Chihedheni Chitsva - Chikamu V

 

THE chirevo "nzanga yakavanzika" mune dzino dzakateerana hachinei nechekuita nekuhwanda mabasa uye zvimwe zvine chekuita nepfungwa yepakati yakazara nhengo dzayo: ChiGnosticism. Iko kutenda kwekuti ivo ndivo vanochengeta vekare "ruzivo rwepachivande" - ruzivo rwunogona kuvaita madzishe pamusoro penyika. Uku kutsauka kunodzokera kumashure pakutanga uye kunotizarurira dhiyabhorosi masterplan kuseri kwechihedheni chitsva chiri kubuda mukupera kwenguva ino…

 

MHOSI WOKUTANGA

Evha haana kuyedzwa neshumba inodzvova kana gondo rinodzvova asi a nyoka, chisikwa chine mafambiro nezwi chinyararire, chisina kujeka, chinoridzira muridzo

Zvino nyoka yakanga yakachenjerera kupfuura mhuka dzose dzenyika dzakaitwa naIshe Mwari… (Mavambo 3: 1)

Uye awa ndiwo mazwi aakamuidza nawo paakamira pamberi peMuti we ruzivo yezvakanaka nezvakaipa.

Mwari vanoziva kwazvo kuti kana ukadya pauri maziso ako achasvinudzwa uye uchave savanamwari, avo ziva zvakanaka nezvakaipa. (Mavambo 3: 5)

Gnostikos: "Zivo". Nezvo, Evha, uyezve naAdamu, vakaedzwa kuti vatende kuti kune "zivo yakavanda" yaigona kuvaita saMwari.

Mushure mekudonha, rufu rwakapinda munyika- kunyangwe dzimwe nhema dzenyoka dzichiti “iwe haazofi. ” Kufanana nenhema dzese dzaSatani, yaive hafu-chokwadi; Mweya yaAdamu naEvha yaive isingafi ... asi zvino miviri yavo yaizotambura nemhedzisiro yechivi chekutanga, pamwe nevana vavo kubva zvino.

Zvino, Magwaro haatitaurire zvakawanda nezvekudonha kwakatevera kwevanhu mukuora. Mumwe anogona kungofungidzira kuti kukakavadzana pakati pekuziva kusafa pamweya uyezve kusingadzivisike kwerufu, ndiko kwakazopedzisira kwatungamira mutsika dzese dzehuipi kunze kweparadhiso: mashura, alchemy, huroyi, kuuka, mashiripiti, uye pakupedzisira kunamatira kwechisikwo (Pantheism ), zvese mukuedza kushaya pundutso kuwana izvozvo zivo yakavanzika izvo zvaizodzorera kutonga kwevanhu pamusoro pake (nevamwe). Zvinoita sekunge Satani akazevezera munzeve yemumwe munhu yakawa: "Ah, mushe munoona, Mwari havana kumbobvira vakufarirai pamusoro pezvose!" Regai me ndikuratidze kuti ungava sei vamwari. ”

Yakareba nyaya ipfupi, Mwari akazvisarudzira parutivi vanhu Vakasarudzwa, achivanunura kubva kuIjipita, iyo panguva iyoyo, yakanga yakanyura zvakanyanya mune zvemashiripiti (zvinoreva kuti "zvakavharwa kana kuvanzwa"). MaJuda, saka, vaizove vanhu vanobva kunobva kuponeswa kwenyika yose. Saizvozvo, Mwari akatanga kuvapa, kwete zvakavanzika, asi Mwari zivo-huchenjeri hunobva kumusoro uko kwaisafanira kuvanzwa asi semwenje kumarudzi echihedheni. Sungano yaMwari yaisazove esoteric (chete kune vashoma) asi kutanga kweZvakazarurwa zvinopa hupenyu - chokwadi chaizopedzisira chasunungura chisikwa chose.

Ichi chizaruro chakatanga neMirairo Gumi. Asi Mosesi paakadzika Gomo reSinai nemahwendefa akange akanyorwa, zvinoshamisa, Vanhu Vakasarudzwa vakawira mukunamata zvidhori: vange vazvigadzirira mhuru yegoridhe, yavainamata…

 

SANGANO REKUVANZIKA ROKUTANGA

Stephen Mahowald akanyora bhuku rakanakisa uye rakapfupikisa rinoteedzera zvakazoitika mushure mekunge maIzirairi vadzokera mukunamata zvifananidzo.

Lucifer, baba venhema, vane basa rekuparadza mweya rakatanga muBindu reEdeni, zvino vakaisa hurongwa hwavo husina kusimba uye hukuru hwekuita muchiitiko-chirongwa chaizotungamira mweya isingaverengeke mukuparadzwa. Dombo repakona rerongwa iri rakaiswa nekuzvarwa kwe Kabbala. —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p .23

Mahowald anotsanangura kuti, sekureva kweTalmudic maJuda, Mwari akapa vanhu vake, kwete mumwe, asi zvakazarurwa zviviri zvakafemerwa.

Paive nemutemo wakanyorwa waMosesi wakagamuchirwa pamusoro peSinai, asi zvakare kwaive netsika yemuromo yakawanikwa nevakuru makumi manomwe vakauya kuzasi kwegomo asi vakarambidzwa kupfuurira mberi. VaFarisei vakati vakuru ava makumi manomwe, kana Sanhedrini, vakagamuchira chizaruro chakawandisa uye chakadzama kupfuura Mosesi, chizaruro chisina kumbonyorwa pasi, asi chakatora chirevo pamusoro pemutemo wakanyorwa. —Ibid. p. 23; zvakatorwa kubva Mumwe Israeri, Ted Pike

Kabbala, ipapoka, inoreva raibhurari yezivo kana kuti boka redzidziso rakaumba “yekare uye chakavanzika tsika dzinotaurwa pakati peboka diki uye rakakwirira revaIsraeri. ”[1]Ibid. p. 23 Mazana emakore gare gare panguva yeUtapwa hweBabironi, vaIsraeri vakapunzirwazve mukati mevamwari vechihedheni, masayendisiti, mashiripiti nevaroyi.

… Masayendisiti aya akasanganiswa neyakavanzika yevaKabbalists… yakanga iri nguva iyoyo masekete Vanyori uye VaFarisi vakazvarwa. —Ibid. p. 30

Iyo Kabbala (yemuromo tsika) yakazonyorwa pasi mune yakazozivikanwa se Talmud. Iine zvese ruzivo rwesoteric rwakapihwa iyo Sanhedrin yekutanga pazasi peGomo reSinai, uye "chitendero chakasanganiswa chakatanga apo hunyengeri hweKabbalistic hwakaroorwa kumashiripiti echiKadheya nekunamata zvidhori."[2]Ibid. p. 30 Nhema dzaSatani dzaive zvino codified.

Kunyange vasiri vese vaFarise munguva yaJesu vaive maKabbalists (funga nezvaJoseph wekuArimatiya naNikodhimo), vazhinji vaive, uye vakave vakakurumbira vepamusoro. Kuti unzwisise kuti vaKabbalistic vaFarisei vakatsauka zvakadii kubva kuZvakazarurwa chechokwadi, hapana mumwe anofanirwa kuenda kunze kwekutsiura kwaKristu

Iwe uri wababa vako dhiabhori uye iwe unoda kuita zvido zvababa vako. Akanga ari mhondi kubva pakutanga uye haamiri muchokwadi, nekuti maari hamuna chokwadi. Kana achitaura nhema, anoreva muchimiro, nekuti iye murevi wenhema nababa venhema. (Johani 8:44)

[Ndivo] vari vesinagoge raSatani, vanozviti maJuda kunyange vasiri, asi vari varevi venhema… (Zvakazarurwa 3: 9)

Iyi yeKabbalism yekare inofungidzirwa senge font weGnosticism yekare iyo kwemazana emakore yakakanganisa masangano ese epachivande kusanganisira maManichaeists, maKnights Templar, maRicicrucian, Illuminati, uye maFreemason. American Albert Pike (Freemason anoonekwa semugadziri we "nyika itsva") anoratidzira maitiro uye zvitendero zveMason lodges akananga kuKabbala yevaTalmudic vaFarisi.[3]Ibid. p. 107 Idzi dzimba dzekugara dzakarongeka chaizvo kuti dziite zveruzivo rwepachivande rwakavimbisa kuti vachatonga nyika… kuti vaizoita “sevamwari.”  

Sangano reMasangano Akavanzika raidikanwa kushandura dzidziso dzevazivi kuita kongiri uye inotyisa nzira yekuparadza budiriro. -Ibid. p. 4

Monsignor George Dillon, uyo wezana ramakore rechi 19 muIrish mupirisita ane mabasa Pope Leo XIII akarumbidza, akayambira kuti:

Kune dhairekitori repamusoro rinotonga ese mapato akavanzika epasi. Kurangana uku kwakarongeka, kwekusatenda kuti kuna Mwari ndiko kutanga kwemakwikwi ayo anofanira kuitika pakati paKristu naAntikristu. Hapana chinogona kuve chakakosha kupfuura kuti vasanangurwa vaMwari vayambiro. —Ibid. p. 138 (kukoshesa kwangu)

 

Vatungamiriri vezvidhori

Muchirevo chechirongwa chazvino, zvakakwana kuti tinzwisise kuti mapato akavanzika aya anogara achitungamira mweya mukunamata zvidhori, kungave kuzvinamatira, Hurumende, mutungamiri weNyika, kana Satani iye. "Pakati pemasekete aya," anonyora Mahowald, "nguva dzose kunowanikwa boka diki, senge, revaLuciferians."[4]Ibid. p. 40

Zvinoenderana neMagwaro kunamata uku kwaSatani, dhiragoni, kunozopedzisira kwave zvepasi rose. Inorairwa kuburikidza nesimba rinogutsa re "chikara".

Vakanamata zibukanana rakapa simba kuchikara; vakanamatawo chikara, vakati, "Ndianiko angaenzaniswa nechikara, uye ndiani angarwa nacho?" Vagari venyika vachachinamata, vana mazita avo asina kunyorwa kubva pakuvambwa kwenyika mubhuku hupenyu, huri hweGwayana rakauraiwa. (Zvakazarurwa 13: 4, 8)

Pane chimwe chinhu, chimwe chinhu chakakosha:

Ndakaona mukadzi agere pachikara chitsvuku chakange chakafukidzwa nemazita ekumhura, chine misoro minomwe nenyanga gumi. Mukadzi uyu aive akapfeka zveruvara rwehute nezvitsvuku uye akashongedzwa negoridhe, mabwe anokosha nemaparera. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita, rinova chakavanzika, "Bhabhironi guru, mai vemahure pamwe nezvinonyangadza zvepasi." (Zvak. 17: 4-5)

Izwi rekuti "chakavanzika" pano rinobva muchiGiriki mustērion, zvinoreva kuti:

… Chakavanzika kana chakavanzika (kubudikidza nepfungwa yekunyarara kunoitwa nekutanga kuita zvechitendero.) —Duramazwi rechiGiriki reTestamente Itsva, ChiHebheru-chiGreek Chidzidzo cheBhaibheri, Spiros Zodhiates uye AMG Vaparidzi

Muzambiringa kutsanangudza pamashoko ebhaibheri kunowedzera:

Pakati pevaGiriki vekare, 'zvakavanzika' paive netsika dzechitendero nemhemberero dzaiitwa pakavanzika societies umo chero ani zvake aishuvira kugamuchirwa. Avo vakaunzwa mune zvakavanzika izvi vakava varidzi veimwe zivo, iyo isina kupihwa kune vasina kudzidza, uye vakadaidzwa kuti 'vakakwaniswa.' -Vines Yakazara Expository Duramazwi rekare uye Nyowani Testamente Mazwi WE Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., p. 424

Mukunyora kwangu Chakavanzika Bhabhironi, Ini ndinotsanangura inokatyamadza Masonic midzi yeAmerica sezvo zvine chekuita nechikamu chino muMagwaro. Zvakaringana kuti titaure nezvezvinangwa zvedu pano, mademokrasi emadokero anga ari iwo zvematongerwo enyika Chishandiso chekuparadzira huzivi hweumambo hwemasangano akavanzika neAmerica seuto rayo remauto nehupfumi. Izvo, uye America iri zvakare musha kuUnited Nations uye One World Trade Center.

America yaizoshandiswa kutungamira nyika muhushe hweuzivi. Iwe unonzwisisa kuti America yakavambwa nemaKristu senyika yechiKristu. Zvakadaro, paigara paine vanhu ivavo kune rimwe divi vaida kushandisa America, kushandisa zvisizvo simba redu remauto, uye simba redu rezvemari, kuumba hutongi hwejekerere munyika yose… —Dr. Stanley Monteith, Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (vhidhiyo); inobvunzurudza Dr. Stanley Monteith

Vavambi vedu pavakazivisa "hurongwa hutsva hwemazera"… ivo vaibata pane tariro yekare izvo zvinofanirwa kuzadzikiswa. -Purezidhendi George Bush Jr., hurukuro paKutangisa Zuva, Ndira 20, 2005

Iyo Western hegemony inonzwisiswawo nevamwe vadzidzi vebhaibheri kuti vagadzire vakasara vehumambo hweRoma.

"Chikara," kureva humambo hweRoma. --Cardinal John Henry Newman, Advent Mharidzo pamusoro paAntikristu, Mharidzo III, Chitendero chaAntikristu

Unoona here kuti zvese zviri kusangana sei? Ipapo unofanira zvakare kunzwisisa kuti sei Mwari vari kuzotonga nyika dzekuMadokero (cf. Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi):

The Bhuku raZvakazarurwa inosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - mucherechedzo wemaguta epasirose anonamata - inyaya yekuti inotengesa nemiviri nemweya uye inoibata semidziyo. (cf. Zvak 18: 13). Muchirevo chechinyorwa ichi, dambudziko remishonga rinosimudza musoro waro, uye nesimba rinowedzera rinotambanudzira matende ayo octopus kutenderera pasirese - kutaura kwakanyanyisa kweudzvinyiriri hwemammon hunokanganisa vanhu. Hapana mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengera kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kwakasununguka kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; www.vatican.va/

Saka, anodaro Benedict…

… Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo, Chechi muEurope, Europe nekuMadokero. NeEvhangeri iyi, Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ayo muBhuku raZvakazarurwa anotaurira kuChechi yeEfeso kuti: "Ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho." Chiedza chinogona zvakare kutorwa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke! ..." —PAPA BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Chikonzero chemutongo uyu ndechekuti West, nemidzi yake yechiKristu, hupfumi uye zviwanikwa, angadai akabatsira kutungamira nyika yese kubva murima rekunamata zvifananidzo kuenda muchiedza cheEvhangeri.

Zvizhinji zvichatarisirwa kune iye akapiwa zvakawanda, uyezve zvimwe zvichawedzerwa kune iye akapiwa zvimwe. (Ruka 12:48)

Panzvimbo iyoyo, isu tiri kutungamira nyika kudzika mairi- zvese zviri zviviri zvinodzora uye mapere uye zvivi zvisina kutendeuka mukati meChechi. Uye nekudaro, tiri kusvika kumagumo ehupfumi hwekuMadokero sekuziva kwedu…

 

KUenderera mberi… mhedziso, inotevera.

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ibid. p. 23
2 Ibid. p. 30
3 Ibid. p. 107
4 Ibid. p. 40
Posted in HOME, CHENJERI ITSVA.