Nguva Yokupenya

 

PANO ikurukurirano yakawanda mazuva ano pakati pevakasarira veKaturike pamusoro pe“pokupotera”—nzvimbo dzokunyama dzedziviriro youmwari. Zvinonzwisisika, sezvazviri mumutemo womuzvarirwo kuti tide kudaro rarama, kudzivisa marwadzo uye kutambura. Tsinga dziri mumuviri wedu dzinoburitsa chokwadi ichi. Uye zvakadaro, kune chokwadi chepamusoro zvakadaro: kuti ruponeso rwedu runopfuura Muchinjikwa. Saizvozvo, kurwadziwa uye kutambura zvino zvinotora kukosha kwekudzikinura, kwete chete kumweya yedu asi kune yevamwe sezvatinozadza. “izvo zvinoshaikwa pakutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo Kereke” (VaK. 1:24).

 

The Refuges

Munguva yedu, Mwari akatipa a zvokunamata utiziro hwevatendi, uye ndiwo moyo, kwete zvishoma, waAmai vedu Vakaropafadzwa:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. —Mai vedu veFatima, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Jesu akasimbisa izvi zvakare muzvakazarurwa zvakatenderwa kumuHungary, Elizabeth Kindelmann:

Amai Vangu areka yaNoa… —Murazvo weRudo, p. 109; Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

Panguva imwe cheteyo, zvose zviri zviviri Rugwaro neGamuchidzanwa Dzvene zvinosimbisa kuti, zvikurukuru munguva dzapashure, kuchavawo nenzvimbo chisimba utiziro - izvo Baba veChechi Lactantius naSt. John Chrysostom vakadana kuti "kuva vega" (verenga Utiziro hweNguva Dzedu) Ichauya nguva apo boka raKristu richada chisimba kudzivirirwa naMwari kuitira kuchengetedza Chechi - sezvakangoita Ishe Wedu pachake naMaria vaida kuti Josefa aende navo kuEgipita kuti vatize kutambudzwa kwaHerodhe. 

Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinorarama, kunyangwe zviite zvidiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Asi haisati yava nguva iyoyo. Chokwadi, tinofanira kudaro tizai Bhabhironi. ndiko kuti, ibva paushati nehuwori izvo zvino zvabata masangano ose, kusanganisira hungu, kunyange zvikamu zveChechi. Pamusoro peBhabhironi, St. John anoyambira:

Ibvai mairi, vanhu vangu, kuti murege kutora chikamu muzvivi zvaro uye murege kugoverana mumatambudziko aro, nekuti zvivi zvaro zvakaunganidzirwa kudenga, uye Mwari vanorangarira mhosva dzaro. (Zva 18: 4-5)

Uye zvakadaro, mabhuratha nemasisita, imhaka chaiyo yekurasika kwese uko ino ndiyo nguva yekupenya murima - kwete kudzima Chiedza chaKristu pasi pegumbeze rekuzvichengetedza. 

Musatya kubuda munzira nomunzvimbo dzinoungana vanhu, sezvakaita vaApostora vokutanga vakaparidza Kristu uye nevhangeri roruponeso mumigwagwa yemaguta, nomumaguta nemisha. Ino haisi nguva yekunyara neVhangeri. Inguva yekuriparidza uri pamusoro pematenga edzimba. Usatya kubuda mumararamiro akasununguka uye echinyakare, kuti utore dambudziko rekuita kuti Kristu azivikanwe mu "metropolis" yazvino. Ndiwe unofanira ‘kubuda munzira’ uye kukoka munhu wose waunosangana naye kumabiko ayo Mwari akagadzirira vanhu vake. Vhangeri harifaniri kuvanzwa nokuda kwekutya kana kusakendenga. Kwaisamboitirwa kuvanzwa pachivande. Inofanira kuiswa pachigadziko kuti vanhu vaone chiedza chayo uye varumbidze Baba vedu vokudenga. --Homily, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, Nyamavhuvhu 15, 1993; v Vatican.va

Imi muri chiedza chenyika. Guta rakamiswa pamusoro pegomo haringavanziki. Uyewo havabatidzi rambi vobva vaisa pasi pedengu redengu; wakagadzikwa pachigadziko chemwenje, paunovhenekera vese vari mumba. Saizvozvo, chiedza chako chinofanira kupenya pamberi pevamwe, kuti vaone mabasa ako akanaka vagokudza Baba vako vekudenga. (Mat. 5: 14-16)

Sezvo Jesu akati zvakare kuna Erizabheti:

