Izwi "M" Shoko

Artist Asingazivikanwe 

LETI kubva kumuverengi:

Mhoroi Mako,

Maka, ndinonzwa kuti tinofanirwa kungwarira kana tichitaura nezve zvitadzo zvinofa. Kune vakapindwa muropa vari maKatorike, kutya zvivi zvinofa kunogona kukonzera kunzwa kwakadzama kwekutadza, kunyara, uye kusava netariro izvo zvinowedzera kuwedzera kwekupindwa muropa. Ndakanzwa vazhinji vachipora vakapindwa muropa vachitaura zvisirizvo nezvechiitiko chavo cheKaturike nekuti vakanzwa kutongwa nekereke yavo uye vakatadza kuziva rudo seri kweyambiro. Vanhu vazhinji havanzwisise chinoita kuti zvimwe zvivi zvive zvitadzo zvinofa… 

 

Dear reader,

Ndinokutendai netsamba yenyu uye pfungwa. Chokwadi, panofanirwa kuve nekunzwa kumweya wese, uye zvirokwazvo iri katekisisi iri nani yezvivi zvinofa kubva papurupiti.

Handifunge kuti tinofanirwa kungwarira nezve kutaura nezvechivi chinofa nenzira yekuti chingangotaurwa nezvazvo mukuzevezera. Idzidziso yeChechi, uye mukuenzana nekusavapo papurupiti, kwave nekuwedzera kwechivi muchizvarwa chedu, kunyanya chivi chinofa. Hatifanire kunyara kubva pachokwadi chechivi chekufa nemhedzisiro yacho. Pane kupokana:

Dzidziso yeChechi inosimbisa kuvapo kwegehena nekusingaperi. Pakarepo mushure mekufa mweya yeavo vanofira muchimiro chechivi chekufa inodzikira mugehena, uko kwavanotambura marango egehena, "moto usingaperi." (Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1035)

Ehezve, vazhinji vanoona dzidziso iyi sechinhu chakabatwa nevarume vane pfungwa dzakamanikana vanechido chekudzora ruzhinji kuburikidza nekutya. Nekudaro, hachisi chinhu kunze kwekudzokororodza izvo izvo Jesu pachake zvaakadzidzisa kanoverengeka uye nekudaro chii chiri Chechi zvinosungirwa kudzidzisa. 

Kufungisisa kwandainzwa kufemerwa kunyora (Kune Vaya Vanofa Muupenyu…) hakusi kushora, asi kwakapesana chaiko. Iko kukoka kumweya wese, zvisinei kuti wakasviba sei, akapindwa muropa zvakadii, akakuvadzwa nekuparadzwa sei… kuti unyure murimi rekuporesa reMweya Mutsvene waKristo, uko kunyangwe zvivi zvekufa zvinonyungudika kunge mhute. Kusvika kumutadzi woti, "Ichi chivi chinofa, asi Jesu aparadza simba racho kuti rikuparadzanise naye kubva maari nekusingaperi: tendeuka uye utende…", ndinotenda, chimwe chezviito zvetsitsi izvo Chechi inogona ita. Kuziva chete kuti hupombwe, semuenzaniso, chivi chinofa, zvakaringana pacharo kudzivirira mweya mizhinji kuti isazvifadze.

Kana zvasvika kune mumwe munhu akapindwa muropa, maitiro edu haafanire kuchinja: mharidzo yedu ichiri "nhau dzakanaka." Asi isu tinenge tarasikirwa zvakanyanya kuti tipe mumuedzo wemazuva ano wekuti vakapindwa muropa "vanongotambudzwa" pane kubvumidza vatori vechikamu, kunyangwe "kubvuma kwavo kuzere" kungave kwakadzikira, nokudaro kuchideredza mhosva yemutadzi. Zvirokwazvo kana iyo "chokwadi ichitisunungura", saka mupombwe anofanira kuziva kuti zvivi zvavari kuita zvakakomba uye zvinogona kuisa mweya wavo munjodzi yekuparadzaniswa nekusingaperi kuna Mwari. Kurega chokwadi ichi, chakataurwa panguva yakakodzera kunyanya nemunhu asingatendeuke, chingave chiri chitadzo pachacho chingazodzokera pamusoro wako.    

Pose paunonzwa shoko kubva mumuromo mangu, unofanira kuvapa yambiro kubva kwandiri. Kana ndikati kune wakaipa, uchafa zvirokwazvo; uye usamunyevera kana kutaura kuti umudzivise pamufambiro wake wakaipa kuti ararame. Munhu akaipa iyeye achafira zvivi zvake, asi ini ndichakupa mhosva yerufu rwake. (Ezekieri 3: 18)

Pakubata nemutadzi chero upi zvake (tisingazvikanganwe pachedu!), Tinofanira kuva netsitsi saKristu. Asi isu tinofanirawo kuva sechokwadi. 

"Kunyangwe tichigona kutonga kuti chiito pachacho imhosva huru, tinofanira kuisa kutongwa kwevanhu kururamisiro netsitsi dzaMwari." (1861) 

Kana Chechi pachayo yakachengetera kutonga kuna Mwari, saka mushandi wezvemagariro nemutadzi anofanirwa kungwarira kuti arege kupa mutongo, achipa muyedzo wekudzikisa kukomba kwemhosva mu "tsitsi" dzakarasika. Tsitsi dzinofanira kugara dzakatendeseka. 

"Akanyepedzera kusaziva uye kuomarara kwemoyo hakutapudzike, asi kuti kuwedzere, hunhu hwekuzvidira hwechivi." (1859)

Hapana chakaipa "kutya Ishe" (chimwe chezvipo zvinomwe zveMweya Mutsvene) nekushandira ruponeso rwedu "nekutya nokudedera," sekutaura kwaPauro. Icho chiri utano pfungwa dzenjodzi dzekupandukira, yakaenzana nemoyo kuvimba zvizere netsitsi nekunaka kwaMwari uyo akauya kwatiri "munyama" kuzoparadza zvivi zvedu. chokwadi "kutya Ishe" harusi rwendo rwekuzvipa mhosva, asi rwonzi: rwunobatsira kuburitsa kunyepa kwekusaziva kuti chitadzo hachikoshi.

Hukuru hwechivi chekufa chakakomba semutongo wakaripirwa naKristo panzvimbo yedu. Tinofanira kuparidza evhangeri, izvo zvakanaka chaizvo. Asi zvinogona chete kuve zvakanaka kana isu tichitaura chokwadi kuti kuchine dzimwe "nhau dzakaipa" dzinovepo kusvikira Kristu adzoka uye aise vavengi vake vese, kunyanya avo verufu, pasi petsoka dzake.

Sezvinobvumwa, chokwadi cheicho chechivi uye kusangana kwayo dzimwe nguva "kunotyisa gehena" kunze kwedu. Asi zvadaro, pamwe ndicho chinhu chakanaka.

"Chivi chezana remakore ndiko kurasikirwa kwechivi." —Papa John Paul II

[St. Bernard weClairvaux] akataura kuti zvachose munhu wese, zvisinei kuti "akasungwa sei mukuita zvakaipa, akasungwa nekukwezva kwemafaro, musungwa mukutapwa… akaiswa mumatope… akavhiringidzwa nebhizinesi, akatambudzika nekusuwa ... uye akaverengwa neavo vanopinda gehena — mweya wese, ndinoti, wakamira saizvozvo uri pasi pekutongwa uye usina tariro, une simba rekutendeuka uuwane haugone chete kufema mweya mutsva wetariro yekuregererwa uye tsitsi, asi zvakare kutsunga kukoka kumuchato weIzwi . " -Moto Mukati, Thomas Dubai 

–––––––––––––––––––––––––––

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.