Kuuya Kwepakati

Pentekosti (Pentekosti), naJean II Restout (1732)

 

POSHI yezvakavanzika zvikuru zve "nguva yekupedzisira" zviri kufumurwa panguva ino ndeyechokwadi kuti Jesu Kristu ari kuuya, kwete munyama, asi mumweya kumisa Humambo hwake nekutonga pakati pendudzi dzese. Hongu, Jesu chido anouya mumuviri wake wakakudzwa pakupedzisira, asi kuuya Kwake kwekupedzisira kwakachengeterwa iro chairo "zuva rekupedzisira" pasi pano nguva painopera. Saka, kana vaoni vanoverengeka pasi rese vachienderera vachiti, "Jesu ari kuuya nekukurumidza" kuzogadza Humambo Hwake mu “Era Yerunyararo,” izvi zvinorevei? Icho chebhaibheri uye chiri muchiKaturike Tsika? 

 

ZVINANGWA ZVITATU

Zvakanaka, pane izvo zvakataurwa naMadzibaba eKereke yekutanga uye navanachiremba vakati wandei veChechi se "kuuya kwepakati" kwaKristu kunounza hutongi hwake hweMweya muChechi, nekuda kwezvinangwa zvitatu. Chekutanga kuzvigadzirira iye Mwenga asina gwapa kuMutambo weMuchato weGwayana.

… Akatisarudza maari, nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasina gwapa pamberi pake… kuti agomisikidza kereke iri mukubwinya, isina gwapa kana kuwonyana kana chimwe chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa. (VaEf. 1: 4, 5: 27)

Mwenga uyu asina gwapa anofanira kuva a kubatana muroora. Saka "kuuya kwepakati" uku kunounzawo kubatana kweMuviri waKristu, [1]cf. Kuuya Wave Wekubatana vese maJuda neVemamwe Marudzi, sezvinofanotaurwa neMagwaro:

Ndine mamwe makwai asiri edanga rino. Naiwo ndinofanira kutungamira, uye vachanzwa izwi rangu, uye richava boka rimwe chete, mufudzi mumwe chete…. kuomesa kwakauya pamusoro peIsrael muchidimbu, kudzamara huwandu hwakazara hwevaHedeni hwauya, saka Israeri yese ichaponeswa… (VaR. 11: 25-26)

Uye chinangwa chechitatu souchapupu kumarudzi ose, a Kusimbiswa kweUchenjeri:

'Evhangeri iyi yehumambo' ndizvo zvinoreva Ishe, 'ichaparidzwa pasi rose, kuti zvive uchapupu kumarudzi ose, uye ipapo kuguma kuchasvika.' —Kanzuru yeTrent, kubva Katekisimo yeKanzuru yeTrent; yakataurwa mukati Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, p. 53

 

MUMUGWARO

Uku kunonzi "kuuya kwepakati" zvirokwazvo kuri muMagwaro uye, muchokwadi, Madzibaba eKereke vakazviziva kubva pakutanga. St. John's Zvakazarurwa inotaura nezvaJesu achiuya se "mutasvi webhiza jena" uyo "Akatendeka uye Wechokwadi" uyo "anorova marudzi" nebakatwa remuromo Wake, achiuraya "chikara" uye "muporofita wenhema" uyo kwakatsausa nyika nekutsausa vazhinji (Zva 19: 11-21). Ipapo Kristu anotonga muChechi Yake mupasi rose kwenguva yekufananidzira ye "chiuru chemakore", "nguva yerunyararo" (Zva. 20: 1-6). Zviri pachena kuti hakusi kuguma kwenyika. Munguva ino, Satani akasungwa necheni "mugomba rakadzika-dzika." Asi zvino, mushure menguva ino yerunyararo, Satani anosunungurwa kwenguva pfupi; anotungamira nyika kurwisa kwekupedzisira kurwisa "musasa wevatsvene"… asi zvinokundikana zvachose. Moto unowa kubva kudenga - uye ndizvo kwazvo kiyi - dhiabhori anobva akandwa muGehena nekusingaperi…

… Uko chikara nemuporofita wenhema vakanga. (Zva 20: 10)

Ndosaka avo vanoti Antikristu anongowanikwa chete kumagumo epasi vanokanganisa. Zvinopesana neMagwaro pamwe naMadzibaba eKereke Yekutanga vakadzidzisa kuti "mwanakomana wekuparadzwa" anouya nguva ino yerunyararo isati yasvika, yavaidanawo kuti "zororo resabata" reChechi. 

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti muporofita Isaya anopa ichi chaicho chiporofita iye pachake nezvaKristu achiuya mukutongwa kwaiye mupenyu inoteverwa neNguva yeRugare:

Anorova ane hasha neshamhu yemuromo wake, uye nemweya wemiromo yake achauraya vakaipa… Ipapo bere richava mueni wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana, pasi zadzai zivo yaJehovha, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11: 4-9)

Izvo zvakakosha kuti tizive kuti isu tine humbowo hwaMadzibaba eChechi Papias naPolycarp kuti zvinhu izvi zvakadzidziswa zvakananga naSt.John mune zvese zvakanyorwa uye zvakanyorwa tsika:

Uye zvinhu izvi zvinopupurirwa nekunyora naPapias, munzwi waJohani, uye shamwari yaPolycarp, mubhuku rake rechina; nekuti kwaive nemabhuku mashanu akanyorwa naye. —St. Irenaeus, Kupesana neKupokana, Bhuku V, Chitsauko 33, n. 4

Ndiri kukwanisa kutsanangura iyo nzvimbo chaiyo iyo akaropafadzwa Polycarp paakagara apo aitaura, uye kubuda kwake nekupinda kwake mukati, nemararamiro ake, nechitarisiko chake, uye hurukuro dzake kuvanhu, uye nhoroondo akapa zvekurara kwake naJohn nevamwewo vaive vaona Ishe… Polycarp akarondedzera zvinhu zvese zvinoenderana neMagwaro. —St. Irenaeus, kubva kuna Eusebius, Nhoroondo yeChechi, Ch. 20, n. 6

Nekudaro, St. Irenaeus anopfupikisa zvavakadzidzisa sevadzidzi veSt.John pachake:

Asi kana Antikristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere muJerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama… Avo vakaona Johwani, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti ivo vakanzwa kwaari kudzidzisa kwaIshe uye nekutaura nezvenguva idzi… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyon, V.33.3.4,Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co

Saka, ngatirambei tichinyudza kunze dzidziso yezvouMwari ye "kuuya kwepakati"…

 

PAKATI PAKUUYA

Vamwe vaverengi vanogona kuona zvisinganzwisisike kunzwa izwi rekuti "kuuya kwepakati" sezvo, mumutauro wekare, tinotaura nezvekuzvarwa kwaKristu sekuuya "kwekutanga" uye kudzoka kwake pakupera kwenguva sekuuya "kwechipiri". [2]cf. Kuuya Kwechipiri

pasi-mambakwedza_FotorZvisinei, sezvandakanyora mutsamba yangu kuna Papa, Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya, "kuuya kwepakati" kunogona zvakare kutariswa se mambakwedza iyo inoputsa, iro mwenje unouya zuva risati rabuda. Ivo chikamu chechiitiko chimwe chete-mabudazuva-Uye zviitiko zvine hukama, asi zvakasiyana zviitiko. Ichi ndicho chikonzero Madzibaba eKereke vakadzidzisa kuti "zuva raIshe" haisi nguva makumi maviri nemana, asi:

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye zvekare,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Tsamba yaBhanabhasi, Madzibaba eKereke, Ch. 15

Ivo vari kutaura nezve iyo nguva, mushure mekufa kwe "chikara uye muporofita wenhema", [3]cf. Zvak. 19:20 asi pamberi pekumukira kwekupedzisira pamusoro peChechi kuburikidza na "Gogi naMagogi" (nyika idzodzo dzinoramba zvachose Evhangeri). [4]cf. Zvak. 20: 7-10 Inguva iyoyo iyo Mutsvene Johane akataura nenzira yekufananidzira se "chiuru chemakore" apo Satani achasungwa necheni dzakadzika.

Zvinoreva nguva, iyo inguva isingazivikanwe nevarume… —Cardinal Jean Daniélou, Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso, p. 377-378 (sezvakanyorwa mukati Kubwinya kweChisiko, p. 198-199, Rev. Joseph Iannuzzi

Chechi panguva iyoyo, yakanatswa muchidimbu nekutambudzwa kwe "asina mutemo", ichaona a Hutsva neutsvene hwaMwari kubudikidza nokudururwa kweMweya Mutsvene. Ichaunza Chechi kusvika pakakwirira kwehupirisita hwayo hwehumambo, inova iyo yepamusoro peZuva raIshe.

… Vachave vapirisita vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye [chiuru chemakore. (Zvak. 20: 6)

Chechi, iyo inosanganisira vasanangurwa, yakakodzera kunzi mambakwedza kana mambakwedza ... Ichave izere zuva rake kana iye achipenya nehungwaru rwakakwana rwemwenje wepamberi. —St. Gregory Mukuru, Pope; Yokunamata pakati Hours, Vol III, peji. 308

St. Cyril anojekesa uku "kuuya kwepakati" kwaKristu paachatonga in Vasande vake. Anotaura nezvazvo mupfungwa yakaenzana se "kuuya" kwechipiri.

Hatiparidze kuuya kumwe chete kwaKristu, asi kwechipiri zvakare, kwakanyanya kubwinya kupfuura kwekutanga. Kuuya kwekutanga kwakaratidzirwa nemoyo murefu; yechipiri ichaunza korona yeumambo hwoumwari. -Iyo Katekisheni Inorairwa naSt Cyril weJerusarema, Chidzidzo 15; cf. Kubwinya kweChisiko, Rev. Joseph Iannuzzi, peji. 59

Ishe wedu pachake, mushure mekutaura nezvezviratidzo zvenguva, akataura nezvekuuya kwe "Humambo":

… Pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti umambo hwaMwari hwava pedyo. (Ruka 21:31)

Iyi "korona yeumambo hwoumwari" ndiko kupedzisa kwebasa redemptimumuviri waKristu - yake "yekupedzisira nhanho" yekutsveneswa - apo Kuda kwaMwari kuchatonga muChechi "pasi pano sezvazviri Kudenga ”- humambo hwekuda kwaMwari:

Wakamboona here kurarama muKuda Kwangu?… Iko kunakirwa, uchiri pasi pano, hunhu hwese hweVamwari… Ndihwo hutsvene husati hwave kuzivikanwa, uye hwandichazivisa, huchagadzika chishongo chekupedzisira, rakanakisa uye rakajeka kupfuura mamwe ese matsvene, uye ichave iri korona uye kupedziswa kwehumwe hutsvene. -Muranda waMwari Luisa Picarretta, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, Rev. Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A

Chichava rudzi rwekubatana kwakafarikanywa naAdam naMwari pamberi pokuwa, uye kwaizivikanwa naMai Vedu, uyo Pope Benedict XIV akadaidza "mufananidzo weChechi iri kuuya." [5]Taura Salvi, n. 50 Nekudaro, hutsvene hwehutsvene hunoitwa kuburikidza nekupindira kweizvi “Mukadzi akapfeka zuva” uye kudururwa kweMweya Mutsvene ku, mukuita, "kuzvarwa" kwaJesu zvakazara mukati meChechi. Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu anozivikanwa zvakare se "mambakwedza", iye uyo "akapfeka zuva", nokudaro achizivisa "Zuva" rinouya. St. Cyril anoenderera mberi…

Kune kuzvarwa kunobva kuna Mwari nguva dzisati dzavapo, uye a kuzvarwa kubva kumhandara pakuzara kwenguva. Kune a chakavanzika kuuya, senge remvura padanda, uye a kuuya pamberi pevanhu vese, achiri mune ramangwana [apo] paachauya zvakare mukubwinya kuzotonga vapenyu nevakafa. -Iyo Catechetical Instruction naSt Cyril weJerusarema, Chidzidzo 15; shanduro kubva ku Kubwinya kweChisiko, Rev. Joseph Iannuzzi, peji. 59

Uku "kuvanzika kwakavanzwa" ndizvo zvakanzwisiswa naMadzibaba eKereke yekutanga sekugadzwa kwekutonga kwaKristu mune hutsva hutsva. SePentekosti payakapinza kereke yekutanga ichangotanga kuita nyowani yekushanda kwaMwari, saizvozvowo, "Pentekosti itsva" iyi ichashandurawo Sangano.

Isu tinoreurura kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pano pasi, kunyangwe pamberi pedenga, mune imwe mamiriro ekuvapo… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Madzibaba, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, map. 342-343)

Izvi zvinosimbiswa mumatare edzimhosva akaita seaya eruzivo rwezvidzidzo zvoumwari zva1952 zvakaburitsa Dzidziso yeChechi yeKaturike. [6]Nekuda kwekuti basa rakataurwa rine mucherechedzo weChechi wekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium.

Kana pamberi pekupera kwekupedzisira panofanira kuve nenguva, yakawedzera kana kushoma, ye hutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kweiye munhu Kristu mukukudzwa asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike [London: Burns Oates & Washbourne, 1952] p. 1140

 

Zororo reSabata

Jesu aiwanzodzidzisa izvozvo "Ushe hwekumatenga hwaswedera." [7]cf. Mat. 3:2 Uyezve, Akatidzidzisa kunyengetera, “Humambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.” Nekudaro, St. Bernard inojekesa yakawanda pamusoro pekuuya kwakavanzika uku.

Kana pane mumwe munhu angafunga kuti zvatinotaura nezve kuuya kwepakati ikoku kuri kutenderera, teerera kune izvo zvinotaurwa naIshe wedu pachezvake: Kana munhu achindida, achachengeta shoko rangu, uye Baba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari. —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

"Humambo hwaMwari" ipapo, hwakabatana zvakasungwa ne "kuda kwaMwari." Sekutaura kwaPapa Benedict,

… Tinoziva kuti “kudenga” ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti “pasi” rinova “denga” —eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari — kana chete pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Kune rimwe divi, tinogona kucherechedza kuuya kwaKristu mukati megore reChechi nhoroondo yegore ra2000, kunyanya musande rake uye mukuvandudzwa uko kwavo fiats kuunzwa. Zvisinei hazvo, kuuya kwepakati patiri kutaura nezvako pano ndiko kutanga kwe “nguva yeMweya”, nguva iyo, seMutumbi, Chechi ichagara Kuda kwaMwari “Pasi pano sezvazviri kudenga” [8]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari. Ichave padyo neDenga seChechi ichawana, isina chiratidzo chakakosha.

Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekuti muparadhiso chifukidziro chinovanza Humwari chinonyangarika… -Jesu kunaConchita Anoremekedzwa, Ronda Chervin, Famba neni Jesu; yakataurwa muThe Crown and Completion of All Sanctities, Daniel O'Connor, p. 12

Uye nokudaro, mukubatana kwakadaro, Madzibaba eKereke vakafanoona kuti nguva ino ichavawo “zororo” apo Vanhu vaMwari, vachinge vashanda mazuva matanhatu (kureva. “Makore zviuru zvitanhatu”) vachazorora nezuva rechinomwe, “Sabata” reChechi.

Nekuti ichi [pakati] chiri pakati pevamwe vaviri, yakafanana nemugwagwa watinofamba kubva wekutanga kusvika kune wekupedzisira. Mune yekutanga, Kristu aive kudzikunurwa kwedu; pakupedzisira, iye uchaonekwa sehupenyu hwedu; panguva ino iri kuuya, ndiye wedu zorora uye nyaradzo. Mukuuya kwake kwekutanga Ishe wedu akauya munyama medu uye mukusava nesimba kwedu; mune iyi yepakati kuuya anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya neumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Dzidziso yaBernard inoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga vakafanotaura kuti zororo iri raizouya pashure kufa kweiye "asingateereri mutemo" achipinza…

… Nguva dzehumambo, ndiko kuti, kuzorora, kunatswa nezuva rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzehushe, ndiko kuti, pazuva rechinomwe… iro Sabata rechokwadi revakarurama. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co.

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

 

UMAMBO HUNOUYA MURIMA

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Asi kuuya uku, se saka vazhinji mapapa vataura, hakusi kuguma kwenyika, asi kuzadzikiswa kwezvirongwa zvekuregererwa. [9]cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga Saka, tinofanira kuva…

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare.—POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kana Mukadzi Wedu ari "mambakwedza" anozivisa iro rinouya "zuva reruramisiro", zvino "Pentekosti itsva" iyi inoitika riini chaizvo? Mhinduro yacho yakada kuomesa sekunongedzera panotanga ray yemambakwedza. Mushure mezvose, Jesu akati:

Kuuya kweHumambo hwaMwari hakugone kucherechedzwa, uye hapana anozivisa kuti, 'Tarisai pano,' kana, 'Hekoi uko.' Nekuti tarisai, ushe hwaMwari hwuri pakati penyu. (Ruka 17: 20-21)

Izvo zvakati, kumwe kuratidzwa kwechiporofita kwakabvumidzwa uye neMagwaro pachawo anobatana kupa kunzwisiswa kwekuti inguva ipi iyo "yepasi" Humambo inotanga kupinzwa-uye zvinonongedzera kumireniyumu yechitatu iyi. 

Chechi yeMireniyumu inofanirwa kuve nekuwedzera kuziva kwekuve Humambo hwaMwari mudanho rayo rekutanga. -POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Kubvumbi 25, 1988

MunaZvakazarurwa 12, tinoverenga nezve kurwisana pakati peMukadzi nedhiragoni. Ari kushandira kubereka "mwanakomana" - ndokuti, kushandira kuuya kwepakati paKristu.

Uyu Mukadzi anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwechete iyo Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, zvakare inobereka Kristu. —Castel Gondolfo, Italy, Nyamavhuvhu 23, 2006; Zenit

Zvakare, ndanyora zvakadzama nezve iyi hondo pakati peMukadzi nedhiragoni mukati memazana mana emakore apfuura mubhuku rangu Kutarisana kwekupedzisira uye mune dzimwe nzvimbo pano. Zvisinei, dhiragoni, iyo inoedza kudya mwana, inokundikana.

Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akafanirwa kutonga nyika dzese netsvimbo yedare. Mwana wake akakwidzwa kuna Mwari nechigaro chake cheushe. (Zvak. 12: 5)

Nepo ichi chiri chirevo chekukwira kudenga kwaKristu, zvinorevawo iyo kukwira pamweya yeChechi. Sekudzidzisa kwakaita St. Paul, Baba vakadzidza “Akatimutsa pamwe chete naye, akatigarisa naye kudenga muna Kristu Jesu.” [10]Eph 2: 6

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Sezvo Jesu akazvidurura kuti ararame mukuda kwaBaba chete, saizvozvo, Chechi inofanira kuzvidurura kuitira kuti saTenzi wayo, iyewo agare muKuda kwaMwari:

Ndakaburuka kudenga kwete kuzoita zvido zvangu asi zvinodiwa naiye akandituma. (Johani 6:38)

Kristu anotigonesa kurarama maari zvese izvo iye zvaakararama, uye iye anogara nazvo matiri. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 521

Mushure mekupfupikisa kupokana pakati peMukadzi nedhiragoni, St. John anoenda mune zvakadzama. Iye anopupurira St. Michael uye vatumwa vanounza a pemipata kurwa naSatani, vachimudzinga kubva “kudenga” ku “pasi.” Pano zvakare, muchirevo, St. John haasi kutaura nezvehondo yepamberi apo Lucifer akadzingwa kubva Kudenga pakutanga kwenguva. Asi, St. Paul anodzidzisa kuti "kurwa kwedu hakusi kwenyama neropa asi nevakuru, nemasimba, nevatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa kumatenga. " [11]Eph 6: 12 Ndokunge, Satani anorasikirwa neimwe nzvimbo yesimba "kumatenga" kana "mhepo". Izvi hazvisi izvo here izvo zvakaitwa naPapa Leo XIII kuti tinamate izvozvi kweinopfuura zana remakore mumunamato kuna St Michael Mutumwa mukuru?

… Iwe, Muchinda wehondo yekudenga, nesimba raMwari, wakanda mugehena Satani, nemweya yakaipa yose inofamba-famba pasi rese ichitsvaga kuparara kwemweya. -Akagadzirwa naPOPE LEO XIII mushure mekunzwa panguva yeMisa hurukuro, mairi Satani anokumbira mvumo kuna Mwari yekuyedza pasi kwezana ramakore.

Asi izvi ndizvo zvandiri kuda kuratidza mumamiriro ekunyora uku. Kana izvi Exorcism yedhiragoni inoitika, kamwe kamwe St. John anonzwa inzwi guru kudenga richiti:

Zvino ruponeso nesimba zvauya, noushe hwaMwari wedu uye nesimba reMuzodziwa wake. Nekuti mupomeri wehama dzedu wakadzingwa, unovapomera pamberi paMwari wedu masikati neusiku. Vakamukunda neropa reGwayana uye neshoko reuchapupu hwavo; kuda hupenyu hakuvatadzise kufa. Naizvozvo farai matenga nemi munogara maari. Asi une nhamo iwe, pasi negungwa, nekuti Dhiabhorosi aburukira kwauri akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti ane nguva pfupi. (Zva 12: 10-12)

Denga pacharo rinotaura kuti uku kupesana kunotangisa nguva nyowani: "Zvino ruponeso nesimba zvauya, uye umambo hwaMwari wedu…" Uye zvakadaro, tinoverenga kuti dhiyabhorosi ane "nguva pfupi." Chokwadi, Satani anotora chero simba raakasiya agoriisa mu "mhuka" mukupedzisira "kusangana" neChechi (ona Zva 13). Asi izvo hazvina basa: Mwari akanunura vakasara vevanhu pakauya humambo. Ini ndinotenda izvi ndizvo zvanga zvichitaurwa naMai vedu paanotaura nezvekuuya "kuropafadza", iyo "Murazvo weRudo", "Chiedza", nezvimwe. [12]cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera Ndiyo kutanga kwenyasha izvo zvichaunza Chechi mukutarisana kwekupedzisira naSatani. Saka kana vatsvene vachirarama kana kuti vachifa panguva yekutambudzwa kwechikara, vachatonga naKristu.

Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kutambira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. (Zvak. 20: 4)

Humambo hunouya, saka, panguva yerima rekunyengera kwedhiragoni. Ndokusaka ndichitenda kuti izvi Exorcism yedhiragoni inogona zvakare kuve chiitiko chakafanana nekutyorwa kweiyo “Chisimbiso chechitanhatu” [13]cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution kana iyo inonzi "yambiro" kana "kuvhenekera hana", sekudanwa kwaakaropafadzwa Anna Maria Taigi (1769-1837) (ona Kununurwa kukuru).

Akaratidza kuti kuvhenekerwa kwehana uku kwaizoguma nekuponeswa kwemweya mizhinji nekuti vazhinji vaizotendeuka nekuda kweichi "yambiro"… chishamiso ichi che "kuzvivhenekera". —Fr. Joseph Iannuzzi mu Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Peji 36

Kana Jesu ari "chiedza chenyika", saka iyo mwenje wekuvhenekera inoita kunge inyasha iyezvino “Ruponeso nesimba zvinouya, uye umambo hwaMwari wedu…” Zvakare, mumeseji akatenderwa kunaElizabeth Kindelmann, Mukadzi Wedu anoti:

Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. -Mai vedu kunaElizabeth, www.theflameoflove.org

Uye mubvunzurudzo inonakidza kwazvo pamashura ane mukurumbira kuMedjugorje, [14]cf. PaMedjugorje izvo zvakawana imwe nzira yekutenderwa ne Ruini Commission, Gweta reAmerica, Jan Connell, akabvunza aifungidzirwa kuti muoni Mirjana nezve "zana rekuyedza" rakafemera Pope Leo XIII kunyora munamato kuna St Michael Mutumwa mukuru.

J: Nezve zana rino, ichokwadi here kuti Amai Vakaropafadzwa vakarondedzera nhaurirano kwauri pakati paMwari nadhiyabhorosi? Mariri… Mwari akatendera dhiabhori zana ramakore maari kushandisa simba rakawedzerwa, uye dhiabhori akasarudza nguva dzino chaidzo.

Muoni wacho akapindura "Hongu", achidudza seuchapupu hukuru hukuru hwatinoona kunyanya pakati pemhuri nhasi. Connell anobvunza kuti:

J: Ko kuzadzikiswa kwezvakavanzika zveMedjugorje kuchapwanya simba raSatani here?

M: Ehe.

J: Sei?

M: Icho chikamu chezvakavanzika.

J: Iwe unogona here kutiudza chero chinhu [maererano nezvakavanzika]?

M: Kuchave nezviitiko pasi pano seyambiro kune nyika chiratidzo chisati chapiwa kuvanhu. - p. 23, 21; Mambokadzi weCosmos (Paraclete Press, 2005, Revised Edition)

  

KUGADZIRIRA PENTEKOSTE

Mabhuratha nemasisita, zvese izvi zvazvinoreva kutsanangudza kune Muviri waKristu kuti ugadzirire, kwete zvakanyanya kwaAntikristu, asi kwekuuya kwaKristu-kuuya kweHumambo Hwake. Iko kushevedza kugadzirira nekuda kweiyi "pneumatic" kana "yemweya" yepakati kuuya kwaIshe Wedu nenzira yeMweya Mutsvene uye nekureverera kweMhandara Maria. Nekudaro, kunamatira kweturgy yeChechi kunotora kukosha patsva:

Isu tinokumbirisa neMweya Mutsvene nokuzvininipisa, iye Paraclete, kuti Iye “Ape nenyasha kuChechi zvipo zvekubatana uye nerunyararo,” uye agone kumutsidzira uso hwepasi nokudururwa kutsva kwerudo rwake rweropa. —PAPA BENEDICT XV, Pacem Dei Munus Pulcherrimum, Chivabvu 23, 1920

Yasvika nguva yekukwidziridza Mweya Mutsvene munyika… Ndinoshuvira kuti uyu wekupedzisira agadzwe nenzira yakasarudzika kuMweya Mutsvene uyu ... Ino nguva yake, ndiyo nguva yake, iko kukunda kwerudo muChechi yangu. , mune zvakasikwa zvese. —Jesu kuenda kuVictable María Concepción Cabrera de Armida; Fr. Marie-Michel Philipon, Conchita, p. 195-196

Papa Benedict anotsigira kuvandudzwa uye nyasha maererano ne "kuuya kwepakati" kwaJesu:

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, anouya ari wepakati, achitenda kwaari nguva nenguva anovandudza kupindira Kwake munhoroondo. Ndinotenda kuti kusiyana kwaBernard inorova chaipo chaipo ... -POPE BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, p.182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Chinyorwa chakakodzera ndechekuti "kuuya kwepakati," anodaro Bernard, "kwakavanzika; mazviri vakasarudzwa chete ndivo vanoona Ishe mukati mavo, uye vanoponeswa. ” [15]cf. Liturgy yemaawa, Vol I, peji. 169

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, uyo iye amene achauya kwatiri? Uye munamato uyu, kunyange usiri wakanangiswa pamusoro pekuguma kwenyika, zvakadaro a munamato chaiwo wekuuya kwake; rine huwandu hwakazara hwemunamato uyo iye waakatidzidzisa isu: "Humambo hwenyu ngahuuye!" Huyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki dzvene: Kubva pakupinda muJerusarema kuenda kuRumuko, p. 292, Ignatius Dhinda

Asi isuwo hatifanire kuona izvi chete sechiitiko mune ramangwana. Kunyangwe izvozvi, nyasha idzi dziri kupihwa kuChechi; kunyangwe izvozvi, iwo Murazvo weRudo uri kuwedzerwa muChechi. Uye nekudaro, "kukunda kweMweya Uchenjeri" kwakavimbiswa kuFatima chiitiko chiri kuenderera mberi.

Fatima achiri muZuva Rechitatu. Isu tave iko munguva yekutsvenesa nguva. Zuva rekutanga yaive nguva yekuonekwa. Yechipiri yaive yekuonekwa kwemashure, pre-yekutsaura nguva. Vhiki yeFatima haisati yapera… Vanhu vanotarisira kuti zvinhu zviitike nekukasika mukati menguva yavo. Asi Fatima achiri muZuva Rechitatu. Kukunda chiitiko chiri kuenderera mberi. —Sr. Lucia mubvunzurudzo naCardinal Vidal, Gumiguru 11, 1993; Kuedza kwaMwari Kwekupedzisira, John Haffert, 101 Nheyo, 1999, peji. 2; zvakataurwa mu Yakavanzika Zvakazarurwa: Kunzwisisa neChechi, Dr. Mark Miravalle, peji 65

Nekudaro, akadaro Pope Benedict, achinamatira Kukunda kweMoyo Musina Kuchena…

… Zvinoreva zvakafanana nekunamatira kwedu kuuya kweHumambo hwaMwari… Saka ungati kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ndokwechokwadi zvakadaro… -Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Pachine zvinhu zvakawanda zvinouya mumakore ari mberi. Asi kutarisa kwekutarisa "zviratidzo zvenguva" zvinotitaurira kuti kupokana pakati peMukadzi nedhiragoni kuri kuuya kumusoro. "Takatarisana nemakwikwi ekupedzisira", akadaro St. John Paul II. Uye mairi, isu takamirira Kwayedza Idzva, kuuya kwaIshe wedu.

Sekureva kwaIshe, nguva iripoyi inguva yeMweya neyekupupura, asi zvakare inguva ichiri kuratidzwa ne "kushushikana" uye kuyedzwa kwehuipi izvo zvisingaregerere Chechi uye inopinza mukurwira kwemazuva ekupedzisira. Inguva yekumirira nekutarisa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 672

Mushure mekunatswa kuburikidza nemuyedzo nekutambudzika, mambakwedza yenguva nyowani yave kuda kutatamuka.-POPE ST. JOHN PAUL II, General Audience, Gunyana 10, 2003

Mune vamwe vanhu, Kristu anofanirwa kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha akwanikwazve. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

 

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 23, 2015.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Jesu Ari Kuuya!

Millenarianism… zvazviri uye kwete

Kufungidzira pane izvo kana pasina "nguva yerunyararo": verenga Ko kana…

Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera

Maitiro Erai Akarasika

Kuuya kweHumambo hwaMwari

Kununurwa kukuru

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Kutonga Kwekupedzisira

PaMedjugorje

Medjugorje… Izvo Iwe Unogona Kusaziva

Medjugorje uye Pfuti Dzokusvuta

  

Kutenda nerudo rwako, minamato, uye rutsigiro!

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kuuya Wave Wekubatana
2 cf. Kuuya Kwechipiri
3 cf. Zvak. 19:20
4 cf. Zvak. 20: 7-10
5 Taura Salvi, n. 50
6 Nekuda kwekuti basa rakataurwa rine mucherechedzo weChechi wekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium.
7 cf. Mat. 3:2
8 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
9 cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga
10 Eph 2: 6
11 Eph 6: 12
12 cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera
13 cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution
14 cf. PaMedjugorje
15 cf. Liturgy yemaawa, Vol I, peji. 169
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , .