Awa Yekupedzisira

Kudengenyeka kwenyika kweItaly, Chivabvu 20, 2012, Associated Press

 

SEZVAIITA zvakaitika kare, ndakanzwa kudaidzwa naIshe Wedu kuti ndiende ndinonamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa. Chaive chakakomba, chakadzika, chinosuwisa… Ndakaona kuti Ishe vaive neshoko panguva ino, kwete kwandiri, asi nekuda kwako… kweChechi. Mushure mekuipa kune wangu wekunamata director, ndinogovana izvozvi newe…

Vana veMwoyo Wangu, iNguva Yekupedzisira. Sezvo misodzi yekupedzisira yeTsitsi Dzangu ichiwira pasi, misodzi mitsva yeRuramisiro Yangu inotanga kudonha. Iwo ose misodzi inobuda kubva kuMwoyo Wangu Unoyera, Mwoyo weRudo. Misodzi yokutanga [yeTsitsi] inokudana kuti udzokere kwaNdiri kuti ndikuchenese murudo rwangu; misodzi yechipiri [yeRuramisiro] inodonha kuti ichenese nyika, nekuidzorera murudo rwangu.

Uye zvino nguva inorwadza yasvika. Vanakomana navanasikana vangu, regai kukotamisa misoro yenyu muchitya, asi mukushinga uye nomufaro, simukai mutaure kuti muri vana voWokumusoro-soro. Simudza muchinjikwa wako unditevere muKubwinya kweHupenyu Husingaperi… nekuti kumuka kwako kunouya.

Misodzi yoRuramisiro zvino inovamba kudonha, uye mumwe nomumwe achaita kuti pasi rizununguke uye nhare dzidedere. Jesu Kristu, WeChokwadi neAkatendeka, anouya akatasva Bhiza Jena reKururama. Haunzwi here mahwanda ayo ari kutozungunusa nyika? Mudikani usatya, asi simudza meso ako kumatenga utarire iye anouya kuzokusimbisa, nekuti nguva yekutambudzika kwako yasvika. uye ndichava newe; uchaziva uye uchanzwa huvepo hwangu. ndichava newe. ndichava newe.

Vana vangu, gadzirirai, nekuti nguva yaAntikristu yasvika, uye nguva yake ichaputika panyika sembavha usiku. Rangarirai, vana, kuti Satani murevi wenhema nemhondi kubva pakutanga. Nokudaro, mwanakomana wokuraswa, mwanakomana wechokwadi waSatani, achatevedzera baba vake vasina utsvene. Iye achareva nhema pakutanga, uye ipapo achava mhondi zvirokwazvo. Kana iwewe, ini ndichakuchengeta wakachengeteka muKupotera kweMwoyo Wangu Unoyera. Ndiko kuti, akachengeteka kubva kunhema dzake. Iwe uchaziva chokwadi, uye nokudaro, uchaziva nzira yaunofanira kufamba nayo. Uye achakutambudzai. Asi ndichakumutsai nezuva rokupedzisira, Mwanakomana wokuparadzwa achakandwa mukati megungwa romoto.

Uye zivai izvi: Nguva ipfupi kwazvo zvokuti kunyange vamwe venyu vanorinda uye vachinyengetera vachashamiswa. Saka, ndinokudana zvakare kuti ubatanidze moyo wako nemaoko naAmai Vangu. Ndiko kuti, kuteerera kumashoko ake negwara, uye chechipiri, kunamata Rosary Tsvene-tsvene yandakakupa kuburikidza naye sechiratidzo chenyasha uye chombo chemazuva ano. Iwe haugone kana kutanga kunzwisisa simba, nyasha, uye dziviriro yandinokupa iwe kuburikidza nemunamato uyu unoyera kwazvo, chaizvo nekuti unobuda semurazvo mhenyu unoputika kubva kuMwoyo wake Wakachena, uchisvetukira mumirazvo yeMwoyo Wangu Unoyera.

Chekupedzisira, vana Vangu, munofanira kubuda muBhabhuroni. Unofanira kuitwa nenzira dzake dzose. Munofanira kurasa ngetani dzaro uye muvhune misungo yaro. Nenzira iyi, ndichakwanisa kuzadzisa kuburikidza nemi zvose zvandakaronga kubva pakutanga kwenguva. —May 18, 2012

 

KUPERA KWEZERA

Ndiwo Mwoyo weRudo uyo zvino unounza kurangwa; ndiwo Mwoyo weRudo unoranga mwana asingateereri; ndiwo Mwoyo weRudo unogovera mubhedha wemuchato weMuchinjikwa, uye nokudaro, anogovera kubwinya kweKumuka kuvakafa.

Nguva yasvika hama dzangu. Makore 2000 XNUMX echiKristu ari kuguma kune kwakanzi naJohane Pauro II “kurwisana kwekupedzisira pakati peKereke nevanopesana nekereke, Vhangeri nevanopesana nevhangeri” …mukadzi achipikisana neshato, Chechi ichipikisana nechikara, Kristu achipikisana naAntikristu. [1]cf. Kurarama Bhuku raZvakazarurwa, Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? Mukuwirirana naMadzibaba eChechi, hausati uri mugumo wenyika, asi mugumo wenguva apo Satani achakurirwa uye Chechi ichamukazve kuNhambo itsva yoRugare mumarudzi ose. [2]cf. Iyo Era yaive sei Lost Haisi iyo Kuuya KwaJesu Kwekupedzisira pakupera kwenguva, [3]cf. Kuuya Kwechipiri asi kuratidzwa kuri kuuya kwesimba rake uye neMweya sechiratidzo, yambiro uye nenyasha [4]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! kuti “Zuva rekupedzisira” rasvika… [5]cf. Pentekosti uye Kujekesa; Mamwe Mazuva maviri; Kutonga Kwekupedzisira nguva yekupedzisira yepasi. [6]cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga; Ko Kana?; onawo Millenarianism: Chii icho, uye hachisi

 

KANA VARINDI VACHICHEMA

Ndiri kuzvinzwa kubva kuvarindi vakati wandei pasi rose: kune kusuwa kukuru mumweya yavo zvakare, kusuwa kunogara pasi pedenga. facade yehupenyu hwezuva nezuva. [7]cf. Nyevero muMhepo Imhaka yekuti nguva yekuona uku ari kusvika pakupera; nguva yokunyevera yava pedyo kupera; [8]cf. Misuo yeFaustina kurira kwehwamanda yekupedzisira yekumutsa Chechi yakarara uye nyika yecomatose ikozvino iri kurira. Pane chimwe chinhu chiri kuuya panyika nokukurumidza.

Ndinoda kudzokorora izvi nesimba rose rehushumiri hwangu uye nekutora chikamu chekubhabhatidzwa muhofisi yechiporofita yaKristu:

Pane chiri kuuya panyika munguva pfupi iri kutevera.

Naizvozvo shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: “Mwanakomana womunhu, tsumo iyi yamunayo munyika yaIsraeri ndeipi inoti: “Mazuva ari kupera, uye hapana zvinomboonekwa zvinomboitika”? Naizvozvo uti kwavari, Zvanzi naIshe Jehovha, ndichagumisa tsumo iyi; havachazozvirevizve muna Isiraeri. Asi uti kwavari, Mazuva ava pedo, nokuzadzika kwechiratidzo chose; Zvose zvandinotaura ndezvekupedzisira, uye zvichaitwa pasina kunonoka. Pamazuva enyu, imi imba inopandukira, zvose zvandichataura ndichaita, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Mwanakomana womunhu, inzwa imba yaIsraeri ichiti, “Zvaanoona zviri kure; anoprofita nezveramangwana riri kure!” Naizvozvo uti kwavari, Zvanzi naIshe Jehovha, hakuna shoko rimwe ramashoko angu richazononoka; zvose zvandinotaura ndezvekupedzisira, uye zvichaitwa, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. ( Ezekieri 12:21-28 )

Jesu akandiratidza kakawanda makore manomwe apfuura kuti a Dutu Guru ari kuuya- sechamupupuri. [9]cf. Dutu Rava Pedyo Ndiko kuvhurwa chaiko kweZvisimbiso zvaZvakazarurwa. [10]cf. Zvisimbiso zvinomwe zvaZvakazarurwa "Kutanga hupfumi… " Ndakanzwa Amai vedu Vakaropafadzwa achindiudza muna 2008; “…tevere nzanga, tevere nhevedzano yezvamatongerwe enyika.” Kureva kuti hupfumi hwenyika, tevere magariro, tevere hurongwa hwezvematongerwo enyika huchaparara. Ndiwo marwadzo ekubara eChimurenga chepasi rose. [11]cf. Global Revolution! Zvisimbiso zvakavigwa mukati memutsara wakapfava iwoyo.

IDutu iro nyika isati yamboona, kana kuzoona zvakare. Kumukira kwemasimba aSatani kurwisa Chechi yepasi rose; [12]cf. Chiporofita chaJudhasi  ndizvozvo kumukira kwenyika, vachigomera nokuda kwechivi; [13]cf. Nyika Iri Kuchema inguva ine mbiri yerudo rweChechi apo painozotevera Ishe wayo—muviri unotevera Musoro—kuburikidza nokurovererwa uye nokumuka kwayo. [14]cf. Mushure meKuvhenekera; Kumuka Kumutswa Achakunda pakuguma. [15]cf. Kuuya kweHumambo hwaMwari

Nguva Yekupedzisira yasvika. Masekonzi ekupedzisira ekugadzirira. [16]cf.Kunge Mbavha Batidzai mwoyo yenyu, hama nehanzvadzi, nemurazvo wechishuwo nerudo. [17]cf. Mwoyo waMwari Zviwisire iwe, iwe mutadzi ane nhamo, kuti uve, patsoka dzaIye ari Rudo. [18]cf. Kune Vaya Vari Kufa Kwezvivi Usanonoke zvakare.

Usanonotsa kutendeuka kwako zvakare.

Kristu anounganidza hondo. [19]cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa;Kudanwa kweVaporofita Hondo yekutasva shure Kwake munhimbe ine mbiri yeuchapupu nechokwadi, yekuzivisa nekufira kutenda. [20]cf. Awa yeVanhu; Kutambudzwa Kwava Pedyo Ino haisi nguva yekunyaradza, asi nguva yezvishamiso. [21]cf. Pazvose Zvinodhura Jesu achakufukidza nenyasha huru; Achakusimbisa nemweya yakaipa; Achakutungamirira nouchenjeri hunopfuura simba. uye Iye achakutungamirira nerudo runoshamisa. USATYA! Asi,


Iti kuna LORD, "Utiziro hwangu nenhare yangu,

Mwari wangu wandinovimba naye. ”

Iye achakununura parugombe rwomuteyi,

kubva padenda rinoparadza,

Iye achakuchengetedza iwe nemapapiro ake,

ungavanda pasi pamapapiro ake;

kutendeka kwake inhovo inodzivirira.

Iwe haungatyi kutya usiku

kana museve unobhururuka masikati,

Kana denda rinofamba-famba murima,

kana hosha inopisa masikati.

Kunyange vane chiuru vakawa parutivi rwako,

zviuru gumi kurudyi rwako,

haungaswederi kwauri.

Unoda kungotarisa;

iwe uchaona kurangwa kwavakaipa.

Nekuti iwe une LORD kweutiziro hwako

Ndakaita Wekumusoro-soro nhare yenyu,

Hapana chakaipa chingakuwira,

Hapana kutambudzika kwaswedera patende rako.

Nekuti anorairira vatumwa vake pamusoro pako,

kuti ndikurinde kwese kwaunoenda.

Namaoko avo vachakutsigira,

kuti urege kukanda rutsoka rwako pabwe.

Unogona kutsika-tsika pamusoro pemhashu, uye nenyoka,

tsika-tsika shumba neshato.

 

Nekuti unonamatira kwandiri, ndichamununura;

nekuti anoziva zita rangu, Ndichamuisa pakakwirira. (Pisarema 91)

 

 

VANHU VANONANGIRA VARI KUCHEMA

Varindi vari kuchema, nekuti ndiani akanzwa kuchema kwavo?
Varindi vari kuchema, nekuti ndiani ashanduka
moyo yavo kumatenga here?
Varindi vari kuchema, nekuti vanoona misodzi yaTenzi wavo.
Varindi vari kuchema…

… Nekuti awa rekupedzisira rasvika.

 

Kutanga kuburitswa May 20, 2012. 

 

Maka ari kuuya kuOntario neVermont
muna Chitubu 2019!

ona pano mamwe mashoko.

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , .