Kumira Kwekupedzisira

 

THE mwedzi yakati wandei yapfuura yanga iri nguva yangu yekuteerera, kumirira, yehondo yemukati nekunze. Ndakabvunza kudanwa kwangu, gwara rangu, chinangwa changu. Mukati moga murunyararo pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa ndipo pakazopindura Ishe zvikumbiro zvangu: Haasati apedza neni.

 

Nguva Yenyevero

Kune rimwe divi, ndinogona kuziva nezvakawanda zvekutaura kwakasimba kwaGlenn Beck uye kuda kunopisa kupa vanhu. tariro. 

Kwose kwakatipoteredza, tinoona chizvarwa chakashungurudzwa nehondo yepfungwa iyo yave ichirwiwa pairi, kunyanya makore matatu apfuura kuburikidza nenhema dziri kubudiswa zuva nezuva.

Vanhu vanoda tariro. Vanoda kuvimbiswa. Asi kwete tariro yenhema yekuti tinogona kungogara pasi tomirira kusvikira Mwari vagadzirisa zvese. Tariro yedu yechokwadi haisi yokuti Jehovha achabvisa Dutu asi kuti Achange ari padivi pedu chaipo. sezvatinopfuura nomairi.   

Mune meseji kumuoni wekuAmerica Jennifer, Ishe wedu anoti ino inguva ye…

…kuchimbidza kukuru, nekuti nyika yapinda munguva yekuyambira. Handitaure nezvenguva yekushanyirwa Kwangu, asi ino inguva yekuyambira ichaunza nguva iyo vanhu vese vachapfugama kuti vaone mweya yavo sezvandinovaona. Mwana wangu, avo vanotadza kuziva nguva ino - apo uipi hunenge huchitsvaga kuzvikwidziridza, asi huri kubayiwa panguva imwe chete nechiedza chechokwadi - vachazviwana vafanana nemhandara dzakapusa. Ndinoudza vana Vangu nekukasira kukuru kuti yave nguva yekutendeuka. Yave nguva yekuziva nguva yauri kurarama mairi. —Chikunguru 5, 2023; washingtoniowa.com

Semurindi, neniwo ndakazvibvunza kana pachine chimwe chikonzero chebasa iri, kunyanya sezvidzidzo zvandataura kwemakumi emakore - uye zvaionekwa semupengo mukurera - zvave munhau dzechiKatorike. Asi nguva dzose pandinofunga ndinoziva kuti “nguva yasvika,” anodaro Ishe, "Ini handisati ndapedza..." Saka, ndaunganidza huchenjeri hwangu zvakare, kuti ndirambe ndiri pachinzvimbo ichi kwenguva yakareba sezvaAnoda, kunyanya seChechi Yake sezvatinoziva kuti inoparara…

 

KEREKE YENHEMA

Kuodzwa mwoyo. Kuora mwoyo. Iyo miyedzo chaiyo iri pakati pehuori huripo uye kuparara kwevanhu nekukurumidza sezvo izwi reMagisterium rinenge risipo. Ko vafudzi vangatungamirira nokurinda mapoka avo varipi pamapere anoparadza? Ndekupi kudzikama uye kuziviswa kwakajeka kwechokwadi kunobaya makore ekuvhiringidzika? Sei Chechi yakanyarara sezvo pwere dzedu dziri kupfurwa nechaizvo tsunami of kutsveyama kwepabonde, ekisiperimendi, uye pfungwa? Uye sei "vaccines"Uye"kudziya kwepasi rose” zvakangoerekana zvanyanya kukosha kuvakuru vevakuru kupfuura nzvimbo isingaperi yemakumi ezviuru emweya inopfuura kubva munyika ino zuva rega rega?

Zvinorwadza kutaura, asi chikamu chikuru chevafundisi vedu vose vatiza “bindu” seVaapostora vekare. 

Chii chatingataure kana Kadhinari weramangwana uye mukuru weWorld Youth Day 2023 muLisbon anoti:

Hatidi kutendeutsira vechidiki kuna Kristu kana kuChechi yeKatorike kana chimwe chinhu chakadaro zvachose. Tinoda kuti zvive zvakajairika kuti muKristu wechidiki weKatorike ataure uye apupure zvaari kana kuti muMuslim wechidiki, muJudha, kana wechimwe chitendero asavewo nedambudziko rekutaura kuti iye ndiani uye nekuzvipupurira, uye ne wechidiki asina chitendero kuti anzwe achigamuchirwa uye kuti zvimwe asanzwa wechienzi pakufunga kwakasiyana. —Bishop Américo Aguiar, Chikunguru 10, 2023; The Catholic Telegraph

Kubva pandimire semuKatorike akadzidza, uku hakusi kuperekedza asi compromise; kwete evhangeri asi kusava nehanya; kwete huzivi hunonzwika asi sophistry. Kuri kuda kuregwa kweMutumwa Mukuru. Siyanisai mazwi aAguiar kune aSt. Paul VI:

Chechi inoremekedza uye inokoshesa izvi zvisiri zvechiKristu zvitendero nekuti ndiwo maratidziro ehupenyu emweya wemapoka akakura evanhu. Vanotakura mukati mavo maungira ezviuru zvemakore ekutsvaga Mwari, kuda kusina kukwana asi kazhinji kunoitwa nekutendeseka kukuru uye nekururama kwemoyo. Ivo vane inonakidza patrimony yechinyorwa chechitendero chakadzama. Ivo vakadzidzisa zvizvarwa zvevanhu manamatiro. Dzose dzakaiswa nhumbu ne "mbeu dzeShoko" dzisingaverengeke uye dzinogona kuumba "gadziriro yeEvhangeri,"… [Asi] kana kuremekedza uye kuremekedza zvitendero izvi kana kuoma kwemibvunzo yakamutswa kukoka kuChechi kubva kune ava vasiri maKristu kuziviswa kwaJesu Kristu. Zvakapesana neChechi inobata kuti vanhu ava vane mvumo yekuziva hupfumi hwechakavanzika chaKristu - hupfumi hwatinotenda kuti vanhu vese vanogona kuwana, mukuzara kusingafungidzirwe, zvese izvo zvairi kutsvaga zvichitsvaga pamusoro paMwari, munhu uye magumo ake, hupenyu nerufu, uye chokwadi. —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 53; v Vatican.va

Uyezve pane kugadzwa kwaAchibhishopi mukuru ane gakava Victor Manuel Fernández kuhofisi yepamusoro-soro yedzidziso muChechi: Prefect for the Dicastery of the Doctrine of the Faith. Munguva pfupi yapfuura munaChikunguru 5, 2023, akaramba achiisa mukana we "kuropafadza" hukama hweungochani - chimwe chinhu chakashorwa nehofisi imwe chete kare kare:

Hana ine hunhu inoda kuti, panguva yese, maKristu apupure kuchokwadi chetsika chese, icho chinopokanidzwa nemvumo yeungochani uye rusaruro rusina kufanira kuvanhu vanongochani [... uye] kudzivisa kufumura vechidiki kupfungwa dzisiridzo pamusoro pevatano uye muchato izvo zvingaite. kuvanyima zvidziviriro zvavo zvinodiwa uye kubatsira mukupararira kwechiitiko. -Kufunga Nezve Zvirongwa Zvekupa Kuzivikanwa Zviri Pamutemo kuMasangano Pakati Pevanhu Vane Ngochani; n. 5; Chikumi 3, 2003

Fernandez akataurawo mubvunzurudzo kuti kunyange zvazvo dzidziso yeChechi isingagoni kuchinjwa, “yedu kunzwisisa” kwedzidziso kunogona kuchinja, “uye kuti chaizvoizvo yachinja uye icharamba ichichinja.”[1]Rejista yeKaturike Yenyika, July 6, 2023 Enzanisa izvozvo naPope St. Pius X:

Ini ndinoramba zvachose dzidziso dzenhema idzo dzidziso dzinochinja uye dzinochinja kubva pane chimwe chirevo kuenda pane chimwe chakasiyana neicho chaive neChechi kare. —September 1, 1910; www.mumburum.com

“Vazhinji vakataura zvinovanetsa kwandiri,” akadaro Kadhinari Raymond Burke imwe nguva yapfuura, kuti “panguva ino yakaoma zvikuru, pane pfungwa yakasimba yokuti chechi yakaita sengarava isina chidzoreso… ndinonzwa kuti ngarava yeChechi yarasika nzira yayo.” [2]Religious News Service, October 31, 2014 Denga rinoita serinobvumirana. Muchikumbiro chechangobva kuitika kuburikidza nemuoni weItaly, Angela, Mukadzi Wedu akati:

Manheru ano ndiri pano zvakare kuti ndikukumbire munamato - munamato weChechi yangu yandinoda, munamato wenyika ino, iri kuramba yakabatwa uye yakafukidzwa nemasimba ehuipi ... namata kuti Magisterium yechokwadi yeChechi isarasika. —Chikunguru 8, 2023; washingtoniowa.com

Chechi haifi yakarasika. Asi chokwadi anogona kuvharwa, seMwanakomana waMwari, uyo akataura kuti “Ndini chokwadi”, akarovererwa pamuchinjikwa.

Chinondirwadza, kana ndikafunga nezvenyika yeCatholic, ndechekuti mukati meCatholic, pane dzimwe nguva panoratidzika kunge paine kutungamira nzira isiri yeCatholic yekufunga, uye zvinogona kuitika kuti mangwana iyi pfungwa isiri yeKatorike mukati meCatholic, mangwana ichava iyo. yakasimba. Asi hazvimbomiriri pfungwa dzeChechi. Zvinodikanwa kuti boka duku rirarame, zvisinei kuti ridiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Uye zvakadaro, Mukadzi wedu anotiyeuchidza nezvevafundisi vedu:

…namata uye usawira mumiyedzo isina kujeka yokutongwa nokupiwa mhosva. Kutonga hakusi kwauri asi kuna Mwari. —Chikunguru 8, 2023; washingtoniowa.com

 

Kumira Kwekupedzisira

Asi isu hatifanire kudaro mbwende uye vanyerere apo vafudzi vedu vanokonzera kunyomba paruzhinji. Isu, sevadzidzi vakabhabhatidzwa, tine basa rokuzivisa uye kudzivirira chokwadi. Isu tose. Isu tose!

Panguva ino, hama nehanzvadzi dzinodiwa, vashoma venyu vachiri vakatendeka kuTsika Inoyera, vachiri kuteerera Amai Vedu, vachiri kudzivirira chokwadi noushingi, kumira kwekupedzisira. Iwe uri, muchikamu chikuru, iwe vatendi, vachitungamirirwa navaprista vashomanene vakashinga uye vakatendeka avo zvino vangosara. Asi aive mabhishopi napapa pachake vakaporofita nguva ino... 

NeKanzuru, awa yevanhuwo zvavo vakarohwa zvechokwadi, uye vazhinji vakarara vakatendeka, varume nevakadzi, vakanyatsonzwisisa kudaidzwa kwavo kwechiKristu, kunova pacharo kudanwa kwechipostora… —POPE SAINTJOHN PAURO II, Jubheri reApostora wevaLaity,n. 3; cf. lumen gentium, N. 31

Nguva yedu neimwe nzira inganzi nguva yevafundisi. Naizvozvo ivai pachena kuti mupe mupiro wevanhu. —POPA MUTENDE JOHANI PAURO II, Kune ma Oblates eSt. Joseph, February 17th, 2000

Kutevera Kristu kunoda kushinga kwesarudzo dzakanyanyisa, izvo zvinowanzoreva kuenda kunopesana nerukova. "Tiri Kristu!", St Augustine akadanidzira. Vakafira kutenda uye zvapupu zvekutenda nezuro nanhasi, kusanganisira vazhinji vakatendeka, vanoratidza kuti, kana zvichidikanwa, hatifanire kuzeza kupa kunyange hupenyu hwedu nekuda kwaJesu Kristu.  —POPA MUTENDE JOHANI PAURO II, Jubheri reApostora wevaLaity, N. 4

 

Zvakafanana Kuverenga

Vhangeri reVose

Awa yeVanhu

Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki

 

Ndatenda nerutsigiro rwenyu
Ushumiri hwaMark hwenguva yakazara:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Rejista yeKaturike Yenyika, July 6, 2023
2 Religious News Service, October 31, 2014
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.
Share via
Copy link