Akashama Baglady

 

NGUVA INOUYA YERUGARE - CHIKAMU III 
 

 

 

 

 

THE yekutanga Misa kuverenga Svondo yapfuura (Gumiguru 5, 2008) kwakanzwika mumoyo mangu sekutinhira. Ndakanzwa kugomera kwaMwari vachichema pamusoro penzvimbo yeVakatengesa:

Ndezvipi zvimwe zvaive zviripo zvekuitira munda wangu wemizambiringa zvandanga ndisina kuita? Sei, pandakatsvaga goho remazambiringa, rakaburitsa mazambiringa emusango? Zvino, ini ndichakuzivisa iwe zvandinoda kuita nemunda wangu wemizambiringa: bvisa ruzhowa rwawo, uupe kumafuro, paza rusvingo rwawo, rega utsikwe! (Isaya 5: 4-5)

Asi ichiwo chiito cherudo. Verenga pamusoro kuti unzwisise kuti nei kunatsa uko kwasvika zvino kusiri kwekukosha chete, asi chikamu chehurongwa hwaMwari hwamwari…

 

 

 (Izvi zvinotevera zvakatanga kuburitswa munaNdira 22nd, 2007):

 
ROME 

WHEN I akaenda kuVatican kuwa kwekupedzisira, chinangwa changu chekutanga chaive chekuenda kuSt.Peter's Basilica. Hotera yangu yaive padhuze zvishoma, saka ndakakurumidza kutarisa mukati ndokufamba ndichienda kuSt.

Chiitiko chacho chaiyevedza. Roma yaive yakanyarara, mweya uchidziya, uye kuvhenekera kuSt. Ndakagara kwekanguva ndikanamata ku "Guta Dzvene," ndakaneta mushure mekufamba kwemaawa gumi nemaviri. Ndakananga kunorara. Nezuva raibuda, ndaifamba mutsoka dzapapa….

 

KUBWINYA KWAPERA

Mangwanani akatevera, ndakananga kuBasilica. Kukwaziswa nemutsara murefu wevashanyi vachidzungaira munzira yavo kuburikidza nekuchengeteka, ini pakupedzisira ndakasvika pamatanho makuru eVatican ayo vasande napapa zvakafanana vakanga vakwira. Ndichipfuura nemikova mikuru yendarira, ndakatarisa kumusoro kumusoro mukati meiyi kereke huru… uye mweya wangu wakakwakuka kurova pandakanzwa mazwi anoti:

Dai vanhu vangu vakashongedzwa sechechi iyi.

Pakare ipapo ndakanzwa kuchema kwaIshe kwakanamatira pamusoro peChechi yeKaturike… zvinonyadzisa, kupatsanuka kwayo, kushaya hanya, runyararo, makwai mumadhiococes avo emunharaunda vachishuva hutungamiriri… uye ndakanzwa kunyara. Zvidhori, goridhe, machena, machena madhayamondi, mazana nemazana emifananidzo nemifananidzo… hongu, chiratidzo chekunze chekubwinya nekubwinya kwaMwari, mifananidzo inoratidza zvakavanzika zvekusika, muviri, uye nekusingaperi. Asi pasina iyo kubwinya kwemukati yeChechi inopenya hupenyu nerudo rwaJesu, zvishongo izvi zvinova…. kunge a baglady ine nzara yekuzora. Izvo hazvifukidze chokwadi.

Kubva kumuverengi:

Mabhero uye hwema uye zvifananidzo uye ma lituriki akanaka ese chikamu chekuratidzwa kwekutenda kwedu muna Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu. Asi ivo havana chinhu tisingazvibvumidze isu kuti tishandurwe nezita rake, simba rake, zvokwadi yake, nzira yake. Chechi iri kurasikirwa nezwi here? Icho chiri kuva chakanyatsojeka uye chakavhiringidzika kuti tirege kugumbura, zvekuti isu takarasikirwa kwete chete neshungu uye chinangwa, asi simba redu rekukunda, kumira pachokwadi chechokwadi chakatumirwa Jesu kuti atidzidzise? Tiri kuedza, asi kazhinji tiri kukundikana. Kana Satani achigona kutamba nepfungwa dzedu dzese nekutikwezva kuti tiite zvinhu zvisingafungidzike, hazvifanirwe kushamisika kuti anogona uye ndizvo kupofumadza uye kuyedza kuparadza Chechi futi.

Asi haazobudirire zvachose. Kristu arikutendera uku kuchenesa kuti kuunze kubwinya kukuru… kubwinya kunobva mukati.

 

RAKASHUKA BHAGADHI

Chero iye zvaanoedza, mekiapu, mbatya dzakasakara, uye ngoro yekutengera izere ne "kuunganidzwa" kwake kunokosha zvinongofumura chokwadi chekuti achiri kungogara, murombo, pamwe murombo kupfuura nakare kose. 

Pane iri kuuya nguva apo murombo uyu mukadzi anorwara achange ari yakabviswa: izwi rake padanho repasi rose rakabviswa, kubwinya kwemachechi ake kwakasvibiswa, uye "makeup" inovhara maronda ake nehuori zvakabviswa.

Ndichamukurura akashama, ndikamusiya sezuva rekuzvarwa kwake (Hosiya 2: 5)

[Munhu] acharairwa pachine nguva pamberi pekusaora, uye anoenda kumberi uye achisimukira munguva dzeumambo, kuti agone kugamuchira kubwinya kwaBaba. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, anopfuura Bk. 5, Ch. 35, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Kristu haana kubviswa pasi peMuchinjikwa here? Sezvazvaive zveMusoro, ndizvo zvazvichavawo neMuviri. Kana Muroori iye pachake, mambo wemadzimambo, akazvibvumidza kuve mumwe wevapasi pane vese, akazvidzwa nekurambwa, sechirevo chekutanga chekumuka kwake uye kuzarurirwa kwakazara kwekubwinya kwake, hazvina musoro here kuti kusvibiswa kweMuroora parizvino rimwe zuva richashandurwa rikava rakachena nekubwinya? Kutambura kwake kwazvino nekunyadziswa kunofanirwa kunzwisiswa segadziriro inodikanwa yechimwe chinhu chiri kure kwazvo, chikuru kwazvo chiri kuuya — kudzoreredzwa kuzere nekuzarurirwa kweMwenga-Mambokadzi. Nekuti pasi pemamvemve nemarara uye nekunyara, ndizvo zvaari.

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari. (1 Pt 4:17)

Asi Mwari ndiBaba vane rudo vanoranga vana Vavo nekuti anovada. Dzese Tsitsi neRuramisiro zvinoyerera zvichibva mutsime rimwe chete reRudo. Mwari vanokurura kuti vapfeke. Anofumura kuitira kuti apore. Anotora kuitira kuti adzosere… asi achigara achidzorera chakasviba-chakanatswa; chakaputswa-chakagadziriswa; chii chainge chakashata-iko zvino chatsveneswa.

Uye Achazviita kuMwenga wake muNguva yeRugare. Iwo Murazvo weChiedza uye Chokwadi icho chiri kuve chakavanzika izvozvi (ona Kenduru Inopfungaira), Ichaputika pachena, ichiva chiedza chisingaperi kumarudzi.

Chechi inozova inopenya — senge mukadzi akapfeka zuva.

Nekuti unoti: Ndakapfuma, ndakapfuma, handishaiwi chinhu, kunyange zvakadaro usingazivi kuti wakasuruvara, une nhamo, uri murombo, ibofu uye wakashama. Ndinokuraira kuti utenge kubva kwandiri goridhe rakanatswa nemoto kuti uve wakafuma, nenguwo chena kuti upfeke kuitira kuti kushama kwako kunonyadzisa kurege kufumurwa, uye utenge mafuta ekuzora pameso ako kuti uone.

Avo vandinoda, ndinovatsiura uye ndinovaranga. Shingairira, nokudaro, uye utendeuke ... Ndichapa mukundi mvumo yekugara neni pachigaro changu chehushe, sezvo ini pachangu ndakatanga kukunda ndikagara naBaba vangu pachigaro chavo. Ani naani ane nzeve ngaanzwe zvinoreva Mweya kukereke. (Zvakazarurwa 3: 18-22)

Magwaro Matsvene uye zvakabvumidzwa zvakazarurwa zvechiporofita zvinofungidzira mukati meChechi dambudziko riri pedyo. Ichagadziriswa nekukamurwa mukati mehutongi hweCath Katurike uye kuperekedza kutiza kwaPontiff weRoma kubva kuRoma.  —Fr. Joseph Iannuzzi, Anopesana naKristu uye neNguva yekupedzisira, P. 27; aimbove shamwari exorcist kunaFr. Gabriel Amorth, Chief Exorcist weRoma

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.