Iwairo reBakatwa

 

THE Dutu Guru randakataura nezvaro mukati Kukurumidza Kutarisana Neziso ine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga, Rugwaro, uye yakasimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Chikamu chekutanga cheDutu chakanyanya kugadzirwa nevanhu: vanhu vanokohwa zvavakadyara (cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga). Ipapo kunouya iyo Ziso reDutu ichiteverwa nehafu yekupedzisira yeDutu inozoguma muna Mwari Pachezvake zvakananga kupindira kuburikidza ne Kutongwa kweVapenyu.

Mazuva mashoma apfuura, mufananidzo wakangoerekana wapinda mupfungwa dzangu nezve hupenyu hweasati aberekwa akatorwa nekubvisa nhumbu; vakanga vakaita Mbeu yakadyarwa muvhu kusvika kuzviuru zana nemakumi masere nezvishanu mazuva ese on avhareji anopfuura anopfuura makumi mana emakore. [1]cf. worldometers.com Mhedziso yaive yekuti mbeu idzi dzakamera uye dzave izvozvi wakura zvakakwana—uye kuti kukohwa kwagadzirira.

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)

Kubvisa nhumbu chingori chimwe chekusaruramisira kwakakura uko chizvarwa chedu chakagadzirwa kamwechete pamwe nekuuraya vanhu, hondo, kutengeswa kwevanhu, zvinonyadzisira, hugandanga, uye kupfura vanhu vazhinji.

Nezviitiko zvitsva zvehondo zviri kuitika kuMiddle East sezvandinonyora, tinogona kungoshamisika kana zviitiko izvi zviri mutambo unozovhenekera fuse inoparadza izvo "rugare" rwasara munyika - iro rinoburitsa bhiza dzvuku reapocalypse ku kutanga kwake kwekupedzisira kusati kwapera ino nguva. Handizivi. Asi kunyora kunotevera, kwakanyorwa angangoita makore manomwe apfuura, ndiko kumberi mupfungwa dzangu nhasi. Zvese zvandinogona kutaura ndezvekuti ndinotenda zvakadzama, zvakadzama kuna Baba Vokudenga nekundipa ini pamwe nesu tese makore manomwe apfuura kuti titendeuke uye tishandure zvimwe zvakawanda.

Ehe, ipapo pachagara paine avo vachataura kuti ese aya anonzi maporofita akaziviswa kwemakumi emakore, uye zvakadaro, tiri pano. Havanzwisisi. Mwari havataure kubudikidza nevaporofita vavo vozoita basa mangwana acho. Anopa nguva yekuti shoko rake ripararire, nguva yekuti isu tipindure nekutendeuka, sa nguva yakawanda sekudikanwa. Nekuti, paAchaita, ichave yakakosha… uye nyika haichazove yakafanana zvakare.

Inotevera yakatanga kuburitswa muna Kubvumbi 5, 2013.

 

 

IT ranga riri svondo rinoshamisa kusvika pano kuCalifornia, ndichiparidza pamwe chete nemurume akabatsira kuunza meseji yenyasha dzaMwari pasirese pamwe nekusimudzira chikonzero cheSt.Faustina kugadzwa: Fr. Seraphim Michalenko.

Panguva imwechete yatiri kuparidza nezve Tsitsi Dzehutsvene, hatina kukanganwa mamiriro akaparidzwa naJesu pachawo meseji idzi kuna St Faustina:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848 

