Iye Gidheoni Mutsva

 

CHIRANGARIDZO CHECHECHECHE CHEUMUKADZI CHIMhandara Yakakomborerwa MARIYA

 

Mako arikuuya kuPhiladelphia munaGunyana, 2017. Zvinyorwa pakupera kwekunyora uku… MuMisa yekutanga yanhasi kuverenga pachirangaridzo chehumambo hwaMaria, tinoverenga nezve kudaidzwa kwaGideon. Mukadzi wedu ndiye Gidheoni Mutsva wenguva yedu…

 

DAWN anodzinga husiku. Chitubu chinotevera Chando. Kumuka kubva muguva. Idzi ndidzo fungidziro dzeDutu rakauya kuChechi nepasi rose. Nekuti vese vachaonekwa sekunge vakarasika; Chechi ichaita kunge yakundwa zvachose; Zvakaipa zvichazvinetesa murima rechitadzo. Asi zviri chaizvo mune izvi husiku kuti Mukadzi Wedu, se "Nyeredzi yeEvhangeri Idzva", parizvino ari kutitungamira kuenda kumambakwedza apo Zuva reRuramisiro richakwira paNguva nyowani. Ari kutigadzirira iyo Murazvo weRudo, mwenje unouya weMwanakomana wake…

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua (“Kuda Kwako kuitwe”) kuitira kuti Kuda kwangu hutonge pasi pano - asi nenzira nyowani. Ah hongu, ini ndinoda kuvhiringidza murume Murudo! Naizvozvo, teerera. Ndiri kuda kuti iwe neni tigadzirire Era yeKudenga neRudo Rwamwari… - Ishe kune Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscript, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80; yakadhindwa nemvumo yaArchbishop weTrani

 

CHETE CHINOSARA

Nyaya yaGideoni ndeye mufananidzo yezviri kuitika.

Gidheoni anodaidzwa naMwari panguva iyo maIsirairi aive awira mukati kuramba kutenda. Akakomberedzwa nemauto akakura eMidhiani, Mwari anodaidza Gidheoni anozvininipisa kuti atungamire vanhu vake vabve muhusungwa. Asi Ishe vanongomutora chete mazana matatu emakumi matatu ezviuru evarume vanaye, muchidimbu, nekuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvavo zvaisada kurwa. [1]cf. Vat 7: 3

Zvakangoitikawo, apo ini ndanga ndichigadzirira kunyora uku, ndakagamuchira email ine meseji meseji inonzi yakabva kuna Our Lady weMedjugorje. Iye anoti muchikamu:

Mudiki ndiyo nhamba yevanondinzwisisa uye vanonditevera… —Message kuna Mirjana, Chivabvu 2, 2014

Chokwadi, vakasara vasara nhasi vevaKaturike vasingatyi kuve vechokwadi chiKaturike; vari kurarama neushingi mukubata uye vachitsigira dzidziso dzekutenda; vari kurarama meseji dzaMai Vedu, kutanga naFatima. Nekuti vazhinji vangangoramba vakanyarara pane kupinda muhondo yemweya; kusagutsikana pane kuva pro-inoshanda; kubviswa pane kuva zvapupu.

Muhurukuro paNational Catholic Prayer Breakfast, Purofesa wePrinceton Robert P. George akabvuma izvo zvinoverengeka zvave zvichinyevera kwemakore: kutambudzwa kwave pano. Asi anowedzera, kwete zve ose Katurike.

Ehezve, munhu anogona kuzvizivisa zvakachengeteka ari 'muKaturike,' uye kutoonekwa achienda kuMisa. Izvi zvinodaro nekuti vanochengeta tsika idzodzo dzatauya kuzodaidza 'zvematongerwo enyika kururamisausafunge kuti kuzivisa 'Katorike' kana kuenda kuMisa zvinoreva kuti munhu anotenda zvinodzidziswa neChechi pazvinhu zvakaita sekuroora nehunhu uye hutsvene hwehupenyu hwevanhu. —May 15, 2014, LifeSiteNews.com

Mumwe anogona kuve muKaturike, chero bedzi iye asiri chaizvoizvo muKaturike.

Asi kunyora uku, nguva ino, kukokwa kwauri kuti ubatanidze bato raKristu, rinotungamirwa naAmai Vake. Kuti uve akatendeka, muKaturike akatendeka. Kubva kuChechi-dzakatenderwa mameseji kuna Elizabeth Kindelmann:

Vese vanokokwa kujoina hondo yangu yakakosha. Kuuya kwehumambo hwangu kunofanirwa kuve kwako chete chinangwa muhupenyu ... Usave mbwende. Usamirira. Kutarisana neDutu kuti tinunure mweya. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; aimbova Archbishop Charles Chaput

Saka, Gidheoni anotora mauto aya akapa avo fiat muhurongwa hwehondo hwamwari. "Tarisa utevere kutungamira kwangu," anovaudza. [2]cf. Vat 7: 17

 

KUGADZIRIRA Hondo Yasara

Zvinofanira kunge zvakaratidzika kuva zvekupenga kuvarume vaGidheoni-300 vavo vachirwisana nemakumi ezviuru zvemauto evaMidhiani. Saka nanhasi, Ishe wedu arikutikoka kuzvisiya zvachose kwaari. Kuvimba zvizere nezano Rake apo nyika yevahedheni inotanga kuwanda kupfuura vashoma vakasara. Kupfuura izvozvo, Ari kutikumbira kudzima kuda kwedu kuti tigare muKuda kwaMwari. Iri ndiro hurongwa hukuru hwaAkapa kuna Mai Vedu- kuti vatisvitsire kune kwedu pachedu fiat zvekuti inokwevera pasi Mweya Mutsvene uye Jesu mukati medu, kunova iko iko kutonga kweHumambo Hwake pasi pano matiri.

… Tarisa uko Jesu anokudaidza uye anokuda iwe: pasi pechisviniro chewaini cheKuda Kwangu kwaMwari, kuitira kuti kuda kwako kugamuchire Zvinoramba zvichiitika kufa, sekuda Kwangu kwemunhu. Zvikasadaro haungakwanise kuvhura Era nyowani uye woita kuti Kuda Kwangu kutonge pasi pano. Izvo zvinodikanwa kuitira kuti Kuda kwangu kuuye kuzotonga pasi pano ndiyo chichienderera mberi chiito, marwadzo, kufa kuitira kuti ugone kukwevera pasi kubva Kudenga iyo Fiat Voluntuas Tua. —Ishe kuMuranda waMwari, Luisa Piccarreta, Zvinyorwa, Zvita 26, 1923 ;; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Rev. Joseph Iannuzzi, peji 133; yakadhindwa nemvumo yaArchbishop weTrani

Mune shoko, Getsemani. St. John Paul II akaendesa uyu meseji kune vechidiki pasati pave neWorld Youth Day muToronto:

… Chete nekutevera kuda kwaMwari ndipo patinogona kuva chiedza chenyika uye munyu wenyika! Ichi chechokwadi chakakwirisa uye chinodzvinyirira chinogona chete kunzwisiswa uye nekugara mumweya wekugara uchinamata. Ichi ndicho chakavanzika, kana tichizopinda nekugara mukuda kwaMwari. —ST. JOHANI PAURO II, Kune Vechidiki veRome Kugadzirira Zuva reVechidiki Pasi Pose March 21, 2002; v Vatican.va

Uye saka, Gidheoni anoda chimwe chinhu kuvarume vake icho chinoita sechisingakwanisike: kuisa parutivi mapakatwa avo nekutora raMwari zvombo. Anoisa mune rumwe neruoko rwavo runyanga uye a tochi kuiswa mukati mechirongo chisina chinhu.

Kwete nehondo, kana nesimba, asi nemweya wangu, anodaro JEHOVHA wehondo… nekuti zvombo zvehondo yedu hazvisi zvenyama asi zvine simba kwazvo, zvinokwanisa kuparadza nhare. (Zek 4: 6; 2 VaK.10: 4)

Izvo zvinofanirwa kunge zvinoita kunge kupenga kune vamwe kuti iyo Rosary rakapihwa naMai vedu se "chombo" chakasarudzwa.

Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. —ST. JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, 40

Asi Rosary, zvakanyanya kudaro, munamato pachayo, yakafanana nechirongo chisina chinhu chinomutswa, chakamirira kuzadzwa. Neiko? Tochi. Tochi chii? Ndiyo Murazvo weRudo. Uye ikozvino, heino kiyi yekunzwisisa zviri kuuya mumoyo yevakasara, munyika…

… Murazvo Wangu weRudo… ndiJesu pachake. -Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann, Nyamavhuvhu 31, 1962

Kuuya kwaJesu muMweya kuzotonga "pasi pano sekudenga." [3]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya

 

KANA KWAKASviba

Usiku ihwohwo Ishe akati kuna Gidheoni: Enda, buruka pamusasa, nekuti ndauisa muruoko rwako… Naizvozvo Gidheoni navarume vane zana vaakanga anavo vakasvika pamucheto pomusasa pakutanga kwenguva yapakati…

Iri pa rima chikamu chehusiku- “wachi wepakati, kana pakati peusiku — unosimudzwa naIshe Gidheoni.

Ini ndinorangarirwa nezvechiratidzo chemukati chine simba chandakanga ndiine makore akati wandei apfuura chekenduru inopfungaira. [4]cf. Kenduru Inopfungaira Ipo murazvo wechokwadi wainge uchienda kunze kwenyika, wanga uchikura mune vakasara vemweya. Ipo nyika payakatanga kutevera mwenje wenhema, mwenje wechokwadi waibvira mune yakatendeka — chipo chakazara kune avo vakazviraramisa.

Pane kudikanwa kwekukurumidza, ipapo, kuti tione zvakare kuti rutendo chiedza, nekuti kana rimi rerutendo radzima chete, mamwe magetsi ese anotanga kudzima ... Chiedza ichi chine simba hachigone kubva kwatiri pachedu asi kubva kune chinonyanya kukosha sosi: mu izwi, rinofanira kubva kuna Mwari. —PAPA FRANCIS, Lumen Fidei, Encyclical, n. 4 (yakanyorwa-pamwe naBenedict XVI); v Vatican.va

Gidheoni anoraira mauto ake kutungidza mwenje uye kuibata muzvirongo. Chete panguva yakatarwa ndipo pavanofanira kuridza hwamanda dzavo (zvinomiririra meseji yetsitsi) uye kutyora zvirongo, vachishevedzera kuti: “Bakatwa raShe neraGidhiyoni” (kana isu tingati nhasi, "Pamwoyo miviri!"). Pakaridzwa hwamanda mazana matatu uye zvirongo zvakaputswa, pakarepo musasa wevaMidhiani wakakanganiswa zvikuru. Vakanga vakakomberedzwa nemwenje unopofomadza zvekuti vakavhunduka, ndokutendeuka, uye nekupararira.

Izvi zvichave chaizvo mhedzisiro yeiyo Murazvo weRudo:

Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. -Mukadzi wedu kunaElizabeth, www.murwebitown.org

Uye zvakare, Meseji yaMai vedu ichangoburwa yakanzi mameseji kubva kuMedjugorje anoenderera mberi achienderana nemusoro wenyaya uyu, saMay 2, 2014, akataura nezvechiedza chinouya kubva “Kupfava kwemwoyo wakazaruka” kuti “Rinoparadza rima.” [5]cf. www.kuparts.com/messagesall.htm Ndinoyeuchidzwa nezvekurota kwakakurumbira kwaSt. John Bosco uko kwaanoona Bhawa raSt Mary uye Holy Ekarisiki.

Nezvo, ngarava dzevavengi dzinokandwa mukuvhiringidzika, dzichidhumhana neimwe uye dzichinyura sezvavanenge vachiedza kupararira. —St. John Bosco, cf. Da Vinci Code… Kuzadzisa Chiporofita?

 

VANOTIZA ZVAKAIPA — HASI ZVINOSARA

Mhedzisiro yenyasha yeMurazvo weRudo ichatanga kudzinga rima kubva kumamiriyoni emweya, sekutanga kwakaita mauto aGidheoni kutevera mauto eMidhiani nevatungamiriri vavo nekuvadzinga munyika. [6]cf. Exorcism yedhiragoni Ichagadzika danho rekutarisana kwekupedzisira kwenguva ino pakati pevana veChiedza nevana veRima.

Zvino kudenga kwakavapo hondo; Mikaeri nengirozi dzake vakarwa nedhiragoni… Dhiragoni huru, nyoka yakare, inonzi Dhiabhorosi uye Satani, uyo akanyengera pasi rose, akakandirwa pasi, uye vatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. akatsamwira mukadzi uye akaenda kunorwa nevana vake, avo vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu. Yakatora nzvimbo yayo pajecha regungwa. Ipapo ndakaona chikara chichibuda mugungwa… (Rev 12: 7,9, 13; 1: XNUMX)

Asi panguva iyoyo, iwo Murazvo weRudo, iyo Humambo hwaMwari, ichave yakasimbiswa mumoyo yevakasara-ndosaka mushure mekudzinga dhiragoni, Mutsvene Johane muApostora anonzwa muchiratidzo chake:

Zvino rwauya ruponeso nesimba, uye umambo hwaMwari wedu nesimba reZodziwa wake. Nokuti anopomera hama dzedu anokandirwa kunze… Asi une nhamo iwe, pasi negungwa, nekuti Dhiabhorosi aburukira kwauri akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti uchine nguva pfupi. (Zvak. 12:10)

Ichipa simba rayo nesimba kuchikara, dhiragoni ichatevera vanhu vaMwari kuburikidza asina mutemo. Asi kunyangwe vachirarama kana vakafa, vachatonga naKristu muNguva nyowani. [7]cf. Zvak. 20:4

 

SHOKO ROKUKURUDZIRA

Panguva ino, vazhinji venyu munogona kunge muchinzwa kutya, kuvhiringidzika, uye kutotya apo nyika inokurumidza kupinda mune imwe yenzvimbo dzakasviba dzeDutu. Asi kune nyasha dzinouya, uye dzatovepo, dzinozokunda nekudzinga zvakaipa zvakadaro zvisina kumboonekwa nenyika. KuFatima, Mukadzi Wedu akavimbisa kuti Moyo Wake Wakachena uchava nzvimbo yedu yekupotera. NezveMurazvo weRudo, Jesu akati kuna Erizabheti: Rimi raamai vangu rerudo nderako zvaive zvaNoa Areka yaNoa!

Pane imwe nguva Jesu akapa Yake fiat muGetsemani, ngirozi yakatumwa kuzomusimbisa. Ino ndiyo nguva yeGethsemane yeChechi. Isu tinofanirwa kupfuura nepakati pekubviswa, kuyedzwa uku kwatingangonzwa kusurukirwa, kusurukirwa, kutya kutambura, kutambudzwa - isu tinofanirwa kutevedzera tsoka dzaJesu. Asi saIye, nesuwo tichasimbiswa. Mukadzi wedu akafanana nengirozi iyoyo uye ari kuuya nenyasha dzeMurazvo weMoyo wake Wakachena, pamwe naJesu Pachezvake kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene.

Vhiki rapfuura iri, ndakaenda nerima rinotyisa. Ndakanzwa kusahadzika kukuru, kutya kukuru, kupererwa, kutya uye kusiiwa. Asi zvino mangwanani mashoma apfuura… akauya. Kuvapo kwaMai vedu kwaive kwakanaka kwazvo, kune simba, kupfava, kutonga, kusimbisa, kunyaradza…. munhu anowana sei mazwi? Ndinofungidzira mushoko randaigona kutaura, aive uye mweya unopedzwa nawo Jesu. Akandisimbisa uye akandisiya ndakazadzwa nesimba idzva, ushingi, uye kuvimba munaIshe.

Ini ndinogovana ichi chiitiko chako newe kuti ndikukurudzire kuti ari kuuya kuzove nemumwe nemumwe wedu. Ndimai vako! Iva nemoyo murefu; gara muGetsemani; ipa yako yese "hongu" kuna Mwari; gadzirira "chirongo" chako kuburikidza nemunamato, [8]Vazhinji vedu tazadza zvirongo zvedu nekudisa zvinhu, zvivi, zvinokanganisa, ruchiva, nyika, nezvimwewo Pakupera kwe Kukunda - Chikamu III, Ini ndinogovana kubva kuCatechism nzira yakanakisa yekudurura zvirongo zvedu nekuzvigadzirira iwo Murazvo weRudo. uye mirira iye kuti auye uye aise runyanga uye Tochi mumaoko ako nemumoyo.

Iye Gidheoni Mutsva ari kuuya kuzotitungamira mukukunda.

 

Kubva panguva ino zvichienda mberi, wedzera inotevera vhesi ku
yega "Rumbidzai Maria" iwe unenge uchidzokorora:
"Paridza kushanda kwenyasha dzeRimi Rako Rwerudo pamusoro pevanhu vese."

-Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann

 

Kutanga kuburitswa Chivabvu 23, 2014. 

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iko Kutendeuka uye Kukomborera

Zvimwe paMurazvo we rudo

Nyeredzi Inomuka yeMangwanani

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

Maka muPhiladelphia!

 

Musangano weNyika we
Murazvo weRudo
yeMoyo Musingaenzaniswi waMaria

Nyamavhuvhu 22-23rd, 2017

Renaissance Philadelphia Airport Hotel
 

Feature:

Mark Mallett - Muimbi, Munyori wenziyo, Munyori
Tony Mullen - Mutungamiriri weNyika yeMurazvo weRudo
Fr. Jim Blount - Sosaiti yeMukadzi Wedu weiyo Tsvenetsvene Utatu
Hector Molina - Kukanda Mambure Ministries

Kuti uwane mamwe mashoko, tora pano

 

 

Rutsigiro rwako runodikanwa kuhushumiri hwenguva yakazara uhu.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai.

Kugamuchira The Zvino Shoko kana kufungisisa kwakadai,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vat 7: 3
2 cf. Vat 7: 17
3 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya
4 cf. Kenduru Inopfungaira
5 cf. www.kuparts.com/messagesall.htm
6 cf. Exorcism yedhiragoni
7 cf. Zvak. 20:4
8 Vazhinji vedu tazadza zvirongo zvedu nekudisa zvinhu, zvivi, zvinokanganisa, ruchiva, nyika, nezvimwewo Pakupera kwe Kukunda - Chikamu III, Ini ndinogovana kubva kuCatechism nzira yakanakisa yekudurura zvirongo zvedu nekuzvigadzirira iwo Murazvo weRudo.
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.