Unyengeri hwakafanana

 

THE mazwi akajeka, akasimba, uye akadzokororwa kakati wandei mumoyo mangu mushure mekunge Papa Benedict XVI arega basa:

Wapinda mumazuva ane njodzi…

Yaiva pfungwa yekuti nyonganiso huru yaizouya pamusoro peKereke nenyika. Uye o, gore rapfuura nehafu rakararama sei kuzwi iro! Sinodi, sarudzo dzematare epamusoro-soro munyika dzinoverengeka, mabvunzurudzo aingoitwa naPapa Francis, vezvenhau vanotenderera… Zvamazvirokwazvo, kunyora kwangu chiapositori kubva Benedict paakasiya chigaro kwave kungoitirwa kubata kutya uye kuvhiringidzika, nekuti idzi ndidzo nzira dzinoshandiswa nemasimba erima. Sekutaura kwakaita Archbishop Charles Chaput mushure meSynod yekupedzisira Kudonha, "nyonganiso ndeya dhiabhori."[1]cf. Gumiguru 21st, 2014; RNA

Uye saka, ndapedza mazana emaawa muzvinyorwa zvangu nekutaurirana pachedu kukukurudzira muna Kristu nezvivimbiso zvake izvo, pakupedzisira, masuwo egehena haazokunde Kereke. Sekutaura kwakaita Papa Francis:

… Mauto mazhinji akaedza, uye achiri kudaro, kuparadza Chechi, kubva kunze nekunze, asi ivo pachavo vanoparadzwa uye Chechi inoramba iri mupenyu uye ichibereka… inoramba yakasimba yakasimba. humambo, vanhu, tsika nemagariro, nyika, mazano, masimba apfuura, asi Chechi, yakavakirwa pana Kristu, zvisinei nedutu rakawanda uye zvivi zvedu zvakawanda, inoramba yakatendeka kusvika pakutenda kunoratidzwa mukushandira; nekuti Chechi haisi yevanapopi, mabhishopi, vapirisita, kana vanhuwo zvavo vakatendeka; Chechi panguva yega yega ndeyaKristu chete.—POPA FRANCIS, Homily, Chikumi 29, 2015; www.neworleansxmedia.com

Asi masuwo egehena anogona Kuonekwa kukunda. Chokwadi, iyo Katekisimu anodzidzisa:

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu rwake uye nekumuka kuvakafa… Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwe vatendi vazhinji. Kutambudzwa uko kunoenderana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza pachinzvimbo cha Mwari naMesiya wake vakauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 677, 675

In Awa Yokusateerera Mutemo, Ndakanyevera kuti hwaro hweichi "chinamato chikuru chechitendero" chiri kukurumidza kuiswa. Sekunyora kwakaita Monsignor Charles Pope kuti:

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pekumukira [kutsauka] uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. -Chinyorwa, Msgr. Charles Pope, "Ndiwo Mabhandi Ekunze Ekutongwa Kunouya Here?", Mbudzi 11, 2014; blog

Vamwe venyu vanogona kuvhunduka nemashoko aya, vachitya kuti mungangokweverwa mukunyengera uku zvakare. Ishe vanoziva zvinokunetsa nemoyo, ndosaka ndichinzwa ruoko Rwavo rwakasimba ruchindikurudzira kuti ndinyore zvakanyanya pamusoro pekunyengera kuri kuuya. Icho chakavanzika, chakapararira, chiri padyo nechokwadi, zvekuti ukangonzwisisa izvo Satani iri kuyedza kubudirira, ndinotenda iwe uchawana mukana wakasimba mune iriko uye iri kuuya Dutu. For…

… Imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iro rikusvikirei sembavha. (1 VaTesaronika 5: 4)

 

KUFUNGWA KWAKASIMBA

St. Paul akayambira nezve "kunyengera kwakasimba" uko kunotenderwa naMwari kune vakaoma moyo ...

… Nekuti havana kugashira rudo rwechokwadi kuti vagoponeswa. Naizvozvo, Mwari ari kuvatumira simba rinonyengera kuitira kuti vagotenda nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakabvuma kuita zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 10-12)

Tine zano re muzvarirwo yesimba rinonyengera iri mubhuku rechiporofita raIsaya:

Naizvozvo zvanzi noMutsvene waIsiraeri, Zvamunoramba shoko iri, muchindinzwa; Vimbai nokumanikidza nokunyengera, uye vanovimba pamusoro pavo, zvakaipa zvako izvi zvichaita sechinhu chinoburuka chinozungunuka, chakavakirwa parusvingo rwakareba, runowa pakarepo, pakarepo… (Isaya 30: 12-13)

Ndiani angaisa chivimbo chavo mu “kudzvinyirirwa uye unyengeri”? Iwe waingozozviita chete kana mudzvinyiriri nemunyengeri vaiita senge ivo vari kugona chinhu, chinhu chakanaka kwazvo…

 

KUONA KUKWikwidzana

Pane zviono zviviri zveramangwana revanhu: chimwe ndechaKristu, chimwe chaSatani, uye zviratidzo zviviri izvi zvava kupinda “mukukonana kwekupedzisira”. Icho chinonyengera ndechekuti chiratidzo chaSatani chinotaridzika, munzira dzakawanda, chakafanana nechaKristu.

 

Chiratidzo chaKristu

Waiziva here kuti Jesu akafanotaurawo nezve "nyika itsva"? Chokwadi, Akanamatira kwenguva apo kupesana kunozopera uye…

… Kuti vose vave vamwe, semi Baba, mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. (Johani 17:21)

St. John akaona iyi "nguva inofadza" muchiono, nguva apo Satani achasungwa necheni kwe "chiuru chemakore" uye iyo Chechi yaizotonga naKristu kusvika kumagumo epasi panguva iyoyo kusvika kumukira kwekupedzisira kwaSatani kuunza kuguma kwenyika. [2]cf. Zvak. 20; 7-11 Uku kutonga kwe "humambo" kwakafanana nekutonga kweChechi.

The Chechi yeKaturike, inova humambo hwaKristu pasi pano, yakatemerwa kuti ipararire pakati pevanhu vese nemarudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuiita kuti izivikanwe kune vese… Kana yasvika, ichave iri nguva yakakosha, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu, asi kugadzikana kwe… nyika.  —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Ndokusaka, muchiratidzo chaSt. John, "vakuru" vari Kudenga vachideedzera:

Makavaita umambo nevaprista vaMwari wedu, uye vachatonga pasi pano… vachatonga pamwe chete naye kwamakore chiuru. (Zvak. 5:10; 20: 5)

Vanababa veChechi vekutanga vakanzwisisa uku kutonga "kwemweya" (kwete dzidziso dzakatsauka dze chiuru chemakore), [3]cf. Maitiro Erai Akarasika uye Millenarianism: Zvazviri uye Hazvisi uye akasimbisa kuti ichi chaive chikamu chedzidziso dzevaApostora:

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, "Nhaurirano naTrypho", Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Avo vakaona Johwani, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti ivo vakanzwa kwaari kudzidzisa kwaIshe uye nekutaura nezvenguva idzi… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa

Iyi "hurongwa hwenyika nyowani" ingangove nguva yerunyararo, kururamisira, uye kuwirirana pakati pevanhu, nyika, uye kunyangwe chisikwa chaicho, chakanangana neMwoyo weYukaristiya waJesu-a kusimbiswa of Shoko raMwari pamusoro pemanyepo aSatani. [4]cf. Kurevererwa kweUchenjeri Sekutaura kwaJesu,

… Evhangeri iyi yehumambo ichaparidzwa pasi rese sechapupu kumarudzi ose, uye magumo achizosvika. (Mat. 24:14)

Asi nguva iyoyo isati yasvika, Jesu akayambira kuti Chechi yaizosangana nemuedzo mukuru, kuti "ichavengwa nemarudzi ese", kuti "vaporofita venhema" vachamuka uye "nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji kutonhora. ” [5]cf. Mat 24: 9-12

Sei? Nekuti Chechi inozoita seinopesana nechiratidzo "chiri nani"Satani chiratidzo.

