Tsvimbo Yesimbi

KUVERENGA mazwi aJesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, unotanga kunzwisisa izvozvo kuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari, apo tinonamata zuva rega rega muna Baba Vedu, ndicho chinangwa chikuru cheKudenga. "Ndinoda kusimudza chisikwa kuti chidzokere kune kwaakabva," Jesu akati kuna Luisa, "... kuti Kuda kwangu kuzikanwe, kudiwe, nekuitwa panyika sezvaKuri Kudenga." [1]Vol. 19, Chikumi 6, 1926 Jesu anototi kubwinya kweNgirozi neVatsvene Kudenga "Hazvizopedzi kana Kuda kwangu kukasakunda kwacho pasi pano."

Zvese zvakagadzirirwa kuzadzikiswa kwakazara kweKuda Kwepamusoro, uye kusvika Denga nenyika zvadzokera mudenderedzwa iri reKuda Kwekusingaperi, vanonzwa mabasa avo, kubwinya kwavo nemufaro sekunge zvakapetwa nepakati, nekuti, vasina kuwana kuzadzikiswa kwaro kwakazara muKusika. , Kuda kwoumwari hakugoni kupa icho Chakanga chagadza kuti chipe—ndiko kuti, kuzara kwepfuma Yayo, nemigumisiro Yayo, mifaro nemifaro iyo Iinayo. — Vhoriyamu 19, May 23, 1926

Hazvisi zvekungoregererwa kwerudzi rwevanhu vakatadza, asi kuti vatorezve ruponeso rwavo Kuwana Kwechokwadi kuti uzo "kugamuchira kuvandudzwa kweKuda kwaMwari mukuda kwevanhu." [2]Vol. 17 June 18, 1925 Saka, zvinopfuura kungotaurawo zvako kuita kuda kwaMwari: ndizvo kubata Kuda kwaMwari sezvakamboitwa naAdhamu, pamwe chete nekodzero dzose, zvinhu nemigumisiro zvarinazvo kuti zvisikwa zvive zvakakwana.[3]“Mwari nokudaro anogonesa vanhu kuva vakangwara uye zvikonzero zvakasununguka kuti vapedze basa rechisiko, kuita kuti kuwirirana kwacho kukwane nokuda kwokubetserwa kwavo vamene neizvo zvavavakidzani vavo.” - Catechism yeChechi yeKaturike, 307 Nguva nenhoroondo hazvizovharike kusvikira izvi zvaitwa. Kutaura idi, kuuya kweawa ino kunokosha zvikuru zvokuti kunorondedzerwa naKristu senhambo itsva kana kuti nhambo:

Ndiri kukugadzirirai nguva yerudo… zvinyorwa izvi zvichave zveChechi Yangu sezuva idzva richabuda pakati paro… apo Chechi ichaitwa patsva, ichashandura chiso chenyika… Chechi ichagamuchira iyi yekudenga. zvokudya, izvo zvinomusimbisa nokuMuita simuka zvakare mukukunda kwaro kuzere… zvizvarwa hazvizoperi kusvikira Kuda kwangu kwatonga panyika. —February 8, 1921, February 10, 1924, February 22, 1921

Izvi zvinonzwika sechinhu chikuru. Saka, zvingava muMagwaro, handiti?

Chiratidzo Chikuru

Jesu akati kuna Luisa:

...zuva mucherechedzo weKuda kwangu… Richaparadzira mwaranzi yaro youmwari kupa Hupenyu hweKuda kwangu kune vese. Iyi ndiyo Prodigy yezvimiro, izvo Denga rose rinoshuvira.  — Vhoriyamu 19, May 10, 23, 1926

…hapana Hurukuro Kupfuura Kuda Kwangu Kugara muchisikwa. —Vhoriyamu 15, December 8, 1922

Uye ipapo, nezveMhandara Yakaropafadzwa Mariya, Jesu anoti:

Anogona kunzi Mambokadzi, Amai, Muvambi, Chigadziko uye Chionioni cheKuda kwangu, umo vese vanogona kuzviratidza kuti vagamuchire Hupenyu Hwake kubva kwaari. — Vhoriyamu 19, May 31, 1926

Uye saka, mukati mezvakazarurwa izvi munobuda maungira kubva muBhuku raZvakazarurwa:

Chiratidzo chikuru chakaonekwa kudenga, mukadzi akapfeka zuva, nemwedzi uri pasi petsoka dzake, nepamusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri... tsvimbo yedare. ( Zvak 12:1, 5 )

Sezvakataurwa mu Mukadzi Murenje, Benedict XVI anopedzisa:

Mukadzi uyu anomiririra Maria, Amai veMudzikinuri, asi anomiririra panguva imwe cheteyo Chechi yose, Vanhu vaMwari venguva dzose, Chechi iyo panguva dzose, nemarwadzo makuru, inoberekazve Kristu. —POPE BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, August 23, 2006; Zenit; cf. catholic.org

Uye zvakadaro, pane chimwe chinhu chakadzama muchiratidzo ichi cheMukadzi icho chakaburitswa mune zvakazarurwa kuna Luisa.[4]“…hapana chizaruro chitsva chapachena chinofanira kutarisirwa pamberi pekuratidzwa kune mbiri kwaIshe wedu Jesu Kristu. Asi kunyangwe kana Zvakazarurwa zvatokwana, hazvina kunyatsojekeswa; zvinosarira kuti kutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kunzwisise zvakunoreva zvizere mukufamba kwemazana emakore.” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 67 Sezvo Jesu akati kwaari:

... kuti ndiite kuti Kuda kwangu kuzivikanwe, kuti Kutonge, handifanire kuve naamai vechipiri maererano nehurongwa hwekuzvarwa, asi ini ndinoda amai vechipiri maererano nehurongwa hwenyasha… iwewo ndiwe mudiki mambokadzi muHumambo hweKuda Kwangu. — Vol 19, June 6, 20 1926, 

Luisa ndiye aizova wekutanga pakati zvisikwa zvinotadza kupfekedzwa, sokunge, muzuva reKuda kwaMwari. Nokudaro, muchiedza chezvakazarurwa izvi, "mukadzi akapfeka zuva" - uyo akafanofananidzirwa zvakakwana kana kuratidzwa muMhandara Yakaropafadzwa Mariya - anoonekwa seChechi munguva dzino. kupfekedzwa muKuda kwaMwari, kutanga naLuisa seyekutanga pakati pe "common stock," [5]Vol. 19, Chikumi 6, 1926 uye akabereka “mwana womukomana, waizotonga marudzi ose netsvimbo yedare.” Ndiyo Chechi inozvara ose Muviri usinganzwisisike waKristu, zvese mukati nhamba and in muzvarirwo. Maererano nenhamba…

... kuomeswa kwakauya pamusoro peIsraeri muchidimbu, kusvikira nhamba yakazara yevaHedheni yapinda, uye saizvozvo vaIsraeri vose vachaponeswa… (VaRoma 11:25-26)

... uye maererano nemasikirwo:

Kusvikira isu tose tasvika pakubatana kwekutenda nekuziva Mwanakomana waMwari, pakukura, pakukura, pakukura kweukuru hwaKristu; chinhu, kuti ave mutsvene uye asina chaangapomerwa. ( VaEfeso 4:13; 5:27 )

Kuguma kwenyika hakusviki kusvikira Mwenga waKristu akapfeka "zuva" reKuda kwaMwari, nguo yemuchato ye "utsvene hutsva uye hutsvene":[6]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Jehovha akasimbisa umambo hwake, iye Mwari wedu Wamasimba Ose. Ngatifarei uye tifarisise uye timukudze. Nokuti zuva romuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzirira. Aibvumirwa kupfeka nguo yerineni inopenya, yakachena. (Zvak 19:6-8)

