Dombo Duku

 

Dzimwe nguva pfungwa yekusakosha kwangu inondikurira. Ndinoona kukura kwakaita chadenga uye kuti Nyika inongova tsanga yejecha pakati pazvo zvose. Uyezve, pane iyi cosmic speck, ini ndiri mumwe wevanhu vangangoita mabhiriyoni masere. Uye munguva pfupi, semabhiriyoni ari pamberi pangu, ndichavigwa muvhu uye zvese asi zvakanganwa, kunze kwekunge kune avo vari pedyo neni. Ichokwadi chinozvininipisa. Uye pamberi pechokwadi ichi, dzimwe nguva ndinonetseka nepfungwa yekuti Mwari vangangokwanisa kuva nehanya neni nenzira yakadzama, yemunhu pachake, uye yakadzama iyo yose iyo huvhangeri yechimanjemanje nezvinyorwa zveVatendi zvinokurudzira. Uye zvakadaro, kana tikapinda muukama uhwu hwepauzima naJesu, sezvatakaita ini nevazhinji venyu, ichokwadi: rudo rwatingasangana narwo pane dzimwe nguva rwakakura, rwechokwadi, uye chaizvoizvo “kubva munyika ino” - kusvika pakuti ukama hwechokwadi naMwari ndehwechokwadi The Greatest Revolution

Zvakadaro, handinzwi hudiki hwangu zvakanyanya dzimwe nguva kupfuura pandinoverenga zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta uye kukokwa kwakadzama ku rarama muKuda kwaMwari... 

 

IDOMBO DUKU

Avo venyu vanoziva zvakanyorwa naLuisa vanonyatsoziva kuti munhu anogona sei kudzikira pamberi pehukuru hweizvo Mwari ave kuda kuita munguva yedu - ndiko kuti, kuzadzikiswa kwa "Baba Vedu" vatakanamata kwemakore 2000: "Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. In Kurarama Sei Mukuda kwaMwariNdakapfupikisa zvese zvazvinoreva, uye nekutanga kurarama muKuda kwaMwari, sezvakamboitwa naAdhamu Kudonha uye kutadza kwekutanga. Ndakabatanidza Munamato weMangwanani (Wekudzivirira) unokurudzirwa kune vakatendeka kutanga zuva rega rega. Asi, dzimwe nguva pandinenge ndichinamata izvi, ndino nzwa sokunge ndiri kuita mutsauko muduku kana kuti kwete zvachose. Asi Jesu haazvioni nenzira iyi. 

Makore akawanda apfuura, ndaifamba pedyo nedziva ndikakanda dombo mariri. Dombo racho rakaita kuti mvura isvike kumacheto chaiko kwedziva rose. Panguva iyoyo ndakaziva kuti Mwari ane chimwe chinhu chinokosha chaaida kundidzidzisa, uye nokufamba kwemakore, ndinoramba ndichichirongedza. Nguva pfupi yadarika ndipo pandakaona kuti Jesu anoshandisa uyu mufananidzo kutsanangura zvinhu zveKuda kwaMwari. (Sechinyorwa chepadivi, ini ndichangodzidza kuti nzvimbo chaiyo iyo dziva iri ine nzvimbo itsva yekudzokera iri kuvakwa uko, sezviri pachena, zvinyorwa zveKuda kwaMwari zvinodzidziswa.)

Rimwe zuva, Luisa akanzwa pfungwa yokusava nematuro yandatsanangura pamusoro apa, uye akanyunyuta kuna Jesu kuti: “Kunyengetera nenzira iyi kunobatsirei? Mukupesana, ndinoratidzika kuva upenzi, panzvimbo pomunyengetero.” Uye Jesu akapindura achiti:

Mwanangu, unoda kuziva here kuti chii chakanaka uye nemhedzisiro yacho? Kana chisikwa chikauya kuzokanda dombo diki rekuda kwaro mugungwa guru reHumwari hwangu, sezvaanochikanda, kana chichida kuda, gungwa risingaperi remvura yerudo rwangu, rinozununguka, uye ndinonzwa kupenya. masaisai erudo rwangu achibudisa hwema hwekudenga, uye ndinonzwa kufara, rufaro rwerudo rwangu ruchizununguswa nedombo duku rekuda kwechisikwa. Kana akanamata hutsvene hwangu, dombo diki remunhu rinozunguza gungwa rehutsvene hwangu. Muchidimbu, chipi nechipi icho munhu anoda kuita muMangu, chinozvikanda sedombo diki mugungwa rega rega rehunhu hwangu, uye pazvinozvidzungudza nekuzvidzungudza, ndinonzwa ndapihwa zvinhu zvangu, nerukudzo, kubwinya, rudo urwo zvisikwa zvinokwanisa kundipa nenzira ine humwari. —Chikunguru 1, 1923; Bhuku 15

Handikwanise kukuudzai mufaro unondiunzwa neshoko iri nekuti mazuva ano ndanetsekana chaizvo kuti nditende kuti minamato yangu yakaoma yaibata Moyo weMuponesi. Hongu, ndinonyatsoziva kuti huviri hwemunamato haubvi pamanzwiro edu asi kutenda, uye kunyanya, rudo yatinovanyengeterera nayo. Kutaura idi, kana minyengetero yedu inoomesa minyengetero yedu zvikuru iyo inofadza Ishe zvikuru nemhaka yokuti ipapo tinenge tichiti kwaAri, “Ndinokuda nokukukudzai zvino nokutenda nemhaka yokuti ndizvo zvakafanira yenyu, kwete nokuda kwokunzwa.” Zvirokwazvo, ichi “chinhu chikuru” kuna Jesu:

Izvi ndizvo zvazvinoreva kupinda muKuda kwangu: kumutsa — kufambisa Hunhu hwangu uye kuti kwaNdiri: “Unoona here kuti wakanaka sei, unodikamwa, une rudo, mutsvene, wakakurisa, une simba rauri? Muri Zvose, uye ndinoda kukufambisai Mese kuti ndikudei uye kuti ndikupei mufaro”. Uye unofunga kuti izvi zvidiki here? -Ibid.

 

CHIBAIRO CHEKURUMBISWA

Magwaro anotiyeuchidza kuti:

… Pasina kutenda hazvibviri kumufadza, nekuti ani naani anosvika kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa vanomutsvaga mubayiro. (VaH 11: 6)

Uye zvekare,

…ngatirambe tichibayira Mwari chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake. ( VaHebheru 13:15 )

Ndinogona kupupura kuti kunyangwe panogona kuva nenguva dzekuoma, munamato hauwanzo daro zvachose. Mwari anogaroziva nguva yoku“pa mubayiro avo vanomutsvaka” nenyasha dzatinoda, patinenge tichidzida. Asi chinangwa chedu sevaKristu ndechekuita vakasimba mu“ukuru hwakazara hwaKristu.”[1]Eph 4: 13 Uye saka, pfungwa yekusakosha kwedu, kuziva kwedu chivi uye kuda kwekucheneswa kwakakosha kuti tirambe takazvininipisa pamberi paMwari wedu uye tichitsamira paari. 

Iwe munhu, wakaudzwa zvakanaka, uye zvinodikanwa naJehovha kwauri, kuti uite zvakarurama, ude unyoro, uye ufambe uchizvininipisa pamberi paMwari wako. ( Mika 6:8 )

Saka nguva inotevera paunonzwa kuti minamato yako haina maturo… ziva kuti uku kungangove kudada kana muyedzo wekusiya munamato kuburikidza nekuodzwa mwoyo. Jesu akati ndiye Muzambiringa uye isu tiri matavi. Kana satani akakwanisa kukuita kuti urege kunamata saka anenge akubvisa pamuto weMweya Mutsvene. Unoona here kana kunzwa muto uchiyerera mumuti wemichero? Kwete, uye zvakadaro, muchero unouya muzhizha kana yava nguva. 

Garai mandiri, sezvandinogara mamuri. Sezvo bazi risingagoni kubereka zvibereko riri roga kana risingagari pamuzambiringa, saizvozvo nemiwo hamungagoni kunze kwokunge magara mandiri. ( Johani 15:4 )

Saka usakanda mapfumo pasi. Ramba uchirumbidza Mwari, nguva dzose uye kwose kwose, pasinei nemanzwiro ako.[2]cf. Nzira Idiki yeSt Ramba uchitsungirira uye uzive kuti ndizvo anoita kuita mutsauko - kunyanya kuna Jesu - uyo anonzwa kuputika kwedombo duku rerudo rinokandwa mugungwa reHumwari Hwake.  

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eph 4: 13
2 cf. Nzira Idiki yeSt
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI uye tagged .