Kushuva kweChechi

Kana izwi risati rashandurwa.
richava ropa rinotendeuka.
—ST. JOHN PAUL II, kubva mudetembo "Stanislaw"


Vamwe vevaverengi vangu venguva dzose vangave vakacherechedza kuti ndakanyora zvishoma mumwedzi ichangopfuura. Chikamu chechikonzero, sezvamunoziva, ndechekuti tiri kurwira hupenyu hwedu kurwisa maindasitiri emhepo turbines - kurwa kwatiri kutanga kuita. kumwe kufambira mberi pamusoro.

Asi ini zvakare ndakanzwa kukweverwa zvakadzama muPassion yaJesu, kana zvakanyanya, kupinda silence zveKuda Kwake. Pakasvika nguva apo Akanga akakomberedzwa nekupatsanurana kukuru, kupopotedzana kukuru uye kupandukira, zvokuti mashoko akanga asisagone kutaura kana kubaya mwoyo yakanga yakaoma. Ropa Rake chete ndiro raigona kutakura inzwi Rake uye kupedzisa basa Rake

Vazhinji vakamupupurira nhema, asi kupupura kwavo hakuna kupindirana… Asi akanyarara, akasapindura. (Mako 14:56, 61)

Saka, panguva ino, hapasisina kana manzwi anobvumirana muKereke. Kuvhiringidzika kunowedzera. Manzwi echokwadi anotambudzwa; vanopokana vanorumbidzwa; kuzarurirwa kwakavanzika kunozvidzwa; chiporofita chinomutsa mubvunzo chinosimudzirwa; kukakavara kunovaraidzwa pachena; chokwadi chinobatanidzwa; uye hupapa hwakatorasikirwa nechiremera chahwo chetsika kuburikidza kwete chete kuramba mameseji asina kujeka asi tsigiro chaiyo yehurongwa hwakasviba hwepasi rose.[1]cf. pano or pano; onawo Francis uye Chikepe Chikuru

ChiKristu chaicho zviri kuitika kupera sezvo mashoko aJesu ari kuzadzika pamberi pemeso edu chaiwo:

Imi mose muchazununguswa kutenda kwenyu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi: ‘Ndicharova mufudzi, uye makwai achapararira.’ (Mako 14: 27)

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira izvo zvichazunguza kutenda kwevazhinji vatendi... Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko. - Katekisimo yeChechi yeKaturike, 675, 677

Kushuva kweChechi

Kuda kweChechi kwave kuri pamoyo weIzwi Zvino kubva pakutanga kwechipostora chino. Rinofanana nerekuti “Dutu Guru, ”Izvi Kubvunda kukuru inotaurwa nezvayo muKatekisimu.

In Getsemane uye nehusiku hwekutengeswa kwaKristu, tinoona girazi remapoka anotyisa achangobva kubuda muMuviri waKristu: radical traditionalism iyo inovhomora munondo uye anozviruramisa anoshora munhu anofungidzirwa kuti anopikisa (cf. Johani. 18:10); humbwende inotiza zvinomera akamuka mhomho uye anovanda akanyarara (cf. Mateu. 26:56, Mako. 14:50); yakazara kwazvino kuti kuramba uye kubvumirana chokwadi (cf. Mako. 14:71); uye nokutengeswa chaiko nevateveri vaapositori pachavo.

Nhasi uno Kereke irikugara naKristu kubudikidza nehukasha hweKushushikana. Zvivi zvemitezo yake zvinodzoka kwaari sekurova kumeso… VaApostora pachavo vakatendeuka muswe mubindu reMiorivhi. Vakasiya Kristu munguva yake yakaoma… Hongu, kune vapirisita vasina kutendeka, mabhishopi, uye kunyange makadhinari avo vanokundikana kuchengeta hunhu. Asi zvakare, uye izvi zvakare zvakakomba kwazvo, vanotadza kubatisisa dzidziso yezvokwadi! Ivo vanovhiringidza maKristu akatendeka nemutauro wavo unovhiringidza uye wakajeka. Ivo vanoshatisa uye vanonyepedzera kuita Shoko raMwari, vachida kumonyanisa uye kukombama kuti vawane tendero yenyika. Ivo ndiJudhasi Iskarioti wenguva yedu. --Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldApril 5th, 2019

Pano, ini handigoni kuita asi kudzokorora mazwi ekutanga aSt. John Henry Newman uyo akafanoona, nekururama kusinganzwisisiki, kutanga kwePassion yeChechi:

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. Ndino tenda kuti akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Itsika yake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. Uye kana kukave nekutambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Mukristu Akashama

MuEvhangeri yaMako, mune chimwe chinhu chakasiyana pamagumo erondedzero yeGetsemane:

Zvino rimwe jaya rakamutevera risina kupfeka chinhu asi mucheka werineni pamuviri wake. Vakamubata, asi akasiya jira shure ndokutiza asina kupfeka. (Mark 14: 51-52)

Zvinondiyeuchidza nezve "Chiporofita paRoma” izvo Dr. Ralph Martin takakurukura nguva pfupi yapfuura:

Ndichakutungamirirai mugwenga… Ndichakubvisai zvose zvamuri kuvimba nazvo zvino, saka munovimba neni chete. Nguva yerima iri kuuya panyika, asi nguva yekubwinya iri kuuya kuChechi Yangu, nguva yekubwinya irikuuya kuvanhu Vangu. Ndichadurura pamusoro penyu zvipo zvose zveMweya wangu. Ndichakugadzirira kurwa pamweya; Ndichakugadzirira nguva yehuvhangeri isati yamboonekwa nenyika…. Uye kana usina chimwe kunze kwangu, uchava nezvose...

Zvese zvakatitenderedza iko zvino zvave kudonha - imwe, yakavanzika, zvekuti vashoma vanogona kuzviona.

Hupenyu hunodonha zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma zvekuti unofunga kuti zvinogona kunge zvisingaitike. Uye ingo kumhanya zvakakwana kuitira kuti pave nenguva shoma yekufambisa. ' -Chinyorwa Denda, kubva mubhuku raMichael D. O'Brien, peji. 160

Zvakaoma kutsanangura, asi kana ndichipinda muchitoro kana munzvimbo inoungana vanhu mazuva ano, ndinonzwa sekunge ndapinda muchiroto… munyika yaimbovapo, asi isisipo. Handisati ndambonzwa ndiri mutorwa munyika ino sezvandinoita iye zvino.

Meso angu aneta nokuchema, aneta nokuda kwavadzivisi vangu. Ibvai kwandiri, imi mose vaiti vezvakaipa! Jehovha akanzwa inzwi rokuchema kwangu... (Pisarema 6: 8-9)

Nechimwe chikonzero ndinofunga kuti wakaneta. Ndinoziva kuti ndinotya uye ndaneta futi. Nekuti kumeso kweMuchinda weRima kuri kujeka uye kujekesa kwandiri. Zvinotaridza kuti haana basa nekuramba ari "mukuru asingazivikanwe," "incognito," "munhu wese." Anoratidzika kunge akauya mune zvake uye anozviratidza mune zvese zvinosuwisa chokwadi. Saka vashoma vanotenda mukuvapo kwake zvekuti haafanire kuzvivanza futi! -Catherine Doherty kuna Thomas Merton, Tsitsi Moto, Tsamba dzaThomas Merton naCatherine de Hueck Doherty, p. 60, Kurume 17, 1962, Ave Maria Press (2009)

Zvechokwadi, zvose izvi kubviswa kweMwenga waKristu - asi kwete kumusiya asina kupfeka! Asi, Chinangwa chaMwari cheiyi Passion uye Muedzo Wokupedzisira is Kumutswa kweChechi uye zvipfeko zveMwenga mu a nguo itsva yakanaka nokuda kwokukunda Era rerunyararo. Kana uri kunzwa kuora mwoyo, verenga zvakare Mapapa uye Nguva Yekutanga or Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Chombo chikuru chemuvengi kuora mwoyo. Dzimwe nguva ndinofunga kuti kuodzwa mwoyo kwedu imhaka yekuti takadzikisa maziso edu kundege yenguva, tichitarisa pasi uye nevakatipoteredza kuti vatipe izvo Mwari chete anogona. Ichi ndicho chikonzero Vatsvene vakakwanisa kusimuka pamusoro pezviedzo zvavo uye kunyange kuwana mufaro mazviri: nokuti vakaona kuti zvose zvakanga zvichipfuura, kusanganisira kutambura kwavo, yaiva nzira yekucheneswa kwavo nekukasira kubatana naMwari.

Jesu akati, “Vakaropafadzwa vakachena mumwoyo, nokuti vachaona Mwari.” Kana isu tichitungamirirwa kupinda silence yeKuda kwaKristu, ndezvekuti tipe uchapupu hukuru kuburikidza nekuchena kwemoyo uye rudo rwamwari. Saka, chii chatiri kumirira?

…sezvo takakomberedzwa negore rezvapupu rakakura kudai, ngatibvisei mutoro wose nezvivi zvakatinamatira uye tirambe tichimhanya nhangemutange iri pamberi pedu takaisa meso edu pana Jesu, mutungamiri nomukwanisi wokutenda. . Nokuda kwomufaro wakanga uri pamberi pake, akatsunga pamuchinjikwa, akazvidza kunyadziswa kwawo, uye akagara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. (VaH. 12: 1-2)

 

 

Zvakafanana Kuverenga

Mhinduro Yakanyarara

Muedzo Wokupedzisira?

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. pano or pano; onawo Francis uye Chikepe Chikuru
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.