Tsvimbo Yesimbi

Pane chiporofita chakanaka chakapihwa naPope Pius XI mukero yake yeKisimusi ya1922:

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuiita kuti izivikanwe kune vese… Kana yasvika, ichave iri nguva yakakosha, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu, asi kugadzikana kwe… nyika. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Nezvekutonga kwepasi rose kwaKristu, Mwari Baba vanoti:

Ndiwe mwanakomana wangu; nhasi ndakubereka. Kumbira kwandiri, ndikupe ndudzi ive nhaka yako, nemigumo yenyika ive nhaka yako. Muchavafudza netsvimbo yedare, muchavaputsa sehari yomuumbi. ( Pisarema 2:7-9 )

“Kuputswa” kwevakaipa kunoreva Kutonga Kwevapenyu kuti anotangira “nguva yorudo” apo vasingapfidzi uye vanopandukira, kusanganisira Anopesana naKristu kana kuti “chikara,” [7]cf. Zvak. 19:20 richaputswa kubva pachiso chenyika.[8]cf. Zvak. 19:21

achatonga varombo nokururamisira, nokururamisira vanotambudzika venyika. Acharova munhu asina tsitsi neshamhu yomuromo wake, uye achauraya akaipa nokufema kwemiromo yake. Kururama richava bhanhire rechiuno chake, uye kutendeka richava bhanhire muchiuno chake. Ipapo bere richava mueni wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana… ( Isaya 11:4-9 ) Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti urove marudzi. Uchavatonga netsvimbo yedare, uye iye amene achatsika muchisviniro chewaini waini yehasha nokutsamwa kwaMwari Wamasimba ose. (Zvak 19:15)

Asi ipapo Jesu anoti mukudzorera kune avo vanoramba vakatendeka:

Kumukundi, unochengeta nzira dzangu kusvikira pakuguma, ini ndichapa simba pamusoro pemarudzi. Iye achaatonga netsvimbo yedare… Uye kwaari ndichapa nyeredzi yamangwanani. (Zva 2: 26-28)

Iyo "tsvimbo yesimbi" ndiyo isingachinji, isingazununguki, isingachinjiki yekusingaperi "Kuda kwaMwari" iyo inotonga yenyama neyemweya mitemo yekusika uye inoratidza ese hunhu hwehumwari hweUtatu Hutsvene pachahwo. Mutemo une tsvimbo yesimbi, saka, hapana chimwe kunze…

… Kubatana kwakakwana naIshe kunakirwa nevaya vanoshingirira kusvika kumagumo: mucherechedzo wesimba rakapihwa vanokunda… vachigovana kumuka uye kubwinya kwaKristu. -The Navarre Bible, Zvakazarurwa; mashoko omuzasi, p. 50

Zvirokwazvo, Kristu anogara achitaura nezve “kudzoreredzwa” kweKuda kwaMwari muchisikwa se“kumuka.”[9]cf. Kumutswa kweChechi 

Zvino, Kumuka kwangu chiratidzo chemweya inozoumba Hutsvene hwavo muKuda kwangu. —Jesu kuna Luisa, Kubvumbi 15, 1919, Vol. 12 

Vakava vapenyu uye vakatonga pamwe chete naKristu kwemakore ane chiuru. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane chiuru apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. Wakaropafadzwa uye mutsvene une mugove pakumuka kwekutanga; Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pavo; vachava vaprista vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye kwamakore ane chiuru. ( Zvakazarurwa 20:4-6 )

Nokuti sezvo ari iye kumuka kwedu, sezvo takamuka maari, saizvozvowo anogona kunzwisiswa soumambo hwaMwari, nokuti maari tichatonga. -Catechism yeChechi yeKaturike, n. 2816

