Kuoma Mitezo Yokupererwa Nezano

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 6, 2017
China wevhiki yegumi nematatu muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Maria Goretti

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu zvinogona kutikonzera kuora moyo, asi hapana, pamwe, zvakanyanya sekukanganisa kwedu pachedu.

Isu tinotarisa pamusoro pefudzi redu "kugejo," kutaura, uye hapana chatinoona kunze kweiyo yakakombama mihoronga yekutadza kusarudza, kukanganisa, uye zvivi zvinotitevera sembwa yarasika. Uye tinoedzwa kuora mwoyo. Asi izvo, tinogona kuoma mitezo nekutya, kusahadzika, uye nekufa kwekushaya tariro. 

Mukuverenga kwanhasi kwekutanga, Abhurahamu anosunga mwanakomana wake Isaka ndokumuisa paatari kuti ive chipiriso chinopiswa. Panguva iyoyo, Isaac aiziva zvaiuya, uye zvinofanira kunge zvakamuzadza nekutya. Panyaya iyi, "baba Abhurahama" inova mucherechedzo wekutonga kwakarurama kwaMwari Baba. Tinonzwa, nekuda kwechivi chedu, kuti tinosungirwa kurangwa, pamwe takatosungirwa kumoto wegehena. Sezvo huni dzakaradzikwa naIsaka dzakapinda munyama yake uye tambo dzaimusunga dzakamusiya achinzwa kushaya zvekuita, saizvozvowo, zvivi zvedu zvinogara zvichingoita runyararo uye kushaya simba kwedu zvinotitungamira kuti titende kuti mamiriro edu haazombochinje… uye nekudaro, tinopererwa. 

Ndiko kuti, kana tikaramba takatarira kusuwa kwedu uye nepfungwa yekushaya tariro. Nekuti kune mhinduro kuhupenzi hwedu; kune kupindura kwaMwari kuzvivi zvedu zvetsika; pane mushonga wekusuwa kwedu: Jesu, Gwayana raMwari. 

Abhurahama paakatarisa tarisa, akaona gondohwe rakabatwa nenyanga dzaro mudondo. Naizvozvo akaenda akatora gondohwe racho akaripa sechinopiwa chinopiswa panzvimbo pemwanakomana wake. (Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

Isaac haana kusungwa chete panouya chimwe chipiriso panzvimbo yake. Panyaya yehupenyu, uyo ane chitadzo chakaisa gomba rakadzika pakati pechisikwa neMusiki, Jesu atora nzvimbo yedu. Kurangwa kwezvivi zvako, zvakapfuura, zvazvino, uye ramangwana, zvakaiswa paari. 

Tinokukumbirisai nokuda kwaKristu, muyananiswe naMwari; Nekuda kwedu akamuita kuti ave chivi uyo wakange asingazivi zvivi, kuti maari tive kururama kwaMwari. (2 VaKorinde 5: 20-21)

Saka ikozvino, pane nzira inoenda kumberi, kunyangwe iwe uchinzwa kuoma mitezo nechivi chako, kuomeswa nemanzwiro ako, kuomeswa nekupererwa zvekuti haugone kutaura kwaAri. Iko kubvumira Jesu, zvakare zvakare, kutora nzvimbo yako-uye izvi anozviita muSakaramende reKupupura.

Udza mweya kwavanofanira kutsvaga nyaradzo; Kureva, mudare redzimhosva retsitsi [sakaramende rekuyananisa]. Ikoko zvishamiso zvikuru zvinoitika [uye] zvinoramba zvichidzokororwa. Kuti ubatsirwe ne chishamiso ichi, hazvidiwe kuenda kunonamata kukuru kana kuita imwe mhemberero yekunze; zvinokwana kuuya nekutenda kutsoka dzemumiriri Wangu uye kumuratidza kusuwa kwemunhu, uye chishamiso cheTsitsi dzaMwari zvichanyatsoratidzwa. Dai mweya wakaita sechitunha chiri kuora zvekuti kubva mumaonero emunhu, paisazove ne [tariro] yekudzoreredzwa uye zvese zvaitove zvarasika, hazvina kudaro kuna Mwari. Chishamiso chaMwari Tsitsi chinodzosera mweya iwoyo zvizere. Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! Uchasheedzera zvisina basa, asi zvichanonoka. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1448

Jesu wakati aona rutendo rwavo akati kune wakange akafa mitezo: Tsunga moyo, mwana, wakangamwirwa zvivi zvako. (Evhangeri yanhasi)

Kana iwe ukaona kuti uri kuwira muchivi mutsika, ipapo mhinduro ndeyekuita Kureurura chiitiko chinowanzoitika chehupenyu hwako. Kana iwe ukaona kuti uri kutadza kazhinji, saka chiri chikonzero, kwete chekuora mwoyo, asi chekuzvininipisa kukuru. Kana iwe uchizviwana iwe uchingogara wakaneta uye uine shoma simba, saka unofanira kutendeukira nguva dzose kusimba Rake nesimba, mumunamato, uye muEucharist. 

Mabhuratha nemasisita… Ini, ndiri mudiki pane vatsvene vaMwari uye ndiri mukuru wevatadzi, hapana imwe nzira yandinoziva. Inoti muPisarema 51 inoti a wakazvininipisa, wakaputsika, uye wakaputsika mwoyo, Mwari havazorambi. [1]Ps 51: 19 Uye zvekare, 

Kana tikabvuma zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama uye achatiregerera zvivi zvedu otisuka kubva pane zvakaipa zvese. (1 Johani 1: 9)

Izvi zvinodaro nekuti Ropa dzvene rakadeurwa iwe neni - Mwari akabhadhara mutengo wekudarika kwedu. Chikonzero chega ikozvino chekushaya tariro chichava rega ichi chipo kubva mukuzvikudza uye kuomesa musoro. Jesu auya chaizvo kune akaoma mutezo, mutadzi, vakarasika, vanorwara, vasina simba, nevasina tariro. Iwe unokodzera here?

Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. (Johani 3:16)

Inoti, “Ani nani anotenda kwaari,” kwete "ani nani anotenda maari." Kwete, iyo mantra yepasi rose yekuzviremekedza, kuzvizadzisa, uye kuzvigadzirisa zvine tariro yenhema, nekuti kunze kwaJesu, hatigone kuponeswa. Panyaya iyi, zvivi muporofita. inozivisa kwatiri mukudzika kwekuve kwedu chokwadi kuti takaitirwa chimwe chinhu chikuru; kuti mitemo yaMwari chete ndiyo inounza zadziso; kuti Nzira yake ndiyo chete nzira. Uye isu tinogona chete kutanga nzira iyi nokutenda… kuvimba kuti, kunyangwe chitadzo changu, Anondida-Iye akandifira. 

Aripo muhupenyu hwako zvisinei nezvaunoita. Nguva isakaramende yekusangana kwako naMwari uye netsitsi dzake, nerudo rwake kwauri uye chishuwo chake chekuti zvese zvishande zvakakunakira. Ipapo kukanganisa kwese kunova "mhosva inofadza" (felix culpa). Kana iwe ukatarisa panguva yega yega yehupenyu hwako nenzira iyi, ipapo munamato wekuzvipira waizozvarwa mukati mako. Unenge uri munamato unoramba uchienderera nekuti Ishe vanogara vainewe uye vachikuda nguva dzose. —Fr. Tadeusz Dajczer, Chipo Chekutenda; yakataurwa mukati Magnificat, Chikunguru 2017, p. 98

Saka saka, hama yangu; saka, hanzvadzi yangu… 

Simuka utore uchanja hwako uende kumba. (Evhangeri yanhasi)

Ndokunge, dzokera kuImba yaBaba kwaVakakumirira iwe mukureurura kuti upore, kukudzorera, uye kukumutsidzira iwe zvakare. Dzokera kuimba yaBaba kwaanozokupa Chingwa cheHupenyu uye kupedza nyota yako yerudo uye tariro neRopa Rinokosha reMwanakomana Wavo.

Zvakare, uye zvakare. 

 

My mwana, zvivi zvako zvese hazvina kukuvadza Mwoyo wangu zvinorwadza sekushaya kwako kuvimba kwazvino kunoita kuti mushure mekuedza kwakawanda kwerudo Rwangu netsitsi, unofanira kuramba uchipokana nokunaka Kwangu… —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1486

Hakuna munhu anotambanudzira ruoko rwake kubadza uye anotarisa kune chakasara shure anokodzera humambo hwaMwari. (Ruka 9:62)

Kana ukasabudirira pakushandisa mukana, usarasa runyararo, asi zvininipise kwazvo pamberi Pangu uye, nekuvimba kukuru, nyudza zvizere mutsitsi Yangu. Neiyi nzira, iwe unowana zvakawanda kupfuura zvawakarasa, nekuti nyasha zhinji dzinopihwa kumweya unozvininipisa kupfuura mweya pachawo unokumbira ...  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, 1361

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuoma mutezo

Mweya Wakafa Mitezo

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

Kune Vaya Vari Kufa Kwezvivi

 

Unodiwa.
Ndinotenda nekuda kwekutsigira kwako.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ps 51: 19
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUFANANA NOKUTYA, ALL.