Kuuya kweHumambo hwaMwari

ucharist1.jpg


PANO yanga iri njodzi munguva yakapfuura kuona "kutonga kwezana ramakore" kwakatsanangurwa naSt. simba. Panyaya iyi, Chechi yakave yakajeka:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC),n. 676

Isu takaona mafomu eiyi "messianism yepasirese" mune pfungwa dzeMarxism neCommunism, semuenzaniso, uko vadzvanyiriri vakaedza kuumba nzanga umo vanhu vese vakaenzana: vakapfuma zvakaenzana, vane rombo rakaenzana, uye zvinosiririsa sezvazvinogara zvichingoitika, zvakaenzana varanda kuhurumende. Saizvozvowo, tinoona kune rimwe divi remari zvinonzi naPope Francis "hudzvanyiriri hutsva" uko capitalism iri kuratidza "chiratidzo chitsva uye chisina tsitsi mukunamata zvidhori kwemari uye hudzvanyiriri hwehupfumi husina hunhu husina chinangwa chevanhu." [1]cf. Evangelii Gaudium,n. 56, 55  (Zvakare, ndinoshuvira kukwidza izwi rangu ndichinyevera nenzira yakajeka: tinotangazve kune "chikara" chezvematongerwo enyika nehupfumi-nguva ino, pasi pose.)

Musoro wenyaya iyi ndewekuuya chaiko "kutonga" kana "nguva" yerunyararo neruramisiro, zvakare kunzwisiswa nevamwe se "humambo hwepasi" pasi pano. Ini ndoda kutsanangura zvakanyatsojeka kuti nei izvi kwete imwe nzira yakashandurwa yehedheni Millenrianism kuitira kuti muverengi anzwe akasununguka kukumbundira izvo zvandinotenda kuti chiono chetariro huru inotarisirwa nevapapa vazhinji.

Dai pakava nemambakwedza emunhu wese nguva yerunyararo nerusununguko, iyo nguva yezvokwadi, yeruramisiro uye yetariro. -Papa JOHN PAUL II, meseji yeRadio paMhemberero yeKunamata, Kutenda nekupihwa Mhandara Maria Theotokos muBasilica yaSaint Mary Major: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Vatican City, 1981, 1246


PAKATI PENYU

MuEvhangeri yaRuka, Jesu — achitaura nguva ino pasina mufananidzo - anoita kuti hunhu hweHumambo hwaMwari huve pachena.

Kuuya kweHumambo hwaMwari hakugone kucherechedzwa, uye hapana anozivisa kuti, 'Tarisai pano,' kana, 'Hekoi uko.' Nokuti tarisai, Humambo hwaMwari huri pakati penyu… hwava pedyo. (Ruka 17: 20-21; Mako 1:15)

Zviripachena, Humambo hwaMwari ndihwo zvokunamata mune zvakasikwa. St. Paul anotsanangura kuti haisi nyaya yemabiko enyama uye mabiko munyika ino yepanyama:

Nekuti Humambo hwaMwari haisi nyaya yechikafu nekumwa, asi yekururama, rugare, uye mufaro muMweya Mutsvene (Rom 14: 17)

Kana humambo hwaMwari haisiwo pfungwa yezvematongerwo enyika:

Nekuti Humambo hwaMwari haisi nyaya yekutaura asi yesimba. (1 VaK. 4:20; cf. Joh. 6:15)

Iri "pakati penyu," akadaro Jesu. Iyo inowanikwa mu kubatana yevatendi Vake - mubatanidzwa mukutenda, tariro, nerudo izvo zvinoratidzira kweHumambo husingaperi.

Chechi "ndiKutonga kwaKristu kutovapo muchakavanzika." -CCC, N. 763

 

PENDEKOSTI ITSVA

Kubatana uku kunoitiswa kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene. Saka, kuuya kweHumambo kune kuuya kweMweya Mutsvene uyo unobatanidza vatendi vese mukudyidzana neUtatu Hutsvene, kunyangwe zvisiri iko kuuya kwe "kuzara" kweHumambo. Nekudaro, iyo nguva yekuuya yeRunyararo ndeyeChipiri Pentekosti yakanyengetererwa uye inotarisirwa nemapapa anoverengeka.

… Ngatiregererei kuna Mwari inyasha yePentecosti nyowani… Dai ndimi dzemoto, kusanganisa rudo runopfuta rwaMwari nemuvakidzani nekushingairira kupararira kwoHumambo hwa Kristu, huburuke pane vese varipo! —POPE BENEDICT XVI, Homily, New York City, Kubvumbi 19, 2008

Iva wakazaruka kuna Kristu, gamuchira mweya, kuti Pentekosti nyowani iitike munharaunda yega yega! Vanhu vatsva, vanofara, vachamuka pakati pako; unozozvionazve simba rinoponesa raIshe. —POPE JOHN PAUL II, muLatin America, 1992

Humambo… raizove basa reMweya Mutsvene; zvaizove zvevarombo zvinoenderana neMweya… -CCC, 709

 