Vanotonga “naye” nokuti ndiye in ivo. Nekuti kubuda kwe "nyeredzi yemangwanani" uye "chipo chekurarama muKuda kwaMwari" chinhu chimwe chete:

Ndini mudzi nechizvarwa chaDhavhidhi, nyamasase inopenya. (Zvak. 22:16)

... hukasha hwekugara muKuda kwangu hukasha hwaMwari pachaKe. — Jesu kuna Luisa, Vol. 19, Chivabvu 27, 1926

Uku kubuda kwenyamasase mumwoyo yevaparidzi vakatendeka Makore Ane Chiuru, kana kuti Zuva raShe.[10]cf. Mamwe Mazuva maviri

Uyezve, tine shoko rouprofita rakavimbika zvachose. Muchaita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, kusvikira utonga hwatsvuka uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu… kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chemakore nemakore ane chiuru sezuva rimwe chete. ( 2 Petro 1:19; 3:8 )

Dziviriro yaMwari

Mukupedzisa, shoko pamusoro pokugovera kunoshamisa kwoumwari Mwari anotambanudzira kuvose vari vaviri “mukadzi” no“mwana womukomana” muna Zvakazarurwa 12. Kunopfuurira pasina kutaura kuti Satani, dragoni, ari muhasha mukurwisana nokuuya kwoUmambo hwoUmwari. Will. Saizvozvo, Iyo Yekupedzisira Revolution ndiko chaizvo kuedza kwake kunyomba nekutevedzera Humambo hwaMwari kuburikidza a Kubatana Kwenhema uye Rudo rwenhema. Nokudaro, tiri kurarama iye zvino Kupesana kwehumambo. Ndakatotsanangura kuti Kristu achachengetedza sei Chechi munguva dzinouya Mukadzi Murenje. Asi kunewo “dziviriro” inopiwa ku“mwanarume” uyo dragoni inotsvaka kuparadza:

Dhiragoni yakamira pamberi pomukadzi akanga oda kusununguka, kuti iparadze mwana wake kana angozvara. Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akafanirwa kutonga nyika dzese netsvimbo yedare. Mwana wake akakwidzwa kuna Mwari nechigaro chake cheushe. (Zvak. 12: 4-5)

Nguva zhinji muhurukuro naLuisa, "anotorwa" kuchigaro cheushe chaMwari kwemazuva ekupedzisira muzviratidzo zvake zvisinganzwisisike. Aingogara paChidyo Chitsvene chete.[11]cf. PaLuisa uye Zvinyorwa zvake Uye Jesu anomuvimbisa pane imwe nguva:

Ichokwadi kuti chikuru chichava dambudziko, asi zivai kuti ndichave nehanya nemweya inogara kubva muKuda kwangu, uye nenzvimbo dzine mweya iyi… Zivai kuti ndinoisa mweya inorarama zvizere kubva muKuda kwangu panyika. mamiriro akafanana neakaropafadzwa. Naizvozvo, rarama muKuda kwangu uye usatye chinhu. —Jesu kuna Luisa, Vhoriyamu 11, Chivabvu 18, 1915

Pane imwe nguva, Jesu akati kwaari:

Iwe unofanirwa kuziva kuti ini ndinogara ndichida vana Vangu, zvisikwa Zvangu zvinodikanwa, ndaizozvishandura ndoga mukati kuti ndirege kuvaona vachirohwa; zvakanyanya, kuti munguva dzakaipa dziri kuuya, ndakavaisa vese mumaoko aAmai vangu vekudenga - KwaVari ndakavapa, kuti vandichengetere pasi pejasi ravo rakachengeteka. Ndichamupa vese vaachada; kunyangwe rufu haruzove nesimba pamusoro peavo vachange vakachengetwa naAmai Vangu.

Zvino, paakange achitaura izvi, mudiwa wangu Jesu akandiratidza, aine chokwadi, kuti sei Changamire Mambokadzi akaburuka kubva Kudenga nehukuru husingataurike, uye hunyoro hwakazara hwamai. uye akatenderera pakati pezvisikwa, kumarudzi ese, uye akacherekedza vana vake vanodikanwa uye nevaya vaisafanira kubatwa nezvirwere. Chero ani akabatwa naAmai vangu vekudenga, shamhu dzaive dzisina simba rekubata zvisikwa izvi. Akanaka Jesu akapa kuna Mai vake kodzero yekuunza kuchengetedzeka kunaani zvake wavanoda. Zvaifadza sei kuona Mambokadzi weKudenga achifamba-famba kunzvimbo dzese dzenyika, achitora zvisikwa mumawoko ake amai, akazvibata padyo nepachipfuva chake, achiviga pasi pejasi rake, kuti pasave neipi yakaipa ingakanganisa avo vakachengetwa nekunaka kwake kwamai. akachengetedzwa, akachengetedzwa uye akadzivirirwa. Ah! dai vese vaigona kuona nerudo rukuru uye hunyoro Mambokadzi weKudenga akaita hofisi iyi, vaichema kunyaradzwa uye vaizoda iye anotida zvikuru. —Vol. 33 Chikumi 6, 1935

Uye zvakadaro, avo vanotonga ne "tsvimbo yedare" ndivowo avo St. John anoona se “Vaya vakanga vagurwa misoro nokuda kwouchapupu hwavo pamusoro paJesu uye nokuda kweshoko raMwari, uye vakanga vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kuti vakagamuchira chiratidzo chacho pahuma dzavo kana pamaoko.” (Zvak 20:4) Saka ngatirambei takateerera uye takatendeka muzvinhu zvese “kusvikira kumagumo,” chero mugumo iwoyo uchave. Zve…

Nekuti kana tichirarama, tinoraramira Ishe, uye kana tichifa, tinofira Ishe; zvino kana tichirarama kana kufa tiri vaIshe. (VaRoma 14: 8)

 

O, nyika yakaipa, uri kuita zvese zvaunogona
kuti andibvise pachiso chenyika,
kundidzinga kubva munharaunda, kubva kuchikoro,
kubva kuhurukuro - kubva kune zvose.
Muri kuronga kuputsa temberi nemaatari,
kuparadza Chechi yangu nekuuraya vashumiri vangu;
ini ndiri kukugadzirira iwe Era yeRudo -
iyo Era yeFIAT yangu yechitatu.
Iwe uchagadzira nzira yako kuti undibvise,
uye ndichakuvhiringa neRudo.

—Jesu kuna Luisa, Vol. 12, Kukadzi 8, 1921

Zvakafanana Kuverenga

Mhinduro kumibvunzo yako PaLuisa uye Zvinyorwa zvake

 

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vol. 19, Chikumi 6, 1926
2 Vol. 17 June 18, 1925
3 “Mwari nokudaro anogonesa vanhu kuva vakangwara uye zvikonzero zvakasununguka kuti vapedze basa rechisiko, kuita kuti kuwirirana kwacho kukwane nokuda kwokubetserwa kwavo vamene neizvo zvavavakidzani vavo.” - Catechism yeChechi yeKaturike, 307
4 “…hapana chizaruro chitsva chapachena chinofanira kutarisirwa pamberi pekuratidzwa kune mbiri kwaIshe wedu Jesu Kristu. Asi kunyangwe kana Zvakazarurwa zvatokwana, hazvina kunyatsojekeswa; zvinosarira kuti kutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kunzwisise zvakunoreva zvizere mukufamba kwemazana emakore.” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 67
5 Vol. 19, Chikumi 6, 1926
6 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
7 cf. Zvak. 19:20
8 cf. Zvak. 19:21
9 cf. Kumutswa kweChechi
10 cf. Mamwe Mazuva maviri
11 cf. PaLuisa uye Zvinyorwa zvake
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI uye tagged , , , .