Nguva yaJona

 

AS Ndakanga ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa kupera kwesvondo rapfuura, ndakanzwa kusuwa kukuru kwaIshe Wedu. kuchema, zvaiita sokuti vanhu vakaramba rudo Rwake. Kweawa yakatevera, takachema pamwe chete… ini, ndichikumbira zvikuru ruregerero Kwake pakutadza kwangu uye kwedu tose kumuda mukudzoka… uye Iye, nekuti vanhu zvino vaburitsa Dutu rekuita ravo.

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)

Mangwana acho, meseji iyi yakauya kwandiri, yatakaisa paCountdown:

Isu — Mwanakomana wangu naAmai ava — tiri kuchema nekutambudzika kuri kuitika kune avo vachapararira pasi rose. Imi vanhu veMwanakomana wangu, musadzokera shure; ipai zvese zvamungakwanisa kuita kuvanhu vese. -Mukadzi wedu kuna Luz de Maria, Kukadzi 24, 2022

Pakapera nguva iyoyo yemunamato, ndakanzwa Ishe Wedu vachikumbira ini, uye isu, kuti tiite zvibayiro zvinokosha panguva ino nokuda kwenyika. Ndakasvika pasi ndokutora bhaibheri rangu, ndokuvhura ndima iyi...

 

Kumuka kwaJona

Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona ... “Simuka, uende kuNinivhi, riya guta guru, undoridanidzira pamusoro paro; nekuti kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu. Asi Jona akasimuka achitizira Tashishi abve pamberi paJehovha. 

Asi Jehovha akatuma mhepo inopenga pagungwa, dutu guru rikamuka pagungwa, chikepe chikashumba kuputsika. Ipapo vafambisi vechikepe vakatya, mumwe nomumwe akadana kuna mwari wake; vakarashira mugungwa nhumbi dzakanga dziri muchikepe, kuti chirerusire. Asi Jona akanga aburukira mukatikati meareka, akarara, akabatwa nehope kwazvo. (Jona Ch. 1)

Hazvishamisi kuti vafambisi vengarava vechihedheni vaiva mungarava vakaita sei mukushungurudzika kwavo: vakatendeukira kuna vamwari venhema, vachirasa zvinokosha kuti va“rerutse” mutoro wavo. Saizvozvowo, mumazuva ano enhamo, vakawanda vakatendeukira kuvamwari venhema kuti vawane nyaradzo, kuti vanyaradze kutya kwavo uye kuti vaderedze funganyo yavo—kuti va“rerutse mutoro.” Asi Jona? Akangosimudza izwi raIshe ndokukotsira sezvo dutu raitanga kurova. 

Ndiko kuvata kwedu pamberi paMwari uko kunoita kuti tirege kunzwa kune zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendenga nezvakaipa… kumwe kuonda kwemweya kusimba rezvakaipa… Tiye hope' ndedzedu, isu vasingadi kuona simba rakazara rezvakaipa uye vasingadi kupinda muPassion yake.. ” —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

“Kufarira” kuri kukumbirwa naJesu zvakanyanya Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki ndicho chibayiro chokuteerera.[1]“Kuteerera kuri nani pane chibayiro.”—1 Sam. 15:22. “Unondida, uchachengeta shoko rangu,” akadaro Jesu.[2]John 14: 23 Asi kunyanya, ndiko kuita chibairo chezvinhu izvo, mazviri, zvisina kuipa, asi izvo isu tinogona kuramba takanamatira. Izvi ndizvo zvinorehwa nekutsanya: kuramba chakanaka kune chakanaka chepamusoro. Kunaka kwakakwirira kuri kukumbira Mwari iko zvino, muchidimbu, ndekweruponeso rwemweya iri pamucheto wekurasika nekusingaperi mukubwaira kweziso. Tiri kukumbirwa kuti tive "mweya yakabatwa" - saJona:

... Jona akati kwavari, “Ndisimudzei, mundikandire mugungwa; ipapo gungwa richakunyararirai; nokuti ndinoziva kuti dutu iri guru rauya pamusoro penyu nokuda kwangu. …Saka vakasimudza Jona, vakamukandira mugungwa; gungwa rikanyarara pakupenga kwaro. Ipapo varume vakatya Jehovha kwazvo... (Ibid.)

 

Fiat yaJona

Nhasi, Dutu Guru rakavamba kupfuura pamusoro penyika sezvatiri kuona chaizvoizvo “zvisimbiso” zvaZvakazarurwa zvichiwadzanyurika pamberi pameso edu.[3]cf. Zvirikuitika Kuti vaunze "kudzikama" pagungwa, Ishe vari kutikumbira kuti tirambe mwari wekunyaradza uye kuti tive vamiriri muhondo yemweya iri kurwiwa patiri.

Sezvandaifunga pamusoro peizvo Ishe vakanga vachikumbira kwandiri pachangu, ndakatsutsumwa pakutanga: “Aa Ishe, muri kundikumbira kuti ndizviitire chisimba!” Hungu, chaizvoizvo.

Kubva pamazuva aJohwani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, ushe hwekumatenga hunopambwa, nevapambi vanohutora nesimba. (Mt 11:12)

Kuita mhirizhonga kwandiri kuda kwemunhu kuti kuda kwoumwari kugotonga mandiri. Jesu akati kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta:

Huipi hwese huri mumunhu ndehwekuti arasa mhodzi yeKuda kwangu; nokudaro hapana chaanoita kunze kwekuzvifukidza nemhosva huru kwazvo, dzinomudzikisira uye dzinomuita seanopenga. Oh, hupenzi hungani hwavave kuda kuita!… vanhu vava kuda kusvika pakudarika kwehuipi uye havakodzeri Tsitsi dzinoyerera pavari pandinouya uye ndichakuregai muine marwadzo angu, ayo ivo pachavo vanounza pandiri. Munofanira kuziva kuti vatungamiri vamarudzi vari kurangana kuparadza marudzi uye kurangana zvakaipa pamusoro peChechi yangu; uye kuti vawane chinangwa chacho, vanoda kushandisa rubatsiro rwemamwe marudzi. Nzvimbo iyo nyika inozviwana pachayo inotyisa; naizvozvo nyengeterai muve nomwoyo murefu. —September 24, 27, 1922; Volume 14

Zviri muropa kuti tirambe shoko iri uye kunyange kunzwa kusuwa - semupfumi muEvhangeri akakumbirwa kutengesa zvinhu zvake. Asi chokwadi, mushure mekunge ndapa zvangu fiat kuna Ishe zvakare, ndakanzwa gungwa rezvishuwo zvangu richitanga kudzikama uye simba idzva richisimuka mandiri rakanga risipo kare. 

 

Basa raJona

Saka zvakare, pane chinangwa chakapetwa kaviri kune uyu "hongu" kuve mweya mudiki waJesu (ndinoti "zvidiki" nekuti handisi kureva zviitiko zvisinganzwisisike kana kushorwa, nezvimwewo). Iko, chekutanga, kupa chibayiro chedu chekutendeuka kwemweya. Vakawanda nhasi havana kugadzirira kutarisana nekutongwa kwavo, uye tinofanira kukurumidza kuvareverera.

Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvepasi zvakarasika uye chimwe chikamu chinofanira kunamata nekugadzirisa mubhadharo waIshe kuti vatore tsitsi. Dhiabhorosi anoda kuve nekutonga kuzere pamusoro penyika. Anoda kuparadza. Pasi pane njodzi huru… Panguva idzi vanhu vese vakarembera neshinda. Kana tambo ikadambuka, vazhinji vachava avo vasinga svike muruponeso… Kurumidza nekuti nguva iri kupera; hapazovi nenzvimbo yeavo vanononoka kuuya! Chombo chine pesvedzero huru pane zvakaipa kutaura Rosari… -Mai vedu kuna Gladys Herminia Quiroga wekuArgentina, yakatenderwa musi waMbudzi 22nd, 2016 naBhishopi Hector Sabatino Cardelli

Sezvo dutu rakaterama apo Jona akazvipa amene sechibayiro, saizvozvowo, chibayiro chavakasarira chinokosha ku“kudzikama” kwechitanhatu uye chisimbiso chechinomwe cheBhuku raZvakazarurwa: Ziso reDutu.[4]cf. Zuva Guru reChiedza; onawo Nemakore Mukati mekuzorora kupfupi ikoko muDutu, Mwari achapa mweya—vazhinji vakabatwa mumusungo wenhema dzaSatani nenhare—mukana wokupedzisira wokudzokera Kumusha pamberi pezvi. Zuva reRuramisiro. Dai kusiri kuuya yambiro, vazhinji vaizorasika kuunyengeri hwaAntikristu hwakatopofumadza mativi makuru evanhu.[5]cf. Kunyengera Kwakasimba; Manyepo Anouya; uye Anopesana naKristu Mazuva Ano

Chikamu chechipiri chekuramba uku - uye kunonakidza - kuzvigadzirira nyasha dzinoburuka kuburikidza neYambiro: kutanga kwekutonga kweHumambo hweKuda kwaMwari mumoyo yeavo vanopa "fiat" yavo.[6]cf. Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari uye Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu I 