MWOYO MUTSVENE

Uku kubatana kwemweya kwevaKristu kunoyerera mukati uye kubva kwazvinobva: iyo Eucharist Tsvene. Kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene, zvinhu zvechingwa newaini zvinoshandurwa kuva Muviri uye Ropa raKristu. Kubudikidza nekutambirwa kweYakachena Eucharist Chechi inoitwa Muviri mumwe muna Kristu (1 VaK. 10:17). Nekudaro, mumwe anogona kutaura kuti Humambo hwaMwari hurimo, uye huchiyerera kubva paYakachena Eucharist, kunyangwe zvisiri mukuzara kwayo kuzere kwesimba, kubwinya, uye nekusingaperi kukura. Jesu anoporofita kuti kubatana uku kwevatendi ndiko kuchazopfugama mabvi enyika mukunzwisisa, kunamata, uye kubvuma kuti Iye ndiIshe:

… Vese vave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. (Johani 17:21)

Nekudaro, iyo Nguva yeRunyararo ichave zvakare iri iyo pasi rose kutonga kweEucharist, kureva kutonga kweMweya Mutsvene waJesu. Yake Yukaristiya Mwoyo ichagadzwa sechigaro chetsitsi netsitsi izvo zvinozoshandura nyika apo nyika dzinouya kuzomunamata, kugamuchira dzidziso Dzake kuburikidza neChechi yeKaturike, uye voigarira munyika dzavo:

Kana kurwa kwapera, kuparadzwa kwapera, uye vapedza kutsika pasi, chigaro chichagadzwa netsitsi… Uta hwemhare huchadzingwa, uye achazivisa rugare kumarudzi. Ushe hwake huchabva pagungwa kusvikira pagungwa, uye kubva paRwizi kusvikira kumigumo yapasi. (Isaya 16: 4-5; Zek 9:10)

Iyo Nguva yeRunyararo ichashandura nzanga kusvika padanho rakadai, sekureva kwevamwe mapapa uye vazivi vezana ramakore rechimakumi maviri, kuti nguva ino yeruramisiro nerunyararo ichazodaidzwa kunzi "hushe hwepasi" sezvo, kwechinguva, vese vachararama nekutonga kwe Evhangeri.

“Uye vachanzwa izwi rangu, uye kuchave neboka rimwe uye mufudzi mumwe.” Dai Mwari… nekukurumidza aunza kuzadzikisa chiporofita chake chekushandura chiono chinonyaradza chenguva yemberi kuita chinhu chazvino… Ibasa raMwari kuunza awa rinofadza nekurizivisa kune vese… Kana rasvika, rinosvika ive yakakosha awa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu, asi kunyaradzwa kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwe saizvozvo kuti vanamatire ino inodiwa-nyaradzo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

 

KUKUNDA KWEMWOYO UNOSIMBISA

Pakupedzisira, munamato waKristu wekubatana, uye munamato waakatidzidzisa kutaura kuna Baba vedu unozosvika pakuzadzikiswa mukati memiganhu yenguva.umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.”Kureva, naSatani akasungwa nengetani (Rev 20: 2-3), uye huipi hwacheneswa kubva pasi (Mapisarema 37:10; Amosi 9: 8-11; Rev 19: 20-21), uye vatsvene vachiwedzera hupirisita hwaKristu kusvika kumagumo epasi (Rev 20: 6; Mat 24: 24), iyo fiat yeMukadzi-Maria inosvika kumagumo ayo mumoto weWomen-Chechi. Uku ndiko Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria: kubereka Vanhu vaMwari- vese maJuda nemaHedeni - pasi pemureza weMuchinjikwa kuti vararame kuda kwakakwana kwaBaba munguva yehutsvene husingaenzaniswi.

Hongu, tinokunamatai, Ishe, musimudzwa pamuchinjikwa pakati pedenga nepasi, Murevereri weruponeso rwedu chete. Muchinjikwa wako mureza wekukunda kwedu! Tinokunamatira, Mwanakomana weMhandara Tsvenetsvene uyo unomira usina kukombamira padivi peMuchinjikwa wako, uchigovana nekushinga muchibairo chako chekudzikinura. -PAPA JOHN PAUL II, Nzira yeMuchinjikwa paColosseum, Chishanu Chakanaka, 29 Kurume 2002

Kusvikira kumagumo epasi… Mwari Samasimba naAmai Vake Vatsvene vanofanirwa kusimudza vatsvene vakuru avo vachapfuura noutsvene vamwe vasande zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuna Maria, Chitsauko 47

Iyi yekuzvara, iyi nguva nyowani, ichaunzwa kunze kwekurwadziwa kwekusuwa kweChechi yePassion, yake "nzira yeMuchinjikwa."

Nhasi ndoda kupa rwendo rweLenten rweChechi yese kuMhandara Yakaropafadzwa. Ndinonyanya kuda kuisa kuedza kwevechidiki kwaari, kuti vagare vakagadzirira kugamuchira Muchinjikwa waKristu. Chiratidzo cheruponeso rwedu uye mureza wekukunda kwekupedzisira… -POPE JOHN PAUL II, Angelus, Kurume 14, 1999

Uku kukunda kwekupedzisira kunopinza iro zuva raIshe achaburitsa rwiyo rutsva, Iyo Magnificat yeMukadzi-Chechi, rwiyo rwemuchato ruchazivisa kudzoka kwaJesu mukubwinya, uye kuuya kwekupedzisira kweHumambo husingaperi hwaMwari.

Akuguma kwenguva, Humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwaro. -CCC, N. 1060

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike (London: Burns Oates & Washbourne), p. 1140

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, urwo rwuchazomisazve kuwirirana kwepakutanga kwezvisikwa. -POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6, 2002, Zenit

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Evangelii Gaudium,n. 56, 55
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YERUGARE.