Ekupedzisira Eclipses

 

 

JESU akati,Ndini chiedza chenyika."Iri" Zuva "raMwari rakavepo kune nyika nenzira nhatu dzinobatika: munhu, muChokwadi, uye muYukaristiya Tsvene. Jesu akazvitaura seizvi:

Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri. (Johani 14: 6)

Nekudaro, zvinofanirwa kuve pachena kune muverengi kuti zvinangwa zvaSatani zvinogona kunge zviri kukanganisa nzira nhatu kuna Baba…

 

KUKUNDIKANA KWENZIRA

Mupositora Johane anonyora kuti Jesu, “Shoko rakanga riri, uye Shoko rakanga riri kuna Mwari, uye Shoko rakanga riri Mwari”(Johane 1: 1) Izwi iri rakava nyama. Mukudaro, Jesu akaunganidza zvisikwa zvese muhupenyu Hwake, uye mukutora nyama yake, Muviri wake kuMuchinjikwa, nekuimutsa kubva kuvakafa, Jesu akava Nzira. Rufu rwakava musuwo wekuti vese vawane tariro kuburikidza kutenda muna Kristu:

… Zvinongova zvezviyo zvinowira pasi apo goho guru rinouya, kubva kuna Ishe akaboorwa paMuchinjikwa kunouya kuzere kwevadzidzi vake vakaunganidzwa mumuviri wake, vakaurawa uye vakamuka. —PAPA BENEDICT XVI, yekutanga chikamu cheiyo yakakosha sinodhiyo kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Zvaive pamusoro peNzira iyi kuti "antikristu" wekutanga akazviratidza ari munhu waJudhasi, uyo anonzi naJesu "mwanakomana wekuparadzwa" (Jn 17: 12), zita rakazoshandiswa naPauro kunongedzera kwaAntikristu (2 VaTesaronika 2. : 3).

Munhu anopesana naKristu achanakirwa nekushandisa rusununguko rwekusarudza urwo dhiabhori achashanda kwariri, sezvakataurwa nezvaJudhasi: `` Satani akapinda maari, '' ndiko kuti, nekumufurira. —St. Thomas Aquinas, Mhinduro muna1vaTesaronika. II, Lec. XNUMX-III

The Shoko rakaitwa nyama akaroverwa pamuchinjikwa. Iyi yaive yekutanga Eclipse yaMwari, uyo asina munhu kana mutumwa anogona kuparadza. Asi nekuda kwedu, isu anogona kutambudza, kuvanza, uye kunyange kubvisa huvepo Hwake nesu.

Yakanga zvino yave nguva yemasikati uye rima rakauya pamusoro penyika yese kusvika pa23 masikati nekuda kwekuora kwezuva. (Ruka 44: 45-XNUMX)

Uye zvakadaro, iko kuora kwaIshe Wedu kwakavhura Zera idzva reTariro kune chisikwa chose sezvo musoro waSatani wakatanga kupwanywa.

Uye saka shanduko yenyika, ruzivo rwaMwari wechokwadi, kushomeka kwemasimba anotonga pasi, inzira yekutambudzika. -PAPA BENEDICT XVI, kubva pahurukuro isina kunyorwa pachikamu chekutanga chesodhiyo yakakosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

 

KUCHIVA CHOKWADI

'Kuunganidzwa mumuviri wake,' Chechi yakazvarwa kubva kudivi raKe. Kana Jesu ari mwenje wepasi-mwenje - Kereke ndicho chigadziko chake chemwenje. Isu takatumwa kuti titakure Jesu tichienda naye pasi sa chokwadi.

Endai naizvozvo, muite vadzidzi vemarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, nero Mwanakomana, neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurairai. Uye tarirai ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika; (Mat. 28: 18-20)

Jesu akauya kuzonunura munhu kubva kuzvivi, kuti avasunungure kubva muhunhapwa.

… Muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai. (Johani 8:32)

Nokudaro, chigadziko chemarambi ndiyo nzvimbo yekurwisa kwaSatani. Zano rake ndere, zvakare, "kurovera" iyo Muviri waKristu kuitira kuti uvhare Chokwadi, uye utungamirire varume muhuranda.

Akanga ari mhondi kubva pakutanga… anoreva nhema uye baba vadzo. (Johani 8:44)

Sezvandatsanangura mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira, tapfuura nemunhoroondo refu yekunetsana pakati peChechi- "mukadzi akapfeka zuva" - uye "dhiragoni," Satani. Anonyepa kuitira kuuraya; inovhara Chokwadi kuti iunze vanhu muhuranda; akadyara sophistries kuitira kuti akohwe, munguva yedu, a tsika yekufa. Zvino, iyo Eclipse yeChokwadi iri kusvika pamusoro wayo.

Mukutsvaga midzi yakadzika kwazvo yekurwira pakati pe "tsika yehupenyu" uye "tsika yekufa" ... Tinofanirwa kuenda pamwoyo wedambudziko riri kusangana nemunhu wemazuva ano: kuora kwemanzwiro aMwari uye emunhu… [izvo] zvinonzwisisika zvinotungamira mukunyanya kuda zvinhu, izvo zvinounza kuzvimiririra, kushandisa humwari uye hedonism. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, n. 21, 23

Sezvo mwaranzi ye "chiedza chenyika" ichiwedzera kuvharika, rudo rwuri kutonhora.

… Nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora. (Mat. 24:12)

Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Mune zvinyorwa zvakagadzirirwa zvemhuri yake paWorld Youth Day muDenver, Colorado muna1993, John Paul II akagadzira hondo iyi achishandisa nzira dzeapocalyptic, achiratidza kushanda kwemweya weanopesana naKristu:

Iyi kurwira inofanana neapocalyptic kurwisa kunotsanangurwa mukati [Zva 11: 19-12: 1-6, 10 pakurwa pakati pe "mukadzi akapfeka zuva" uye "dhiragoni"]. Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu chekurarama, nekurarama zvizere… Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari panyasha dzevaya vane simba re "kugadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe.  -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Papa Benedict akaenderera mberi achiteedzera iwo musoro wenyaya:

Kurwa uku kwatinozviwana… [tichipesana] nemasimba anoparadza nyika, kunotaurwa nezvako muchitsauko 12 chaZvakazarurwa… Zvinonzi dhiragoni inotungamidza rwizi rukuru rwemvura kurwisa mukadzi anotiza, kuti ndimutsvaire… ndinofunga kuti zviri nyore kuturikira zvinomirirwa nerwizi: idzi ndidzo dzinotonga munhu wese, uye dzichida kubvisa rutendo rweChechi, rwunoratidzika kunge rusina kwekumira pamberi pesimba remasaisai anozviisa sega nzira yekufunga, iyo chete nzira yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Benedict akatsanangura "mafungu aya… anozvimanikidza senzira chete yekufunga" se "hudzvanyiriri hwehukama"…

… Iyo isinga zive chinhu seyakajeka, uye iyo inosiya seyakanyanya chiyero chega hunhu uye zvishuwo zvemunhu… —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

nekuti kwekurasikirwa kukuru kwekuziva kwechivi nhasi, izvo zvisizvo zvino zvoonekwa sezvakanaka, uye izvo zvakanaka zvinowanzo fungidzirwa kumashure kana zvakaipa. Iyo iEclipse yeChokwadi, inovhara iyo Zuva reRuramisiro.

… Kwakava nokudengenyeka kwenyika kukuru; zuva rakashanduka kuita dema kunge masaga akasviba uye mwedzi wose wakava seropa. (Zvak. 6:12)

Ropa re Vasina mhosva.

… Nheyo dzenyika dzinotyisidzirwa, asi dziri kutyisidzirwa nemaitiro edu. Nheyo dzekunze dzinozungunuswa nekuti hwaro hwemukati hwazununguswa, hwaro hwetsika uye hwechitendero, iko kutenda kunotungamira munzira kwayo yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Kana tikaramba tichitevera kurwa uku munaZvakazarurwa, dhiragoni inopa simba rayo uye chiremera pamusoro pe "chikara" - Anopesana naKristu. St. Paul anomuti "mwanakomana wekuparadzwa" ari shure kwe "kutsauka" muChechi, ndiko kuti, kubva Chokwadi. Sezvo chokwadi chinotisunungura, chiratidzo chikuru chenguva yedu chinenge chiri chevanhu vanowira muhuranda hwechivi… kupinda mu tsika dzinoenderana mune izvo zvakanaka nezvakaipa zviri kuzviisa pasi, uye nekudaro, kukosha kwehupenyu kunova pasi pekupokana paruzhinji kana kune masimba aripo.

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo [kureva kuti, mari isingazivikanwe yezvemari] isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Nezvevagadziri vetsika yekufa, John Paul II akanyora kuti:

Goho ravo kusaruramisira, rusarura, kushandisa zvisizvo, hunyengeri, mhirizhonga. Mumazera ese, chiyero chekubudirira kwavo kuri kufa kwevasina mhosva. Muzana redu ramakore, sepasina imwe nguva munhoroondo, tsika yekufa yatora chimiro chehunhu uye chepamutemo kururamisa mhosva dzakaipisisa dzakanangana nevanhu: kuuraya rudzi, "mhinduro dzekupedzisira," "kuchenesa madzinza," uye hukuru kutora hupenyu hwevanhu kunyange vasati vazvarwa, kana vasati vasvika padanho rerufu. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Hildegard, akaberekwa muzana ramakore regumi nerimwe, akafanoona here idzi nguva dzeropa nekusateerera mutemo?

Panguva iyoyo Antichrist achazvarwa, pachave nehondo zhinji uye kurongeka kwakarurama kuchaparadzwa pasi pano. Vanyengeri vachazara uye vanyengeri vachaparidza zvikanganiso zvavo pachena vasingazvidzori. Kunyangwe pakati pevaKristu kusahadzika nekusahadzika zvichafarirwa pamusoro pezvitendero zveKaturike. —St. Hildegard, Ruzivo rwunopa anopesana naKristu, Zvinoenderana neMagwaro Matsvene, Tsika uye Kuziviswa Kwega, Prof. Franz Spirago

Uye zvakadaro, "chikara" hachizokunda. Iko kujeka chaiko kweMuviri waKristu kuchavhura nyowani Zera rerudo mukadzi achipwanya musoro wenyoka… uye ari tsika yekufa.

Iropa revatendi, kutambura, kuchema kweAmai Kereke kunovawisira pasi nekudaro kunoshandura nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

 

KUPFUURA KWEUPENYU

Kune birthing inouya, shanduko yenyika kuburikidza nePassion yeChechi:

Kristu anogara achizvarwa patsva kuburikidza nezvizvarwa zvese, saka anotora, anounganidza hunhu maari. Uye uku kuberekwa kwepasi kunowanikwa mukuchema kweMuchinjikwa, mukutambura kweP Passion. Uye ropa revatendi nderekuchema uku. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Iko kubereka kwehupenyu hutsva, Kusikwa Kuzvarwa patsva! Uye "sosi uye musangano" wayo muNguva iyoyo ichave iri Holy Ekarisiki.

Jesu haana kungoti, "Ndini hupenyu" asi "Ndini chingwa cheupenyu. Iyo Zera reRudo rinoenderana neKukunda kweMweya Mutsvene, inova iyo Eucharist Tsvene. Jesu achadikanwa, nekukudzwa, nekunamatwa muEucharist munyika dzese kusvika kumagumo epasi (Isaya 66:23). Hupo hweYukaristia hucha shandura nzanga, sekureva kwa chiono chavanapapa, se Zuva reRuramisiro inopenya ichibva kune maaritari uye monstrances dzenyika.

Uye ndosaka iyo yokupedzisira Anopesana naKristu achaedza kuora Hupenyu pachahwo- hasha dzisiri dzehuMwari pamusoro pe Chingwa cheHupenyu, iyo Shoko rakaitwa nyama, chibairo chezuva nezuva cheMisa chinotsigira nekusimudzira ichokwadi tsika dzeupenyu.

Pasina Misa Tsvene, chii chingave chedu? Zvese pasi apa zvaizoparara, nekuti izvo chete zvinogona kudzora ruoko rwaMwari. —St. Teresa weAvila, Jesu, Redu Chidyo cheRudo, naFr. Stefano M. Manelli, FI; p. 15 

Zvinenge zviri nyore kuti nyika irarame pasina zuva pane kuzviita pasina Misa Tsvene. —St. Pio, Ibid.

… Kuzvipira kuruzhinji [kweMisa] kunopera zvachose… —St. Robert Bellarmine, Tomus Primus, LIber Tertius, p. 431

Asi kana iwe ukaona iyo dongo rekuparadza rakamiswa paisingafanirwe kunge (muverengi anzwisise), saka regai avo vari muJudhiya vatizire kumakomo… Asi mumazuva iwayo, mushure medambudziko iro, zuva richasviba… (Mako 13:14, 24)

Kusvika kumagumo kweNguva yeRudo, uyu wekupedzisira anti-Kristu (Gogi) uye nyika dzaanonyengera (Magog) achaedza kudzikisa Chingwa cheHupenyu pachahwo nekurwisa Chechi inowana Sakaramende kuburikidza neMisa Dzvene (ona Zva 20 : 7-8). Uku ndiko kurwisa kwekupedzisira kwaSatani uko kuchakwevera moto pasi kubva kudenga uye kuunza kuguma kwenyika ino yazvino (20: 9-11).

 

KUFUNGA KWAKUVA

Pakave nekumwe kukakavara pamusoro pekuti kana Anopesana naKristu anouya pamberi kana mushure menguva yeRunyararo. Mhinduro yacho inoita kunge iri zvese, zvinoenderana neTsika uye Apocalypse yaSt. Ramba uchifunga mundangariro mazwi eiye muApostora uya:

Vana, yava nguva yekupedzisira; uye sezvamakanzwa kuti anopesana naKristu ari kuuya, saka zvino vanhu vanopesana naKristu vazhinji vaonekwa. (1 Johani 2:18)

Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200; cf (1 Joh. 2:18; 4: 3)

Kubvira munhoroondo yekutambudzwa kweChechi, takaona zvinhu zvakasiyana siyana zveMagwaro ekupedzisira azadzikiswa: kuparadzwa kwetembere muJerusarema, chinhu chinonyangadza mutembere, kuurairwa kutenda kwevaKristu, nezvimwewo Asi Magwaro akafanana Kuvhiringidza izvo, sezvo nguva ichifamba, inozadzikiswa pamatanho akasiyana uye mukuwedzera kwakanyanya-semarwadzo ekubereka anowedzera mukuwandisa uye kuomarara. Kubva pakuzvarwa kweChechi, kutambudzwa kwayakaitwa kwagara kuchisanganisira kurwisa iye vanhu veMuviri waKristu, ari chokwadi, Uye Misa, kune imwe nhanho huru kana imwe, zvinoenderana nenguva. Pakave paine akawanda "akasarudzika," akaiswa munzvimbo "akaomeswa" mukati memazana emakore.

Vazhinji veMadzibaba eChechi vakaziva kuti Anopesana naKristu ndiye "chikara" kana "muporofita wenhema" waZvakazarurwa 12. Asi kusvika kumazuva ekupedzisira epasi- mushure me "makore ane chiuru" - uko kunomuka rimwe simba kurwisa Chechi: "Gogi naMagogi . ” Kana Gogi naMagogi vaparadzwa, vanokandwa naSatani mugungwa remoto “pakanga pane chikara nomuporofita wenhema ” (Zva 10:10). Ndokureva kuti chikara nemuporofita wenhema, Gogi naMagogi, ndivo akasiyana masangano at nguva dzakasiyana izvo pamwechete zvinoumba kurwiswa kwekupedzisira pamusoro peChechi. Nepo zvizhinji zvandanyora zvichitarisa pakumuka kwechikara kuburikidza needu kwazvino tsika yekufa, mumwe haakwanise kufuratira vamwe vamwe vanachiremba nemanzwi ari muChechi anonongedzera kuna anopesana naKristu nguva pfupi nyika isati yaguma.

… Uyo anouya pakuguma kwenyika ndiAntikristu. Saka, zvinotanga kudikanwa kuti Vhangeri riparidzwe kumaJentairi ese, sekutaura kwaIshe, uye zvadaro achazosvika mukutongwa kwevaJudha vasingateerere. —St. John Damascene, De Fide Orthodoxa, Vanababa veChechi, p. 398

Varume vazhinji vanobva vatanga kukahadzika kana iko kutenda kweChikatorike kweKirisito ndiko kwega kutenda kunotsvenesa uye vachifunga kuti pamwe maJuda vari pachokwadi nekuti ivo vakamirira Mesiya. —Yakapihwa kuna St. Methodius, zana ramakore rechitanhatu, Hupenyu hwaAntikristu, Dionysius weLuetzenburg

Uye nokudaro, izvo zvatingaone kunopera kweNguva yeRunyararo - nekuti Kristu haatonge pamwe nevatsvene mumuviri wake wemunhu pasi pano (asi muEucharist chete) - ndiko kuti kuve nekupedzisira kuramba kutenda, kunyanya pakati MaJuda, avo vanotanga kutarisira zvakare messiaasi wepanyika… achigadzirira nzira yekupedzisira anti-Kristu.

Sezvo zvakabuda muChechi vanyengeri vazhinji, vanonzi naJohani "vanopesana naKristu vazhinji," panguva iyoyo kuguma kusati kwasvika, uye kunonzi naJohane "nguva yekupedzisira," saka pakupedzisira vachabuda vasiri Kristu, asi kune izvo Wokupedzisira Anopesana naKristu, obva azarurirwa… Nokuti ipapo Satani achasunungurwa, uye achishandisa Anopesana naKristu achashanda nesimba rose mukunyepa nenzira inoshamisa… Vachatongwa mukupedzisira kutonga kwakaratidzwa kunoitwa naJesu Kristu… —St. Augustine, Iwo Anti-Nicene Madzibaba, Guta raMwari, Bhuku XX, Ch. 13, 19

Nekuti antikristu achauya nguva pfupi nyika isati yaguma... mushure maAntikristu kamwechete kunouya kutongwa kwekupedzisira. —St. Robert Bellarmine, Oera Omnia, Disputationum; Roberti Bellarmini, De Controversiis;, Vol. 3

Uye zvakadaro, pane tsika iyo mune uyo asingateereri mutemo pamberi iyo "chiuru chemakore" kana "zuva rechinomwe", iyo inowanzonzi "nguva yerunyararo":

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

Zvekare, isu tinofanirwa kuramba tichizvininipisa pamberi peShoko Dzvene, takangwarira kuverenga Magwaro mumamiriro ezvinhu mavakanyorwa uye zvinoenderana nedudziro yavanopihwa neTsika. Izvo zviri pachena ndezvekuti kunyangwe vanaFata veChechi vaive vasina kubvumirana mukuziva zviratidzo zvekufananidzira uye zvakapfurikidza zvaKristu, Dhanieri, Ezekieri, Isaya, St.Johani nevamwe vaporofita. Asi ipapo mumwe anogona kutaura zvakachengeteka kuti Madzibaba eChechi vese vaive vakarurama mukuti, sezwi rimwe chete, havana kudzora kupokana naKristu kunguva imwechete. Nehurombo, zhinji dzemazuva ano dudziro uye zvinyorwa zvemuzasi mushanduro dzebhaibheri dzinowanzo tarisa zvinyorwa zveapokosptiki kubva munhoroondo yezvakaitika kare kana zvemitambo, sekunge zvakatozadzikiswa, vachiregeredza dudziro yeschatological yakapihwa naFata veChechi. Ini ndinofunga ichi zvakare chikamu chedambudziko rechokwadi munguva yedu.

Pfungwa yeiyi hurukuro ndeyekuti zvizvarwa zvese panguva dzose zvinodaidzwa kuti "vatarise nekunamata." Nokuti munyengeri uye "baba venhema dzese" anogara achingofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaga mumwe munhu kuti iparadze ... kuvhara Mwanakomana waMwari mumweya yevavete.

Naizvozvo rindai; hamuzivi kuti mwene weimba unouya rinhi, zvimwe manheru, kana pakati peusiku, kana pakurira kwejongwe, kana mangwanani. Ngaarege kuuya kamwe kamwe akakuwana wakarara. Zvandinotaura kwamuri, ndinozvitaurira vese: 'Rindai!' ”(Mako 13: 35-37)

 

RELATED MAVHIDHIYO

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .