Chakavanzika cheHumambo hwaMwari

 

Umambo hwaMwari hwakaita sei?
Ndingahufananidza nei?
Hwakaita setsanga yemasitadhi yakatorwa nomunhu
uye wakadyarwa mubindu.
Yakati yanyatsokura ikava gwenzi guru
neshiri dzokudenga dzakagara pamatavi awo.

(Evhangeri yanhasi)

 

YOSE tinonyengetera mashoko okuti: “Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga.” Jesu angadai asina kutidzidzisa kunyengetera saizvozvo kutoti taizotarisira kuti Umambo huchazouya. Panguva imwecheteyo, mazwi ekutanga aIshe Wedu muhushumiri Hwake aive:

Ino ndiyo nguva yokuzadzika. Humambo hwaMwari hwava pedyo. Tendeuka uye utende muvhangeri. ( Mako 1:15 )

Asi ipapo Anotaura nezve “nguva yekupedzisira” zviratidzo, achiti:

Pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti umambo hwaMwari hwava pedyo. ( Ruka 21:30-31 ).

Saka, chii? Umambo huripo here kana kuti huchiri kuuya? Zvose zviri zviviri. Mbeu haiputike ichikura nehusiku humwe. 

Ivhu rinozviberekera pacharo, pakutanga chipande, pashure hura, pashure zviyo zvakakora pahura. ( Mako 4:28 )

 

Kutonga Kwekuda kwaMwari

Kudzokera kuna Baba Vedu, Jesu ari kutidzidzisa kunamatira zvakanyanya "Humambo hweKuda kwaMwari", kana matiri, zvichaitwa “panyika sezvazvinoitwa kudenga.” Zviri pachena kuti Ari kutaura nezvekuuya Kuratidzwa kwoUmambo hwaMwari “panyika” yenguva pfupi—zvisina kudaro, Angadai akangotidzidzisa kunyengetera kuti: “Umambo hwenyu ngahuuye” kuti husvitse nguva nenhau kumagumo ahwo. Zvamazvirokwazvo, Vanyori veChechi vapakuvamba, vakavakirwa pachipupuriro chaSt. John amene, vakataura nezvoUmambo hwomunguva yemberi. nepanyika

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; saka zvichave mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rakavakwa naMwari reJerusarema… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Kuti tinzwisise zvinorehwa nemazwi ekufananidzira okuti “makore ane chiuru,” maona Zuva raIsheChinhu chakakosha pano ndechekuti St. John akanyora uye akataura nezvekuzadzikiswa kwaBaba Vedu:

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Hurukuro naTrypho, Ch. 81, Madzibaba eChechi, Nhaka yechiKristu

Sezvineiwo, vatendeuki vechiJudha vapakuvamba vakafungidzira kuuya chaiko kwaKristu pasi pano kuzogadza umambo hwezvamatongerwe enyika hworudzi rwakati, hwakazara namabiko nemitambo yenyama. Izvi zvakakurumidza kushorwa sedzidziso yenhema yemirenarianism.[1]cf. Millenarianism - Zvazviri, uye hazvisi Asi, Jesu naSt. Johane varikureva an zvemukati chokwadi mukati meChechi pachayo:

Chechi "ndiKutonga kwaKristu kutovapo muchakavanzika." -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 763

Asi ushe ndihwo kuti, semhodzi yemasitadhi inotumbuka, haisati yanyatsokura;

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Encyclical, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 763

Saka zvichange zvakaita sei Umambo pahuchauya “panyika sezvahunoitwa kudenga”? “Mhodzi yemasitadhi” yakura ichange yakaita sei?

 

Nguva yeRunyararo neHutsvene

Zvichave apo, kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene, Mwenga waKristu adzoreredzwa kuchimiro chepakutanga chekuwirirana neKuda kwaMwari uko Adhama akambonakidzwa muEdheni.[2]ona Kuda Mumwe 

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, urwo rwuchazomisazve kuwirirana kwepakutanga kwezvisikwa. —ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

Mune shoko, zvichave apo Chechi ichafanana nemudzimai wayo, Jesu Kristu, uyo mumubatanidzwa we hypostatic wehumwari hwake uye hunhu hwemunhu, akadzoserwa kana "kumutswa",[3]cf. Kumutswa kweChechi sokunge zvakadaro, kubatana kwehuMwari uye kuda kwevanhu kuburikidza nekudzorera uye chiito cherudzikinuro chekutambudzika Kwake, rufu, uye kumuka kwake. Nokudaro, basa reRudzikinuro richangovapo kupedza kana basa re Kucheneswa zvinozadziswa:

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Uye chii chaizvo icho "chisina kukwana" muMuviri waKristu? Ndiko kuzadzikiswa kwaBaba Vedu matiri sezvazviri muna Kristu. 

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Izvi zvichaita sei? 

Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekuti muparadhiso chifukidziro chinovanza Humwari chinonyangarika… —Jesu kuna Venerable Conchita, kubva Famba Neni Jesu, Ronda Chervin

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

…Muroora wake agadzirira. Aibvumirwa kupfeka nguo yomucheka wakachena, inopenya, yakachena… kuti aratidze kereke inobwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chimwe chinhu chakadai, kuti ave mutsvene uye asina chaangapomerwa. (Zvak 17:9-8; VaEfeso 5:27)

Sezvo uku kuri kuuya kwomukati kwoUmambo kuchaitwa se“Pentekosta itsva,”[4]ona Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari ndicho chikonzero nei Jesu achitaura kuti Humambo hwake hahusi hwenyika ino, kureva. umambo hwezvematongerwo enyika.

Kuuya kweHumambo hwaMwari hakugone kucherechedzwa, uye hapana anozivisa kuti, 'Tarisai pano,' kana, 'Hekoi uko.' Nokuti tarisai, Humambo hwaMwari huri pakati penyu… hwava pedyo. (Ruka 17: 20-21; Mako 1:15)

Saka, inopedzisa gwaro remagisterial:

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, London Burns Oates & Washbourne, 1952; rakarongwa nekupepetwa naCanon George D. Smith (chikamu ichi chakanyorwa naAbbot Anscar Vonier), p. 1140

Nekuti ushe hwaMwari hahwuzi chikafu nechimwiwa, asi kururama, nerugare, nemufaro muMweya Mutsvene. (VaRoma 14:17)

Nekuti Humambo hwaMwari haisi nyaya yekutaura asi yesimba. (1 VaK. 4:20; cf. Joh. 6:15)

 

Kupararira Kwemapazi

Zvakadaro, vanapapa vakati wandei muzana ramakore rapfuura vakataura pachena uye vachiporofita kuti vanotarisira Humambo hunouya ne "kutenda kusingazununguki",[5]PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese", n. 14, 6-7 kukunda kusingagone asi kuve nemhedzisiro yenguva pfupi:

Pano zvakafanotaurwa kuti Umambo Hwake hahuna magumo, uye huchapfumiswa nokururamisira norugare: “Nemazuva ake kururama kuchavapo, norugare rukuru… migumo yenyika”… Kana vanhu vangoziva, vari pachivande neparuzhinji, kuti Kristu ndiMambo, nzanga pakupedzisira ichagamuchira makomborero makuru erusununguko chairwo, chirango chakanyatsorongeka, rugare nerunyararo… hukuru hwepasi rose hweHumambo hwaKristu vanhu vanozowedzera kuziva nezve chinongedzo chinovabatanidza pamwechete, uye nokudaro kupokana kuzhinji kuchadziviswa zvachose kana kuti hasha dzavo dzichaderera. —Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 8, 19; Zvita 11, 1925

Izvi zvinokushamisa here? Neiko kusingataurwi zvimwe pamusoro paikoku muRugwaro kana uri iwo mhedziso yenhau yomunhu? Jesu anotsanangurira Muranda waMwari Luisa Piccarreta:

Zvino, munofanira kuziva kuti, pakuuya panyika, ndakauya kuzoratidza dzidziso yangu yeKudenga, kuti ndizivise Hunhu hwangu, Nyika yaBaba vangu, uye nehurongwa uhwo chisikwa chaifanira kuchengetedza kuti chisvike Kudenga—nezwi rimwe chete, Evhangeri. . Asi hapana chandakataura kana zvishoma nezveKuda kwangu. Ndakapotsa ndapfuura paIri, ndichingoita kuti vanzwisise kuti chinhu chandainyanya kukoshesa kwaiva Kuda kwaBaba vangu. Handina kutaura chinhu pamusoro peunhu Hwayo, pamusoro pekukwirira kwayo uye ukuru, uye nezvezvinhu zvikuru izvo chisikwa chinogashira nekurarama muKuda kwangu, nekuti chisikwa chaive chakanyanya mucheche muzvinhu zveKudenga, uye hapana chaizonzwisisa. Ndakangomudzidzisa kunamata: 'Fiat Voluntas Tua, sicut in coelo et in terra' (“Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga”) kuitira kuti azvipire pakuziva Kuda Kwangu uku kuti aKude, kuKuita, uye nokudaro agamuchire zvipo zvaChiri. Zvino, izvo zvandaifanira kuita panguva iyoyo - dzidziso pamusoro peKuda kwangu izvo zvandaizopa kune vese - ndakupai. -Volume 13, June 2, 1921

Uye kupihwa mukati zvakawanda: 36 mavhoriyamu yedzidziso dzakakwirira[6]cf. PaLuisa uye Zvinyorwa zvake iyo inoburitsa kudzika kusingaperi uye kunaka kweKuda kwaMwari kwakatanga nhoroondo yevanhu neFiat of Creation - asi iyo yakavhiringidzwa nekubva kwaAdhamu kubva mairi.

Mune imwe ndima, Jesu anotipa pfungwa yemuti wemasitadhi uyu weHumambo hweKuda kwaMwari uchikura mumazera ose uye zvino kuuya mukukura. Anotsanangura kuti kwemazana emakore akagadzirira sei Chechi zvishoma nezvishoma kuti igamuchire "Utsvene hwehutsvene":

Kune rimwe boka revanhu aratidza nzira yekuenda kumuzinda wake; kuboka rechipiri akanongedzera musuwo; kune wechitatu aratidza masitepisi; kusvikira kuimba yechina dzimba dzokutanga; uye kuboka rekupedzisira akavhura makamuri ese… Waona here kuti kurarama muKuda kwangu chii?… Kufarira, ndichiri panyika, hunhu hwese Humwari… Ndihwo Hutsvene husati hwazivikanwa, uye hwandichaita kuti huzivikanwe, huchaisa panzvimbo iyo chishongo chekupedzisira, yakanakisa uye inopenya zvakanyanya pakati pehumwe hutsvene hwose, uye ndiyo ichave korona nekupedzisa kwehumwe hutsvene hwose. -Jesu kuna Luisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922, Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, p. 23-24; uye Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari, Mufundisi Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A -

Kusvikira kumagumo epasi… Mwari Samasimba naAmai Vake Vatsvene vanofanirwa kusimudza vatsvene vakuru avo vachapfuura noutsvene vamwe vasande zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi. â€”St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuna Maria, Chitsauko 47

Kure neimwe nzira “kubvisa” Vatendi vakuru vezuro, mweya iyi yatova muParadhiso inozongowana makomborero makuru Kudenga kusvika pamwero weChechi uchiwana ichi “Chipo Chekurarama muKuda Kutsvene” panyika. Jesu anoienzanisa nechikepe (muchina) ine 'injini' yekuda kwemunhu inopfuura uye mukati me'gungwa' reKuda kwaMwari:

Pese apo mweya unogadzira zvinangwa zvake zvakakosha muKuda kwangu, injini inoisa muchina mukufamba; uye sezvo Kuda kwangu huri hupenyu hweVakaropafadzwa pamwe nehwemuchina, hazvishamise kuti Kuda kwangu, kunobuda mumuchina uyu, kunopinda Kudenga uye kunopenya nechiedza nekubwinya, kuchiyerera pamusoro pevose, kusvika kuChigaro changu, uye wodzika zvakare mugungwa reKuda kwangu panyika, kuitira zvakanaka mweya yevafambi. —Jesu kuna Luisa, Volume 13, Nyamavhuvhu 9, 1921

Izvi zvingava chikonzero nei zviratidzo zvaSt. John muBhuku raZvakazarurwa zvichiwanzochinjana pakati perumbidzo dzinoziviswa neMurwi weChechi pasi pano uyezve Rukundo rweChechi yatove Kudenga: apocalypse, zvinoreva "kuvhenekera", ndiko kukunda kweChechi yose - kuratidzwa kwechikamu chokupedzisira cheMwenga we“utsvene hutsva hwoumwari” hwaKristu.

… Tinoziva kuti “kudenga” ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti “pasi” rinova “denga” —eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari — kana chete pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, maari iye amene achauya kwatiri? Uye uyu munamato, kunyange usati wakanangana nekuguma kwenyika, zvakadaro munamato chaiwo wekuuya kwake; rine hupamhi hwakazara hwemunyengetero uyo iye pachake akatidzidzisa: "Umambo hwenyu ngahuuye!" Uyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki Dzvene: Kubva paMusuwo weJerusarema kuenda Kumutsiro, p. 292, Ignatius Dhinda 

Uye chete ipapo, kana Baba Vedu vazadzikiswa "panyika sezvazviri Kudenga," nguva (chronos) ichaguma uye "matenga matsva nenyika itsva" inotanga mushure meKutonga Kwekupedzisira.[7]cf. Zva 20:11 – 21:1-7 

Pakupera kwenguva, Humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwahwo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1060

Zvizvarwa hazvizoperi kusvika Kuda Kwangu kwatonga panyika. —Jesu kuna Luisa, Volume 12, Kukadzi 22, 1991

 

Epilogue

Zvatiri kupupurira pari zvino “kurwisana kwekupedzisira” pakati pehumambo huviri: humambo hwaSatani neHumambo hwaKristu (ona Kupesana kwehumambo) Humambo hwaSatani ndihwo humambo hunopararira hweCommunism yepasi rose[8]cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism uye Kana Chikominizimu Chidzoka iyo inoedza kutevedzera "rugare, kururamisira, uye kubatana" nekuchengetedzwa kwenhema (hutano "pasipoti"), kururamisira kwenhema (kuenzana kunobva pakuguma kwepfuma yega uye kugovewazve kwehupfumi) uye kubatana kwenhema (kumanikidzirwa kuwirirana kuita "imwe chete." pfungwa” pane kubatana murudo rwekusiyana kwedu). Naizvozvo, tinofanira kuzvigadzirira nguva yakaoma uye inorwadza, iri kutoitika. For Kumutswa kweChechi inofanira kutanga kutangirwa ne Kushushikana kweChechi (ona Chishongo kune Impact).

Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kutarisira kuuya kweHumambo hwaKristu hweKuda kwaMwari na rufaro:[9]VaHebheru 12:2: “Nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake akatsungirira pamuchinjikwa, akazvidza kunyadziswa kwawo, uye akagara kurudyi rwechigaro choumambo chaMwari.”

Zvino kana zvinhu izvi zvatanga kuitika, simukai, musimudze misoro yenyu, nekuti rudzikunuro rwenyu rwaswedera. (Ruka 21:28)

Ukuwo, Jesu anonyevera kuti muedzo wacho uchava mukuru zvokuti angasawana kutenda panyika paanodzoka.[10]cf Ruka. 18:8 Kutaura idi, muEvhangeri yaMateo, Baba Vedu vanogumisa nechikumbiro: “musatiisa kumuedzo wokupedzisira.” [11]Matt 6: 13 Saka, mhinduro yedu inofanira kuva imwe ye Kutenda kusingakundiki muna Jesu nepo tisingapindi mumuedzo kurudzi rwechiratidzo-chakanaka kana mufaro wenhema uchitsamira pasimba romunhu, unofuratira idi rokuti uipi hunokurira chaizvoizvo kusvikira kutambanuko yatinofuratira:[12]cf. Yakwana Mweya Yakanaka

…hatinzwi Mwari nekuti hatidi kuvhiringwa, saka tinoramba tisina hanya nehuipi."… Chimiro chakadai chinotungamira ku"kushushikana kwemweya kune simba rezvakaipa.”Papa anga achida kusimbisa kuti kutsiura kwaKristu kuvaapositori vake vari kuhope -“ rambai makamuka uye makasvinura ”- kunoshanda munhoroondo yese yeChechi. Mharidzo yaJesu, Papa akati,zvachose meseji yenguva dzese nekuti kurara kwevadzidzi harisi dambudziko reiyo imwe nguva, pane nhoroondo yese, 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingadaro kuda kupinda muPassion yake.” —POPE BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican Guta, Kubvumbi 20, 2011, General Vateereri

Ndinofunga kuti St. Paul anorova kuenzana kwakanaka kwepfungwa nemweya paanotidaidza kudzikama:

Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iro rikusvikirei sembavha. Nokuti imi mose muri vana vechiedza navanakomana vamasikati. Hatizi veusiku kana verima. Naizvozvo ngatirege kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatisvinurei uye takasvinura. Vanovata vanovata usiku, uye avo vanodhakwa vanodhakwa usiku. Asi sezvo tiri vamasikati, ngatizvidzorei, takapfeka chidzitiro chechipfuva chokutenda norudo nengowani inoisa tariro yoruponeso. ( 1 VaTesaronika 5:1-8 )

Mumudzimu chaiwoiwo wo“kutenda norudo” umo mufaro wechokwadi norugare zvichatumbuka matiri kusvikira kupfundo rokukurira kutya kwose. Nokuti “rudo harumboperi”[13]1 Cor 13: 8 uye “rudo rwakakwana runodzinga kutya kwose.”[14]1 John 4: 18

Vacharamba vachidyara zvinotyisa, nokutya uye nokuuraya kwose kwose; asi kuguma kuchasvika, rudo rwangu ruchakunda zvakaipa zvavo zvose. Naizvozvo isai kuda kwenyu mukati mangu, uye nemabasa enyu muchauya kuzotambanudza denga rechipiri pamusoro pemisoro yevose… Vanoda kurwa—ngazvive zvakadaro; kana vaneta, neniwo ndichaita hondo yangu. Kuneta kwavo mune zvakaipa, kugumbuka kwavo, kuodzwa mwoyo, kurasikirwa kwavakaitwa, zvichavaita kuti vagamuchire hondo yangu. Hondo yangu ichava yerudo. Kuda kwangu kuchaburuka kubva Kudenga kuchipinda pakati pavo… -Jesu kuna Luisa, Vhoriyamu 12, April 23, 26, 1921

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chipo

Kuda Mumwe

Kuwana Kwechokwadi

Kumutswa kweChechi

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Kugadzirira Era Yerunyararo

Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

Zororo reSabata rinouya

Kusikwa Kuzvarwa patsva

Iyo Era yakarasika sei

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

PaLuisa uye Zvinyorwa zvake

 

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Millenarianism - Zvazviri, uye hazvisi
2 ona Kuda Mumwe
3 cf. Kumutswa kweChechi
4 ona Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari
5 PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese", n. 14, 6-7
6 cf. PaLuisa uye Zvinyorwa zvake
7 cf. Zva 20:11 – 21:1-7
8 cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism uye Kana Chikominizimu Chidzoka
9 VaHebheru 12:2: “Nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake akatsungirira pamuchinjikwa, akazvidza kunyadziswa kwawo, uye akagara kurudyi rwechigaro choumambo chaMwari.”
10 cf Ruka. 18:8
11 Matt 6: 13
12 cf. Yakwana Mweya Yakanaka
13 1 Cor 13: 8
14 1 John 4: 18
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , .