Icho chitsva Chihedheni - Chikamu VI

 

POSHI hatigone kutaura nezvese zvatiinazvo kusvika zvino tisina kudzoka kwekanguvana Fatima mairi mune kiyi yekunzwisisa iyo nguva zvekumuka kwechikara chaZvakazarurwa.

 

KUCHIVA

Maive muna 1917 ndipo Amai Vedu pavakayambira kuti zvikanganiso zveaya "masangano akavanzika" aive oda kupararira pasirese nemhedzisiro inotyisa.

Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo. Kana zvisiri, [Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasi rose, ichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. -Kushandiswa kwaFatima, www.haav.va

Chikonzero ini ndichiti Mukadzi Wedu ari kureva "mapato akavanzika" mundima iyi ndeyekuti ivo ndivo vaiburitsa, kutsikisa, kana kusimudzira zvikanganiso zvakaiswa kuRussia. Vashoma vanoziva kuti Lenin, Joseph Stalin, naKarl Marx, vakanyora iyo Manifesto yeCommunist, vaive pamubhadharo weiyo Illuminati, rakavanzika nzanga yakabatana neFreemasonry.[1]Iye Achapwanya Musoro Wako rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123 Tenzi wavo aive iwo…

… Vanyori nevemakororo vakatora nzvimbo yeRussia sisitimu yakanyatsogadzirirwa yekuyedza chirongwa chakatsanangurwa makumi emakore apfuura, uye ndiani kubva ipapo anoramba achichiparadzira kubva kune mumwe mugumo wenyika kuenda kune mumwe… Mashoko edu arikugamuchira kusimbiswa kunosuruvarisa kubva kuchiono chezvibereko zvinovava zvemifungo yekupandukira, yatakafanoona nekufanotaura, uye ayo ari kutonyanya kuwanda zvinotyisa munyika dzatorohwa, kana kutyisidzira nyika dzese dzenyika. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris,n. 24, 6

Mune chimwe chezviratidzo kuFatima, vana vakaona papa 'pamabvi ake patsoka dzeMuchinjikwa muhombe, akaurayiwa neboka remasoja akamupfura mabara nemiseve, uye nenzira imwecheteyo vakafa mumwe mushure meumwe vamwe maBhishopi, Vapristi, varume nevakadzi Vanonamata, uye vanhu vakasiyana siyana vezvikamu zvakasiyana nenzvimbo.'Papa Benedict akatsanangura (mune rimwe zuva zvichanzwisiswa sechiporofita pachacho) kuti…

… Zvinoratidzwa [muchiratidzo] pane kudiwa kwe Kushuva kweChechi, iyo inozviratidza pachayo pahunhu hwaPope, asi Pope ari muChechi uye nekudaro chinoziviswa kutambura kweChechi… -PAPA BENEDICT XVI, hurukuro nevatori venhau nezvekutizira kwake kuPortugal; rakashandurwa kubva kuItaly: "Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… "" Corriere della Sera, Chivabvu 11, 2010

A kudiwa kwePassion Church. Mune mamwe mazwi, Chechi inofanirwa kunatswa, muchidimbu, nekuti izvi zvikanganiso chaizvo zvakapindawo munzvimbo tsvene kuburikidza neazvino uno, relativism, rationalism, Liberation Theology, nezvimwewo. Chishandiso chekunatswa kwake, pakupedzisira, ndicho "chikara" kana Anopesana naKristu…

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko. -Catechism yeChechi yeKaturike, n. 677

Zvinoenderana neTsika uye zviporofita zvakawanda, bvunzo iyi ichaitawo Kristu wenhema uye chechi yenhema…

… Muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekutsauka pachokwadi… Katekisimo yeChechi yeKaturike, N. 675

 

CHIKARA CHAKAITA SEGWANA

Johane anoona chikara chechipiri chichisimuka kubva pasi ndiani zvino “Akaita kuti nyika nevagari vayo vanamate chikara chekutanga, chiya chine vanga rinofa rakaporeswa.” [2]Rev 13: 12 Icho chokwadi chekuti mhuka yechipiri inomuka kubva ku pasi zvimwe inoratidza iyo pantheistic midzi yechikara ichi. Zvinonakidzawo kuti chikara ichi chinogadzira kwete chete vagari vepasi asi "ivhu" pacharo riri pasi paAntikristu uye nehumambo hwake hwasatani (chikara chekutanga).

Mune mamwe mazwi, mukunyengera uku, zvisikwa zvakarambwa kubva pachinangwa chaMwari chakatemwa: kuve chiratidzo chehunhu Hwake hwamwari, kunyanya izvo zvekutungamirwa kwaMwari kwatiri, vana vake. Iyo yekunyepedzera kwezvakatipoteredza yemazuva edu inoti nyika yakawandisa vanhu uye haigone kuchengetedza kumwe kukura. Uku kutaura of facto inoshandura Mwari murevi wenhema uyo akaraira munhu kuti “Berekai muwande, zadzai nyika murikunde, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. ” [3]Gen 1: 28

Mwari nokudaro vanogonesa vanhu kuve vakangwara uye vakasununguka zvikonzero kuti vapedze basa rezvisikwa, kuti vagadzirise kuwirirana kwaro kuitira zvakanaka zvavo neizvo zvevavakidzani vavo. -Katekisimo yeChechi, kwete. 307

Nekudaro, iyo "Girinhi" ajenda inonyanya kudzoreredza hurongwa hwaMwari kuitira kuti vanhu vadaro kuzviisa pasi kupasi. Murume haasisiri mutariri wepasi, asi "Iye" ndiye atenzi wake; munhu haasisiri mambo pamusoro pezvakasikwa asi zvirinani kuti muranda wayo kana asiri muenzi asingagamuchirwe. Iyi ndiyo dingindira rinowanikwa muminamato yechihedheni kuna Amai Pasi, senge iri rakaburitswa mupepanhau raAbhishopi reAmazon Sinodi kuna Pachamama (“Amai veCosmic”):

Pachamama yenzvimbo idzi, imwai uye idyai mupiro uyu pamadiro, kuti pasi rino ribereke. Pachamama, Amai vakanaka, ivai nenyasha! Iva akanaka! -Yenyika yeKaturike Nhau.

 

CHIKARA CHOKUTANGA

Uku kushandurwa kwemabasa, kwakapupurirwa zvakanyanya nekuwedzera kuburikidza neNew Age uye maitiro echihedheni, ndiko kutanga kwekudzokera kune yakasarudzika kana isina kunamatwa kunamatwa kwaAmai Pasi. Kunamata zvifananidzo kwekare kunozoguma nekutonga kwaAntikristu - iye uyo, iye pachake, inova chinhu chinonamatwa samwari mukuru wezvose.

… Uyo akatongerwa kuparadzwa, uyo anopikisa uye anozvikwidziridza pamusoro pese anonzi mwari uye chinhu chinonamatwa, kuti azvigare mutembere yaMwari, achizviti ndimwari (2 VaTesaronika 2: 4-5)

Chikara [chekutanga] chakapihwa muromo [waAntikristu] chichireva kuzvikudza nekuzvidza, chikapiwa simba rekuita mwedzi makumi mana nemiviri. (Zvakazarurwa 13: 5)

Kana zvese izvi zvikafungidzirwa pane chikonzero chakanaka chekutya kutyira kuti kukanganisa kukuru uku kungaite sekufungidzira, uye pamwe kutanga kweizvozvo zvakaipa zvakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake (2 VaT. 2: 3). Zvakadai, muchokwadi, ndiko kushinga uye hasha dzinoshandiswa kwese kwese mukutambudza chitendero, mu kurwisa dzidziso dzekutenda, mukushinga kwekudzura nekuparadza hukama hwese pakati pemunhu nehuMwari! Nepo, kune rumwe rutivi, uye izvi maererano nemupostori mumwecheteyo mucherechedzo waAntikristu, munhu ane hunyoro husingaperi anozviisa pachinzvimbo chaMwari, achizvikwidziridza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari; nehungwaru zvekuti kunyangwe asingakwanise kudzima maari kuziva kwaMwari, iye akazvidza ukuru hwaMwari uye, sekunge, akaitwa wedenga nenyika tembere maanofanira kunamatwa. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese muna Kristu, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

“Kristu”, zvadaro, achaderedzwa kuita “simba rechrist” chete. Mumashoko eNhambo Itsva, “[Kristu] anomirira chimiro chakakwirira zvikurusa chokukwana kwo wega.”Saka, hakusi Kuda kwaMwari asi kuda kwemunhu uyo anofanira kutonga.[4]Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 7.2 panguva nhamba yekutonga uku, Anopesana naKristu achaziviswa seye zimukadzimu ye cosmic simba ne ake kutonga kukuru. Uye Jesu? Anozotorwa semumwe wevatangiri vake.

Kana iwe uchiona zvichinetsa kutenda kuti nyika yedu yehunyanzvi ichakotamira Mwanakomana uyu wekuparadzwa, rega kuputika kwechido chenyika yese mune zvemashiripiti, Wicca, satanism, nezvimwe (cf. Part II) kuva "chiratidzo chenguva" icho vanhu vari kutsvaga nemwoyo wese zvakare kune zvemweya--kwete chete muchiKaturike. Kukudzwa kwehuroyi, mavampire, uye zvakajairika zviri kugadzirira chizvarwa chino "zviratidzo nezvishamiso." Nekuti apo chikara chechipiri, chakazivikanwa naMadzibaba eKereke se "muporofita wenhema," chichiita “Zviratidzo zvikuru, kunyange kuita kuti moto uburuke kubva kudenga uchiuya panyika vanhu vese vachizviona,” achava nazvo “Akanyengera vagari venyika” kuti tinamate Chikara. [5]Rev 13: 13-14

Sezvo Kristu aine Muviri wake usinganzwisisike, Chechi, saizvozvowo Chikara…

 

VANOBATSIRWA NEKEREKE YENHEMA

Mubhuku rake Athanasius neChechi yeNguva yedu, Bishop Rudolph Graber vakatora mashoko kuna Freemason uyo akabvuma kuti, “chinangwa [cheVafemasonry] hakuchisiri kuparadzwa kweChechi, asi kuchishandisa nekuchipinza.”[6]virgacora.com

Johane anotsanangura ichi chikara chechipiri seichi “Nyanga mbiri segwayana asi dzakataura sedhiragoni.” [7]Rev 13: 11 Mune zvakazarurwa kuna Fr. Stefano Gobbi, Mukadzi Wedu anoti nyanga mbiri idzi dzinomiririra ngowani yabhishopi. Chokwadi icho chikara chinotaura sedhiragoni - ndiko kuti, inodzokorodza zvikanganiso zvakaparadzirwa nevanyengeri-inoratidza chikara ichi se “Masonry echechi. ” 

Muna 1954, Dr. Bella Dodd, mutungamiri mubato reCommunist muU.SA, akapupura pamberi pekomiti yedare reImba kuti iye akaisa pachechi chiCommunist chechidiki che1000 muhupirisita hweCatholic kuburikidza nemaseminari eAmerica - uye kuti vazhinji vavo vakakwira kuzvinzvimbo zvepamusoro muChechi. Uchapupu hwake hwakasimbiswa neimwe nhengo yebato rake gore rapfuura, John Manning.[8]Ibid. 136

Iyi bumbiro rekupinda mumaseminari raibudirira kupfuura zvataitarisira zvechiKomonisiti. -Kupinda kweCommunist kweVafundisi veRoman Catholic, Gregorian Press, Dzvene Dzvene Mhuri Monastery (kabhuku)

Zvirokwazvo, anodaro Mukadzi Wedu, "Masonry echechi… yapararira kunyanya pakati penhengo dzevakuru vakuru." [9]Mukadzi wedu anonzi kuna Fr. Stefano, Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa,n. 406 g Sei panguva ino munhu asingayeuke kuchema kwaPapa St. Paul VI?

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. -chekutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Nenzira iyi, dzimwe nhengo dzeChechi hadzina kubviswa zvakanyanya sekupinzwa mu spiritus mundi

Kana basa reMasonry riri rekutungamira mweya kuraswa, vaunze kunamato yevanamwari venhema, iro basa rechechi Masonry kune rimwe divi nderokuparadza Kristu neChechi yake, kuvaka chidhori chitsva, kureva christ wenhema uye chechi yenhema. -Mai vedu vanonzi kunaFr. Stefano, Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa,n. 406 g

Zvinoenderana nevasande vazhinji nevasinganzwisise, kereke yekunyepa iyi ichave kuwanda kwezvitendero zvakawanda, ichitenda mune zvese asi isingatende chinhu.

… Nokudaro vanodzidzisa kukanganisa kukuru kwenguva ino — kuti kuremekedza chitendero kunofanirwa kutorwa senge kushaya hany'a, uye kuti zvitendero zvese zvakafanana. Iyi nzira yekufunga inofungidzirwa kuunza kukuvadzwa kwemarudzi ese ezvitendero… —PAPA LEO XIII, Humanum Genus,. n. 16

Ecclesiastical Masonry… inovandudza hurongwa hwekutanga Chechi yemubatanidzwa, yakaumbwa nekusanganiswa kwezvibvumikiso zvevaKristu, pakati pazvo, Chechi yeKaturike. -Mai vedu vanonzi kunaFr. Stefano, Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, n. 406, peji

Mune mamwe mazwi, ichave iri chechi yenhema inopokana yakanangana naKristu naVicar vake pasi pano.

 

KUSANGANISWA KWOKUPEDZISIRA KWEMAZUVA ANO

Chihedheni chitsva chenguva yedu, ipapo - chakasimudzirwa uye chakagadzirirwa kwemazana emakore nezvikanganiso zvemasangano epachivande, kunyanya kuburikidza nekusatenda kuti kuna Mwari, Socialism, Communism uye ikozvino "Greenmatongerwo enyika" - iri rimwe danho rakakosha ku "kusangana kwekupedzisira" kwenguva yedu apo tinofanira pakupedzisira kusarudza mwari watichashumira. Hazvina kukosha kuti iwe uzive kuti ndiani mutambi ari kumashure kwekukonana uku, asi, kuti unzwisise hunyengeri uye nemuedzo wekupedzisira watinotarisana nawo watotanga.

Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA kumhemberero dzemakore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976 (mazwi akasimbiswa naDhikoni Keith Fournier aivepo)

Mune mamwe mazwi, ndiyo mbiri iri pakati umambo huviri: humambo hwa Kupokana-Kuda maringe nehumambo hwe Kuda kwaMwari. Pakupedzisira, Umambo hwaKristu hunotonga pasi pano sezvazviri Kudenga—uye ndizvo zvandinoshuvira kutarisa nezvazvo mumazuva nemavhiki ari mberi (mushure memashure mashoma). Nekuti zviri kuuya zvakanaka kwazvo, zvakakosha, zvekuti ndine chokwadi nezvazvo tarisiro yacho ichatanga kushandura hupenyu hwemuverengi wangu.

Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema, iye wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakatsausa nazvo avo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, nevakanamata mufananidzo wacho. Vaviri vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto raipfuta nesarufa… [avo] vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira mucherechedzo pahuma dzavo kana pamaoko… vakava vapenyu vakatonga naKristu kwamakore churu. (Zvakazarurwa 19: 20)

Munguva yehupenyu hwemadzimambo iwayo (korona gumi dzechikara; cf. Zva. 13: 1) Mwari wedenga achamutsa umambo husingazomboparadzwa kana kuendeswa kune vamwe vanhu… (Mbudzi 26 Kutanga Kuverenga, Dhan. 2:44)

The Misa Kuverengwa kwevhiki mbiri dzapfuura kwave kusimbisa kusingaite kwezvose zvakanyorwa pano. Nekudaro, ndinopedzisa nhevedzano iyi nendima yakanaka kubva muBhuku reMaccabees remweya wakaramba kukotamira chikara chezuva rake. Uyu murume akwegura aityisidzirwa nekutambudzwa nekuda kwekusadya nyama yakabairwa kuzvidhori. Shamwari dzake dzakamutora padivi ndokumuraira kuti auye nenyama yake yekupa uye Zvinongoreva nyengedza kuve uchidya zvisiri pamutemo chibairo yenguruve. Kwaakapindura…

Pazera redu zvingave zvisina kukodzera kuita kunyepedzera kwakadaro; vechidiki vazhinji vaizofunga kuti ane makore makumi mapfumbamwe Eleazari akange aenda kunamato yechienzi. Kana ndikadaro ndichinyepedzera nekuda kwechinguva chidiki chehupenyu, ivo vangazotsauswa neni, ini ndichiunza nyadzi nekuzvidzwa pakukwegura kwangu. Kunyangwe kana, kwenguva iripo, ndikadzivisa kurangwa nevanhu, ini handife, kana mupenyu kana akafa, kupukunyuka maoko aWemasimbaose.

Paakange oda kufa pasi pekurohwa, akagomera ndokuti: "Ishe mukuziva kwake kutsvene vanoziva zvizere kuti, kunyangwe dai ndaigona kupukunyuka rufu, handisi kungotsungirira kurwadziwa kwakanyanya mumuviri wangu kubva pakurohwa uku, asi zvakare ndichitambura nemufaro mumweya mangu nekuda kwekuzvipira kwangu kwaari. ” Aya ndiwo mafiro aakaita, achisiya murufu rwake muenzaniso weushingi uye muenzaniso usingakanganwiki wehunhu kwete chete kune vadiki asi kurudzi rwese. (2 Mc 6: 18-31)

 

… Namata… kuti tinunurwe kubva kuvanhu vakatsauka uye vakaipa,
nekuti havazi vese vanotenda.
(Kuverenga Svondo kweMisa, Mbudzi 10, 2019; 2 VaTesaronika 3: 1-2)

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Iye Achapwanya Musoro Wako rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123
2 Rev 13: 12
3 Gen 1: 28
4 Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 7.2
5 Rev 13: 13-14
6 virgacora.com
7 Rev 13: 11
8 Ibid. 136
9 Mukadzi wedu anonzi kuna Fr. Stefano, Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa,n. 406 g
Posted in HOME, CHENJERI ITSVA.