Hwamanda Yekupedzisira

hwamanda naJoel Bornzin3Hwamanda Yekupedzisira, Mufananidzo naJoel Bornzin

 

I ndakazununguswa nhasi, chaizvo, nezwi raIshe richitaura mukadzika kwemweya wangu; kuzununguswa nekusuwa Kwake kusinga tsanangurike; kuzununguswa nekushushikana kwakadzama kwaAko kune avo muChechi vakarara zvavo.

Nekuti semazuva iwayo mafashama asati auya, vaidya nekunwa, vachiwana nekuwaniswa, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, uye havana kuziva kusvikira mafashama auya akavakukura vose, kuchava saizvozvo kuuya Mwanakomana wemunhu. (Mat. 24: 38-39)

Ndiri kushamiswa nechokwadi chinotyisa chemashoko iwayo. Nekuti zvirokwazvo, tiri vapenyu sapamazuva aNoa. Takarasa kugona kwedu kunzwa izwi Rake, kuteerera kuMufudzi Akanaka, kuti tinzwisise “zviratidzo zvenguva” Ini handina mubvunzo kuti vanhu vazhinji vakapuruzira kusvika pasi pekunyora kwangu kwazvino, Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?, kuona kuti yakanga yakareba zvakadii, ndokuzoti, “Yakarebesa”, “Handina nguva”, “Handifarire.” Aigona sei chero muKristu kwete kufarira mubvunzo uyu? Uyezve, isu tinopihwa iyo ane masimba pindura kubva kuChechi naMukadzi Wedu sekuswedera kwekuuya kwaIshe. Uye zvakadaro mizhinji yemweya mimwe cheteyo inopedza maawa akawanda ichifambisa yavo Facebook madziro kana kutenderera zvisizvo zvisina musoro zvepasi rose webhu. Isu tiri Chechi yakadzikiswa nekunyaradzwa uye nekunakidzwa, yakavezwa neyakagara ichidhonzwa mweya wepasi, zvakanyanya, zvekuti hatigone kunzwa ruzha rwemakondo ekudenga.

Nekuti tarasika. MaKaturike mazhinji akakanganiswa nekutaura kwakasununguka uye kwakashinga kwaPapa Francis kwekuti tarasikirwa nemufaro weEvhangeri; kuti vafundisi vari kuita kunge CEO irikufambisa mubatanidzwa; uye kuti vazhinji varasikirwa ne mweya yeEvhangeri, inova yekusvikira vakakuvadzwa netsitsi dzaKristu, kwete "kupenga" nedzidziso. Mashoko aEzekieri anoverengwa sekupomera pamusoro peiyi moyo yakaoma yechizvarwa:

Vasina simba hauna kusimbisa, vanorwara hauna kurapa, vakaremara hauna kusunga, vakatsauka hauna kudzosa, vakarasika hauna kutsvaga, uye nechisimba nehutsinye wakavatonga. Naizvozvo akapararira, nekuti kwakanga kusina mufudzi, zvikava zvokudya zvezvikara zvose. (Ezekieri 34: 4-5)

Chokwadi, vamwe vafundisi vatanga kusimudzira nekunyora tsamba kuhurumende vachiratidzira dzimba dzekugezera dzakapindana-pinda kana muchato wevasikana. Asi nguva yaenda. Isu taifanira kuparidza Evhangeri yeHupenyu kumashure muna 1968 apo Humanae Vitae akaramba tsika yekufa. Isu taida "kupa simba rese reChechi kuvhangeri itsva" kumashure muna1990, sekukumbirwa kwatinoitwa naJohn Paul II, [1]Redemptoris Missio, kwete. 3 kwete kumirira kusvikira vevatorwa vatopaza gonhi. Taifanirwa kuve "vaporofita vezera idzva" kumashure muna 2008 apo Benedict akataura paWorld Youth Day, kwete kumirira kusvika takundwa nemaporofita enhema. Uye saka, zvakanyanyisa kunonoka kudzosa mafungu ezvakaipa, mupfungwa yekuti iko zvino inofanira kumhanya nenzira yayo. Murume iye pachake akavhura akavhura magedhi kune Vatasvi vemabhiza eApocalypse nekumisikidza tsika yekufa. Zvichitaurwa zviri nyore: tichakohwa zvatinodyara.

Asi chii chisina kunonoka ndechekuti teerera kuna Jesu uyo ​​anoramba achitungamira Chechi Yake panguva ino yerima nezwi ra chiporofita.

Asi zvinosuruvarisa, vazhinji vakarasikirwa nekwaniso yavo yekunzwa iyo kuporofita Inzwi raKristu chaizvo nekuti havasisina childlike mwoyo. MuChechi yekutanga, St. Paul akakoka chiporofita kuti chitaurwe "mukereke." Nhasi, chiporofita chinoshoreka zvachose kana chisina kurambidzwa mune mamwe madhokosi. Chii chaitika kwatiri? Ndeupi mweya wakabata Chechi isu tisingachagashire izwi reMufudzi Akanaka, uyo akati tichazviziva?

Makwai angu anonzwa inzwi rangu; Ndinovaziva, uye vanonditevera. (Johani 10:27)

Hongu, vazhinji vanoti havasi kuzoteerera chiporofita kunze kwekunge cha “tenderedzwa” Asi izvi zvakafanana ne kudzima Mweya! Chechi inganzwisisa sei chiporofita kana tikasatombozviteerera?

Vazhinji vevana vangu havaoni uye havanzwe nekuti havadi. Havagashi mazwi angu nemabasa angu, asi kuburikidza neni, Mwanakomana wangu anosheedza munhu wese. -Mai vedu veMedjugorje (vanonzi) ku Mirjana, June 2, 2016

Vanhu vanozoitei kana ngirozi ikazviratidza kwavari pakati pehusiku ichiti, “Inguva yekuendesa mhuri yako kunzvimbo yekutizira. " Vachapindura here, “Zvakanaka hazvo. Asi kudzamara bhishopi wangu abvumidza meseji iyi, ndichagara pano, maita basa. ” Ishe wangu, dai St. Joseph akamirira kuti chiroto chake chibvumidzwe nevakuru vezvitendero, anogona kunge achiri muEjipitori!

Tine chishandiso chese chatinoda kuti tinzwisise chiporofita - Bhaibheri neCatechism kune vanotanga, uye tinovimba, kuziva kwakanakira bhishopi. Asi isu hatinawo ruzivo kana tichifunga kuti chiporofita chiri kuzogamuchirwa kwese kwese muChechi nemaruva uye kuombera. Kwete, ivo vakatema vaporofita ipapo, uye isu tinovataka namabwe zvino. Vangani vevaporofita vaMwari vaive vasina "kutenderwa" kwemazana emakore? Munguva yedu, St. Pio naFaustina vanouya mundangariro. Isu tave vane hunyoro, vanotya uye kunyange kunyomba maererano chinhu zvisinganzwisisike kuti vatsva vasingatendi kuti kuna Mwari havafanirwe kunyararidza mapurupiti edu. Tiri kuzviita pachedu!

Kune avo vanosvika pakuti "Ndicho chizaruro chakavanzika, saka handifanire kutenda mazviri." Kana bhishopi akazivisa ichi kana icho chiitiko kana chiporofita kuva chechokwadi, zvichireva izvo Mwari vari kutaura nesu kuburikidza nemudziyo uyu, chii chatiri kutaura kana tichiudza Denga, "handifanire kuiteerera"! Pane chero chinhu chinganzi naMwari hachina kukosha here? Takakanganwa here kuti huwandu hwedzidziso dzaSt. Paul muTestamente Itsva hwakauya nenzira ye "zvakazarurwa zvakavanzika" kwaari pachezvake? Ndinoona Jesu achichema zvakare:

Nekuti moyo wevanhu ava wava mukukutu, uye vanonzwa nenzeve nemutsutsuru, nemeso avo vakaatsinzina, zvimwe vangaona nemeso, nekunzwa nenzeve, uye vanzwisise nemoyo, uye vatendeukire kwandiri, ndivaporese. . (Mat. 13:15)

Mushure meMisa nhasi, sezvo izwi raIshe rakandizunguza kusvika panhongonya, Vakandipa zita rekunyora kwanhasi sezvaVanowanzoita: Hwamanda Yekupedzisira. Vashoma vanoziva kuti tiri mumaminetsi ekupedzisira emaawa ekupedzisira eNtsitsi pamberi pemusuwo weJustice inotanga kuvhura. Panouya poindi apo Tsitsi haasisina tsitsi, apo Justice ndiye anonzwira tsitsi.

Ndakashevedzwa, nevamwe, muporofita wedambudziko nekusuwa. Asi ini ndinokuudza iro dambudziko neshungu: tsika iri pamutemo kuuraya kwevanorwara, vanotambura, uye vakwegura; nzanga iri kuvhara mabhizinesi, zvivakwa, uye machechi nekuti isu takabvisa uye tikabvisa ramangwana kubva mukuvapo; tsika inosimudzira zvinonyadzisira ichisiya kumuka kwekuparadzwa muhupenyu hwevarume nevakadzi; tsika iri kudzidzisa vana vadiki kuti vabvunze hunhu hwavo uye voedze nayo, nokudaro vachiparadza kusava nemhosva kwavo uye nekuuraya mweya yavo; nzanga inovhura dzimba dzayo dzekugezera uye zvechivharidziro kune vanokanganisa zvepabonde muzita re "kodzero"; nyika inomira pamucheto peTatu yeHondo Yenyika ine zvombo zvisinganzwisisike zvekuparadza kukuru. Ndiani purveyor wedambudziko nerima pano?

Iwe unoti, Nzira yaIshe haina kururama. Zvino chinzwai, imwi mhuri yavaIsiraeri, nzira yangu ndiyo isina kururama here? Nzira dzenyu hadzizi idzo dzisina kururama here? (Ezekieri 18:25)

Izvo zviri pamusoro pehusiku ndi ramangwana rizere netariro. Chero ani anoverenga Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here? inofanira kuzadzwa nekutya izvo izvo Mwari zvaari kuronga chikamu icho chekupedzisira chenyika ino. Asi asati asununguka kunouya kurwadziwa kwekusununguka. Uye ikozvino ivo vanongoerekana vava pamusoro pedu. Zvirinani, avo vane maziso vanogona kuona izvi, vanogona nzwa ichi. Asi avo vakasarudza mukana wekunyaradzwa, mafaro uye hupfumi hwepanyika havanyatso kuziva izvo zvatova pamusoro pavo sembavha usiku. Ingi haina kana kuomeswa pazvibvumirano zvepasirese nepasi rose izvo zviri kuzobvarura nharaunda sezvo Vhangeri inova zvisiri pamutemo, inotsiviwa ne "mitemo" yedhiabhori inochinja baba kupesana nemwanakomana, amai kupikisana nemwanasikana, muvakidzani kupikisana nemuvakidzani. Naizvozvo…

Ino ndiyo nguva yehumhare chapupu. Inguva yekuti mabhishopi nevapirisita vave vafudzi vechokwadi, vape hupenyu hwavo nekuda kwezvipfuwo zvavo. Inguva yekuti vanababa vape hupenyu hwavo nekuda kwevana vavo. Inguva yekuti varume vasimuke kubva kuhope dzechivi uye vatsiure Mweya weNyika. Vakadzi vachaporeswa kana varume vava varume zvakare, uye nekudaro mhuri ichadzorerwa.

Mwari haasi kuzoshivirira Kereke yakaremara zvekare. Tinofanira kusarudza watinotevera ikozvino: Kristu kana mweya waantikristu.

Kana takafa pamwe chete naye tichararamawo pamwe chete naye; kana tikatsungirira, tichabata ushe pamwe chete naye. Asi tikamuramba iye achatiramba. Kana tisingatendeke anoramba akatendeka, nekuti haangazvirambe. (2 Tim 2: 11-13)

Tichapfuura munguva dzinorwadza munguva pfupi iri kutevera, asi zvakare nguva dzekubwinya kukuru. Rudo runogara ruchishamisa. Tichazomutswa… nyika yose inofanira kuzununguswa. Chechi fanira chinatswa. Iye akarasika nzira yake, uye apo mwenje wake usingachabatiki zvakajeka, nyika yose yakanyikwa murima.

Hwamanda Yekupedzisira yambiro nekugadzirira kuri kufuridzwa, uye tingaite zvakanaka kufungisisa, kutendeuka nekuisa zvakare pamberi pekutanga. Aya ndiwo mazuva aNoa uye munhu wese anofanira kuzvibvunza kuti achiri muAreka here.

Mazuva ave pedyo, nekuzadzikiswa kwechiratidzo chose. Nekuti pakati peimba yaIsiraeri hapangazovi kuoneswa kwenhema kana kuuka kunobata kumeso. Asi ini Ishe ndichataura shoko randichataura, uye richaitwa. Hazvichazononoki, asi pamazuva enyu, imi imba inondimukira, ndichataura shoko nekuriita, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. (Ezek. 12: 23-25)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kunyaradza Vaporofita

Fatima, uye Kudengenyeka kukuru

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Redemptoris Missio, kwete. 3
Posted in HOME, MITAMBO YENYENZO!.