Nyasha Yekupedzisira

purgatoryyangelNgirozi, Inosunungura Mweya kubva kuPurigatori rakanyorwa naLudovico Carracci, c1612

 

ZUVA ROSE REMWEYA

 

Sezvo ndanga ndisiri pamba kwemazhinji emwedzi miviri yapfuura, ini ndichiri kubata zvinhu zvakawanda, uyezve ndiri kunze kwerwiyo nekunyora kwangu. Ndinovimba ndichave ndiri munzira iri nani pasvondo rinouya.

Ndiri kutarisa uye ndinonamata nemi mose, kunyanya shamwari dzangu dzekuAmerica sesarudzo inorwadza iri kuuya…

 

KUMBA ndeye chete yakakwana. Ichokwadi!

Asi zvino mumwe anogona kubvunza, "Ndingaenda sei Kudenga, zvino, nekuti ndiri kure nekukwana?" Mumwe anogona kupindura achiti, "Ropa raJesu richakuchenesa!" Uye izvi zvakare ndezvechokwadi pese patinokumbira kuregererwa nemoyo wese: Ropa raJesu rinotibvisa zvivi. Asi izvo zvinongoerekana zvandiita kuti ndive asina kuzvipira, anozvininipisa, uye anobatsira - kureva. zvakazara kudzorerwa kumufananidzo waMwari wandakasikwa? Munhu akatendeseka anoziva kuti izvi hazviwanzo kuitika. Kazhinji, kunyangwe mushure meKureurura, kuchine zvisaririra zve "munhu wekare" - kudiwa kwekudzidziswa kwakadzika kwemaronda ezvivi uye kucheneswa kwechinangwa nezvishuwo. Mune rimwe shoko, vashoma vedu tinonyatsoda Ishe Mwari wedu na zvose moyo yedu, mweya, nesimba, sezvatakarairwa.

Ndosaka, kana mweya wakaregererwa asi usina kukwana uchifa munyasha dzaMwari, Ishe, kubva kune mbiri tsitsi nekururamisira, anopa nyasha dzekupedzisira dzePurigatori. [1]Kunyangwe isingazonzwisiswe senyasha dzekupedzisira dzakapihwa mumweya nekusingaperi.  Hausi mukana wechipiri, asi, hunhu hwatakakundirwa paMuchinjikwa. Icho chiri mamiriro kuti munhu akaponeswa mweya unopfuura nepakati kuitira kuti uugadzirise uye nokudaro uchiugonesa kugamuchira uye kubatanidzwa kuchiedza chakachena uye rudo rwaMwari. Mamiriro ezvinhu ekuti kururamisira kwaMwari kunogadzirisa nekuporesa mweya wekusaruramisira uyo mweya iwoyo usina kuripira pasi pano - kuzvipira, kuzvininipisa, nerudo izvo mweya waifanirwa kunge wakaratidza, asi hazvina kudaro.

Naizvozvo, ngatiregei kurerutsa chipo chekuregerera kwaMwari, kunotisuka kubva kuzvivi zvese. Nekuti chinangwa chaKristu hachisi chekungotiyananisa chete naBaba, asi na kudzorera isu mumufananidzo wake - kuti tizvipindure zvakare matiri.

Vana vangu, vandinoshandira zvekare kusvikira Kristu aumbwa mamuri! (VaGaratiya 4:19)

Kuyananiswa, ndiko kuti, kuregererwa kwezvivi zvedu ndizvo chete kutanga. Rakasara rebasa raKristu rekudzikinura ndere kutichenura kuitira kuti tigone "kurarama nekufamba uye tigove" [2]Mabasa 17: 28 muhumwe hwakazara naBaba, Mwanakomana, uye neMweya Mutsvene. Uye kubatana uku, pamweya mumweya, hakuna kuitirwa chinhu chakachengetwa chete kweDenga, sekunge hupenyu uhu hauna rugare uye kubatana kusiri kwevatsvene. Sekutaura kwaJesu,

Ini ndakauya, kuti vave neupenyu, uye vave nezvinopfachukira. (Johani 10:10)

Purigatori, saka, chiratidzo chisingaperi chetariro yekuti, kunyangwe tisina kukwana, Mwari vachapedzisa basa Ravo reruregerero kune avo vakayananiswa naYe. Purigatori zvakare chiyeuchidzo chekuti hupenyu uhu hwakaitirwa kutiunzira kubatana naMwari pano uye ikozvino.

Vadiwa, ikozvino tiri vana vaMwari; zvatichazove zvichigere kuziviswa. Isu tinoziva kuti kana zvichizoratidzwa isu tichava saiye, nekuti tichamuona sezvaari. Uye umwe neumwe une tariro iyi maari, unozvichenesa sezvaakachena iye. (1 Johani 3: 2-3)

Chekupedzisira, Purigatori inotiyeuchidza kuti isu tiri Mumwe Muviri muna Kristu, uye kuti "vasina kukwana" vakatitangira vanoda minamato yedu, nekuti kukodzera kwedu kunogona kutsiva izvo zvavasingachagoni.

Pamusangano uyu wekurangarira vese vakatendeka vakaenda, ngatitendei Mwari nechipo chinonzi Purigatori, uye tinamate kuti Iye akurumidze mweya yose mukuzara kwehumambo husiku chaihwo.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

PaPunish Punishment

Moto Unovhenekera

 

Ndinokutendai nezvegumi zvenyu neminamato-
zvese zviri zviviri zvinodikanwa kwazvo. 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kunyangwe isingazonzwisiswe senyasha dzekupedzisira dzakapihwa mumweya nekusingaperi.
2 Mabasa 17: 28
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.