Vese vanokokwa kujoina hondo yangu yakakosha. Kuuya kwehumambo hwangu kunofanirwa kuve kwako chete chinangwa muhupenyu. Mashoko angu achasvika kumweya mizhinji. Vimba! Ndichakubatsirai mose nenzira inoshamisa. Usade nyaradzo. Usave mbwende. Usamirira. Kutarisana neDutu kuti tinunure mweya. Zvipe pachako kubasa. Ukasaita chinhu, unosiya pasi kunaSatani uye kuti vatadze. Vhura maziso ako uye uone njodzi dzese dzinoti vanobatwa uye vanotyisidzira mweya yako. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Tora nguva yekurinda uku kweLent kuti uzvibvunze mubvunzo: chii chikuru nyaradzo muhupenyu hwangu chave chidhori? Nderipi mwari mudiki wandiri kusvasvavirira mumadutu emazuva ese ehupenyu hwangu? Pamwe iyo inzvimbo yakanaka yekutanga - kutora chifananidzo ichocho, nekuchikanda kunze. Pakutanga, unogona kunzwa kutya, kusuruvara, uye kuzvidemba paunopinda muguva kuti ubviswe kuda kwako kwemunhu. Asi Mwari havazokusiyi pasi nokuda kwechiito chehugamba ichi. SaJona, Achatuma Mubetseri kuti akutakure kumahombekombe erusununguko uko basa rako richapfuurira, rakabatana kuna Kristu, nokuda kworuponeso rwenyika. 

Jehovha akatuma hove huru kundomedza Jona, akagara mudumbu rehove mazuva matatu nousiku hutatu. Jona akanyengetera kuna Jehovha Mwari wake ari mudumbu rehove.

Pakutambudzika kwangu ndakadana kuna Jehovha, Iye akandipindura ...
Pandakapera simba.
Ndakarangarira Jehovha;
munyengetero wangu wakasvika kwamuri mutemberi yenyu tsvene.
Vaya vanonamata zvidhori zvisina maturo vanosiya tariro yavo yengoni.
Asi ini ndichakubayirai nenzwi rokuvonga;
ndicharipa zvandakapika; Ruponeso runobva kuna Jehovha.

Ipapo Jehovha akaraira hove kuti irutse Jona panyika yakaoma. (Jona Ch. 2)

Uye naizvozvi, Jona zvakare akava mudziyo waJehovha. Kuburikidza nechake fiat, Ninivhi yakapfidza uye yakaponeswa...[7]cf. Jona Ch. 3

 

Epilogue

Ndinonzwa kuti Ishe vari kutikumbira kuti tipe minamato yedu nezvibayiro kunyanya zvedu vapristi. Mupfungwa yakati, kunyarara kwevafundisi munguva mbiri dzakapfuura makore akafanana naJona akavanda nechekumashure kwechikepe. Asi uto rakadini revarume vatsvene rava kuda kumuka! Ndinogona kukuudza kuti vaprista vaduku vandinoziva ndivo inomutsa uye kugadzirira kurwa. Sezvo Mukadzi Wedu akataura kakawanda mumakore apfuura:

Tine nguva ino yatiri kurarama mairi zvino, uye tine nguva yeKukunda kwemoyo waMadzimai vedu. Pakati penguva mbiri idzi tine zambuko, uye zambuko iro vapristi vedu. Mukadzi wedu anogara achitikumbira kuti tinamatire vafudzi vedu, sekudanwa kwaanovadaidza, nekuti bhiriji rinoda kuve rakasimba zvakakwana kuti tese tiyambuke kusvika kunguva yeKukunda. Mushoko rake raGumiguru 2, 2010, akati, "Mwoyo wangu uchakunda ndiri padivi pevafudzi vako chete. ” —Mirjana Soldo, muoni weMedjugorje; kubva Mwoyo Wangu Uchakunda, p. 325

Onai: Vapristi, uye Kuuya Kukunda

 
Zvakafanana Kuverenga

Iyo Voids yeRudo

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “Kuteerera kuri nani pane chibayiro.”—1 Sam. 15:22.
2 John 14: 23
3 cf. Zvirikuitika
4 cf. Zuva Guru reChiedza; onawo Nemakore
5 cf. Kunyengera Kwakasimba; Manyepo Anouya; uye Anopesana naKristu Mazuva Ano
6 cf. Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari uye Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu I
7 cf. Jona Ch. 3
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , .