Humambo Husingazomboperi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Zvita 20, 2016

Zvinyorwa zvemitambo pano

Kuzivisa; Sandro Botticelli; 1485

 

PAKATI mazwi akasimba uye euporofita akataurwa kuna Maria nengirozi Gabrieri yaive vimbiso yekuti Humambo hweMwanakomana wake hahuzombopera. Idzi inhau dzakanaka kune avo vanotya kuti Chechi yeKaturike iri mukufa kwayo inokanda…

Iye uchava mukuru, uchanzi Mwanakomana weWekumusoro-soro; Ishe Mwari uchamupa chigaro cheushe chababa vake Dhavhidhi, uye uchatonga pamusoro peimba yaJakobho kusvikira narinhi, neushe hwake hahwungavi nemugumo. (Evhangeri yanhasi)

Ndichiri kutaura izvi Kuuya kwezvimwe zvinhu zvakaoma zvine chekuita naAntikristu naChikara - misoro iyo, zvakadaro, chinhu chose kuita neAdvent uye kudzoka kwaJesu-inguva yekuchinjisa tarisiro yedu zvakare kune hurongwa hwaMwari huri kuitika munguva yedu. Tinofanira kunzwa patsva mazwi akataurwa kuna Maria, kana kungirozi pavakaonekwa kuvafudzi:

Usatya… (Ruka 1:30, 2:10)

Sei, kana Chikara chingave chiri kusimuka, [1]cf. Chikara Chinokwira hatifanire kutya, iwe ungabvunza? Nekuti ichi chivimbiso chaJesu kwamuri imi makatendeka:

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. Ndiri kukurumidza kuuya. Batisisa izvo zvaunazvo, kuti pasava neanotora korona yako. (Zvak. 3:10)

Saka usatya kana kuzununguswa paunoona mimvuri ichidonhera pasi rese, kunyangwe Chechi pachayo. Husiku uhwu hunofanira kuuya, asi kune avo vakatendeka, iyo Mangwanani Nyeredzi iri kutobuda mukati memoyo yenyu. [2]cf. Nyeredzi Inomuka yeMangwanani Ichi chivimbiso chaKristu! 

Jesu paakafamba pakati pedu munyama, aigarotaura kuti "Humambo hwaMwari hwava pedyo." Nekuuya kwake kwekutanga, Jesu akasimbisa Humambo Hwake pasi pano nemuviri wake, Chechi:

Kristu anogara panyika muChechi yake…. "Pasi, mbeu uye kutanga kwehumambo". -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 699

Kana zvirizvo, saka zvakaziviswa nengirozi huru Gabrieri ndezvekuti iyo Chechi haizombopwanywa (uye pano, hatisi kutaura nezve chero simba repasirese uye simba, asi nezve hupenyu hwake pamweya nekuvapo kwesakaramende) - kwete kunyangwe nechikara. Saizvozvo…

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Izvo chaizvo kuburikidza nechido chake kuti Chechi icheneswe kuitira kuzadzisa magumo ake: kuti ave saMaria, anova mufananidzo uye mufananidzo weChechi. 

Tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achasimudza vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa nemweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa Humambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora inova iri Bhabhironi guru repanyika. (Zvak. 18:20) —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 58-59

Asi pamwe izvi zvinoita sekunge zvinokanganisa. Hushe hwaJesu hwakanga husati hwamiswa makore 2000 apfuura here? Hongu… uye kwete. Sezvo Humambo hunotonga mukati uye kuburikidza neChechi, chasara ndechekuti Chechi pachayo ikure mukukura kwayo [3]cf. VaEf 4:13 kuti uve Mwenga akacheneswa…

… Kuti aise pamberi pake kereke mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5:27)

Chikara, saka, chingori chishandiso icho Mwari pakupedzisira anoshanda kune chakanakira ruponeso rwevanhu uye kubwinya kweChechi:

Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akatenderwa kupfeka nguvo inopenya, yakachena yerineni… Akaropafadzwa uye mutsvene ndiye unogoverana mukumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paizvozvi; vachava vaprista vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye kwamakore ane chiuru. (Zvak. 19: 7-8; 20: 6)

Ndiwo mhedzisiro, muchidimbu, yekunatsa kunodikanwa kunofanira kupfuura neChechi - kutambudzwa kweshato uye antichrist system yeChikara. Asi chinyorwa chemuzasi muRevised Standard Version yeBhaibheri chinonongedzera nenzira yakarurama:

Kuparadzwa kweshato kunofanira kuenderana neiko kwechikara (Rev 19: 20), kuitira kuti kumuka kwekutanga nekutonga kwevakafira kunoreva kumutsidzirwa uye kuwedzerwa kweChechi mushure memakore ekutambudzwa. —Maonero pana Zvak. 20: 3; Ignatius Press, Yechipiri Chinyorwa

Iwe unoona, kusimuka kweChikara hachisi chiratidzo chekuguma, asi chemambakwedza matsva. Kutonga kwevakafira? Hongu, uyu mutauro usinganzwisisike… chikamu chechakavanzika chiri kuitika chenguva dzino. [4]cf. Kumuka Kumutswa  

Chisungo chakakosha ndecheimwe chikamu chepakati icho vatsvene vakamuka vachiri pasi uye vasati vapinda chikamu chavo chekupedzisira, nekuti ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakavanzika zvemazuva ekupedzisira izvo zvichazoratidzwa.. --Cardinal Jean Daniélou, SJ, mudzidzi wezvechitendero, Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso Pamberi peDare reNicea, 1964, p. 377

Iyi yekupedzisira nhanho ingangove chibereko chitsva cheHumambo hwaKristu kusiyana nechinhu kubva Kuberekwa. Sekutaura kwaSt. John Paul II, vanhu…

… Ikozvino yapinda muchikamu chayo chekupedzisira, ichiita yemhando yepamusoro, sekutaura. Mukana wehukama hutsva naMwari huri kuitika kuvanhu, hunoratidzwa nechipo chikuru cheruponeso munaKristu. -PAPA JOHN PAUL II, General vateereri, Kubvumbi 22nd, 1998 

Ehezve, kunatsurudzwa kwemukati meChechi kuti uone iyi nyowani nyowani zvakare ine mhedzisiro yekunze pasirese. Izvi zvakare chikamu chehurongwa hwaMwari, sekutaura kwaJesu, kuitira kuti “Evhangeri iyi yeushe ichaparidzwa pasi rese, seuchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika. ” [5]cf. Mat. 24:14 Mapapa mazhinji akataura nezve ino tariro nguva yerunyararo ichauya apo Humambo hwaKristu hunobudirira pakati pedu:

… Nechiedza charo kunyangwe vamwe vanhu vanogona kufamba vakananga kuHurumende yehutongi, kuenda kuHumambo hwe mwana musoja2rugare. Richava zuva rakakura sei, richava zvombo zvichabviswa kuitira kuti zvishandurwe kuita zvishandiso zvebasa! Uye izvi zvinogoneka! Isu tinobheja patariro, pane tariro yerunyararo, uye zvinogoneka. —PAPA FRANCIS, Sunday Angelus, Zvita 1, 2013; Catholic News Agency, Zvita 2, 2013

Ibasa raMwari kuunza izvi zvinofadza awa uye kuti zvizivikanwe kune vese… Kana zvasvika, zvichave zvakakosha awa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kwehumambo hwaKristu, asi kunyaradzwa kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwewo kuti vanamatire ino rugare-inodiwa kwazvo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Sezvandambotaura, uye ndichataura zvakare: ngatigadzirirei, kwete kwaantikristu zvakanyanya sekuna Kristu, uyo ari kuuya, Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?). Kunyangwe Maria aifanira kutarisana nekushuva kweMwanakomana wake zvekuti pfumo zvakare raizobaya moyo wake, mazwi aMutumwa Gabriel akaramba achishanda: Usatya…. umambo hahuzombogumi. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuuya Kweutongi hweChechi

Kuuya kweHumambo hwaMwari

Kusikwa Kuzvarwa patsva


Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark iyi Advent mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Chikara Chinokwira
2 cf. Nyeredzi Inomuka yeMangwanani
3 cf. VaEf 4:13
4 cf. Kumuka Kumutswa
5 cf. Mat. 24:14
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, NGUVA YERUGARE.