Iyo Marian Dimension yeDutu

 

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima.
Chichava dutu rinotyisa - kwete, kwete dutu,
asi dutu rinoparadza zvese!
Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa.
Ini ndichagara ndiri padivi pako muDutu iro rava kubika.
Ndini Mai vako.
Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda!
Iwe uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo
kutumbuka semheni inopenya
kuvhenekera Denga nepasi, uye zvandichapisa nazvo
kunyangwe mweya yakasviba uye isina simba!
Asi zvinosuwisa sei kwandiri kuti nditarise
vana vangu vazhinji vanozvikanda mugehena!
 
—Message kubva kuMhandara Yakaropafadzwa Maria kuna Elizabeth Kindelmann (1913-1985);
yakatenderwa naCardinal Péter Erdö, primate weHungary

 

PANO "vaporofita" vazhinji vakatendeka uye vechokwadi mumachechi akabuda muRoma nhasi Asi hazvishamise kuti kune maburi nemikahwira mune mamwe "mazwi echiporofita" panguva ino, chaizvo nekuti kune maburi nemipengo munzvimbo yavo yezvouMwari. Chirevo chakadai hachiitwi kuti chishorese kana kukunda, sekunge "isu maKaturike" tine kona pana Mwari, sekutaura. Kwete, ichokwadi ndechekuti, maPurotesitendi mazhinji (maEvangelical) maKristu nhasi vane rudo rukuru uye kuzvipira kuShoko raMwari kupfuura maKaturike mazhinji, uye vakasimudzira kushingairira kukuru, hupenyu hwekunamatira, kutenda, uye kuvhurika kune kuzvidzora kweMweya Mutsvene. Uye nekudaro, Kadhinari Ratzinger anoita chinzvimbo chakakosha chePurotesitendi yazvino:

Kutsauka, kweMagwaro uye Chechi yekutanga, kunosanganisira pfungwa yesarudzo yemunhu inopokana nekubatana kweChechi, uye hunhu hwehunhu ndihwo pertinacia, kuomesa musoro kweanopfuurira munzira yake yega. Izvi, zvisinei, hazvigone kutorwa senge rondedzero yakakodzera yemamiriro emweya evaPurotesitendi vechiKristu. Mukati meiyo nhoroondo-yemazana emakore nhoroondo, chiPurotesitendi chakaita chakakosha mukuzadzikiswa kwekutenda kwechiKristu, kuzadzisa basa rakanaka mukusimudzira meseji yechiKristu uye, pamusoro pezvose, kazhinji zvichikonzera kutenda kwechokwadi uye kwakadzama iye asiri muKristu weKaturike, uyo akaparadzaniswa nechibvumikiso cheKaturike hachinei nechekuita ne pertinacia hunhu hwekutsauka ... -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Zvinoreva Hukama hwechiKristu, pp. 87-88

Zvichida zvaizoshandira muviri waKristu zvirinani kubvisa iwo anozvisarudzira ezvikamu zve "Chiprotestanti chiporofita" vs "Katurike chiporofita." Kune izwi rechokwadi rechiporofita kubva kuMweya Mutsvene harisi "Katurike" kana "Mapurotesitendi", asi rinongova izwi kuvana vaMwari vese. Izvo zvakati, isu hatigone kubvisa zvirinyore kupatsanura dzidziso dzezvitendero dzinoramba dzichiti dzimwe nguva dzinokuvadza zvikuru kune zvakavanzika uye neruzhinji Zaruro, kungave kukanda Shoko raMwari mukududzira kwenhema kana kurisiya richitambura zvakanyanya. Mienzaniso mishoma inouya mupfungwa, seaya "maporofita" anoratidza Chechi yeKaturike sehure reBabironi, Papa se "muporofita wenhema," naMaria semwarikadzi wechihedheni. Izvi hazvisi zvishoma zvinokanganisa, izvo zvirizvo, zvakatungamira mweya mizhinji kutosiya kutenda kwavo kwechiCatholic kune zvakasununguka (uye zvine njodzi) chiitiko chechitendero [icho, uye ndinotenda kuti Kubvunda kukuru izvo zvirikuuya zvichavhundutsa zvese zvakavakirwa pajecha, zvisina kuvakwa Sachigaro weDombo.[1]Matt 16: 18 ]

Pamusoro pezvo, kumonyanisa uku, mune dzakawanda zviitiko, kwakasiya zvinhu zvakakosha zveDutu Guru riri pamusoro pedu: ndiko kuti, kupembera iri kuuya. Zvirokwazvo, mamwe emazwi echokwadi munzvimbo yeEvangelical anotarisa zvakanyanya ku "kutonga" kuri kuuya kweAmerica nenyika. Asi kune zvimwe zvakawanda, zvakanyanya! Asi hausi kuzonzwa nezvazvo mumatenderedzwa eEvangelical chaizvo nekuti kukunda kuri kuuya kunoenderana ne "mukadzi akapfeka zuva", Mhandara Yakaropafadzwa Maria.

 

MUSORO AND MUVIRI

Kubva pakutanga, munaGenesi, tinoverenga kuti Satani acharwa sei ne "mukadzi" uyu. Uye iyo nyoka ichakundwa kuburikidza ne "mbeu" yayo.

Ndichaisa ruvengo pakati pako [Satani] nemukadzi, nepakati pembeu yako nembeu yake; ivo vachakurova kumusoro kwako, iwe uchirova ivo heel. ( Gen. 3:15 )

Shanduro yechiLatin yaiverenga:

Uye ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; iye uchapwanya musoro wako, uye uchavandira chitsitsinho chake. (Gen 3:15, Douay-Rheims)

Nezve iyi vhezheni apo Mukadzi Wedu anoratidzwa seanopwanya musoro wenyoka, Pope John Paul II vakati:

… Iyi vhezheni [muchiLatin] haibvumirane nechinyorwa chechiHebheru, umo asiri mukadzi asi mwana wake, wedzinza rake, ndiye achapwanya musoro wenyoka. Chinyorwa ichi hachirevi kukunda Satani kunaMaria asi kuMwanakomana wake. Zvakadaro, sezvo pfungwa yemubhaibheri ichisimbisa kubatana kwakadzama pakati pemubereki nemwana, kuratidzwa kwaImaculata achipwanya nyoka, kwete nesimba rake iye asi kuburikidza nenyasha dzeMwanakomana wake, kunoenderana nezvinoreva chirevo chekutanga. - "Ruremekedzo rwaMaria kuna Satani rwaive Ruzere"; Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 29, 1996; ewt.com 

Chokwadi, chinyorwa chemuzasi mu Douay-Rheims inobvumirana kuti: "Pfungwa imwe chete: nokuti nembeu yake, Jesu Kristu, mukadzi anopwanya musoro wenyoka."[2]Mashoko omuzasi, p. 8; Baronius Press Limited, London, 2003 Nekudaro, chero nyasha, chiremerera, uye chinzvimbo Mai vedu chavanoyerera kwete kubva kwavari, sezvo ivo chisikwa, asi kubva pamoyo waKristu, anova Mwari neMurevereri pakati pemunhu naBaba. 

… Mhandara Yakaropafadzwa inokwezva pesvedzero pavarume… inoyerera ichibva mukuwandisa kwezvakakodzera zvaKristu, inozorora pakureverera Kwake, inoenderana zvachose nayo, uye inotora simba rayo rose kubva pairi. -Catechism yeChechi yeKaturikekwete. 970

Nekudaro, hazvigoneke kupatsanura amai kubva kumwana - kukunda kwemwana naamai vakewo. Izvi zvinozadzikiswa kuna Maria pazasi peMuchinjikwa apo Mwanakomana wake, waakatakura kuenda naye pasi kubudikidza naye fiat, anokunda masimba erima:

… Achipamba ukuru nemasimba, akaita kushamisika kwevanhu, achivaendesa mukukunda nazvo. (VaK. 2:15)

Uye zvakadaro, Jesu akazviburitsa pachena kuti vateveri vake, vake muviri, Saizvozvowo mugove pakupamba kwehukuru nemasimba:

Tarisai, ndakakupai simba 'rekutsika pamusoro penyoka' nezvinyavada uye nesimba rakazara remuvengi uye hapana chinokukuvadza. (Ruka 10:19)

Hatingaone sei izvi sekuzadzikiswa kwaGenesi 3:15 umo vana veMukadzi vakaporofitwa kuti vaizo "rova musoro waSatani"? Asi, mumwe angabvunza kuti zvinogoneka sei kuti maKristu nhasi vari "mwana" wemukadzi uyu zvakare? Asi isu hatisi "hama" yaKristu kana "hanzvadzi"? Kana zvirizvo, saka isu hatina amai vakajairika here? Kana Iye ari "musoro" uye isu tiri "muviri" Wake, Maria akabereka chete musoro kana muviri wese here? Rega Jesu pachake apindure mubvunzo uyu:

Zvino Jesu wakati achiona mai vake nemudzidzi waaida aripo, akati kuna mai vake: Mukadzi, tarira mwanakomana wako. Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Kunyangwe Martin Luther akanzwisisa zvakadaro.

Maria ndiye Amai vaJesu uye Amai vedu tese kunyangwe aive Kristu ega akazorora pamabvi ake ... Kana ari wedu, isu tinofanirwa kunge tiri mumamiriro ake ezvinhu; uko kwaanenge ari, isu tinofanirwa kunge tichive uye zvese zvaanazvo zvinofanirwa kunge zviri zvedu, uye amai vake ndimai veduwo. —Martin Luther, Mharidzo, Krisimasi, 1529.

Musande Johane Paul II anoonawo kukosha kwezita rekuti "Mukadzi" iro Jesu raanotaura naro kunaMariya - chitauro chemaune che "mukadzi" waGenesisi - iye ainzi Evha…

… Nekuti ndiye mai vevapenyu vese. (Gen 3:20)

Mashoko akataurwa naJesu ari paMuchinjikwa anoratidza kuti kuve amai vaiye akabereka Kristu kunowana kuenderera "kutsva" muChechi uye kuburikidza neChechi, kunomiririrwa nekumiririrwa naJohane. Neiyi nzira, iye uyo seuyo "akazara nenyasha" akaunzwa muchakavanzika chaKristu kuti ave Amai vake uye nokudaro Amai Vatsvene vaMwari, kuburikidza neChechi anoramba ari muchakavanzika icho "mukadzi" anotaurwa na tiye Bhuku raGenesisi (3: 15) pakutanga uye neApocalypse (12: 1) kumagumo enhoroondo yeruponeso. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 24

Chokwadi, muchikamu chaZvakazarurwa 12 chinotsanangura "mukadzi akapfeka zuva", tinoverenga:

Akava nemimba uye akaungudza achichema achirwadziwa apo akashanda kuti asununguke… Ipapo dhiragoni yakamira pamberi pemukadzi ave kuda kusununguka, kuti iparadze mwana wake kana achinge asununguka. Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akafanirwa kutonga nyika dzese netsvimbo yedare. (Zvak. 12: 2, 4-5)

Ndiani mwana uyu? Chokwadi, Jesu. Asi ipapo Jesu ane izvi zvekutaura:

Kumukundi, unochengeta nzira dzangu kusvikira pakuguma, ini ndichapa simba pamusoro pemarudzi. Achavatonga netsvimbo yedare… (Zva 2: 26-27)

"Mwana" uyo akaberekwa neMukadzi uyu, saka, ndiye Kristu musoro uye Muviri wake. Mukadzi wedu ari kubereka iyo ose Vanhu vaMwari.