Kureva, "nguva yengoni" [2]"Ndine kusingagumi kwekuranga [izvi], uye saka ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekushanyirwa kwangu.”- -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Amai Vakaropafadzwa kuSt. Faustina, Dhayari, kwete. 1160 isu tiri mune ane magumo; hazvisi zvisingagumi uye zvinoenderana neyedu mhinduro kuenda Kudenga. Uye isu tinofanirwa kubvuma zviri nyore kuti tinazvo kwete vakapindura yambiro uye meseji dzaAmai Vedu Vakaropafadzwa sezvataifanira kuita. Hatina kuteerera kana kuzivisa yambiro dzaMwari, dzingave dzavanapapa kana vaporofita, kuti vaunze iyo nyika kudzoka kubva pamucheto. Uye nokudaro, seMwanakomana Akarasika, tinofanira kutanga kukohwa zvatakadyara, iko zvino sezvo nyika yakabatana - mune zvemari uye zvakanyanya, mumudzimu. Asi saMwanakomana Akarasika, zvichadaro zvakananga muchirango chekuti maziso enyika achasvinudzwa, uye tichazopihwa mukana wekupedzisira wekudzokera kumusha kuna Baba… kana kuramba takaparadzaniswa naVo nekusingaperi.

… Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo Wetsitsi… ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuna St. Faustina, Dhayari, n. 83, 1146

Muchirevo chechinyorwa zvino, isu tinofanirwa kunzwisisa kuti izvo izvo Mwari zvaari kuda kutendera pasi pano zvakadzika murudo rwake netsitsi

… Uyo Ishe waanoda, anomuranga; anozvambura mwanakomana wose waanobvuma. (VaH 12: 6)

Izvo zvinofanirwa kutora nzvimbo ikozvino hazvina kunyanya kubva kuruoko rwaMwari, asi kubva kuruoko rwemunhu. Tinofanira kuravira kuvava kwesimba redu pachedu kuitira kuti tione zvakajeka kuti nyika isina Mwari inozova imwe ine nyonganiso, rufu, uye nyonganiso.

Mwari achatumira zvirango zviviri: chimwe chichava muhondo, kumukira, uye humwe zvakaipa; ichavapo pasi. Imwe yacho inotumirwa kubva kuDenga. -Akabatsirwa Anna Maria Taigi, Chikoro cheKaturike, Peji 76

 

KUDZIDZISWA KWEZVINHU ZVESIMBA

Kubva paVhasikita weEaster, ndakanyatsoona mumunamato kuti tinofanira kugadzirira ikozvino yekumedzwa uye kwekupedzisira kwe "zvisimbiso" zvinotaurwa muna Zvakazarurwa - kunyanya rwechipiri:

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira, chichiti: Uya pano pamberi. Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku. Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zva 6: 3-4)

Sezvo isu tichitarisa iyo zvepasi rose zviratidzo zvenguva dzakatikomberedza: kutyisidzira kwehondo kuri kukwira padhuze, kudonha kwehupfumi kuri padyo, kubuda kwemavhairasi ane njodzi nezvipuka zvikuru, kuparara kweFukushima, uye kutambudzwa kwe Kereke ichibuda pasi pechiso… tinoona mufananidzo wakajeka uchiitika weDutu Guru: Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution.

Husiku huviri hwekupedzisira pano (ndangova neawa kubva kuSan Francisco), ndanga ndichinamata nezve izvo izvo Ishe vangangoda kuti ndinyore nhasi. Ndainzwa kutungamirirwa kudzokera kumashure ndokuverenga Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution. Ini ndanga ndakanganwa izwi pamoyo wangu randakagovana newe ipapo ndiri muLos Angeles, California:

Hakuna murume, kana hukuru, hapana simba rinomira munzira sechivhiringidzo kuhurongwa Hwangu hwamwari. Zvese zvakagadzirirwa. Munondo wave kuda kudonha. Usatya, nekuti ini ndichachengetedza vanhu vangu mumiedzo yave kuda kutambudza nyika (ona Zvak. 3:10).

Ndine kufunga kweruponeso rwemweya, yakanaka neyakaipa. Kubva pano, California- "moyo weChikara" - imi munofanira kuzivisa zvandakatonga…

Sezvo ini ndigere pano muCalifornia ikozvino makore maviri gare gare, ndinonzwa kuti nguva ndiyo ikozvino.

 

ZVIKWERA ZVAKAITWA

Isu tinoziva kuti, pamusoro pekufamba kwesenturi yadarika, kurangwa kwakadziviswa. KuFatima, vana vakaona mutumwa ane "munondo unopfuta" wave kuda kurova pasi… asi mai vedu Vakaropafadzwa vakaonekwa, uye mwenje waibuda maari (ndiko kuti, kureverera kwake) wakamisa mutumwa, uyo akabva adanidzira achiti "Kutendeuka, kutendeuka, kutendeuka! ”

Ngirozi ine bakatwa rinopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari vanorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Tarira, ndasika mupfuri anopfutidza mazimbe anopisa, ndokugadzira zvombo zvive basa rake; ndini zvakare ndakasika muparadzi kuti ashande mhirizhonga. (Isaya 54:16)

Makore akati wandei gare gare, St. Faustina akaona chiratidzo chaJesu achionekwa akapfeka jena jena akabata "munondo unotyisa" muruoko rwake panguva yake yekumutsiridza mhiko.

Ipapo ndakaona kupenya kusingaenzanisike uye, pamberi peichi kupenya, gore jena muchimiro chechikero. Ipapo Jesu akasvika ndokuisa munondo kune rimwe divi rechikero, uye ukawira pasi zvakanyanya kusvika wave kuda kuubata. Ipapo, hanzvadzi dzacho dzakapedza kumutsidzira mhiko dzadzo. Ipapo ndakaona Ngirozi dzakatora chimwe chinhu kubva kune imwe neimwe yehanzvadzi ndokuchiisa mumudziyo wendarama zvakada kuita muchimiro chekutakura. Pavainge vaunganidza kubva kumasisita ese ndokuisa mudziyo kune rimwe divi rechikero, wakakurumidza kupfuura ndokusimudza divi raive rakaiswa pfumo. Panguva iyoyo, murazvo wakabuda kubva pane chinotyisa, uye wakasvika kusvika pakubwinya. Ipapo ndakanzwa izwi richibva kubwinya. Dzorera bakatwa munzvimbo yaro, chibairo chikuru. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuna St. Faustina, Dhayari, kwete. 394

Saka sei ikozvino? Sei isu tichiita kunge tiri padanho rematambudziko makuru akataurwa naRugwaro naMukadzi Wedu? Nekuti chibairo hachisisiri chikuru kudarika zvivi. Isu hatisi vanoona muHumambo hwaMwari: isu tiri vatori vechikamu. Uye naSt. Paul, isu tine basa rekudzora mafungu ezvakaipa kuburikidza neminyengetero yedu, kutambura, zvibairo uye pupura. [3]cf. VaK 1:24

Zvinongotaurwa kuti kuparidza kunodzora humambo hwehuipi. Sekungoti "Mwari akaita mhepo ikaomesa nyika ikaita kuti mvura idzikire" (Gen 8: 1) mushure memafashama, ndizvo zvakaitawo Mweya Mutsvene nekufema kwemuromo wevaparidzi kudzikisira mafashama ezvivi. -Akakomborerwa Humbert weVaRoma (1277), Magnificat, Gunyana 2013, peji. 65

Jesu akamboudza Faustina kuti:

Iniwo ndinorega kuranga Kwangu nekuda kwako. Iwe unondidzora, uye ini handigone kureverera zvirevo zvehutongi hwangu. Unosunga maoko angu nerudo rwako. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuna St. Faustina, Dhayari, kwete. 1193

Tsitsi dzaMwari dzinoyerera. yakasvibisa, kuburikidza nekuparidza, kuzvipira uye minamato yemweya yakasarudzwa kweanoda kusvika zana ramakore, kuzadzikiswa kwakazara kwemashoko aMai Vedu kuFatima:

[Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo mupasirese, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Izvo zvakanaka zvichabayirwa kutenda; Baba Vatsvene vanozova nezvakawanda zvekutambura; ndudzi dzakasiyana siyana dzichatsakatiswa. -Kubva Chakavanzika Chechitatu chaFatima chakaburitswa paVictoria webhusaiti, Mharidzo yeFatima, www.haav.va

Asi ikozvino, kuburikidza ne Yenyika Dzepasi Pose iyo inotsvaga kuisa Communism yepasi rose, [4]cf. Kana Chikominizimu Chidzoka aya mazwi anofanira kuitika kuti chikamu chekupedzisira chechiporofita chake chizadzikiswe:

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose..-Mharidzo yaFatima, www.haav.va

 

MUKADZI UNOPENYA - USINGADZWE

Zvino, kurwadziwa kwekusununguka kunofanira kutora nzvimbo kusvika pakuzvara. Uye o! Pope Emeritus Benedict XVI anga achitinyevera sei nezve ino nguva mukati menguva pfupi yechipapa!

… Kutyisidzirwa kwekutongwa kwakatinetsawo, Chechi muEurope, Europe nekuMadokero ... Chiedza chinogonawo kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu… -Papa Benedict XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi,Gumiguru 2, 2005, Roma.

Rudzi rwevanhu rwakabudirira mukuburitsa kutenderera kwerufu nekutyisa, asi vakatadza kuzviunza kumagumo… —PAPA BENEDICT XVI, Nekumba Esplanade yeiyo Shrine yeMukadzi Wedu weFatima, Chivabvu 13, 2010

Rima rakafukidza Mwari uye rinodzikatidza tsika ndiyo tyisidziro chaiyo kuhupenyu hwedu uye kupasi rose. Kana Mwari netsika dzetsika, mutsauko pakati pezvakanaka nezvakaipa, zvikaramba zviri murima, saka mamwe "mwenje", ayo anoisa zvinhu zvinoshamisa zvehunyanzvi mukati medu, hazvisi zvekufambira mberi chete asi zvakare njodzi dzinoisa isu nepasi panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Easter Vigil Homily, Kubvumbi 7, 2012

Hunhu nhasi zvinosuruvarisa kuona kupesana kukuru uye kupokana kwakapinza uko kunokanda mimvuri yerima pane ramangwana rayo… njodzi yekuwedzera kwenhamba yenyika dzine zvombo zvenyukireya inokonzeresa kutya kwakasimba mune wese munhu ane basa. —PAPA BENEDICT XVI, Zvita 11, 2007; USA Today

Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi.—PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

PaIsita Vigil, mazwi akarovererwa pamoyo wangu:

Kwasara nguva shoma zvino kuputika kusati kwaitika.

Zvaishamisa sei, saka, kuverenga mazuva mashoma gare gare munhau:

North Korea yakawedzera zvine mutsindo kuita kwayo sehondo nemusi weChina, ichinyevera kuti yakanga yabvumidza hurongwa hwekutema nyukireya pazvinangwa muUnited States. "Nguva yekuputika iri kuswedera nekukurumidza," mauto eNorth Korea akadaro, achiyambira kuti hondo inogona kutanga "nhasi kana mangwana". —April 3, 2013, AFP

Tinofanira kunyatsonzwisisa zviri kumashure kwekutaura kwakadai, kungave kweIran, North Korea, China, nezvimwe. Nyika zhinji dziri kutyisidzirwa nepfungwa nyowani uye isina hany'a yakabuda kubvira zviitiko zve "911": dzidziso ye "pre-emptive strike" kana "hondo chete."[5]Munzira dzakawanda, izvi zvinongova chete kupararira kwematende e Chakavanzika Bhabhironi Ndokunge, kana nyika ikanzwa kuti zvido zvayo zviri kutyisidzirwa, inogona kutanga ratidziro yekufungidzira. Zvingave zvakafanana nekutaura kuti iwe unogona kupfura kune wako wepedyo muvakidzani kana iwe uchifunga kuti rimwe zuva anogona kukupfura. [6]Nekudaro, sekutsanangura kwandakaita mu Chakavanzika Bhabhironi, kune imwezve ajenda afoot iri kuramba ichinyatsooneka neawa: iyo pfungwa ye "shanduko yehurumende" yekuparadzira "democracy" iri kunyatso gadzirira nzira ye kurasikirwa nehumambo yemarudzi ose mu "nyika itsva."

Papa Benedict akayambira:

Pakange pasina zvikonzero zvakakwana zvekuburitsa hondo kurwisa Iraq. Kuti titaure chinhu nezve chokwadi chekuti, kana takapihwa zvombo zvitsva zvinoita kuparadza kunopfuura mapoka evarwi, nhasi tinofanirwa kunge tichizvibvunza kana ichiri mvumo yekubvuma kuvapo kwe "hondo chaiyo." — Cardinal Jospeh Ratzinger, ZENIT, Dai 2, 2003

Iye zvino tinoona mamiriro akafanana nezve kuda kuitika chero nguva, ino nguva neSyria [kana kuisa chero nyika inoonekwa senge "kutyisidzira" kukuru kune "zvido zverudzi".] Zvakare, pfungwa ye "hondo chete" iri kukumbirwa kuchengetedza "zvido" zverimwe nyika. 

Rudzi urwu rwekurwiswa rwunotyisidzira kwedu kuchengetedzeka kwenyika kuwedzera kutyisidzira shamwari nevabatsiri vakaita seIsrael neTurkey neJorodhani, uye zvinowedzera njodzi yekuti zvombo zvemakemikari zvichazoshandiswa mune ramangwana.  -Purezidhendi Barack Obama, Nyamavhuvhu 30, 2013, Politico

Asi zvekare, Baba Vatsvene vari kuyambira kuti nhaurirano "ndiyo yega sarudzo yekumisa kukakavara uye mhirizhonga iyo zuva nezuva inokonzeresa kurasikirwa nehupenyu hwevanhu, kunyanya pakati pevanhu vasina rubatsiro." [7]chirevo chakabatana chaPapa Francis naMambo Jordani waMambo Jordan, Washington Post, Nyamavhuvhu 29, 2013; washingtonpost.com

Zvombo uye mhirizhonga hazvitungamire kurunyararo, hondo inotungamira kuhondo zhinji. —POPA FRANCIS, Gunyana 1, 2013, France24.com

Russia yakaratidza chivimbo chayo chekuti chero danho rakasimba rinopesana neSyria iro US inogona kuita mukudzivirira UN Security Council chingave chiito chehasha uye kutyora kwakanyanya kwemutemo wepasi rose. - Ministry yeRussia yekune dzimwe nyika, Washington Post, August 31, 2013

Ndezvipi "kuputika" kwandakaita senge ndinonzwa kuchitaurwa mumunamato? Handikwanise kutaura pachokwadi, asi pfungwa yangu yagara iri yekuti vanoreva kutsiva kana kurwiswa nemagandanga kunoisa pasi rose mumatambudziko, kana isiri yehondo yenyika yechitatu - ingave yakabva kumarudzi, vanhu vane hutsinye, kana vari manejimendi manejimendi ehurumende yemumvuri kupidigura hurongwa hwazvino. [8]cf. Yenyika Dzepasi Pose

Iran iri kupika kuti inodzosera hutongi hwaBashar al-Assad pachivharo uye ichityisidzira kuburitsa hugandanga kana US yarova. -Daily CallerSeptember 6th, 2013

Zvichida mhedzisiro yakadaro ndosaka, muchidimbu, Baba Vatsvene vakadaidzira Nyamavhuvhu 7th, 2013 kuti rive zuva rekutsanya nekunamata pamwe naye runyararo rwenyika, uye kunyanya, Middle East mamiriro. [9]cf. Catholic News Agency Nekuti Hondo pachayo iri haana mhinduro:

Mhirizhonga nemaoko hazvigoni kugadzirisa matambudziko emunhu. -POPE JOHN PAUL II, Mushandi weKaturike weHouston, Chikunguru - Nyamavhuvhu 4, 2003

Hakuzove nerunyararo pasi pano apo kumanikidzwa kwevanhu, kusarongeka, uye kusaenzana kwehupfumi, izvo zvichiripo, zvichitsungirira. -PAPA JOHN PAUL II, Ash Chitatu Misa, 2003

Nekudaro, isu tinogona kunzwisisa zvirinani izvozvi nei tichifanira kupfuura nemiedzo iyi: kuti tizive kuti mutemo werudo, shoko reEvhangeri, ndiyo chete tsika yechokwadi inogona kuvepo nevanhu. Uye zvakadaro, ndizvo chaizvo izvo zvatakarasa kuona nemhedzisiro isingaverengeke yenyika:

Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachave nemafuta, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari. Kwete chero mwari, asi Mwari akataura paSinai; kuna Mwari iye uyo chiso chake chatinoziva murudo runopfuurira "kusvika kumagumo" (cf. Joh. 13:1)- muna Jesu Kristu, akaroverwa nekumuka. Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza.-Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

 

ECHOES IN CHIPROFITA

… Uye izvi kubva kuvatatu vechiKaturike vezvakavanzika avo vese vakataura nezve kuuya kwekuoma, asiwo "kuvhenekera" kugadzirisa nyika. [10]cf. Kununurwa kukuru Pano zvakare, isu “Usazvidza uprofita” asi “Edza zvese uchengete zvakanaka” (1 Idzi 5: 20-21):

“Iyo nguva yasvika yekuti vanhu vanofanirwa kumuka… mairi maanofanira kumutsa kurudo rwaMwari. Mumakore anotevera chiedza chitsva kubva kudenga chichavhenekera moyo… asi chisati chavapo pachava nekuoma. ” [Maria Esperanza] akafanoona AIDS uye zvino anoona mamwe matambudziko, kusanganisira chimwe chirwere [11]cf. "Huru iri kuuya, uye ichave iri furuwenza denda", cnn.com uye kutyisidzira kwekune dzimwe nyika kuUS (nemarudzi maviri, rimwe hombe, rimwe diki, ndiani acharangana kudenha America). “Chinhu chakakomba” chichauya asi vanhu vachapona uye vachachiitira zvirinani uye vachararama muchokwadi chaMwari… ino “nguva yesarudzo yevanhu.” Iye anoona hondo, matambudziko munharaunda, uye njodzi dzinongoitika dzoga. Asi iye zvakare anoona kuchenesa kuchadzorera vanhu. "Nguva huru iri kuswedera," akadaro. "Zuva guru rechiedza!" - mushakabvu akabvumidza manyepo eVenzuela, Maria Esperanza; "Iyo Inoshamisa Nyaya yaMaria Esperanza" naMichael H. Brown; freerepublic.com

Ini ndinochema nhasi Vana vangu asi ndeavo vari kutadza kuterera kune yambiro Yangu vanozochema mangwana. Mhepo dzechirimo dzichachinja dzikaita guruva rinowedzera rezhizha sezvo nyika ichatanga kutaridzika kunge renje. Vanhu vasati vagona kuchinja kalendari yenguva ino unenge waona kupunzika kwemari. Chete ndevaya vanoteerera yambiro Dzangu idzo dzinozogadzirira. Maodzanyemba acharwisa Maodzanyemba sezvo maCorea maviri achirwa pamwe chete. Jerusarema richazungunuka, America ichawa uye Russia ichabatana neChina kuti vave Madzvinyiriri wenyika itsva. Ini ndinokumbira munyevero yerudo nengoni nekuti ini ndiri Jesu uye ruoko rwekururamisira ruchakurumidza kukunda. —Jennifer, Chivabvu 22, 2012; namesfromjesus.com

Rudzi rwevanhu haruzove nerunyararo kudzamara rwuchishanduka nekuvimba netsitsi dzangu.—Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, kwete. 300

 

KUGADZIRIRA

Ndinoziva mazwi ari pamusoro achave anotyisa uye anototyisa kune vamwe vaverengi. Uye nekudaro, nenyasha dzaMwari mumazuva anouya, ndinoshuvira kukunyorerai kakawanda, sekukumbirwa kwandakaitwa nemutungamiriri wangu wemweya. Mavari, nerubatsiro rwaMwari, ndinotarisira kudzika moyo wako - kwete mukutya - asi mukati tariro yechokwadi iyo inotipa isu maonero ehumwari ezvinhu zvese.

Iwe unokosha kwandiri, muverengi… wakakosha kwazvo kuna Jesu. Ndinotenda Mwari kuti ini ndakakwanisa kugoverana mumhando yerudo iyo St. Paul yaive nayo kune vaverengi vake. Hatisi kuzosiiwa munguva dzino! Kune nyasha huru dziri kuuya kuChechi dzinozoshandura zvese. Uye saka, dzorera mwoyo yako kuna Jesu, tarisa maziso ako paari, batanidza ruoko rwaAmai vako, uye namata, namata, namata. Nekuti mumunamato, Mwari anotibatanidza kwaari, anotipfekedza nhumbi dzokurwa, uye anotipa isu tese nyasha dzatinoda kuti tigare takatendeka kutora chikamu muHumambo.

Chekupedzisira, hazvisi zvoitika kuti mazwi andiri kunyora pano anodonha pamberi peMutambo weNgoni paSvondo yekutanga mushure meIsita. Nezuva rino, Mwari vakavimbisa kubvisa zvitadzo zvese uye zvepanyama zvirango kune avo vanosangana nemamiriro anotevera:

Ini ndinoda kuti Mutambo weTsitsi uve utiziro uye pekuvanda kumweya yese, uye kunyanya kune varombo vatadzi. Pazuva iro kudzika kwetsitsi dzangu kunozaruka. Ndinodurura gungwa rose renyasha pamusoro peavo mweya vanosvika kutsime retsitsi dzangu. Iwo mweya unoenda Kureurura uye ugogashira Chiraira Chitsvene unowana kuregererwa kwakazara kwezvivi uye chirango. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Diary yaSt Faustina, kwete. 699

… Kunyunyuta kukuru [kuchapihwa] pasi pechinyakare mamiriro (kureurura kwesakaramende, chirairo cheYukaristiya pamwe nekunamatira zvinangwa zvePamusoro Pontiff) kune vakatendeka avo, paSvondo reChipiri reIsita kana kuti Tsitsi Tsvene yeSvondo, mune chero chechi minamato nekuzvipira kunoitirwa mukuremekedza Tsitsi Tsvene, kana kuti ndiani, pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa akafumurwa kana kuchengetwa mutabhenakeri, anodzokorora Baba Vedu neChitendero, achiwedzera munamato wekuzvipira kuna Ishe Jesu ane tsitsi (semuenzaniso Jesu ane Tsitsi, ini vimba newe! ”) -Apostole Penitentiary Chirevo, Kuregererwa kwakanamatira kuzvinamwari mukuremekedza Ngoni dzaMwari; Archbishop Luigi De Magistris, Tit. Archbishop weNova Major Pro-Penitentiary;

Uyu mukana unoshamisa, zvakare zvakare, kuti isu tinyurwe mugungwa rengoni dzaMwari… uye tigadzirire kusangana naye chiso nechiso paAnotidaidza kumba.

 

RELATED KUVERENGA:

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. worldometers.com
2 "Ndine kusingagumi kwekuranga [izvi], uye saka ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekushanyirwa kwangu.”- -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Amai Vakaropafadzwa kuSt. Faustina, Dhayari, kwete. 1160
3 cf. VaK 1:24
4 cf. Kana Chikominizimu Chidzoka
5 Munzira dzakawanda, izvi zvinongova chete kupararira kwematende e Chakavanzika Bhabhironi
6 Nekudaro, sekutsanangura kwandakaita mu Chakavanzika Bhabhironi, kune imwezve ajenda afoot iri kuramba ichinyatsooneka neawa: iyo pfungwa ye "shanduko yehurumende" yekuparadzira "democracy" iri kunyatso gadzirira nzira ye kurasikirwa nehumambo yemarudzi ose mu "nyika itsva."
7 chirevo chakabatana chaPapa Francis naMambo Jordani waMambo Jordan, Washington Post, Nyamavhuvhu 29, 2013; washingtonpost.com
8 cf. Yenyika Dzepasi Pose
9 cf. Catholic News Agency
10 cf. Kununurwa kukuru
11 cf. "Huru iri kuuya, uye ichave iri furuwenza denda", cnn.com
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.