 

Chiratidzo chaSatani

Zano raSatani rehunhu rakaratidzwa muBindu reEdeni:

… Paunodya [pamuti wekuziva] maziso ako achasvinudzwa uye uchave savanamwari, vanoziva zvakanaka nezvakaipa. (Gen 3: 5)

Iko kunyengera kwaSatani kwaive uye ndizvo chaizvo izvo iyo Katekisimu inonyevera, kuti: “Pseudo-messianism iyo munhu anozvikudza nayo pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama.” Isu tatoona shanduro yeiyi nhema yekunyepedzera mune yakadanwa naMukadzi wedu weFatima "zvikanganiso" zveRussia - Marxism, chikomunizimu, fascism, socialism, nezvimwe. Asi munguva dzino dzekupedzisira, vari kusanganisa kuumba Chikara chisingakundike chichavimbisa rugare, chengetedzo, uye kubatana pakati pevanhu pakati penyika yakakamurwa nehondo, kusaruramisira, uye nenjodzi. Sekuporofita kwakaita Isaya kuti nyika dzaizoisa kuvimba kwadzo mu "kudzvinyirira nehunyengeri" uye kunyange "kuvimba" nazvo, [6]cf. Iko Kunyengera Kukuru - Chikamu II saizvozvowo, Mutsvene Johane akaona kuti nyika yaizopfugamira Chikara ichi:

Vagari vese venyika vachachinamata, vese vane mazita asina kunyorwa kubva pakuvambwa kwenyika mubhuku rehupenyu… (Rev 13: 8)

Vachanamata "chikara" chaizvo nekuti chinoratidzika zvakanyanya kunge "ngirozi yechiedza". [7]cf. 2 VaK. 11:14 Ichi Chikara chichaponesa nyika inozviparadza mune yechimurenga nekuunza nyowani hupfumi hurongwa kutsiva zvakakundikana capitalism, [8]cf. Zvak. 13: 16-17 nekugadzira mhuri nyowani yepasi rose kumatunhu kubvisa kupatsanuka kunokonzerwa ne "nyika hutongi," [9]cf. Zvak. 13:7 nekuve nemirairo mitsva yezvakasikwa uye ecology kuitira kuchengetedza nharaunda, [10]cf. Zvak. 13:13 uye kupenya pasi nezvishamiso zvehunyanzvi izvo zvinovimbisa mafambiro matsva ekuvandudza kwevanhu. [11]cf. Zvak. 13:14 Ino vimbisa kuve "zera idzva" apo hunhu hunosvika "pakakwirira kuziva" nemuchadenga sechikamu che "simba renyika dzese" rinotonga zvinhu zvese. Ichave iri "nguva nyowani" kana munhu abata nhema dzekare dzekuti anogona kuita sa "vanamwari."

Vavambi vedu pavakazivisa “hutsva hwemazera”… vaive vachiita pane tariro yekare inofanirwa kuzadzikiswa. -Purezidhendi George Bush Jr., hurukuro paKutangisa Zuva, Ndira 20, 2005

Chokwadi, munamato waJesu waive wekuti, kubudikidza nekubatana, tinosvika kune chinzvimbo sechapupu kunyika:

… Kuti vese vave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri… kuti vagounzwa kukwana semunhu mumwe, kuti nyika izive kuti makandituma, uye kuti makavada sekuda kwamakandiita ini. (Johani 17: 21-23)

Uye nokudaro Satani akavimbisa "kukwana" kwenhema zvakare, kunyanya kune avo vari kuyedza kuunza "zera idzva" iri kuburikidza ne "zivo yakavanzwa" yezvakavanzika nzanga:

Pakati pevaGiriki vekare, 'zvakavanzika' paive netsika dzechitendero nemhemberero dzaiitwa pakavanzika societies umo chero ani zvake aishuvira kugamuchirwa. Avo vakaunzwa mune zvakavanzika izvi vakava varidzi veimwe zivo, iyo isina kupihwa kune vasina kudzidza, uye vakadaidzwa kuti 'vakakwaniswa.' -Vines Yakazara Expository Duramazwi rekare uye Nyowani Testamente Mazwi WE Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., p. 424

Isu tiri padanho rekushandurwa kwepasirese. Zvese zvatinoda idambudziko guru chairo uye nyika dzichagamuchira New World Order. -David Rockefeller, nhengo yakakurumbira yemasangano epachivande anosanganisira Illuminati, dehenya nemabhonzo, neboka reThe Bilderberg; achitaura kuUN, Gunyana 14, 1994

 

MUTAURO UNOKWikwidzana

Uye pano, hama nehanzvadzi, ndipo pane iyo Parallel kunyengera inopinda. Uye ini ndinotaura zvakafanana, nekuti chiratidzo chaKristu naSatani, kunyangwe vachipikisa, vanomhanyisa zvakafanana kune mumwe muchiratidzo chavo chenguva nyowani. Kuguma kwavo kwakasiyana zvachose - kwakasiyana semwedzi kubva paZuva. Nekuti mwedzi unoratidza chimwe chinhu chechiedza cheZuva, asi unodonha uchipfupika pakuve nyeredzi pachayo.

Dzokera kunhema kwenyoka mubindu reEdeni. Vakati, "muchave savanamwari." Iwe unoziva, kune chimwe chokwadi kune icho. Isu ndivo savanamwari mupfungwa yekuti hatifi. Asi zvakataurwa naSatani nezvaakataura inotarisira zvinhu zviviri zvakasiyana. Ari kunyengerera nyika yedu nhasi kuti ive nehunhu, iwedzere kugarisana, kuva nerunyararo, kubatana, uye hungu, "zvemweya" - zvakanaka - asi pasina Mwari. Zviri…

… Chinangwa chekusimudzira kana kudarika zvimwe zvitendero kuti vagadzire nzvimbo ye chinamato chenyika yose iyo inogona kubatanidza vanhu. Chinoenderana zvakanyanya neichi chiitiko chakabatanidzwa kwazvo pachikamu chemasangano mazhinji kugadzira Global Ethic. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, n. 2.5, Makanzuru ePontifical eTsika uye Nhaurirano yechitendero

Ichi "chitendero" chitsva ne "hunhu" zviri kuvapo nhasi nekumbundira uye kukurudzira "rudo" uku vachiramba chero fungidziro yezvokwadi isingachinjiki. Saka kudivi rimwe chete, mutauro wekuregerera, kusanganisa, uye rudo urwo rwuri kunyanya kuwanda apo avo vanogamuchira chokwadi chisingachinjiki, senge muchato wechivanhu, vanoonekwa sevasingashiviriri, vari vega, uye vasina rudo. Nenzira iyi, "chitendero chekare" chiri kutsakatiswa zvishoma nezvishoma. Sekuyambira kwakaita Papa Benedict:

Kusashivirira kutsva kuri kupararira…… chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muyero weudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. Muchokwadi, zvakadaro, kukura uku kuri kuwedzera kunotungamira mukusashivirira chitendero chitsva… chinoziva zvese uye, nekudaro, chinotsanangura chimiro chereferenzi icho chinofanirwa kushanda kune wese munhu. Muzita rekushivirira, kushivirira kuri kubviswa. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, n. 4, Pontifical Councils for Tsika uye Inter-yechitendero Dialogue

 

KEREKE NEZVINOTAURWA

Saka sei saka tichinzwawo vanapapa vachidaidzira "nyika itsva", saPope Francis mune rake razvino Encyclical, Laudato si '?

Kuvimbana kunotimanikidza kufunga nezvenyika imwechete ine chirongwa chakafanana…. Chibvumirano chepasirese chakakosha pakatarisana nematambudziko akadzika, asingakwanise kugadziriswa nezviito zvekudyidzana kune imwe nyika. -Laudauto si ', kwete. 164

Francis arikudzokorora zvakazivikanwa naakavatangira sekubuda kwe "kudyidzana kwenyika" uye nematambudziko ayo.

Mushure mezvese izvi kufambira mberi kwesainzi nehunyanzvi, uye kunyangwe nekuda kwayo, dambudziko rinosara: maitiro ekuvaka hurongwa hutsva hwenzanga hwakavakirwa pahukama hwehukama hwevanhu pakati penzvimbo dzezvematongerwo enyika padanho renyika nerekunze? —PAPA ST. JOHN XXIII, Mater et Magistra, Encyclical Tsamba, n. 212

Vazhinji vakakatyamadzwa kunzwa Pope Benedict XVI achidaidzira "shanduko yeSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose… kuitira kuti pfungwa yemhuri yemarudzi iwane mazino chaiwo." [12]cf. Caritas muVeritate, n. 67; maona Papa benedict uye New World Order Mazino e "chikara"?, vakawanda vakashamisika zvinonzwika. Zvirokwazvo kwete. Nekuti Vicar waKristu aitaura akamiririra Chiono chaKristu, kwete chaSatani—chiratidzo chakatambirwa naSt. John Paul II zvakare:

Usatya! Vhura, vhura mikova yese kuna Kristu. Vhura miganhu yenyika, zveupfumi nezvematongerwo enyika… -Papa John Paul II: Hupenyu muMifananidzo, p. 172

Asi apa ndipo pane musiyano: itsva nyika hurongwa iyo inovhura mikova yayo chero ku Kristu, kana kuti Anopesana naKristu. Izvi zvinoreva, akadaro John Paul II, "Kudyidzana kwenyika, a priori, haina kunaka kana kushata. Zvichava izvo zvinoitwa nevanhu pazviri. ” [13]Kero kuPontifical Academy yeSocial Sayenzi, Kubvumbi 27, 2001

 

PAPA…?

Ndakagashira makumi pamusoro pemakumi ematsamba etsamba kubva kuvaverengi vane hanya zvakanyanya nezvekupapa kwaPapa Francis. Kunetsekana, vanodaro, ndekwekuti anoita kunge arikutamba mumaoko echiratidzo chaSatani chenyika itsva.

Sekuziva kunoita vaverengi, ndakadzivirira hupapa pazviitiko zvakawanda nekuda kwezvikonzero zvimwechete zvakaitwa naJerome.

Ini handitevere mutungamiriri asi Kristu uye ndinobatana mukudyidzana pasina mumwe kunze kwekuropafadzwa kwako, ndiko kuti, nechigaro chaPeter. Ndinoziva kuti iri ndiro dombo pane Chechi yakavakwa. —St. Jerome, AD 396, Tsamba 15:2

Nepo kutaura kwaPope Francis "kubva pahomwe" kuchibvumwa kazhinji pasina mamiriro uye kuchiratidzika kunge kushaya njere mune venhau-pasi-ne-ne-ajenda, zvakadaro ndezvechokwadi kana zvadzoserwa mumamiriro uye pamwe nedzidziso dzake dzepamutemo. Zvakadaro, vamwe (kunyanya maEvangelical nemaKatorike maKirisitu avo vanodzidza zvechiporofita) vanokasira kufunga kuti Pope Francis ndiye "chikara chechipiri" chaZvakazarurwa - mutungamiri wenhema-wechitendero anonyengera nyika. Mushure mezvose, ivo vanoti, Pope akadaidzira "nyika imwechete ine chirongwa chakafanana"; anoenderera mberi kusangana nevamwe vatungamiriri vezvitendero ku "dialogue"; akagadza varume kuzvinzvimbo zvekupangana mazano nedzidziso dzinopokana; akarwisa capitalism; uye akanyora bhuku rezvakatipoteredza iro mumwe mushamarari wechiKristu akagashira se "kutungamira nyika kunamatira kuGaia."

Asi ipapo, Jesu pachawo akanyengeterera kubatana; St. Paul akasangana nevatungamiriri vechihedheni venguva yake; [14]cf. Mabasa 17: 21-34 Jesu akagadza Judhasi kuti ave mumwe wevanegumi nevaviri; nharaunda dzekutanga dzechiKristu dzakatambira chimiro chehupfumi chakavakirwa pakushaiwa uye chiremerera, kwete purofiti; [15]cf. Mabasa 4:32 uye St. Paul akachema-chema kuti "zvisikwa zviri kugomera" pasi pekuremerwa kwezvivi zvevanhu. [16]cf. VaR. 8: 22 Ndokureva kuti Pope Francis, vachitsanangura avo vakamutangira, vanoramba vachidaidza Chechi nenyika kuti ZvaKristu chiratidzo chenyika nyowani-iyo inosanganisira Mwari.

Hunhu hunoda kururamisira, runyararo, rudo, uye huchave nahwo chete nekudzoka nemoyo wavo wese kuna Mwari, ndiye sosi. -POPA FRANCIS, paSvondo Angelus, Rome, Kukadzi 22, 2015; Zenit.org

Tinogona kufumura nekufumura kunyengedza kwakaenzana zvakanyanya nezvazvinosarudzira pane zvinosanganisira. Izvi zvakakosha. Nezve nhasi, chiratidzo chaKristu naSatani chine zvakawanda zvakafanana, chokwadi chakawiriranwa, zvekuti kune iyo pfungwa isingazivi, icho chakaipa chinogona kutorwa sechakanaka uye neimwe nzira. Nechinangwa ichocho, izwi "munhu anopesana naKristu" haireve zvakapesana zvakanyanya se "mumwe." Satani haarambe kuvapo kwaMwari muBindu reEdeni, asi, anoedza Adhamu naEvha kuti vadzokerezve chokwadi. Iyo Huru Mushonga [17]cf. Iyo Huru Mushonga kune uku kunyengera kwaSatani ndizvo chaizvo zvakapihwa naPaul mushure mekutsanangura "kunyengera kwakasimba" kwaizofambidzana ne "munhu asingateereri mutemo":

Naizvozvo, hama, mirai makasimba uye batisisai tsika dzamakadzidziswa, nemuromo wekutaura kana netsamba yedu. (2 VaTesaronika 2:15)

Ndokunge, ramba wakashinga muBarque yaPeter wakabatirira kuChitsika Chitsvene, kunyangwe chikepe chichiita kunge chiri kutora mvura… kunyangwe kaputeni wayo, Pope, dzimwe nguva akataura zvinhu zvinokanganisa chikepe. Nekuti hazvisi zvese zvinobuda mumuromo make zvinokanganisa. [18]Tarira: mumwe anofanirwa kusiyanisa izvo zviri kudzidzisa kwekutenda nehunhu, chii chirevo uye chirevo chechirevo, uye ndiani ari kuzvitaura. Onawo # 892 mu Katekisimu pane dzidziso dzisingakundike

Nyaya iripo iEncyclical nyowani pane nharaunda umo Francis anowedzera kutsigira kwetsika kune sainzi ye "kudziya kwepasi." Chakanga chiri chishamiso kune vakawanda kuverenga, sezvo sainzi ye "kudziya kwepasi" yanga yakazara nekungopokana chete asi kunyengedza. [19]cf. "Gedhi remamiriro ekunze, rakazotevera…", The Telegraph Kupfuurirazve, nhengo yeClub yeRome yakagadzwa neVatican kuti ive nhengo yakajairika yePontifical Academy yeSainzi. Dambudziko ndere kuti Kirabhu yeRome, inofungidzira pasi rose, yakabvuma kushandisa "kudziya kwepasirese" sekurudziro yekuderedza huwandu hwenyika - chikamu chechiono chaSatani che "nyika itsva."

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, hunhu pachahwo. -Alexander King & Bertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993.

Zvakadaro hama nehanzvadzi, "kudziya kwepasi" haisi nyaya yekutenda uye yetsika, kwete chikamu che "dhipoziti yekutenda." Uye saka Pope Francis anowedzera nenzira kwayo kuti:

Kune dzimwe nyaya dzezvakatipoteredza uko zvisiri nyore kuwana kubvumirana kwakazara. Pano ndaizotaura zvakare kuti Chechi haifungi kugadzirisa mibvunzo yesainzi kana kutsiva zvematongerwo enyika. Asi ini ndine hanya nekukurudzira gakava rakajeka uye rakajeka kuitira kuti zvido kana pfungwa dzisazokanganisa zvakajairika. —Laudato si', N. 188

Uye saka, gakava ratinaro.

Mapapa vakaita mibatanidzwa isinganzwisisike munguva yakapfuura — dzimwe nguva nezvikonzero zvakanaka izvo zvakaramba zvakavanzwa kwemakore - asi pakupera kwezuva, Kereke nezvokwadi dzayo dzisingakanganisi dzakaramba dzakareba mushure mekunge vatambi vasiya hupenyu huno. Uye nekudaro, izvo Petrine zvipikirwa zvaKristu zvinopenya zvakanyanyisa kupenya, zvisinei nekukanganisa kwega kwevanapapa.

Nekuti nekuvimbika kumwe chete kwatinozivisa nhasi zvivi zvavanapapa nekusaenzana kwavo kusvika pahukuru hwekutumwa kwavo, tinofanirawo kubvuma kuti Peter akamira akadzoka sedombo achipokana nemafungiro, kupesana nekuparara kweshoko kuve fungidziro yenguva yakapihwa, pakurwisa kuzviisa pasi pemasimba epasi rino. Patinoona izvi mune zvakaitika, hatisi kupemberera vanhu asi kurumbidza Ishe, uyo asingasiye Kereke uye aida kuratidza kuti ndiye dombo kubudikidza naPeter, dombo diki rekugumbusa: "nyama neropa" kwete kuponesa, asi Ishe vanoponesa kuburikidza neavo vari nyama neropa. Kuramba ichi chokwadi hakusi kuwedzera kwekutenda, kwete kuwedzera kwekuzvininipisa, asi kudzikira kubva kuzvininipisa kunoziva Mwari sezvaari. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Ignatius Dhinda, p. 73-74

 

ACHITAURA NEZVENYIKA PANGUVA IRI

Sekutaura kwakaita Jesu mumifananidzo, Pope Francis vari kuda kutanga kutaura nenyika, kazhinji mumutauro wavo. Uku hakusi kurerutsa, asi zano rakafanana rakatorwa naSt Paul paakadzokorora vadetembi venguva iyoyo kuvaRoma. [20]cf. Mabasa 17:28

KuvaJudha ndakava semuJudha, kuti ndiwane vaJudha; kune avo vari pasi pemutemo ndakave seuyo ari pasi pemutemo… Kune avo vari kunze kwemutemo ndakava seuyo asiri kunze kwemutemo… Kune vasina simba ndakave ndisina simba, kuti ndiwane vasina simba. Ndakava zvinhu zvose kuvanhu vese, kuti nenzira dzose ndiponese vamwe. (1 VaK. 9: 20-22)

Sevaimbove vanapapa vaisadana hurongwa hwedhimoni nyowani, kana Papa Francis haasi kukurudzira chimwe chezvinhu zvakaratidzwa naSatani zveNhambo Itsva: kunyepedzera-kupenda pfungwa. Iyo Encyclical Laudato si ' iko kudana kwebhaibheri kune hutariri hwechokwadi hwezvisikwa uye, muchokwadi, chiratidzo chechiporofita cheicho chaicho Nguva yeRunyararo ichave mushure mekukundwa kwaAntikristu.

Ipapo bere rinofanira kuva muenzi wegwayana. ingwe ichavata pasi pamwechete nembudzi; Mhuru nemwana weshumba zvinofamba zvakasangana, nemwana mudiki kuti avatungamirire… nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11: 6-9)

Vamwe vaKaturike vane hanya nhasi vari kufunga zvekusiya Barque yaPeter, vachitya kuti Pope achamuendesa nechikepe akananga mumuromo weChikara. Asi kuchinjanisa dombo rezvipikirwa zvaKristu zvisingakundike nekuda kwejecha rinoshanduka re "manzwiro" ake uye kuverenga ndiyo ngozi yechokwadi. Zve Kubvunda kukuru izvo zvinouya panyika zviri kuzese vakatendeka kubva kune vasina kutendeka, uye zvese zvakavakirwa pajecha zvichapunzika. Ndiwo "marwadzo ekubereka" ayo anozopedzisira abereka nhambo nyowani, ichisiya ganda rewaini rekare kuti iunze Chechi panhongonya yekuzara kwenguva: Chiratidzo chaKristu chenyika itsva: boka rimwe, mufudzi mumwe , imwe mhuri yamarudzi mazhinji, tsika, ndimi, uye ndudzi.

Kureva, Mwenga akagadzirira kugamuchira Mambo wake.

Ndakave nechiratidzo chechaunga chikuru, chisina munhu anogona kuverenga, kubva kurudzi rwese, dzinza, vanhu, nendimi. Vakamira pamberi pechigaro cheushe nepamberi peGwayana, vakapfeka nguvo chena vakabata matavi emichindwe mumaoko avo. Vakashevedzera nenzwi guru: "Ruponeso runobva kuna Mwari wedu, ugere pachigaro cheushe, uye nekuGwayana… Ameni."

Tinoteterera [kuna Maria] kureverera kwaamai kuti Chechi ive musha wevanhu vazhinji, amai vevanhu vese, uye kuti nzira ivhurike pakuzvarwa kwenyika itsva. Ndiye Kristu Akamuka uyo anotitaurira, nesimba rinotizadza nekuvimba uye netariro isingazungunuke: "Tarisai, ndinovandudza zvinhu zvese" (Zva 21: 5). NaMaria isu tinofambira mberi tine chivimbo mukuzadzika kweichi vimbiso… -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 288

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kutenda nekutsigira iri basa renguva yakazara.
Ino inguva yakaoma kwazvo yegore,
saka chipo chako chinotendwa zvikuru.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gumiguru 21st, 2014; RNA
2 cf. Zvak. 20; 7-11
3 cf. Maitiro Erai Akarasika uye Millenarianism: Zvazviri uye Hazvisi
4 cf. Kurevererwa kweUchenjeri
5 cf. Mat 24: 9-12
6 cf. Iko Kunyengera Kukuru - Chikamu II
7 cf. 2 VaK. 11:14
8 cf. Zvak. 13: 16-17
9 cf. Zvak. 13:7
10 cf. Zvak. 13:13
11 cf. Zvak. 13:14
12 cf. Caritas muVeritate, n. 67; maona Papa benedict uye New World Order
13 Kero kuPontifical Academy yeSocial Sayenzi, Kubvumbi 27, 2001
14 cf. Mabasa 17: 21-34
15 cf. Mabasa 4:32
16 cf. VaR. 8: 22
17 cf. Iyo Huru Mushonga
18 Tarira: mumwe anofanirwa kusiyanisa izvo zviri kudzidzisa kwekutenda nehunhu, chii chirevo uye chirevo chechirevo, uye ndiani ari kuzvitaura. Onawo # 892 mu Katekisimu pane dzidziso dzisingakundike
19 cf. "Gedhi remamiriro ekunze, rakazotevera…", The Telegraph
20 cf. Mabasa 17:28
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.