Dutu Guru riri kuuya uye richatakura mweya isina hanya inopedzwa nehusimbe. Ngozi huru ichaputika kana ndabvisa ruoko rwangu rwekudzivirira. Yambiro munhu wese, kunyanya vaprista, kuti vazunzwe kubva mukusakendenga kwavo… Usade kunyaradzwa. Musava mbwende. Usamirira. Rangana neDutu kuponesa mweya. Zvipei pabasa. Kana usina chaunoita, unosiya nyika kuna Satani uye kuti uite chivi. Vhura maziso ako uye uone njodzi dzese dzinoti vakabatwa uye nekutyisidzira mweya yako. -Murazvo worudo, p. 62, 77, 34; Kindle Edition; Imprimatur naArchbishop Charles Chaput wePhiladelphia, PA

Asi isu tiri vanhu chete, eh? Kana vaApostora vakatiza mubindu reGetsemane, ko isu? Zvakanaka, ndizvozvo pamberi Pentekosti. Mushure mekuburuka kweMweya Mutsvene, vaApostora havana kungodaro chete kwete tiza vanovatambudza asi faced vakashinga.

“Takakurayirai zvakasimba [hatidaro here?] kuti murege kudzidzisa nezita iroro. Asi mazadza Jerusarema nedzidziso yenyu uye munoda kuuyisa ropa romunhu uyu pamusoro pedu. Asi Petro nevaapositori vakapindura vachiti: Tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. ( Mabasa 5:28-29 )

Kana iwe uchitya, yave nguva yekupinda mukamuri yepamusoro yeMukadzi Wedu Immaculate Moyo, uye kubata ruoko rwake, kukumbira Denga kuti Pentekosti itsva zvaizoitika mumweya mako. Chokwadi, ndinotenda kuti ndizvo chaizvo primary basa reKutsaurwa kuna Maria: kuti Mweya Mutsvene aitewo akatifukidza kuti tive vadzidzi vaJesu vechokwadi—zvamazvirokwazvo “vamwe vaKristu” munyika. 

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnoberekwazve nayo mumweya. Anogara ari chibereko chedenga nepasi. Vagadziri vaviri vanofanirwa kubvumirana mune iro basa rakaitwa panguva imwe chete naMwari rekugadzira uye chigadzirwa chikuru chevanhu: Mweya Mutsvene uye Mhandara mutsvene kwazvo… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. — Arch. Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6

 

Nguva Yokupenya

Uye saka, the nguva yekupotera zvirokwazvo achauya. Asi nokuda kwaani? Vamwe vedu vakadanwa kuva vafiri kutendeka munguva ino, kungave kuri kupfurikidza nokudeurwa kweropa kana kuti kungorasikirwa nechinzvimbo munzanga, mabasa, uye kunyange kugamuchirwa kwemhuri dzedu. 

Ndinoshuvira kukoka vechidiki kuti vavhure moyo yavo kuEvhangeri uye vave zvapupu zvaKristu; kana zvichidikanwa, Yake kufa-zvapupu, pachikumbaridzo cheMireniyumu Yechitatu. —ST. JOHN PAUL II kune vechidiki, Spain, 1989

Vamwe vachashevedzwa kumusha kuburikidza nekutambudzika izvo zvino zvisingadzivisiki. Asi nokuda tese, chinangwa chedu ndiDenga! Meso edu anofanira kutariswa paHumambo husingagumi apo chidzitiro chichabvarurwa nepakati uye tichaona Ishe wedu Jesu chiso nechiso! O, kunyora mashoko iwayo kunobatidza moto mumwoyo mangu, uye ndinonamata, mauriwo, muverengi anodiwa. Ngatichimbidzei kuna Jesu, kwete nokufamba nemaune mu“imba yemitambo” sezvakaita vatsvene vekare. Asi, nekuzvipinza muMwoyo Wake Unoyera umo "Rudo rwakakwana runodzinga kutya." [1]1 John 4: 18 Nenzira iyi, tinogona kunge takazara akasiyiwa ku Kuda kwaMwari uye nokudaro kubvumira Mwari kuzadzisa mukati uye kuburikidza nesu Wake Hurongwa hwaMwari. Saka ngatinamatei pamwechete:

Ishe Jesu… tipeiwo ushingi hwePentekosti kuti tikunde kutya Getsemani.

 

 

Unodiwa. Imomo ndimo mune kernel yesimba rekukunda zvese…

 

Dai “muve vasina chavangapomerwa uye vasina mhosva, vana vaMwari
vasina gwapa pakati perudzi rwakakombama, rwakatsauka.
wamunopenya pakati pavo sezviedza panyika;
sezvamunobatirira pashoko reupenyu…” 
(VaF. 2: 16)

Zvakafanana Kuverenga

Budai muBhabhironi! 

Pakubuda muBhabhironi

Dambudziko Rinokonzera Dambudziko

Nguva Yedu Yevakadzi Yehondo

Zvakakwana Mweya Yakanaka…

Kunyara naJesu

Kudzivirira Jesu Kristu

Utiziro hweNguva Dzedu

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 1 John 4: 18
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA uye tagged , , , , , , , , .