Tariro Yokupedzisira Yeruponeso-Chikamu II


Mufananidzo naChip Clark ©, Smithsonian National Museum ye Natural History

 

TARIRO YOKUPEDZISIRA YERUPONESO

Jesu anotaura kuna St Faustina we vazhinji nzira Ari kudurura nyasha dzakakosha pamusoro pemweya panguva ino yengoni. Imwe ndeye Divine Ngoni Svondo, Svondo mushure meIsita, iyo inotanga neMisa yekutanga manheru ano (ona: kuti tigamuchire nyasha dzakakosha dzanhasi, tinofanirwa kuenda Kureurura mukati 20 mazuva, uye gamuchira chirairo mune yenyasha. Maona Iyo Tariro Yekupedzisira Yekuponeswa.) Asi Jesu zvakare anotaura nezve Tsitsi dzaanoshuvira kuwedzera pamweya kuburikidza ne Tsitsi Dzvene Chaplet, ivo Divine Tsitsi Mufananidzo, Uye Awa Yetsitsi, iyo inotanga na3 masikati zuva rega rega.

Asi chaizvo, mazuva ese, miniti yega yega, sekondi yega yega, tinokwanisa kuwana tsitsi nenyasha dzaJesu zvakapusa.

Chibayiro chinogamuchirwa naMwari mweya wakaputsika; mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushori. (Pisarema 51)

Tinogona kuuya kuna Jesu chero nguva nemoyo mudiki - moyo wemwana - kureurura zvivi zvedu, uye kuvimba maari kuti atiponese, kunyangwe isu pachedu. Muchokwadi, Jesu anogara achiuya kwatiri, ane nyota yemoyo wakadai:

Tarira, ndimire pamukova ndichigogodza; Kana chero munhu akanzwa izwi rangu uye akavhura musuwo, (ipapo) ini ndichapinda mumba make ndodya naye, uye iye neni. (Zvak. 3:20)

Saka saka nei-sei ino Svondo yakakosha, kana Chaplet, kana mufananidzo…?

 

ZVAKAITIKA ZVINORATIDZA

Kunyangwe zuva richivhenekera pasi kubva pamambakwedza kusvika manheru, pane dzimwe nguva dzezuva apo zuva rinenge rakanyanya kupisa, kana kupisa kwaro kuri kukuru, uye chiedza charo chakanangana. Kana zuva rikabuda mangwanani, kana parinonyura panguva yemasikati, izuva rimwe chetero, uye zvakadaro hapana kusimba pamwe nekupisa kunodiwa, semuenzaniso, kuti michero kana chibage zvikure.

Nyasha dze "Tsitsi Tsvene" dzakaita senge nguva dze "zuva" apo Jesu, Mwanakomana waMwari, ari kutipa kuwedzera kwenyasha. Hazvirevi kuti Kristu anomira kuvhenekera isu pane mamwe maSvondo mukati megore, kana mune mamwe maawa ezuva. Nekudaro, Kristu ari kutiita kuti tizive kuti pane dzimwe nguva mugore rekarenda, uye mukati mezuva, Zuva reNgoni richange richipenya zvakanyanya, richipa kupenya kwakanyanya. nyasha dzakakosha panguva idzodzo. Kune mweya mizhinji, kudiwa kwekuvapo (kana kuitiswa kuburikidza nekureverera kwevamwe) panguva idzi kwakakosha kumweya yavo panguva ino munhoroondo. Ndiko kusaka Kristu vachidaidza nyasha idzi “Tariro yokupedzisira yoruponeso,” Nekuti kune vazhinji vari kurarama avo ekupedzisira maawa kana mazuva ehupenyu, uye kune vamwe vazhinji vasina kuzvibatsira nenzira dzakajairika dzenyasha, izvi zviratidzo zvinooneka nemikana ichave yakakosha kuitira kuti vazive kuda kwavo Jesu. Kuda kwavo Tsitsi dzake.

Zvechokwadi, mumwe nemumwe mweya inoda kukura mukunzwisisa kwedu kudiwa kweiyi Tsitsi inoshamisa, uye kuigamuchira zvakanyanya uye nekuwedzera.

 

PFUMA YERUDO

Ehe, kune akawanda mativi pane iyo Chishongo cheTsitsi: Kureurura, iyo Yukaristiya, Iyo Tsitsi Tsvene Chaplet, Rozari, Chishanu Chekutanga, Iyo Yakasarudzika, nezvimwe. Mwari ari kuita nyasha dzake dziwanikwe munzira dzatinogona kuona, kubata, kuravira, uye ruzivo. Musuwo weHaimari Wake wakavhurika.

Asi zviri kwatiri kuvhura mikova yemoyo kwaari.  

Ndinoshuvira kuti nyika yese izive tsitsi dzangu dzisingaperi. Ndinoshuvira kupa nyasha dzisinga fungidzike kumweya iyoyo inovimba netsitsi dzaNgu… regai vanhu vese vazive tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira.  —Jesu, kuna St. Faustina, Dhayari, n. 687, 848

 

 

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.