 

MUKADZI ACHIRI KUSHANDA

Unoita seies Maria "anotibereka" here? Izvo zvinopera pasina kutaura kuti amai vake kwatiri ndizvo zvokunamata mune zvakasikwa.

Chechi yakaumbwa, nekudaro, pasi peMuchinjikwa. Ikoko, mucherechedzo wakadzama unoitika uyo unoratidzira chiitiko chemuchato chekuzadzisa. Kuna Maria, nekuteerera kwakakwana, "anovhura" moyo wake zvizere kune kuda kwaMwari. Uye Jesu, nekuteerera kwakakwana, "anovhura" moyo wake kuruponeso rwevanhu, kunova ndiko kuda kwaBaba. Ropa nemvura zvinobuda senge zviri "kudyara" Moyo waMaria. Iwo Mwoyo miviri ndeimwe, uye muhukama hwakadzama muKuda kwaMwari, Chechi yakaumbwa. "Mukadzi, tarira mwanakomana wako." Ipapo, paPendekosti — mushure mekushanda kwekumirira nekunamata — ndiyo Chechi zvarwa pamberi paMaria nesimba reMweya Mutsvene:

Uye nekudaro, muhupfumi hwekununura hwenyasha, hwakaunzwa kuburikidza nekuita kweMweya Mutsvene, pane tsamba yakasarudzika pakati penguva yeInstarnation yeShoko uye nenguva yekuzvarwa kweChechi. Munhu anobatanidza nguva mbiri idzi ndiMaria: Maria kuNazareta naMariya muImba yepamusoro Pamusoro muJerusarema. Muzviitiko zvese izvi akangwara asi akakosha kuvepo kunoratidza nzira ye "kuberekwa kubva kuMweya Mutsvene." Nekudaro iye aripo mune zvakavanzika zvaKristu saAmai anova - nekuda kweMwanakomana uye nesimba reMweya Mutsvene - aripo mune zvakavanzika zveChechi. MuKereke zvakare anoenderera mberi nekuve amai, sekuratidzwa nemazwi akataurwa kubva pamuchinjikwa: "Mukadzi, tarira mwanakomana wako!"; Tarira mai vako. —SAMUTSI JOHANE PAURO II, Redemptoris Mater, kwete. 24

Chokwadi, Pentekosti ndeye kuenderera yeAnnunciation apo Maria akatanga kufukidzwa neMweya Mutsvene kuti abate pamuviri uye abereke Mwanakomana. Zvimwechetezvo, zvakatanga paPendekosti zvinoenderera nanhasi apo mweya mizhinji "ichizvarwa patsva" yeMweya nemvura-mvura dzeRubhabhatidzo iyo yakayerera ichibva pamoyo waKristo kuburikidza neMoyo waMaria "izere nenyasha" kuitira kuti arambe achitora chikamu mukuzvarwa kweVanhu vaMwari. Iyo genesis yeiyo Kuberekwazve inoenderera senzira iyo iyo muviri waKristu unozvarwa nayo:

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnoberekwazve nayo mumweya. Anogara ari chibereko chedenga nepasi. Vagadziri vaviri vanofanirwa kubvumirana mune iro basa rakaitwa panguva imwe chete naMwari rekugadzira uye chigadzirwa chikuru chevanhu: Mweya Mutsvene uye Mhandara mutsvene kwazvo… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. — Arch. Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6

Zvinorehwa nekuvapo kwakadzama kwaMaria-nedanho raMwari uye nerusununguko - zvinoisa uyu Mukadzi padivi neMwanakomana wake pakati penhoroondo yeruponeso. Ndokureva, kuti Mwari aisada chete kupinda munguva uye nhoroondo kuburikidza nemukadzi, asi anotarisira ku yose Ruregerero nenzira imwecheteyo.

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Saka zvinofumurwa "musiyano" muuporofita hwePurotesitendi, uye ndizvozvo kuti Mukadzi uyu ane basa mukuzvara vanhu Vese vaMwari kuitira kusimudzira kutonga kwaMwari pasi, kutonga kweKuda kwaMwari. “Pasi pano sezvazviri kudenga” nhoroondo yemunhu isati yapera. [3]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari Uye izvi ndizvo chaizvo zvakatsanangurwa munaGenesisi 3:15: kuti mbeu yeMukadzi ichapwanya musoro wenyoka - Satani, "muviri" wekusateerera. Izvi ndizvo chaizvo zvakafungidzirwa naSt. John munguva yekupedzisira yenyika:

Ipapo ndakaona ngirozi ichiburuka kubva kudenga, yakabata muruoko rwayo kiyi yegomba rakadzika-dzika neketani inorema. Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, ndokuisunga kwamakore chiuru ndokuikanda mugomba rakadzika-dzika, iyo yaakakiya pamusoro payo ndokuisa chisimbiso, kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kudzamara chiuru chemakore chapera. Shure kwaizvozvo, inofanira kusunungurwa kwenguva pfupi. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe. avo vakaatasva vakapiwa mutongo. Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kutambira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. (Zva 20: 1-)4)

Nekudaro, kiyi yekunzwisisa "nguva yekupedzisira" iri chaizvo mukunzwisisa basa raMaria, anova prototype uye girazi reChechi.

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. -POPA PAUL VI, Hurukuro ya21 Mbudzi 1964: AAS 56 (1964) 1015

Amai Vakaropafadzwa vanova kwatiri iko chiratidzo uye chaicho tariro yezvatiri isu Chechi, uye ichave: Yakachena.

Pakarepo mhandara naamai, Maria mucherechedzo uye kuzadziswa kwakakwana kweChechi: "Chechi zvirokwazvo. . . Nokugamuchira shoko raMwari, mukutenda, unova amai. Nekuparidza nekubhabhatidza anobereka vanakomana, vane nhumbu neMweya Mutsvene uye vanozvarwa naMwari, kuupenyu hutsva uye husingafi. Iye amene mhandara, anochengeta zvakakwana uye zvakachena kutenda kwaakavimbisa kumurume wake. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 507

Nekudaro, kukunda kuri kuuya kwaMaria ndiko pakarepo kukunda kweChechi. [4]cf. Kukunda kwaMaria, Kukunda kweChechi Rasa kiyi iyi, uye unobva warasikirwa nekuzara kweshoko rechiporofita iro Mwari anoda kuti vana vake vanzwe nhasi- vese maPurotesitendi nemaKaturike.

Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvepasi zvakarasika uye chimwe chikamu chinofanira kunamata nekugadzirisa mubhadharo waIshe kuti vatore tsitsi. Dhiabhorosi anoda kuve nekutonga kuzere pamusoro penyika. Anoda kuparadza. Pasi pane njodzi huru… Panguva idzi vanhu vese vakarembera neshinda. Kana tambo ikadambuka, vazhinji vachava avo vasinga svike muruponeso… Kurumidza nekuti nguva iri kupera; hapazovi nenzvimbo yeavo vanononoka kuuya! Chombo chine pesvedzero huru pane zvakaipa kutaura Rosari… -Mai vedu kuna Gladys Herminia Quiroga wekuArgentina, yakatenderwa musi waMbudzi 22nd, 2016 naBhishopi Hector Sabatino Cardelli

 

Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 17th, 2015. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kukunda - Chikamu I, Part II, Chikamu III

Nei Maria?

Kiyi kuMukadzi

Chipo Chikuru

Iwo Masterwork

Mapurotesitendi, Maria, neAreka Yekupotera

Gamuchirai Mary

Iye Achabata Ruoko Rwako

Areka Huru

Areka Ichavatungamira

Areka neMwanakomana

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 16: 18
2 Mashoko omuzasi, p. 8; Baronius Press Limited, London, 2003
3 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
4 cf. Kukunda kwaMaria, Kukunda kweChechi
Posted in HOME, MARIA.