Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

 


WE 
namata muChechi kuti Jesu…

… Achauya zvakare kuzotonga vapenyu nevakafa. —Chitendero chaApostle

Kana isu tichifunga kuti iyo Zuva raIshe ndiro kwete nguva makumi maviri nemana, asi nguva yakareba, "zuva rekuzorora" reChechi, zvinoenderana nechiratidzo cheMadzibaba eKereke Ekutanga ("makore churu akafanana nezuva rimwe uye zuva rakaita churu chemakore"), ipapo tinogona kunzwisisa iko Kuuya Kutongwa kuzhinji kwenyika kune zvinhu zviviri: kutongwa kweiyo mupenyu uye kutongwa kwe akafa. Ivo vanoumba kutonga kumwe kwakapararira pamusoro peZuva raIshe.

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Uye zvekare,

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Izvo zvatiri kusvika izvozvi mupasi redu kutonga kwaiye mupenyu...

 

MHOSI

Tiri munguva ye kutarisa uye achinamata sezvo rovira renguva ino irikuenderera richipera.

Mwari arikunyangarika kubva muhupamhi hwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Ipapo kuchauya pakati pousiku, apo ino "nguva yengoni" yatiri kurarama parizvino ichatsiva izvo zvakaziviswa Jesu kuna St Faustina se "zuva rekutongwa."

Nyora izvi: ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kuuya kutanga saMambo Wetsitsi. Zuva rekutongwa risati rasvika, pachapihwa kuvanhu chiratidzo kumatenga eiyi mhando: Chiedza chese kumatenga chichadzimwa, uye kuchave nerima guru pamusoro penyika yese. Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa mudenga, uye kubva pakuvhurika pakaroverwa maoko netsoka dzeMuponesi panozobuda mwenje mikuru inozovhenekera nyika kwenguva yakati. Izvi zvichaitika nguva pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuenda kuSt Faustina, n. 83

Zvakare, "zuva rekupedzisira" riri, kwete zuva rimwe chete, asi nguva inotangira murima inoguma nekutongwa kwe mupenyu. Chokwadi, tinowana muchiratidzo cheSt piri kutonga, kunyange kuri kwechokwadi mumwe yakapararira pamusoro pe "nguva dzekupedzisira."

 

MIDNight

Sekutaura kwandakaita muzvinyorwa zvangu pano uye mu bhuku, Vapositori Madzibaba vakadzidzisa kuti kwaizouya nguva pakupera kwe “zviuru zvitanhatu zvemakore” (anomiririra mazuva matanhatu okusika Mwari asati azorora musi wechinomwe) apo Ishe vaizotonga nyika nekuchenesa nyika nehuipi, vachiunza mu "nguva dzeumambo." Kunatswa uku kunoumba chikamu cheGeneral Kutongwa pakupera kwenguva 

Zvinotonyanya kukosha kwehuporofita hunotangira pa "nguva dzekupedzisira" zvinoita sekunge hwakafanana, kutaurira matambudziko makuru anouya pamusoro pevanhu, kukunda kweChechi, uye nekuvandudzwa kwenyika. -Catholic Encyclopedia, Kuporofita, www.newadvent.org

Isu tinowana muMagwaro kuti "nguva dzekupedzisira" dzinounza kutonga kwe "vapenyu" uye ipapo “vakafa” Mubhuku raZvakazarurwa, Mutsvene Johane anotsanangura a kutonga pamusoro pendudzi izvo zvakawira mukutsauka pakutenda uye kupandukira.

Ityai Mwari mumupe mbiri, nekuti nguva yake yasvika yekuti agare mutongi [pamusoro]… Bhabhironi guru [uye]… chero munhu anonamata chikara kana mufananidzo wacho, kana anogamuchira mucherechedzo pahuma kana paruoko… Ipapo ndakaona matenga. ndokusvinudzwa, zvino kwakauya bhiza jena; Mutasvi waro ainzi “Akatendeka uye Wechokwadi.” Iye anotonga uye anorwa hondo mukururama… Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema… Vamwe vese vakaurayiwa nebakatwa rakabuda mumuromo weiye akatasva bhiza… (Zva 14: 7-10, 19:11) (20-21)

Uku kutongwa kwe mupenyu: ye "chikara" (Anopesana naKristu) nevateveri vake (vese avo vakatora mucherechedzo), uye iri pasi rese. St. John anoenderera mberi achitsanangura muZvitsauko 19 ne20 zvinotevera:kumuka kwekutanga”Uye“ chiuru chemakore ”kutonga -“ zuva rechinomwe ”rekuzorora kweChechi kubva mukushanda kwayo. Uku ndiko kutanga kwe Zuva reRuramisiro munyika, apo Satani achasungwa necheni dzakadzikadzika. Kukunda kunotevera kweChechi uye kugadzirisa patsva kunoumba “masikati” eZuva raIshe.

 

Evha WOKUPEDZISIRA

Mushure mezvo, Dhiabhorosi anosunungurwa kubva mugomba rakadzika uye anotanga kurwisa kwekupedzisira paVanhu vaMwari. Moto unobva wadonha, uchiparadza nyika (Gogi naMagogi) avo vakapinda mukuyedza kwekupedzisira kuparadza Chechi. Izvozvi, anonyora St. John, kuti iyo akafa vanotongwa pakupera kwenguva:

Tevere ndakaona chigaro chechena chihombe uye iye aive akagara pachiri. Pasi nedenga zvakatiza kubva pachiso chake uye pakange pasina nzvimbo yazvo. Ndakaona vakafa, vakuru nevaduku, vamire pamberi pechigaro cheushe, uye mipumburu yakavhurwa. Ipapo mumwe mupumburu wakazarurwa, bhuku reupenyu. Vakafa vakatongwa zvinoenderana nezviito zvavo, nezvakanyorwa mumipumburu. Gungwa rakabudisa vakafa varo; Ipapo rufu neHadhesi zvakabudisa vakafa vavo. Vakafa vese vakatongwa zvinoenderana nemabasa avo. (Zva 20: 11-13)

Uku ndiko Kutongwa kwekupedzisira kunosanganisira vese avo vakasara vari vapenyu panyika, uye nemunhu wese akamborarama [1]cf. Mateo 25: 31-46 mushure maizvozvo Denga Idzva neNyika Idzva zvinounzwa mukati, uye Mwenga waKristu anoburuka kubva Kudenga kunotonga nekusingaperi naYe muguta risingaperi reJerusarema Idzva uko kunenge kusisina misodzi, pasisina marwadzo, uye nekusisina kusuwa.

 

KUTONGWA KWEMAPENYU

Isaya anotaura zvakare nezvekutongwa kwaJehovha mupenyu izvo zvichasiya chete vakasara vevanopona pasi pano avo vachapinda mu "nguva yerunyararo." Uku kutonga kunoita kunge kunouya nekukasira, sekuratidzira kwaIshe Wedu, vachichienzanisa nemutongo wakachenesa pasi panguva yaNoa apo hupenyu hwaiita senge huchienderera mberi senguva dzose, zvirinani kune vamwe:

… Vaidya nekunwa, vachiroora nekuwanana kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mafashama akauya ndokuvaparadza vese. Saizvozvo, sezvazvaive mumazuva aRoti: ivo vaidya, vachinwa, vachitenga, vachitengesa, vachidyara, vachivaka… (Ruka 17: 27-28)

Jesu arikutsanangura apa iyo kutanga reZuva raIshe, reGeneral Kutonga iro rinotanga nekutongwa kweiyo mupenyu.

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, “Runyararo nokuchengeteka,” ipapo njodzi inongoerekana yauya pamusoro pavo, sekurwadziwa kwemukadzi ane pamuviri, uye havazopukunyuki. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

Tarira, Jehovha anobvisa zvose panyika nokuiparadza, anoipidigura pasi, achiparadzira vagari vayo: munhuwo zvake uye mupirisita zvakafanana, mushandi nashe, murandakadzi savahosi vake, mutengi semutengesi, mukweretesi seakwereta, mukweretesi seakwereta…
Nezuva iro Jehovha acharova hondo dzokudenga, namadzimambo enyika panyika. Vachaunganidzwa pamwechete sevasungwa mugomba; vachapfigirwa mutorongo, uye mushure memazuva mazhinji vacharangwa…. Naizvozvo avo vanogara panyika vanosviba, uye kwasara varume vashoma. (Isaya 24: 1-2, 21-22, 6)

Isaya anotaura nezvenguva yakati pakati uku kunatswa kwenyika apo "vasungwa" vakasungwa necheni mugomba, uye ndokurangwa "mushure memazuva mazhinji." Isaya anotsanangura nguva iyi kumwe kunhu senguva yerunyararo nekutonga pasi pano…

Acharova munhu ane utsinye neshamhu yomuromo wake, uye achafema vakaipa nomweya wemiromo yake. Kururamisira ibhande rakasunga chiuno chake, kutendeka bhanhire pachiuno chake. Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana, pasi richazara nekuziva Jehovha, semvura inofukidza gungwa…. Nezuva iro, Ishe vachaitora zvakare neruoko kuti vadzorere vakasara vevanhu vake vakasara… Kana kutonga kwako kwasvika panyika, vagari venyika vanodzidza kururamisira. (Isaya 11: 4-11; 26: 9)

Kureva kuti havasi ivo chete vakaipa vanorangwa, asi vakarurama vanokomborerwa se "vanyoro vanogara nhaka yenyika." Izvi zvakare zvinoumba chikamu cheGeneral Judgement iyo inowana mubairo wayo chaiwo mukusingaperi. Izvo zvinokanganisa chikamu cheuchapupu kumarudzi echokwadi nesimba reEvhangeri, iro rakanzi naJesu rinofanira kuenda kumarudzi ese, Uye ipapo kuguma kuchasvika. [2]cf. Mateu 24:14 Ndokureva kuti "izwi raMwari" richasimbiswa zvechokwadi [3]cf. Kurevererwa kweUchenjeri sokunyora kwakaita Pope Pius X:

"Achavhuna misoro yevavengi vake," kuti vese vazive "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzoreredzwa kwezvinhu zvese", n. 6-7

Ishe akazivisa kuponesa kwake; Akaratidza kururamisira kwake pamberi pamarudzi. Akarangarira tsitsi dzake nokutendeka kwake kuimba yaIsraeri; (Pisarema 98: 2)

Muporofita Zekariya zvakare akataura nezve vakasara vakasara:

Munyika yose, ndizvo zvinotaura Jehovha, chetatu chavo vachatemwa, vofa, chetatu chimwe chasara. Ndichaunza chechetatu mumoto, uye ndichavanatsa sekunatswa kunoitwa sirivha, uye ndichavaedza sekuedzwa kwegoridhe. Vachadana zita rangu, uye ndichavanzwa. Ini ndichati, Ndivo vanhu vangu, ivo vachati, Jehovha ndiMwari wangu. (Zek 13: 8-9; cf. zvakare Joere 3: 2-5; Is 37:31; na1 Sam 11: 11-15)

St. Paul akataurawo nezve mutongo uyu we mupenyu zvinowirirana nekuparadzwa kwe "chikara" kana Anopesana naKristu.

Uye uyo asingateereri mutemo achaziviswa, uyo Ishe (Jesu) waachamuuraya nemweya wemuromo wake uye achimupa simba nekuratidzwa kwekuuya kwake… (2 VaTesaronika 2: 8).

Achitaura Tsika, munyori wezana ramakore rechi19, Fr. Charles Arminjon, anoti "kuratidzwa" uku kwekuuya kwaKristu ndiko kwete ake kudzoka kwekupedzisira mukubwinya asi kupera kweNguva uye kutanga kweitsva:

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo Ishe Jesu achazoparadza nekupenya kwekuuya KwaKe”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naiye nekumupfekedza nekupenya kuchaita senge chiratidzo uye Kuuya kwechipiri kwekuuya kwake… iyo inoita kunge inowirirana kwazvo neGwaro dzvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKatorike ichapinda zvakare mune imwe nguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56-57; Sophia Institute Press

 

MAGISTERIUM Netsika

Kunzwisiswa kwezvikamu zvemuBhaibheri izvi hakubve mukududzirwa kwega asi kubva kuizwi reChivanhu, kunyanya vanaFata veChechi vasina kuzeza kutsanangura zviitiko zvemazuva ekupedzisira zvinoenderana netsika yemuromo uye yakanyorwa yakaiswa pavari. Zvekare, isu tinoona zvakajeka kutonga kwepasirese kweiyo mupenyu zvichiitika pamberi "nguva yerunyararo":

Pakupera kwegore zvuru zvitanhatu, huipi hwese hunofanira kubviswa pasi, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru; uye panofanira kuve nerunyararo uye zororo kubva mukushanda uko nyika yakatsungirira kubva zvino. —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), The Divine Institutes, Vol. 7, Ch. 14

Rugwaro runoti: 'Uye Mwari akazorora nezuva rechinomwe kubva kumabasa ake ese'… Uye mumazuva matanhatu zvinhu zvakasikwa zvakapedzwa; zviri pachena, nokudaro, kuti vachasvika kumagumo pagore rechitanhatu rezviuru… Asi Kana Andikristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere muJerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140-202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co.

'Uye akazorora nezuva rechinomwe.' Izvi zvinoreva kuti: apo Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yeuyo asingateereri mutemo uye achatonga vasina umwari, nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi - ndipo paanozorora nezuva rechinomwe… -Tsamba yaBhanabhasi, yakanyorwa nezana ramakore rechipiri Baba Vedzidziso

Asi Iye, kana achinge aparadza zvisakarurama, uye nekuita mutongo wake mukuru, uye achayeuchidza kuupenyu vakarurama, vakararama kubva pakutanga, vachabatanidzwa pakati varume a chiuru chemakore, uye ndichavatonga nemirairo mizhinji. —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), The Divine Institutes, Vol. 7, Ch. 24

Chiono ichi chekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu chave chiriwo yakadzokororwa napapa, kunyanya yezana ramakore rapfuura. [4]cf. Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera Kutora imwe:

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. -POPE LEO XIII, Kutsveneswa kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 1899

St. Irenaeus anotsanangura kuti chinangwa chikuru cheiri ramakore remakumi emakore uye nguva yerunyararo kugadzirira Kereke kuti ive muroora asina gwapa kugamuchira iye Mambo kana Achidzoka mukubwinya:

Iye [murume] acharangwa pachine nguva pamberi pekusaora, uye anoenda kumberi uye agobudirira munguva dzeumambo, kuti agone kugamuchira kubwinya kwaBaba.. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, Bk. 5, Ch. 35, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co

 

PASHURE PEMAZUVA

Kana Chechi yasvika pa “kukura kwayo zvakakwana,” Vhangeri rakaziviswa kunzvimbo dziri kure dzepasi, uye pakave ne Kusimbiswa kweUchenjeri uye kuzadzikiswa kwechiporofita, ipapo mazuva ekupedzisira epasi achasvika kumagumo kuburikidza nezvakanzi naBaba veChechi Lactantius "Wechipiri uye Mukuru" kana "kutonga kwekupedzisira":

… Mushure mekupa zororo kuzvinhu zvese, ini ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kuti, kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Madzibaba eChechi, Nhaka yechiKristu

Mushure memazana ezviuru ayo apfuura, mukati menguva iyoyo yapera kumutswa kwevatsvene…. ipapo kuchaitika kuparadzwa kwenyika nekupiswa kwezvinhu zvese pakutongwa: isu tinobva tashandurwa muchinguvana kuva chinhu chevatumwa, kunyangwe nekudyara kwechinhu chisingaori, uye tobva taendeswa kuhumambo ihwohwo kudenga. —Tertullian (155–240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Vanababa -Anicene Vanababa, VaHenrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

 

URI KUONA?

Tichifunga nezvezvinoitika zvekupokana munyika - chikuru pakati pavo kuwedzera kukura kwekusateerera mutemo uye kutsauka pakutenda - mhirizhonga mune zvakasikwa, mafungidziro aMai Vedu, kunyanya kuFatima, uye mameseji kuna St. Faustina anoratidza kuti tiri kurarama munguva yakaganhurirwa yetsitsi… tinofanirwa kunge tichigara kupfuura nakare kose mune tariro, kutarisira, uye kugadzirira.  

Funga izvo Fr. Charles akanyora anopfuura makore zana apfuura- uye kwatinofanira kuve pari zvino muzuva redu:

… Kana tikadzidza asi chinguva chidiki chiratidzo chenguva iripo, zviratidzo zvinokatyamadza zvemamiriro edu ezvematongerwo enyika uye kutendeuka, pamwe nekufambira mberi kwehupfumi uye kufambira mberi kwehuipi, kunoenderana nekufambira mberi kwehupfumi uye zviwanikwa mune zvemukati. kurongeka, hatikwanisi kutadza kufanoona kuona kusvika kwekuuya kwemunhu wechivi, uye nemazuva ekuparadzwa akafanotaurwa naKristu.  -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 58; Sophia Institute Press

Naizvozvo, tinofanirwa kutora mazwi aSt. Paul zvakanyanya kupfuura nakare kose ...

… Imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iro rikusvikirei sembavha. Nekuti mose muri vana vechiedza nevana vezuva. Hatizi veusiku kana verima. Naizvozvo ngatiregei kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatirambei takamuka uye takasvinura. (1 VaTesaronika 5: 4-6)

Yakatemwa izuva reruramisiro, zuva rekutsamwa kwaMwari. Ngirozi dzinodedera pamberi payo. Taura kumweya nezve iyi huru tsitsi ichiri iyo nguva yekupa [tsitsi]. Kana iwe ukanyarara izvozvi, iwe unenge uchipindura kune hombe mweya yemweya pazuva iro rinotyisa. Usatya chinhu. Iva akatendeka kusvika kumagumo. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Vakaropafadzwa Amai kuna St. Faustina, n. 635

Usatya Chinhu. Iva akatendeka kusvika kumagumo. Panyaya iyi, Pope Francis vanopa aya mazwi enyaradzo anotiyeuchidza kuti Mwari ari kushandira kuzadzikiswa, kwete kuparadza

“Izvo zviri pamberi, sekuzadzikiswa kweshanduko iyo yatovepo kubva kurufu nekumuka kwaKristu, saka chisikwa chitsva. Hakusi kutsakatisa zvinhu zvese nezvose zvakatikomberedza ”asi asi kuunza kwese kwese kuzere kwekuva, chokwadi, uye runako. -POPA FRANCIS, Mbudzi 26, General Vateereri; Zenit

Nekudaro, chikonzero chandiri kunyora ichi kufungisisa pamusoro peKutongwa Kwekupedzisira, nekuti Zuva iri rave padhuze pane patakatanga…

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuenda kuSt Faustina, n. 848

 

RELATED KUVERENGA:

Nguva dzeHwamanda - Chikamu IV

Chisiko chitsva 

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Maitiro Erai Akarasika

 

 Ino inogara iri nguva yakaoma yegore kuhushumiri hwedu, nemari. 
Ndokumbirawo unamate kufunga nezvechegumi kushumiro yedu.
Komborerwa.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mateo 25: 31-46
2 cf. Mateu 24:14
3 cf. Kurevererwa kweUchenjeri
4 cf. Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .