimba mukupa tariro kuvapoteri vanobva kuRevolution Yezvepabonde vanozouya kwatiri, vachikanganiswa nefungidziro yekuzvitonga nekuzvigadzira. Tinofanira kuchengetedza mwenje kuvhenekerwa munzira dzekare. Tinofanira kunongedzera chikonzero nei roorano yakadzika kwete kwete muchimiro uye tsika asi muEvhangeri yaJesu Kristu (VaEf. 5:32). —Russell Moore, Zvinhu zvekutangaJune 27th, 2015

Tiri kuswedera padyo, nekukurumidza, uye padyo neZiso reDutu. [18]cf. Iro Ziso reDutu Zvinhu izvi zvinotora nguva yakareba sei kuti zviitike? Mwedzi? Makore? Makumi emakore? Zvandichataura, hama nehanzvadzi dzinodiwa, ndezvekuti pamunoona zviitiko zvichiitika (kunyangwe izvozvi) mumwe pane mumwe sekunge Chechi nepasi rose zvava pedyo nekurasika… ingo rangarirai mazwi aJesu:

Ndakuudzai izvi kuitira kuti kana nguva yacho yasvika, imi mucharangarira kuti ndakakuyambirai. (Johani 16: 4)

… Uyezve, nyarara, uve wakatendeka, uye mirira ruoko rwaIshe anova utiziro kune vese vanogara maari.

 

 

Kutenda nekutsigira iri basa renguva yakazara. 
Ino inguva yakaoma kwazvo yegore,
saka chipo chako chinotendwa zvikuru.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Faustina, uye Zuva raIshe
2 cf. Maitiro Erai Akarasika; onawo Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
3 cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga
4 cf. Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete
5 cf. Mat. 24:14
6 cf. Kubvisa Anodzora
7 cf. Kurota kweasinaMutemo
8 cf. Laudato si ',n. 142; www.haav.va
9 cf. Chakavanzika Bhabhironi
10 cf. Katurike Herald, June 6th, 2015
11 cf. Zvak. 13:7
12 cf. Dzora! Dzora!
13 cf. 2014 uye Chikara Chinokwira
14 cf. Laudato si ',n. 53; www.haav.va
15 cf. Laudato si ',n. 105; www.haav.va
16 cf. Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeTatu Hora, Vatican City, Gumiguru 11, 2010
17 cf. Hutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vose Mabhishopi e
Nyika, Kurume 12, 2009; Katorike Online
18 cf. Iro Ziso reDutu
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.