Iwo Masterwork


Iyo Yakachena Conception, naGiovanni Battista Tiepolo (1767)

 

CHII wati? NdiMaria uyo ari utiziro hwatiri kupiwa naMwari munguva dzino? [1]cf. Kubvutwa, Ruse, uye Refuge

Zvinonzwika senge kupanduka, handizvo. Pashure pezvose, Jesu haasi utiziro hwedu? Haasi Iye “murevereri” pakati pemunhu naMwari here? Harizi rake roga zita ratakaponeswa naro here? Haasi Muponesi wenyika here? Ehe, izvi zvese ichokwadi. Asi sei Muponesi anoda kutiponesa inyaya yakasiyana zvachose. sei hunhu hweMuchinjikwa hunoshandiswa inyaya isinganzwisisike, yakanaka, uye inotyisa inoitika. Zviri mukati mekushandisa uku kwekuregererwa kwedu uko Maria anowana nzvimbo yake sekorona yeplanite yaMwari mukuregererwa, mushure meIshe Wedu Pachezvake.

 

ZVIKURU ZVINOGONESA PAMUSORO PAMARIYA

Manzwiro evazhinji maEvangelical maKristu ndeekuti maKaturike haangoite chibvumirano chakakura kubva kuna Maria, asi vamwe vanotenda kuti tinomunamata. Uye isu tinofanirwa kubvuma, dzimwe nguva, maKatorike vanoita kunge vanopa zvakanyanya kuna Maria pane kuMwanakomana wake. Papa Francis nenzira imwechete vanotaura kudiwa kwekuenzana kwakakodzera kana zvasvika pazvinhu zvekutenda kwedu kuti tirege…

… Taura zvakawanda pamusoro pemutemo pane zvenyasha, zvakawanda pamusoro peChechi kupfuura nezvaKristu, zvakawanda nezvaPapa pane nezveshoko raMwari -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 38

Kana zvakawanda nezvaMaria kupfuura Jesu, kazhinji kutaura. Asi zvinogona zvakare kuenda neimwe nzira, kuti kukosha kweMukadzi uyu kunokuvadza pasi. Nekuti Maria iguru chibvumirano chakaitwa naIshe Wedu.

Maria anowanzoonekwa nevaevhangeri semumwe munhu weTestamente Itsva uyo, kunyangwe aine mukana wekubereka Jesu, haana zvimwe zvakakosha kunze kwekuzvarwa nemhandara. Asi izvi ndezvekutarisa kwete chete chiratidzo chine simba asi chaiko mashandiro eAmai waMaria — iye ari…

… Hunyanzvi hwekutumwa kweMwanakomana neMweya mukuzara kwenguva. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), kwete. 721

Nei ari iro “basa roumishinari” raMwari? Nekuti Mary ndi mhando uye mufananidzo yeChechi pachayo, anova Mwenga waKristu.

Maari tinofungisisa izvo Chechi yatove mune zvakavanzika pane zvake "rwendo rwekutenda," uye zvaachave ari kumusha pakupera kwerwendo rwake. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), kwete. 972

Mumwe anogona kuti ndiye iye zimukadzimu weChechi pachayo maererano nekuti iye munhu akazova "sakaramende yeruponeso" chaiyo. Nokuti kubudikidza naye Muponesi akauya munyika. Nenzira imwecheteyo, kuri kuburikidza neChechi kuti Jesu anouya kwatiri muSakaramende.

Saka [Mary] "nhengo yepamusoro-soro uye… nhengo yakasarudzika yeChechi"; zvirokwazvo, ndiye “muenzaniso wakanaka” (typus) weKereke. -CCC, kwete. 967

Asi zvakare, iye anopfuura mufananidzo weiyo Chechi, uye ichave; iye, sezvazvaive, a Parallel mudziyo wenyasha, uchiita padivi uye neChechi. Mumwe anogona kutaura izvozvo, kana iyo "institutional" Kereke ikagovera sakaramendi nyasha, Our Lady, kuburikidza nebasa rake saamai uye murevereri, anoita semugovera we charismatic nyasha.

Iwo masisitimu uye anokwezva zvinhu zvakakosha-zvakakosha sezvazvakaita kubumbiro reChechi. Ivo vanopa, kunyange zvakasiyana, kuhupenyu, kuvandudzwa uye kuitwa vatsvene kwevanhu vaMwari. —ST. JOHANI PAURO II, L'Osservatore Romano, Chikumi 3, 1998; rakanyorwazve mukati Kukasira kweEvhangeri Idzva: Kupindura Kudanwa, rakanyorwa naRalph Martin, peji. 41

Ini ndinoti Maria ndiye "muparidzi" kana kuti, iyo inonzi Katekisimo inonzi "Mediatrix" [2]cf. CCC, kwete. 969 yenyasha idzi, chaizvo nekuda kwehuamai hwake hwaakapihwa naKristu kuburikidza nekubatana kwake neMweya Mutsvene. [3]cf. Johani 19:26 Pachezvake, Maria chisikwa. Asi wakabatanidzwa neMweya, iye uyo “akazara nenyasha” [4]cf. Ruka 1: 28 ane uve Mugoveri asina tsarukano wenyasha, chikuru chayo chipo cheMwanakomana wake, Tenzi neMuponesi wedu. Naizvozvo, nyangwe “masakaramende” achiuya kune vakatendeka kuburikidza nehuprista hwesakaramende, uyo Pope ari musoro waro wakatanhamara shure kwaKristu, nyasha "dzinokwezva" dzinouya kuburikidza nehupirisita hwakavanzika. . Ndiye wekutanga "charismatic", iwe ungati! Maria aive aripo, achireverera Chechi yecheche paPentekosti.

Akatorwa kuenda kudenga haana kuisa parutivi hofisi iyi yekuponesa asi nekureverera kwake kwakawanda kunoramba kuchitiunzira zvipo zveruponeso rusingaperi. -CCC, kwete. 969

Saka, kana Maria ari mucherechedzo weChechi, uye Magisterium ichidzidzisa kuti "Chechi iri munyika ino sakaramende yeruponeso, chiratidzo uye chishandiso chekudyidzana kwaMwari nevanhu," [5]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 780 ipapo tinogona zvakare kuti Amai Vakaropafadzwa ndi sakaramende reruponeso nenzira yakasarudzika uye yega. Iyewo ndiye "chiratidzo uye chishandiso chekudyidzana kwaMwari nevanhu." Kana Papa ari oneka chiratidzo chekubatana kweChechi, [6]CCC, 882 Maria ndizvo asingaoneki kana chiratidzo chakapfuura chekubatana sa "amai vevanhu vese." 

Kubatana ndekwe kukosha kweChechi: 'Chakavanzika chinoshamisa sei! Kune Baba vamwe vese zvakasikwa, mumwe Logos wepasi rese, uye zvakare mumwe Mutsvene Mweya, kwese kwese kwakafanana; kune mhandara imwe chete inova amai, uye ndinofanira kuda kuvadaidza kuti “Chechi.” ' —St. Clement weAlexandria, cf. CCC, kwete. 813

 

ZVIRI MUBHAIBHERI

Zvekare, ndeyehunyanzvi hwakakanganisa chokwadi ichi nezvaMariya kunyangwe Chechi pachayo. Kune wekusimba, hakugone kuve nembiri kunze kwekuna Mwari. Izvi ichokwadi kusvika pedu namata zvaMwari oga: Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Asi usatende manyepo ekuti Mwari havagovane kubwinya kwavo neChechi, ndiko kuti, kushanda kwesimba Rake rinoponesa- uye generously ipapo. Nekuti sekunyora kwaPaul Paul, isu tiri vana veWekumusoro-soro. Uye…

… Kana tiri vana, tiri vadyi venhaka, vadyi venhaka vaMwari uye vadyi venhaka pamwe naKristu, kana chete tichitambura pamwe chete naye kuti tikudzwe pamwe chete naye. (VaR. 8:17)

Uye ndiani akatambura kupfuura mai vake chaivo uyo "munondo unobaya"? [7]Ruka 2: 35

VaKristu vekutanga vakatanga kunzwisisa kuti Mhandara Maria ndiye "Evha mutsva" uyo bhuku raGenesisi raakadaidza kuti "mai vevapenyu vese." [8]cf. Genesi 3:20 Sekutaura kwaSt. Irenaeus, "Kuteerera akava chikonzero cheruponeso rwake uye nerudzi rwevanhu," achibvisa kusateerera kwaEva. Saka, vakapa Maria zita idzva: "Amai vevapenyu" uye kazhinji vaiti: "Rufu kubudikidza naEvha, hupenyu kubudikidza naMaria." [9]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 494

Zvekare, hapana chimwe cheichi chinofuratira kana kufukidza chokwadi chechokwadi chekuti Utatu Hutsvene ndiyo sosi huru yezvese zvaMaria, uye zvirokwazvo, kutora chikamu kweChechi kune basa rinoponesa raKristu [10]ona CCC, kwete. 970 Saka "Hupenyu kubudikidza naMaria," ehe, asi hupenyu hwatinotaura ndihwo hupenyu hwaJesu Kristu. Maria, saka, ane mukana wekutora mukuunza hupenyu hwenyika. Uye nesuwo.

Semuenzaniso, St. Paul anoti kune rake basa sebhishopi weChechi imwe "amai".

Vana vangu, vandinoshandira zvekare kusvikira Kristu aumbwa mamuri. (VaG. 4:19)

Chokwadi, Kereke yakagara ichidaidzwa kuti “Amai Chechi” nekuda kwebasa ravo rehukama hwemweya. Aya mazwi haafanire kutishamisa, nekuti Maria neChechi igirazi remumwe, nekudaro, vanogoverana mu "amai" hwekuunza "Kristu wese" -Christus totus—kupinda munyika. Saka tinoverenga zvakare:

… Dhiragoni yakatsamwira mukadzi uye ndokuenda kunorwa vamwe vana vake, avo vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu. (Zvak. 12:17)

Uye zvichakushamisa iwe ipapo kuti vese Maria neChechi vanogoverana mukupwanya musoro waSatani- kwete Jesu chete?

Ndichaisa ruvengo pakati pako [Satani] nemukadzi… iye achakupwanya musoro .. Tarira, ndakupa simba 'rekutsika pamusoro penyoka' nezvinyavada uye nesimba rese remuvengi uye hapana chinokukuvadza. (Gen 3:15 kubva muchiLatin; Ruka 10:19)

Ini ndinogona kuenderera nemamwe Magwaro, asi ini ndavhara yakawanda yevhu ivhu kare (ona Kufananidza Kuverenga pazasi). Chinangwa chikuru apa ndechekunzwisisa kuti sei Maria ari ari utiziro. Mhinduro ndeyekuti ndizvo zvakaitawo Chechi. Iwo maviri magirazi anowirirana.

 

UPENYU

Sei zvino Amai Vakaropafadzwa vakazivisa kuFatima kuti yavo Isina Moyo Mwoyo ndiyo nzvimbo yedu yekutizira? Nekuti anoratidzira magirazi, mune rake basa, icho Chechi chiri muna amai vake: hutiziro nedombo. Chechi ndiyo nzvimbo yedu yekupotera nekuti, kutanga kwezvose, mairi tinowana kuzara kusingakanganisi kwechokwadi. Shandura uye chipangamazano wezvematongerwo enyika weAmerica, Charlie Johnston, akati:

Pandaive muRCIA, ndakaverenga zvine mutsindo - muchokwadi, mumavhiki ekutanga, ndichiedza kutsvaga "kubata" muchiKatorike. Ndakaverenga angangoita makumi matatu mabhuku akaomarara edzidziso yebhaibheri uye mabhuku enhoroondo uye vanababa veChechi mune anopfuura mazuva makumi matatu mukuedza uku. Ndinorangarira pfungwa yangu yechishamiso chaicho kuona kuti, kunyangwe paine vamwe varume vakasiririsa nguva nenguva vaibata chinzvimbo chaPope, mumakore 30 pakange pasina kupokana kwedzidziso. Ini ndakashanda mune zvematongerwo enyika - handikwanise kutumidza sangano hombe rakanga raenda makore gumi pasina kupokana kwakakosha. Icho chaive chiratidzo chine simba kwandiri kuti ichi chaive mudziyo waKristu, kwete wemunhu.

Kwete chechokwadi chete, asi kubva kuChechi yeKaturike isu tinogashirawo nyasha dzinotsvenesa muRubhabhatidzo, kukanganwirwa muKupupura, Mweya Mutsvene muConfirmation, kurapa muKuzodza, uye kuramba uchisangana naJesu Kristu muEucharist. Maria, saAmai vedu, anogara achititungamira munzira yepedyo, pachedu, uye yakavanzika kune Iye ari iyo Nzira, Chokwadi, uye Hupenyu.

Asi sei Mai Vedu vasina kutaura Moyo wavo uye Chechi inofanira kuva utiziro hwedu munguva dzino? Nekuti Chechi iyi zana ramakore kubva pakuonekwa kwake muna 1917 yakawirwa nedambudziko rinotyisa. Iko kutenda kune zvese zvakarasika munzvimbo zhinji. "Utsi hwasatani" hwapinda muChechi, akadaro Paul VI. Kukanganisa, kuramba kutenda, uye kuvhiringidzika zvapararira kwese kwese. Asi zvinoshamisa, kuburikidza nezvose izvi - uye ichi chingori chirevo chega - ndakasangana nezviuru zvevaKaturike muNorth America yese, uye ndinoona kuti pakati pemweya ine kuzvipira chaiko kuna Maria, ruzhinji rwavo rwuri akatendeka vashandi vaKristu, Chechi Yake, nedzidziso dzayo. Sei? Nekuti Mukadzi Wedu inzvimbo inodzivirira uye inotungamira vana vake muChokwadi uye inovabatsira kudzamisa rudo rwavo kuna Kristu Jesu. Ndinoziva izvi neruzivo. Handisati ndamboda Jesu kupfuura pandakavewo kuda Mai ava.

Mukadzi wedu zvakare ndiye utiziro hwedu munguva dzino chaizvo nekuti Chechi iri kuzotambudzwa zvinorwadza pasi rese - uye iri kuenderera kuMiddle East. Kana pasina maSakaramende anowanikwa, kana pasina zvivakwa zvekunamatira, apo vapirisita vanonetsa kuwana… iye ichava utiziro hwedu. Zvimwechetezvo, apo vaApostora pavakapararira uye vaparara, anga asiri iye wekutanga akamira akasimba pasi peMuchinjikwa uyo akasvika John naMaria Magadharini? Achavewo utiziro pasi peMuchinjikwa wekuda kweChechi. Iye, uyo anonziwo neChechi "areka yesungano", [11]CCC, kwete. 2676 ichavawo areka yedu yekuchengeteka.

Asi chete kuitira kuti tiende nechikepe mu Hukuru Refuge uye Safe Harbor zverudo rwaKristu netsitsi.

 

 

  

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

Kugamuchira zvakare The Zvino Shoko,
Kufungisisa kwaMako pane kuverenga kweMisa,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kubvutwa, Ruse, uye Refuge
2 cf. CCC, kwete. 969
3 cf. Johani 19:26
4 cf. Ruka 1: 28
5 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 780
6 CCC, 882
7 Ruka 2: 35
8 cf. Genesi 3:20
9 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 494
10 ona CCC, kwete. 970
11 CCC, kwete. 2676
Posted in HOME, MARIA.

Comments dzakavharika.