Mufananidzo weChikara

 

JESU ndiye "chiedza chenyika" (Johane 8:12). SaKristu Chiedza aripo exponentially akadzingwa kubva kumarudzi edu, muchinda werima ari kutora nzvimbo yake. Asi Satani anouya kwete serima, asi se chiedza chenhema.

 

KUTI

Izvo zvakasimbiswa kuti zuva rezuva rinoshamisa kunobva kurapa uye hutano kuvanhu. Kushaikwa kwechiedza chezuva kunoonekwa nevekiriniki kunotungamira mukushushikana uye nemhando dzese dzehutano matambudziko.

Chiedza chekugadzira kune rimwe divi - kunyanya mwenje we fluorescent - inozivikanwa kuva inokuvadza. Izvo zvakatotungamira kurufu rwapamberi pemhuka dzerabhoritari. Muchokwadi, kunyangwe akasiyana mavara eiyo spectrum anogona kukonzeresa mamwe mamoods uye maitiro kana asvinwa mukati. 

Chiedza chezuva, zvakadaro, chinopa chakazara chakazara dzese mwenje mafambiro. 

98 muzana yezuva inopinda kuburikidza neziso, imwe 2 muzana kuburikidza neganda. Nekuda kweizvozvo, Jesu akataura chimwe chinhu chakadzama:

Rambi remuviri iziso rako. Kana ziso rako rakanaka, muviri wako wose uzere nechiedza, asi kana rakaipa, ipapo muviri wako uri murima. (Ruka 11:38)

Kunyange isu tichiziva kuti kushayikwa kwechiedza chezuva kunokuvadza muviri, Jesu aireva zvikurukuru kumweya.

 

CHIEDZA CHEMAHEMA

Icho chakanyengera vagari vepasi nezviratidzo zvachakatenderwa kuita pamberi pechikara chekutanga, ichivaudza kuti vaite mufananidzo wechikara… Yakazobvumidzwa kufemera hupenyu mumufananidzo wechikara, kuti mufananidzo wechikara ugone kutaura… (Rev 13: 14-15)

Mufananidzo waSatani nhasi uno unowanzove "mutumwa wechiedza" achipenya kwatiri kuburikidza ne Screen.  Mumwe anogona kuti "sikirini" - kungave iyo bhaisikopo, terevhizheni, kana komputa - "mufananidzo wechikara." Icho chaicho chiedza chekugadzira mupfungwa yechisikigo, uye zvakare kazhinji, mwenje wenhema mune yetsika uye yemweya pfungwa. Chiedza ichi, zvakare, chinopinda kuburikidza neziso-rakananga mumweya.

St. Elizabeth Seton sezviri pachena aive nechiratidzo muma1800 maakawona "mumisha yega yega yeAmerica a bhokisi dema iyo Dhiabhorosi yaipinda nayo. ” Nhasi, terevhizheni yega yega, skrini yekombuta uye smartphone ikozvino iri "nhema bhokisi." 

Iye zvino vese vanogona kuona zviri nyore kuti kuwedzera kwekuwedzera kwehunyanzvi hwemabhaisikopo, kwave nenjodzi zvakanyanya kudziviriro yetsika, chitendero, uye kusangana kwevanhu ... sekukanganisa kwete chete vagari vemo, asi nharaunda yese yevanhu. —POPI PIUX XI, Encyclical Letter Wakangwarira Cura, n. 7, 8; Chikumi 29, 1936

Chiedza chenhema inoita zvinhu zviviri: inotinyurura kure nechiedza chezuva. Maawa mangani anoshandiswa kutarisisa muterevhizheni kana komputa, kana iPod kana nharembozha! Nekuda kweizvozvo, chizvarwa ichi chiri kusangana nematambudziko akakura ehutano, kusanganisira kufutisa uye kushushikana.

Asi zvakatoipisisa, mwenje wenhema inovimbisa mafaro uye kuzadzikiswa nekugutsa manzwiro nemifananidzo yepabonde uye kushambadzira kwezvinhu kuburikidza nechiedza. "Mufananidzo unotaura" semuporofita wenhema, achiramba nzira yezvokwadi uye panguva imwechete achipa Evhangeri yenhema yakanangana neni "ini, neni, neni." Nekudaro, mwenje wenhema urikuumba meso emweya pameso pemweya mizhinji, ichisiya "muviri wese murima."

 

ANOPIKANA KRISTU, NEMWE CHIEDZA CHENHEMA
 

Sezvo Ndakanyora Kurota kweasinaMutemo, Ndakarota hope dzakaguma nekuona mhuri yangu "zvinodhaka, kuonda, uye kushungurudzwa"Mu"rabhoritari-yakaita chena kamuri."Neimwe chikonzero, ino" fluorescent-yakavhenekerwa "imba yakagara yakanamatira neni. Pandakagadzirira kunyora kufungisisa uku, ndakagamuchira email inotevera:

Mukurota kwangu, mufundisi wangu (anova murume akanaka, mutsvene, uye asina mhosva) akauya kwandiri paMisa, akandimbundira ndokundiudza kuti ane urombo uye aichema. Zuva rakatevera racho chechi yakanga isina munhu. Hapana aivapo kuzopemberera Misa uye vanhu vaviri kana vatatu chete ndivo vaipfugama paatari. Ndakabvunza kuti: "Baba varipi?" Vakangogutsurira musoro vachiratidza kuvhiringika pandiri. Ndakaenda kuImba yepamusoro .. iyo yaive yakavhenekerwa nemwenje chena we fluorescent (kwete mwenje wepanyama)… pasi painge pakafukidzwa nenyoka, madzvinyu, zvipembenene nezvimwewo zvichimonyoroka nekusvetuka saka ndaisakwanisa kutsika chero kupi ndisina kuisa tsoka dzangu madziri…. Ndakamuka ndichivhunduka.

Ichi chingave fananidzo cheChechi yese yeKaturike here? Ini ndinonzwa kuti zvakanaka uye zvinoyera uye zvisina mhaka zviri kusiya uye izvo zvichazosara kumashure ndizvo zvisinga tsanangurike zvisina kuchena. Ndinonamatira vese vatsvene vasina mhaka, kune vese vakatendeka kuti varambe vakasimba panguva ino. Ndinonamatira kutenda muna Mwari wedu akanaka worudo kuburikidza nemuedzo uyu wakakura watiri kutarisana nawo.

Mumwe anofanirwa kugara achingwarira mukududzira hope. Vanogona, zvakadaro, kujekesa zvinhu zviri pamberi pedu…

 

CHIEDZA CHENHEMA MUKEREKE

Chechi yeKaturike, sekuprofita kwakaita Jesu naDanieri, ichatarisana nenguva yekubairwa kwemazuva neMisa (pachena), uye chinonyangadza chakavakwa munzvimbo tsvene (ona Mat 24:15, Dan 12:11 .; zvakare maona Kuvhiringidzwa kweMwanakomana) Papa Paul VI akataura nezvekuramba kutenda kwaitovepo paakati,

… Kuburikidza nekumwe kutsemuka kumadziro utsi hwaSatani hwapinda mutemberi yaMwari.  -Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972,

Uye muna 1977:

Muswe wadhiyabhorosi unoshanda mukuparara kwenyika yeKatorike. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyange kusvika kumusoro kwayo. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -Kero pane iyo Makumi Matanhatu Anniversary yeFatima Apparitions, October 13, 1977,

Chokwadi, mune mamwe marishi, madhokosi, nematunhu, mwenje wenhema wapinda mu "imba yepamusoro" yemoyo mizhinji. Asi, Chechi ichagara iripo, kumwe kunhu, sekuvimbiswa kwaKristu (Mat 16: 18); Chiedza chechokwadi chichagara chichivhenekera muChechi, kunyangwe kwechinguva, chingangodaro chakavanzwa.

Chinhu chinofanira kusara. Boka diki rinofanira kusara, kunyangwe ringave diki sei. -Papa PAUL VI kuna Jean Guitton (Paul VI Chakavanzika), muzivi wechiFrench uye shamwari yepedyo yaPapa Paul VI, September 7, 1977

Zvinonakidza kucherechedza kuti nyika dzese, senge Australia, dziri kuenda ku kubuda kunze kwechiedza chemwenje ne fluorescent mababu. Pasina mubvunzo, sekutya pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze uye kushandiswa kwesimba kuchisvika pakushoshoma, pasi rese rinodikanwa kuti riwane mwenje unoshanda asi unotonhorera, unotonhora we fluorescence.

Nyika zvese panyama uye pamweya zvinoramba zvichienda kure ne "Yakazara Spectrum."

 

TARIRA HORA RIMWE NEMI…

Sezvo munhu wese achida zuva rakanangana, saizvozvowo munhu wese anoda Jesu, Mwanakomana waMwari (kunyangwe vachizviziva kana kwete.) Nzira iyo munhu anogamuchira nayo chiedza chaJesu iriwo kuburikidza nemaziso-iyo maziso emoyo, nekuzvimisikidza paari kuburikidza munamato. Ichi ndicho chikonzero Jesu mubindu reGetsemane akasimbirira kuti vaApostora vake vakaneta uye vasina simba vanamate panguva yekutambudzika… kuti vave nechiedza chakakosha. kwete kutsauka pakutenda. Uye ndosaka Jesu achitumira mai vake kuzotikumbira kuti "namata, namata, namata." Nekuti "awa yekuparadzira" inogona kunge yave pedyo (Mat 26: 31.)

Kuburikidza nemunamato, uye kunyanya iyo Yukaristia, tinozadza mwenje yemweya yedu nechiedza (ona Kenduru Inopfungaira)… Uye Jesu anotiyambira kuti tive nechokwadi chekuti marambi edu akazara asati adzoka (Mateo 25: 1-12.)

Hongu, yave nguva yekuti vazhinji vedu tidzime mwenje wenhema unobva paterevhizheni nemakomputa, uye toshandisa nguva iyoyo kutarisisa maziso edu paChiedza chechokwadi… Chiedza chinotisunungura.

Pasina Chiedza chemukati, kunenge kuine rima kuona mumazuva anouya…

… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ari muBhuku raZvakazarurwa aanotaurira kuChechi yeEfeso: "Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho." Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: “Tibatsirei kuti titendeuke! Tipe isu tese nyasha dzekuvandudzwa kwechokwadi! Usarega chiedza chako chiri pakati pedu chichivhuvhuta! Simbisa kutenda kwedu, tariro yedu uye rudo, kuti tikwanise kubereka michero yakanaka! ” -PAPA BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma. 

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.