Mutana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 5th, 2017
Muvhuro wevhiki repfumbamwe munguva yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Boniface

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE vaRoma vekare havana kumboshaya chirango chakaipisisa chematsotsi. Kurova uye kurovererwa kwaive pakati pehutsinye hwavo hwakanyanya. Asi kune imwezve… iya yekusunga chitunha kumusana kwemhondi. Pasi pechirango cherufu, hapana munhu aibvumidzwa kuibvisa. Uye nekudaro, tsotsi rakapihwa mhosva pakupedzisira raizotapukirwa rofa. 

Chingave ichi chifananidzo chine simba uye chinotyisa chakauya mupfungwa sezvakanyorwa naPaul Paul.

Bvisa yako murume akwegura zvinova zvemufambiro wenyu wekare, uye zvakawora nekuchiva kwekunyengera, uye mukaitwa vatsva mumweya wemifungo yenyu, uye mufuke unhu hutsva, hwakasikwa mukufanana naMwari mukururama kwechokwadi noutsvene. (VaEfeso 4: 22-24)

Izwi reChigiriki pano riri anthropos, zvinoreva kuti "munhu." Shanduro nyowani dzinoverenga "hunhu hwekare" kana "hunhu hwekare." Hongu, Pauro ainetseka zvakanyanya kuti maKristu mazhinji aive achiri kufamba akasungirirwa kune "murume mukuru," achienderera nekuiswa chepfu nezvido zvekunyengera.

Tinoziva kuti munhu wedu wekare akaroverwa pamuchinjikwa pamwe na [Kristu], kuti muviri wedu unotadza ubviswe, kuti tirege kuramba tiri muhusungwa hwechivi. Nekuti munhu akafa akaregererwa kubva kuchivi. (VaR. 6: 6)

Kuburikidza nerubhabhatidzo rwedu, nemvura uye nemvura yakabuda zvichibva pamoyo waJesu “zvakatisunungura” pa “mhosva” ye Adhamu naEvha, ve "zvivi zvekutanga." Hatisisina kutongerwa kusungwa nehunhu hwekare, asi pachinzvimbo, takasimbiswa uye kuzadzwa neMweya Mutsvene.

Saka ani naani ari muna Kristu chisikwa chitsva: zvinhu zvakare zvapfuura; tarira, zvinhu zvitsva zvauya. (2 VaKorinde 5:17)

Uku hakusi kungoita nhetembo. Iko chaiko uye kunoshanduka shanduko kunoitika mumoyo.

Ndichavapa mumwe moyo nemweya mutsva ndichaisa mukati mavo. Kubva pamiviri yavo ndichabvisa mwoyo yematombo, ndovapa moyo yenyama, kuti vafambe nemitemo yangu, vachichengeta zvandakatonga. Ipapo vachava vanhu vangu, neni ndichava Mwari wavo. (Ezekieri 11: 19-20)

Asi iwe unoona, isu hatibude murudzi rwekubhabhatidza semarobhoti madiki akagadzirirwa kuita chete zvakanaka. Kwete, takasikwa nemufananidzo waMwari, uye nokudaro, gara wakasununguka- akasununguka kusarudza nguva dzose rusununguko.

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaG 5: 1)

Mune mamwe mazwi, usasungire murume mukuru kumusana kwako zvakare.

Nekudaro, newewo unofanira kuzvifunga iwe sewakafa kuzvivi uye uchiraramira Mwari muna Kristu Jesu. Naizvozvo, chivi hachifaniri kutonga pamusoro pemiviri yenyu inofa kuti muteerere kuchiva kwayo. (VaR. 6: 11-12)

Mukuverenga kwanhasi kwekutanga, Tobit ave kuda kudya chikafu chemanheru chakanaka pamutambo wePentekosti. Anokumbira mwanakomana wake kuti aende kunotsvaga "murombo" kuti auye patafura yake vagovane mabiko ake. Asi mwanakomana wake anodzoka aine nhau dzekuti imwe hama yavo yakadzipwa kusvika afa mumusika. Tobit akabuda patafura, akatakura murume akafa kuenda naye kunovigwa zuva ranyura, uyezve, achigeza maoko ake, ndokudzokera kumabiko ake.

Ichi mucherechedzo wakanaka wekuti isu, takangopemberera Isita nePentekosti — mabiko ekusunungurwa kubva muhusungwa! Tobiti haiti kuunza munhu akafa kwaari tafura, uye haatenderi kufa kwake kusingatarisirwe kukanganisa chisungo chekupemberera mutambo. Asi isu kangani isu, tichikanganwa zvatiri muna Kristu Jesu, uya "nemutana" uyo akafira muna Kristu mabiko edu ndeapi? Mukristu, izvi hazvisi kuve zvechiremera chako! Sei iwe, mushure mekusiya murume mukuru mukureurura, wozoenda uchizvuzvurudza chitunha ichi kudzoka kumba - nhunzi, makonye nezvose - uchingoravira kuvava kwechivi icho chinoita zvekare muranda, chinosuwisa, uye kuputsika kwechikepe zuva rako, kana kwete hupenyu hwako hwese?

SaTobit, iwe neni tinofanira kushambidza maoko edu ezvivi, kamwechete kwenguva dzose, kana tichinyatsoshuva kufara uye kurarama mukuremekedza uye nerusununguko rwakatengwa kwatiri neRopa raKristu.

Urayai, saka, mitezo yenyu yepanyika: hupombwe, kusachena, kushuva, kuchiva kwakaipa, uye kukara iko kunamata zvifananidzo. (VaKorose 3: 5)

Saka hongu, izvi zvinoreva kuti unofanira kurwisana. Nyasha haakuitire zvese, zvinongo gadzira zvese zvinogoneka zvako. Asi unofanira kuzviramba, kudzivisa nyama yako, uye kurwisana nemuedzo. Ehe, zvirwire! Rwira Mambo wako! Rwira hupenyu! Rwira rusununguko rwako! Rwira icho chiri chako chaicho-chibereko cheMweya, chakadirwa mumoyo mako!

Asi zvino munofanira kuzvidzora pane zvose, zvinoti: Hasha, hasha, ruvengo, makuhwa, nekutaura zvinonyadzisa mumiromo yenyu. Rega kunyeperana, sezvo makabvisa munhu wekare nemabasa ake uye makapfeka hunhu hutsva, hunovandudzwa, kuti muzive, mumufananidzo wemusiki wawo. (VaK. 3: 8-10)

Hongu, "murume mutsva", "mukadzi mutsva" - ichi chipo chaMwari kwauri, kudzoreredza kwako kwechokwadi. Ndicho chishuwo chinopisa chaBaba kukuona iwe uchiva waVakakuita iwe kuva: wakasununguka, mutsvene, uye uine rugare. 

Kuva mutsvene, saka, hapana chimwe chinhu kunze kwekuva chako chaicho… kuratidzwa kwakachena kwemufananidzo waMwari.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iyo Tiger muCage

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA, ALL.